Realizuje temat Obraz jako medium – medium obrazu. Głównym problemem badawczym jest dlań rozpoznanie i analiza problematyki funkcjonowania obrazu w sztuce i w historii sztuki z perspektywy metodologicznego zwrotu do obrazu – Iconic Turn, Bildwissenschaften. Szczególne miejsce w tym obszarze refleksji zajmuje zbadanie wpływu nowych technologii i eksperymentów formalnych na sposób wykorzystania obrazów i ich funkcje w nowoczesnym społeczeństwie (kultura, sztuka, wiedza).


dorobek

książki (redakcja)

1. Kultura wizualna Anglii XVIII i XIX wieku w świetle teorii sztuki i estetyki,
pod red. J. Jaźwierskiego, R. Kasperowicza, M. Pastwy, Lublin 2008;

2. Mit – symbol – mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor E. Wolickiej-Wolszleger, red. J. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Kitowska-Łysiak, M. Pastwa, Lublin 2009;

3. Podróże artystyczne – artysta w podróży, red. R. Kasperowicz, J. Jaźwierski,
M. Pastwa, Lublin 2010;

4. redakcja książki: Ryszard Knapiński, Porta Fidei. Brama wiary. Drzwi Płockie
w Nowogrodzie Wielkim
, Lublin–Płock [rok wiary] 2012-2013;

5. Od teorii etosu do ekspresji absolutnej. Spory o rolę ekspresji w dziejach sztuki i teorii sztuk, red. R. Kasperowicz, J. Jaźwierski, M. Pastwa, Lublin 2016;

6. Paragone. Rzeźba na granicy, red. E. Błotnicka-Mazur, L. Lameński, M. Pastwa, Lublin 2016

inne prace redakcyjne

1. redaktor naczelny: „Roczniki Humanistyczne”, t. LVI-LVII, z. 4 (2008-2009);

2. Bibliografia prac Elżbiety Wolickiej-Wolszleger [w:] Mit – symbol – mimesis.
Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor E. Wolickiej-Wolszleger
, red. J. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Kitowska-Łysiak, M. Pastwa, Lublin 2009, s. 15-32;

3. opracowanie indeksu nazwisk do książki Ryszarda Kasperowicza Figury zbawienia? Idea „religii sztuki“ w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia, Lublin 2010, s. 255-260;

4. redaktor naczelny: „Roczniki Humanistyczne”, t. LVIII, z. 4 (2010);

5. Bibliografia prac Elżbiety Wolickiej-Wolszleger [uzupełnienie Paweł Plichta], Teka Lubelska" 3, 2014, s. 89-108;

6. Od redakcji [w:] Paragone. Rzeźba na granicy, red. E. Błotnicka-Mazur, L. Lameński, M. Pastwa, Lublin 2016, s. 7-12

rozprawy, artykuły

1. Monument – dokument – moment. O wybranych strategiach interpretacji w obliczu dzieł Poussina, „Rocznik Historii Sztuki” 2001, t. XXVI, s. 89-132;

2. Czy sztuka może być realistyczna?, w: Rzeczywistość – realizm – reprezentacja, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2001, s. 145-158;

3. Vitam vero impendenti..., w: Prawda natury – prawda sztuki. Studia nad znaczeniem reprezentacji natury, red. R. Kasperowicz, E. Wolicka-Wolszleger, Lublin 2002, s. 169-186;

4. Sic et non. Kilka uwag dotyczących wpływu elektronicznych obrazów na sztukę, „Ethos” 2005, nr 1-2 (69-70), s. 226-238;

5. Grzegorza Bednarskiego „Msza Św. Grzegorza”, w: Ofiara – kapłan – ołtarz w świecie późnego antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2008, s. 321-326;

6. Obrazoznawstwo czy obrazoburstwo, w: Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej, Toruń, 13-15 VI 2007, red. M. Geron, J. Malinowski, Toruń 2009, s. 497-504;

