Kultura i literatura niemieckojęzyczna - wykład

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wybranymi przykładami literatury powojennej, prozy, liryki oraz esejów, w której poruszany zostaje temat "Polen als Gedächtnisort der Shoah"
Wymagania wstępne:
Dobra znajomość języka niemieckiego, podstawowe informacje literaturoznawcze oraz informacje dotyczące współczesnej literatury niemieckojęzycznej.
Efekty kształcenia:
WIEDZAW06 ma świadomość istnienia różnorodnych szkół w ramach wybranych subdyscyplin filologicznych właściwych dla kierunku filologia germańska; zna podstawowe kryteria oceny ich wartości
K_W07 ma usystematyzowana, pogłębioną, szczegółową i wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku filologia germańska
K_W08 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach subdyscyplin filologii germańskiej z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych
K_W09 ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku filologia germańska
K_W10 zna i potrafi zastosować zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie subdyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku filologia germańska

UMIEJĘTNOŚCIK_U12 potrafi wykazać zależności i powiązania między subdyscyplinami filologii germańskiej a innymi dziedzinami z zakresu nauk humanistycznych
K_U13 umie wykryć złożone zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a zmianami w literaturze lub języku
K_U14 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu filologii germańskiej, stosując oryginalne podejścia, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)K_K08 rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym
K_K09 ma świadomość znaczenia języka niemieckiego i wytworów intelektualnych w tym języku w kulturze europejskiej i światowej
K_K10 rozumie rolę uczestnictwa w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w kulturze
Metody dydaktyczne:
Wykład w formie tradycyjnej, studenci każdorazowo otrzymują handout z fragmentami omawianych tekstów, elementami tekstów krytyczno-literackich, recenzjami, rysem biograficznym.
Treści programowe:
Wykład koncentruje się na przedstawieniu wybranych tekstów(opowiadania, powieści, eseje, reportaże, liryka) autorów niemieckojęzycznych, którzy po II wojnie światowej zdecydowali się osiedlić w NRD lub tam się urodzili, a także autorów wywodzących się z byłego Związku radzieckiego, piszących po niemiecku. Są to pisarki i pisarze, którzy w swej twórczości tematyzowali Polskę jako miejsce pamięci o Szoa. Podczas wykładu zostaną omówione wybrane teksty m.in. autorów takich jak: A. Seghers, S. Hermlin, G. Kunert, F. Fühmann, W. Biermann, J. Becker.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Frekwencja oraz zaliczenie pisemnego testu sprawdzającego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Becker, J. : Mein Vater, die Deutschen und ich
Die unsichtbare Stadt
Jakob der Lügner
Biermann, W. : Ausgewählte Lieder und Gedichte, Vorwort zu W. Szpilmanns "Der Pianist", Ubersetzung von J. Katzenelsons Poem "Vom ausgerotteten jüdischen Volk"
Brauns, D.: Cafe Auschwitz
Hermlin, S. : Die Zeit der Gemeinsamkeit
Hier liegen die Gesetzgeber
Auschwitz ist unvergessen,
Fühmann, F.: Zweiundzwnazig Tage Oder die Hälfte des Lebens
Kunert, G. : Epitaph für Tadeusz Borowski
Der ungebetene Gast
Der polnische Baum
Maron, M.: Pawels Briefe
Petrowskaja K.: Vielleicht Esther
Seghers, A.: Zwei Denkmäler, Das siebte Kreuz, Transit, Der Ausflug der toten Mädchen

Niemieckojęzyczna literatura XX wieku (do 1945 roku) - wykład

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi prądami, tendencjami, dyskusjami estetycznymi i reprezentatywnymi utworami literatury niemieckojęzycznej XX w. Zamierzone efekty dydaktyczne to wykształcenie umiejętności analizowania, interpretowania i porównywania podstawowych kierunków i trendów literackich oraz utworów literatury pięknej. Celem wykładu jest również ukształtowanie wrażliwości na teksty literackie oraz umiejętności oceniania i wyrażania sądów na temat literatury.
Wymagania wstępne:
Dobra znajomość j. niemieckiego.
Efekty kształcenia:
WIEDZAK_W01 posiada podstawową wiedzę o usytuowaniu i znaczeniu filologii germańskiej w odniesieniu do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej tejże filologii
K_W02 zna podstawową terminologię filologiczną w języku niemieckim

