Marek Wódka, franciszkanin (OFMConv), mgr teologii (2008), dr nauk społecznych w zakresie socjologii (2015).

Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (2002-2008), studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2008-2010) oraz studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL (2011-2015). W roku 2014 odbył półroczny staż naukowy u prof. Markusa Vogta na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Doktoryzował się na podstawie rozprawy "Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej" przygotowanej w Instytucie Socjologii KUL pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela (recenzenci: ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Wioletta Szymczak). Jest członkiem "Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa" w Wiedniu oraz Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej. W latach 2018-2020 prowadzi badania naukowe w Wielkiej Brytanii (Oksford, Londyn, Swindon). Przebywał na Uniwersytecie Oksfordzkim jako academic visitor  (Blackfriars Private Hall, Michaelmas term 2019).

 

Marek Wódka OFMConv, PhD in Sociology, Assistant Professor at the Institute of Sociology, Catholic University of Lublin. He conducts research into Catholic social teaching and economy ethics. He focuses on human capital, social capital and moral capital, investigating their social and economic significance.

 

Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny

Publikacje naukowe:

Monografie:

S. Fel, M. Zdun, M. Wódka, Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 163.

M. Wódka, Między "moralnością kamieni" a prawami człowieka. Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 250.

Artykuły naukowe w czasopismach punktowanych:

M. Wódka, Naród w rozumieniu A.D. Smitha i jego znaczenie dla katolickiej nauki społecznej, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 2020 nr 14 (1), w druku. 

M. Wódka, Anthony D. Smith's idea of the nation. Controversy around definitions, UR Journal of Humanities and Social Sciences, 2019, nr 4, s. 131-144. TEKST

M. Wódka, The category of freedom in Catholic social teaching, Rozprawy Społeczne, 2019, nr 13 (1), s. 17-22. TEKST 

M. Wódka, Social and Economic Significance of Moral Capital, Annales. Ethics in  Economic Life, 2017, nr 4, s. 65-75. TEKST

M. Wódka, Kategoria "moral capital" w etyce społeczno-gospodarczej, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 2016, nr 3, s. 59-72. TEKST

M. Wódka, Determinanty zaufania Polaków do Kościoła katolickiego, Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, 2014, nr 6, s. 229-237.

M. Wódka, Warstwa ideowo-filozoficzna „Roczników Nauk Społecznych”, Roczniki Nauk Społecznych, 2012, nr 4 (40), s. 177-192.

Sprawozdania, recenzje:

M. Wódka, Rec. Stanisław Fel, Tomasz Adamczyk (red.), Oblicza współczesnej biedy, (Spotkanie Naukowe Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej, t. 11), Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, ss. 243, Roczniki Nauk Społecznych, 2017, nr 2 (45), s. 179-185. 

M. Wódka, Antropologia filozoficzna wobec kryzysu Europy. Sympozjum „Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego” KUL, Lublin, 24 X 2016, Ethos 29 (2016) nr 4, s. 378-383.

M., Wódka, Sprawozdanie z seminarium naukowego „Ksiądz Profesor Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009) - osoba i dzieło”. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 27 listopada 2014 roku, Zeszyty Naukowe KUL, 2014, nr 4, s. 153-156.

M. Wódka, Sprawozdanie z konferencji „Religia w przestrzeni publicznej” (Lublin, 16 maja 2012 r.), Roczniki Nauk Społecznych, 2012, nr 4 (40), s. 177-192.

Rozdziały w monografiach recenzowanych:

M. Wódka, Działalność naukowo-dydaktyczna i organizacyjna księdza prof. Józefa Majki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w: G. Sokołowski, S. Fel (red.), Ksiądz Józef Majka (1918-1993). Życie i myśl, Lublin 2019, s. 41-53.

S. Fel, M. Hułas, M. Wódka, Społeczeństwo-gospodarka-etyka. Perspektywa katolickiej nauki społecznej, w: W. Szymczak (red.), 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee-teorie-badania, Lublin 2018, s. 45-62.

M. Wódka, Stefan Wyszyński i jego wkład w katolicką naukę społeczną, w: A. Rynio, M. Parzyszek, Społeczna potrzeba pamięci. osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, Lublin 2017, s. 165-172.

M. Wódka, Kapitał moralny jako konstytutywny składnik dobra wspólnego, w: Ekonomia a chrześcijaństwo, red. A. Lekka-Kowalik, Warszawa 2017, s. 113-124.

M. Wódka, Kapitał moralny. Wkład Stefana Wyszyńskiego w teorię integralnego rozwoju człowieka w społeczeństwie, w: Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna, red. S. Fel, M. Wódka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 123-139.

M. Wódka, Społeczno-etyczne uwarunkowania komunikacji medialnej. Analiza w świetle nauczania społecznego Kościoła, w: Medialne ramy tożsamości. T. 3, red. A. Duda, R. Szwed, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 43-54.

S. Fel, M. Wódka, Social principles in the inclusion of young ex-prisoners, in: Inclusion – psychosocial aspect, eds. I. Niewiadomska, W. Augustynowicz, Natanaelum Association Institute for Psychoprevention and Psychoterapy, Lublin 2016, s. 17-27.

M. Wódka, Aksjologiczne podstawy ładu politycznego w dobie globalizacji, w: Polityka społeczna wobec "rzeczy nowych". 25-lecie encykliki Centesimus annus św. Jana Pawła II, red. Jan Mazur, Kraków 2016, s. 163-178.