7. Powinność malarza, w: Mit – symbol – mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor E. Wolickiej-Wolszleger, red. J. Jaźwierski, R. Kasperowicz, M. Kitowska-Łysiak, M. Pastwa, Lublin 2009, s. 431-441;

8. Subiektywne historie w obrazach W. G. Sebald – Tacita Dean – Cy Twombly, „Roczniki Humanistyczne”, t. LVIII, z. 4 (2010), s. 291-310;

9. Bezcenny dar ręki [w:] Jacek Sempoliński. Na skrzyżowaniu z Kazimierzem...,
red. W. Odorowski, D. Seweryn-Puchalska, Kazimierz Dolny 2012, s. 27-30;

10. W imię Jacka…, „Akcent” 2013, 4 (134), s. 146-153;

11. Wyspa zwana Różą. Rzeźba Cy Twombly′ego [w:] Paragone. Rzeźba na granicy, red. E. Błotnicka-Mazur, L. Lameński, M. Pastwa, Lublin 2016,
s. 391-430

recenzje

Sens and sensibility [recenzja książki Wiesława Juszczaka, Fragmenty], „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1997, 1⁄2, s. 201-203

hasła leksykograficzne

1. Marcin z Tours – ikonografia, w: Encyklopedia Katolicka, tom XI, kol. 1235-1237;

2. Niemcy – sztuka sakralna XIX i XX w., EK, tom XIII, kol. 1111-1116;

3. Olivier, Johann Heinrich Ferdinand, EK, t. XIV, kol. 529-531;

4. Paweł Apostoł – ikonografia, EK, t. XV, kol. 111-113;

5. Pięciu Braci Polskich, EK, t. XV, kol. 558;

6. Plersz, Jan Bogumił, EK, t. XV, kol. 813-814;

7. Plersz, Jan Jerzy, EK, t. XV, kol. 814-815;

8. Redon, Odilon, EK, t. XVI, kol. 1287-1288;

9. Riegl, Alois, EK, t. XVII, kol. 98-99;

10. Rodin, Auguste, EK, t. XVII, kol. 165-166;

11. Rokoko, EK, t. XVII, kol. 242-245;

12. Rothko, Mark, EK, t. XVII, kol. 395-396;

13. Runge, Philip Otto, EK, t. XVII, kol. 593-594;

14. Rząsa, Antoni, EK, t. XVII, kol. 725-726;

15. Sedlmayr, Hans, EK, t. XVII, kol. 1341;

16. Stany Zjednoczone – sztuka, EK, t. XVIII, kol. 828-831;

17. Szkocja – sztuka, EK, t. XIX, kol. 70-73;

18. Szwajcaria – sztuka, EK, t. XIX, kol. 177-181;

19. Tournier, Nicolas, EK, t. XIX, kol. 928-929

inne

1. Tomasz Bachanek. Bachanalia, tekst w katalogu wystawy [Galeria Wirydarz, Lublin, luty-marzec 2004];

2. Grzegorz Bednarski. Apokalipsa, tekst w folderze wystawy [Galeria Lipowa 13, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin, czerwiec 2010];

3. Grzegorz Bednarski, tekst w katalogu wystawy [Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Lublin, czerwiec – lipiec 2010]

tłumaczenia

1. Hess Helmut, Głodne wilki i pędzące sanie. Udana koncepcja obrazu Alfreda Wierusza-Kowalskiego, s. 313-330 [tytuł oryginalny: Gierige Wölfe und rasende Schlitten. Ein erfolgreiches Bildkonzept von Alfred von Wierusz-Kowalski, s. 285-303];

2. Hessky Orsolya, Czasopismo „Jugend” i jego węgierscy współpracownicy, s. 137-145 [tytuł oryginalny: Die Zeitschrift Jugend und ihre ungarischen Mitarbeiter, s. 135-144];

3. Hopp Meike, Śledztwo w „domu anty-lalek” („Anti-Puppenheim”). Monachium w drugiej połowie XIX wieku jako atrakcyjne miejsce przyciągające zagraniczne artystki, s. 39-55 [tytuł oryginalny: Spurensuche im „Anti-Puppenheim“ – München als Anziehungspunkt für internationale Künstlerinnen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, s. 47-64];

