Recenzja pracy zbiorowej wydanej przez Kurię Diecezji Radomskiej, Klub Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu i Stowarzyszenie Verum Pulchrum Bonum (Stowarzyszenie „Młyńska”) zatytułowanej „Mistyczka z Radomia – Wanda Malczewska” pod red. bpa Piotra Turzyńskiego, Wydawnictwo Naukowe Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, wydanie pierwsze Radom 2019, ISBN 978-83-7789-605-1, ss. 170; wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione Radom 2020, ISBN 978-83-7
[Review of a collective work published by the Curia of the Diocese of Radom, Catholic Intelligence Club named after Stefan Cardinal Wyszyński in Radom and Verum Pulchrum Bonum Association (“Mill” Association), entitled "The mystic from Radom - Wanda Malczewska," edited by Bishop Piotr Turzynski, Wydawnictwo Naukowe Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, first edition Radom 2019, ISBN 978-83-7789-605-1, pp. 170; second edition expanded and supplemented Radom 2020, ISBN 978-83-7789-621-1, pp. 254]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Studia Diecezji Radomskiej (ISSN: 2657-7151)
Rok wydania: 2021
Strony od-do: 239-242