Redakcja recenzowanych monografii naukowych:

Red. M. Wódka, S. Fel, Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018

Red. S. Fel, M. Wódka, Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

Red. S. Fel, M. Wódka, Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Red. S. Fel, M. Wódka, Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

Hasła encyklopedyczne:

Mazurek Franciszek Janusz, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018. 

Świętoń Jan Wojciech, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

Wójcicki, Wóycicki Aleksander, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018. 

Tygodnik Katolicki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, TN KUL, Lublin 2014.

Artykuły popularno-naukowe:

M. Wódka, In vinculis pro Ecclesia, Przegląd Uniwersytecki, 2017, 4-5, s. 21.

M. Wódka, Zapomniane dobro wspólne, Civitas Christiana, 2017, 4, s. 35-36.

M. Wódka, Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Przegląd Uniwersytecki, 2016, 4-5, s. 32-33.

Referaty na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych:

Katolicka nauka społeczna w myśli Stefana Wyszyńskiego (referat i dyskusja panelowa), konferencja międzynarodowa, IV Europejski Festiwal Schumana, Institute of Schuman's Thought, 9.05-7.06. 2020 (16.05) online.

Formacja intelektualna, działalność naukowo-dydaktyczna i organizatorska ks. prof. Józefa Majki (referat), ogólnopolska konferencja naukowa "Wokół osoby i dzieła ks. prof. Józefa Majki", Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 28 maja 2018 r.

Kapitał moralny - najnowsze wyniki badań (referat), ogólnopolska konferencja naukowa "Bunt mas czy kryzys elit", Instytut Politologii UKSW Warszawa, 20-21 czerwca 2017 r.

Społeczne i gospodarcze znaczenie kapitału moralnego (referat), XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Etyka w życiu gospodarczym", Uniwersytet Łódzki, 11-12 maja 2017 r.

Stefan Wyszyński - prekursor katolickiej nauki społecznej (referat), ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczna potrzeba pamięci osoby i działa Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, KUL, Lublin 28 lutego 2017 r.  

Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w katolicką naukę społeczną (wykład inauguracyjny), Inauguracja roku akademickiego w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi, 1 października 2016 r.

Kategoria moral capital w najnowszej literaturze społeczno-etycznej (referat), ogólnopolska konferencja naukowa „Prekariat. Perspektywa katolickiej nauki społecznej, UPJPII w Krakowie, Częstochowa 20-22 czerwca 2016 r.  

Kategoria moral capital w etyce społeczno-gospodarczej (referat), XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 12-13 maja 2016 r.
Czy Stefan Wyszyński miał własną koncepcję katolickiej nauki społecznej? (referat), ogólnopolska konferencja naukowa „Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, KUL, Lublin 17 maja 2016 r.

Rodzina i jej prawa. Ujęcie społeczno-etyczne (referat), seminarium naukowe w Polish Home Assoctation, Cardiff (Wielka Brytania) 19 marca 2016 r.

Analiza społeczno-etycznych uwarunkowań komunikacji medialnej w kontekście nauczania Kościoła katolickiego (referat), ogólnopolska konferencja naukowa „Medialne ramy tożsamości”, KUL, Lublin 1-2 kwietnia 2016 r.

Prezentacja księgi pamiątkowej ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka pt. "Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce" (referat), Seminarium naukowe "Ksiądz Profesor Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009) - osoba i dzieło", KUL, Lublin, 27 listopada 2014 r. 

Organizacja konferencji naukowych:

Więzi społeczne - Solidarność - Samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin, KUL, Lublin 25 października 2017 (organizacja).

XXXIV Dni Praw Człowieka, ogólnopolska konferencja naukowa, KUL, Lublin 13 grudnia 2016 r. (współorganizacja).

Chrześcijaństwo a ekonomia, międzynarodowa konferencja naukowa, KUL, Lublin 25 listopada 2016 r. (współorganizacja).

Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego, międzynarodowa konferencja naukowa, KUL, Lublin 24 października 2016 r. (organizacja).

Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ogólnopolska konferencja naukowa, KUL, Lublin 17 maja 2016 r. (organizacja).

Ksiądz Profesor Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009) - osoba i dzieło, seminarium naukowe, KUL, Lublin 27 listopada 2014 r. (organizacja).

Promocja prac dyplomowych:

Łukasz Marczak, Geneza i status zasady zrównoważonego rozwoju w katolickiej nauce społecznej, rozprawa doktorska, Wydział Nauk Społecznych KUL, Lublin 2018, promotor dr hab. S. Fel, prof. KUL, promotor pomocniczy dr M. Wódka (publiczna obrona 7.06.2018).

 

Granty i projekty naukowe:

1. Polacy w Wielkiej Brytanii wobec Brexitu. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania postaw polskich migrantów wobec procesu opuszczania Unii Europejskiej, realizacja: 7.2019-5.2021.

2. Krytyczne wydanie niepublikowanego unikatowego skryptu Stefana Wyszyńskiego z wykładów dla studentów KUL w latach 1947/48, realizacja: 7/2019-5.2021.

 

Inne:

10/2018-2/2020: staż naukowy w Wielkiej Brytanii (badania socjologiczne)

10/2019-12/2019: staż naukowy w Anglii (University of Oxford)

1/2014-7/2014: staż naukowy w Niemczech (Ludwig-Maximilians-Universität München)

2018: redakcja naukowa Roczników Nauk Społecznych (4/2018)

2017: nagroda indywidualna Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę doktorską

2016: nagroda indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora KUL za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2020 11:59