4. Jooss Birgit, Między studium antyków a klasą mistrzowską. Codzienne zajęcia w monachijskiej Akademii Sztuki w XIX wieku, s. 17-37 [tytuł oryginalny: Zwischen Antikenstudium und Meisterklasse. Der Unterrichtsalltag an der Münchner Kunstakademie im 19. Jahrhundert, s. 23-45];

5. Kennedy Julie, Polscy studenci Franza von Stucka w Akademii Sztuk Pięknych
w Monachium. Polska – Monachium – Paryż: droga edukacji artystycznej Artura Markowicza i Adolfa Milicha
, s. 83-107 [tytuł oryginalny: Franz von Stucks polnische Schüler an der Münchner Kunstakademie Polen – München – Paris: Der Ausbildungsparcours der Maler Artur Markowicz und Adolphe Milich, s. 85-110];

6. Krempel León, Czy monachijska Akademia Sztuk była uczelnią międzynarodową?, s. 5-16 [tytuł oryginalny: Wie international war die Münchner Kunstakademie?, s. 11-22];

7. Prügel Roland, Polsko-rumuńskie stosunki artystyczne w pierwszej połowie XX wieku, s. 147-156 [tytuł oryginalny: Polnisch-rumänische künstlerische Beziehungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, s. 145-155];

powyższe pozycje (1-7) w publikacji (książka: teksty oryginalne + CD: tłumaczenia) Ateny nad Izarą. Malarstwo monachijskie. Studia i szkice, Praca zbiorowa pod red. Elizy Ptaszyńskiej, Suwałki 2012

referaty wygłoszone na konferencjach naukowych i sesjach

1. Antyk w obrazach – pamięć mediów, referat w ramach Sympozjum Kazimierskiego poświęconego kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, 30 maja – 1 czerwca 2008, Kazimierz Dolny pt.: Pamięć i upamiętnienie  w epoce późnego antyku, 1 czerwca 2008;

2. Lesereise – Reisebilder, referat  wygłoszony na seminarium metodologicznym pt.: Podróże artystyczne – artysta w podróży, Kazimierz Dolny, 6 czerwca 2008;

3. Vestigium Hominis Video na sesji Wielkie i małe historie fotografii (4. sesja naukowa z cyklu „Fotografia”), organizator: Oddział Warszawski SHS oraz Instytut Historii Sztuki UW, Warszawa, 4-5 listopada 2009, 5 listopada 2009;

4. Nowe media w muzeum na sesji Muzeum XXI wieku – teoria i praxis, 25-27 listopada 2009 r. Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 27 listopada 2009;

5. Obraz w historii sztuki Theodora Hetzera na sesji Kultura wizualna Niemiec 1768-1945 w świetle teorii sztuki i estetyki. Sprzeciw i fascynacja. Dzieje recepcji,  3 grudnia 2009;

6. Sebald – Dean – Twombly. Subiektywne historie w obrazach na seminarium metodologicznym Podmiot/Podmiotowość. Artysta – historyk – krytyk, Nieborów, 21-23 października 2010;

7. Apokalipsa do kwadratu na sesji Czas Apokalipsy. Wizje końca dziejów w sztuce i kulturze europejskiej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 13-14 stycznia 2011;

8. Mistyk i matematyk cum figuris na sesji Fidex ex visu. Okiem mistyka, Katedra Historii Sztuki Kościelnej, Instytut Historii Sztuki KUL, 10-11 czerwca 2011;

9. Wspomnienia zza grobu. Dawni Mistrzowie i Cy Twombly na IV Konferencji Sztuki Współczesnej pt. Inspiracje sztuką dawną w sztuce XX i XXI wieku zorganizowanej przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, 1-2 grudnia 2011;

