Architekt, badacz i historyk architektury, konserwator zabytków, autor szeregu zrealizowanych projektów architektonicznych i konserwatorskich. W dorobku naukowym znajduje się blisko dwieście opracowań studialnych, ekspertyz naukowych, projektów badawczych oraz publikacji krajowych i zagranicznych związanych z historią architektury, konserwacją zabytków, ochroną krajobrazu kulturowego i krajowym systemem ochrony zabytków. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Badań Zabytków Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, autorem obronionej w 1989 roku rozprawy doktorskiej pt. Podmiejskie dwory mieszczan gdańskich przy Polankach w Oliwie oraz opublikowanej w 2012 roku rozprawy habilitacyjnej pt. Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945 – 1951. Kształtowanie koncepcji konserwacji i odbudowy.

W okresie od 1976 do 2008 roku był nauczycielem akademickim na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1991 – 2003 pełnił urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. W latach 2007 - 2010 był dyrektorem Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) i przewodniczącym Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa w Polsce.

Jest członkiem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Izby Architektów RP.

 

 

Najbliższe konsultacje:

czwartek 08 06 2017, godz. 13:30 - 14:30, pok. 803.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2017 11:54