Teologiczno-kulturowe uwarunkowania recepcji i realizacji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji chrześcijanina
[Theological and cultural conditions of reception and implementation of the priestly, prophetic and kingly mission of Christian]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Realizacja misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej
Miejsce: Radom