10. Przez widzialne do niewidzialnego – zagubiona idea? prowadzenie panelu konferencji: Pomiędzy wiarą a sztuką – sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej, KUL, Lublin, 1 czerwca 2012, w którym udział wzięli: Maciej Zychowicz (ASP, Warszawa), Łukasz Wiącek (KUL), Łukasz Murzyn (ASP, Kraków), Anna Shvets (UMCS, Lublin);

11. Sentymenty i resentymenty – o twórczości Bolesława Stelmacha na sesji Architekci i architektura XX wieku w Lublinie, Lublin, 15 listopada 2013;

12. Pittore mediterraneo - Cy [Twombly] i rozłogi pamięci na XIV seminarium metodologicznym Regiony wyobraźni. Peryferyjność w kulturze XIX-XXI wieku zorganizowanym przez Katedrę Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 9-10 czerwca 2014;

13. Ornament i obraz a płaszczyzna na konferencji Ornament i dekoracja dzieła sztuki zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 20-22 listopada 2014;

14. Medium anadyomene na konferencji Amerykański modernizm. Kultura wizualna i refleksja estetyczna zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 25 kwietnia 2015;

15. Wyspa zwana Różą. Rzeźba Cy Twombly'ego na konferencji Paragone – Rzeźba na granicy zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Lubelski i Muzeum Lubelskie, Lublin, 23-24 października 2015;

16. Anabasis — ad astra. Twombly — zarys biografii przestrzennej na konferencji Wędrowanie sztuki zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki UKSW i Oddział Warszawski SHS, 16-17 marca 2017;

17. Foto- i metalografia. Rzeźba a ikonika na konferencji Paragone - Rzeźba wobec awangardy zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Lubelski i Muzeum Lubelskie, Lublin, 18-19 maja 2017

referaty i wykłady otwarte

1. Malarstwo jako dialog. Twórczość Grzegorza Bednarskiego, Biblioteka im. H. Łopacińskiego, filia nr 26, ul. Leonarda 18 oraz filia nr 21, Rynek 11, Lublin, 10 czerwca 2010;

2. Cy Twombly. Obraz – słowo – mit, wykład w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Lublin, listopad 2010;

3. Cudowna Lampa Alladyna – archeologia mediów, Miejska Biblioteka Publiczna, Lublin, 19 października 2011 i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 24 października 2011 w ramach cyklu wykładów otwartych Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji;

4. Między sztuką a dokumentem. Europejska fotografia lat 30. XX w. w Ośrodku „Brama Grodzka-Teatr NN”, 15 czerwca 2011;

5. Prehistoria kina, wykład w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Lublin, 16 stycznia 2012;

6. Obraz sztuki, wykład dla koła naukowego studentów specjalizacji Psychologia Biznesu KUL, 22 marca 2012;

7. Hans von Marées. W poszukiwaniu Arkadii, wykład w ramach współpracy
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Lublin, 16 kwietnia 2012;

8. Podróż zimowa – Winterreise, wykład w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Lublin, 05 grudnia 2012;

9. O antropologii obrazu, Galeria Labirynt, Lublin, 15 X 2013;

10. Symfonia natury – struktura kryształu. Twórczość Franza Marca, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Lublin, 16 X 2013 i Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Galeria Lipowa 13, Lublin, 21 X 2013;

11. Najnowsza architektura Lublina, wykład w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Lublin, 17 grudnia 2013;

12. Jak oszukać znawcę? – Koneser G. Tornatore, wykład w ramach współpracy
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Lublin, 1 kwietnia 2014;

13. Sacrum i profanum w polskiej sztuce współczesnej wykład dla Poniatowskiego Uniwersytetu III wieku (współpraca z UMCS), Poniatowa, 27 marca 2015;

14. Mit i mitologia w sztuce współczesnej wykład dla Poniatowskiego Uniwersytetu III wieku (współpraca z UMCS), Poniatowa, 9 kwietnia 2015;

15. Zbieranie: kolekcja versus archiwum w ramach VI edycji otwartych wykładów z historii sztuki: Obraz w kolekcji nowoczesnej – modernizm i jego paradygmaty, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińkiego w Lublinie, Filia nr 2, ul. Peowiaków 12, 22 kwietnia 2015 oraz Galeria Labirynt, Lublin, 28 kwietnia 2015;

16. Realizm i abstrakcja w fotografii wykład w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Lublin, 19 maja 2015;

17. W poszukiwaniu straconego czasu - temporalność obrazów Cy Twombly'ego wykład VII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińkiego w Lublinie, Filia nr 2, ul. Peowiaków 12, 2 marca 2016;

18. Stare obrazy - nowe media wykład w ramach VIII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu Sztuka i technologia, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińkiego w Lublinie, Filia nr 2, ul. Peowiaków 12, 26 października 2016;

19. Przedstawić nieprzedstawialne — sztuka współczesna wobec wojny wykład w ramach Akademii Młodego Humanisty, KUL, Lublin, 23 marca 2017;

20. Realizm i nowoczesność — wybrane problemy polskiej sztuki powojennej do 1989 roku, wykład w ramach Akademii Młodego Humanisty, KUL, Lublin, 31 maja 2017

sesje (organizator)

1. Podróże artystyczne – artysta w podróży, XI seminarium metodologiczne, Kazimierz Dolny, 4–6 czerwca 2008;

2. Kultura wizualna Niemiec 1768-1945 w świetle teorii sztuki i estetyki. Sprzeciw
i fascynacja. Dzieje recepcji
, sesja naukowa, Lublin 2–3 grudnia 2009;

3. Polis – urbs – metropolis, LIX Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, KUL, Lublin, 25-26 listopada 2010;

4. sesja z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Historii Sztuki KUL, 19 maja 2011;

5. Pomiędzy wiarą a sztuką – sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej, ogólnopolska konferencja naukowa, klasztor O.O. Dominikanów w Lublinie i KUL, Lublin, 31 maja – 2 czerwca 2012;

6. Architekci i architektura XX wieku w Lublinie zorganizowana przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej,  Lublin, 15 listopada 2013;

7. Paragone – Rzeźba na granicy zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Lubelski i Muzeum Lubelskie, Lublin, 23-24 października 2015;

8. Paragone – Rzeźba wobec awangardy zorganizowana przez Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Instytutu Historii Sztuki KUL, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Lubelski i Muzeum Lubelskie Lublin, 18-19 maja 2017

wystawy

1. Grzegorz Bednarski. Apokalipsa (kurator), Galeria Lipowa 13, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin, 5 VI 2010 – 20 VI 2010;

2. Grzegorz Bednarski. Malarstwo (kurator), Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, czerwiec – lipiec 2010;

3. opracowanie fotogramów i katalogu do wystawy Porta Fidei. Drzwi wiary. Drzwi Płockie w Nowogrodzie Wielkim, KUL, Galeria 1, im. Bogusława Słomki, maj–czerwiec 2011;

4. wystawa (wraz z Martą Zbańską) w ramach Jubileuszu 65-lecia Instytutu Historii Sztuki, maj 2011

varia

1. organizacja uroczystości wręczenia księgi jubileuszowej Pani Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger Mit – symbol – mimesis..., Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, 3 grudnia 2009;

2. (współorganizator wykładu) Anna Rudzka, Józef Gosławski. Rzeźby – monety – medale, Lublin, KUL, 22 kwietnia 2010;

3. organizacja cyklu czterech wykładów i pokazów otwartych: Jak prezentować sztukę współczesną? wykład 1: Kształtowanie przekazu – Zbigniew Sobczuk i  Anna Gładysz, KUL GG 243, 18 XI 2013, wykład 2: Aranżacja ekspozycji – Zbigniew Sobczuk i Michał Fronk, KUL GG 243, 25 XI 2013, wykład 3: Wsparcie techniczne – Zbigniew Sobczuk
i  Włodzimierz Pawelec, KUL GG 243, 2 XII 2013, wykład 4: Oprawa wizualna – Zbigniew Sobczuk i Karol Grzywaczewski, KUL GG 243, 9 XII 2013

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2017 14:39