UMIEJĘTNOŚCIK_U07 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie języka niemieckiego, literatury, mediów i kultury krajów niemieckojęzycznych,
K_U08 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, glottodydaktyki w typowych sytuacjach zawodowych
K_U09 umie wykryć zależności i powiązania między subdziedzinami filologii germańskiej a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K_K03 rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego
Metody dydaktyczne:
Wykład tradycyjny, wzbogacony o pomoce dydaktyczne w postaci handoutów.
Treści programowe:
Wykład jest omówieniem zasadniczych tendencji rozwojowych literatury niemieckiej i niemieckojęzycznej XX w. oraz procesów historycznoliterackich. Uwzględniając ewolucję gatunków literackich na tle przemian społeczno-kulturowych przedstawiane są sylwetki wiodących autorów i autorek oraz najbardziej reprezentatywne utwory literatury XX w. według następującej chronologii: impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm przełomu XIX i XX w., literatura Republiki Weimarskiej do upadku Trzeciej Rzeszy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Uczestnictwo w zajęciach, egzamin ustny w sesji zimowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Bahr, E. (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur. t.1-3, München 1985.
Bark, Joachim/ Steinbach Joachim/ Wittenberg, Hildegard (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 1.-6 (Aufklärung-Gegenwart) Stuttgart 1991.
Barner, Wilfried (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. München 1994.
Batzen, B., Mertens, V.: Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Mannheim 1990.
Baumann, n., Oberle, B.: Deutsche Literatur in Epochen. München 1985.
Beutin W. u.a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1994.
Biegleb, Klaus/ Weigel Sigrid (Hgg.): Gegenwartsliteratur seit 1968. Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur. München – Wien 1992.
Egyptien, J.: Einführung in die deutschsprachige Literatur seit 1945. Darmstadt 2006.
Eustachiewicz Lesław: Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978.
Florian, W.: Dzieje literatur europejskich. Warszawa 1989.
Frenzel, H.A., Frenzel, E.: Daten deutscher Dichtung. t.1 i 2, München 1991.
Glaser, H.A. (Hg.): Wege der deutschen Literatur. Eine geschichtliche Darstellung. Frankfurt a.M., 1980.
Glaser, H.A. (Hg.): Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. t. 5-7, Reinbek bei Hamburg 1982.
Schlosser, H.D., dtv-Atlas zur deutschen Literatur. Tafeln und Texte. München 1990.
Rothmann, Kurt: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart 1997.
Światłowski, Zbigniew: Der Roman in der BRD. Tendenzen und Gestalten. Rzeszów 1990.
Szyrocki, M.: Geschichte der deutschsprachigen Literatur vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis 1945. Warszawa 1984.
Schnell, Ralf: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart 2005.
Wucherpfennig, W.: Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 1998.

Literatura uzupełniająca:

Drabarek, B., Falkowski, J., Rowińska, I.: Słownik motywów literackich. Warszawa 1998.
Frenzel, E.: Motive der Weltliteratur. Stuttgart, więcej wydań.
Frenzel, E.: Stoffe der Weltliteratur. Stuttgart, więcej wydań.
Frenzel, H.A., Frenzel, E.: Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriss der deutschen Literaturgeschichte, 2 tomy, więcej wydań.
Gazda, G.: Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku. Warszawa 2000.
Kindlers neues Literatur-Lexikon. München 1988 i n., 20 tomów.
Kopaliński, W.: Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1985.
Merker, P., Stammler, W.: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, 4 tomy, Berlin 1925-1931; Neuausgabe von W. Kohlschmidt u. W. Mohr. Berlin 1958.
Schweikle, G. u. I: Metzler Literatur Lexikon, Stuttgart 1990.
Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur, więcej wydań.
Wilpert, Gero von: Deutsches Dichterlexikon, Stuttgart – więcej wydań.

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim III - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z twórczością wybitnych przedstawicieli literatury niemieckojęzycznej modernizmu, Republiki Weimarskiej i lit. emigracyjnej. Stanowią one punkt wyjścia do treningu słownictwa, ćwiczeń z rozumienia oraz interpretacji literackich tekstów niemieckojęzycznych.


Wymagania wstępne:
Dobra znajomość języka niemieckiego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 posiada podstawową wiedzę o usytuowaniu i znaczeniu filologii germańskiej w odniesieniu do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej tejże filologii
K_W02 zna podstawową terminologię filologiczną w języku niemieckim
K_W11 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka
K_W12 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa niemieckojęzycznego
UMIEJĘTNOŚCIK_K_U03 potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niemieckim
K_K09 ma świadomość znaczenia języka niemieckiego, literatury i kultury niemieckojęzycznej w kulturze europejskiej i światowej
K U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niemieckiego
K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku filologia germańska
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K_K03 rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego
K_K04 potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role
Metody dydaktyczne:
Bazę do treningu słownictwa, ćwiczeń dotyczących rozumienia tekstu pisanego, wypowiedzi ustnych i pisemnych, dyskusji, analizy i interpretacji, tworzą krótkie formy literackie (głownie opowiadania) wybitnych przedstawicieli literatury niemieckojęzycznej modernizmu, Republiki Weimarskiej i lit. emigracyjnej.Główne metody dydaktyczne stosowane za zajęciach to metoda dialogowa, warsztatowa oraz konwersacja.
Treści programowe:
Ćwiczenia polegają na samodzielnej i grupowej pracy nad fragmentami tekstów literackich. Studenci przygotowują słownictwo, analizują wybrane fragmenty,interpretują, poznają różne formy narracji, kreatywnie pracują z tekstem, przeredagowując w ćwiczeniach pisemnych oryginalne teksty, zmieniając sposób narracji, dopisując zakończenie, wypowiadając się z perspektywy protagonisty.Studenci formułują pytania tyczące się analizy i interpretacji tekstów, stawiają je kolegom, biorą udział w interaktywnych mini-projektach, dydaktyzując w małych grupach krótkie formy literackie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Aktywny twórczy udział w zajęciach: tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, opracowywanie nowego słownictwa, zabieranie głosu w dyskusji, przygotowanie krótkiego referatu (50%), zaliczenie prac kontrolnych (50%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Arthur Schnitzler: „Lieutenant/Leutnant Gustl“ (1900/1901), (Auszüge), „Liebelei“ (1894), (Auszüge)

Thomas Mann: „Tonio Kröger“ (1903), (Kap. 1.), „Der Tod in Venedig“ (1911), (Auszüge)

Hugo von Hofmannsthal: „Die Beiden“(1895), Stefan George: „Nach der Lese“(1897), „Die Spange“ , R.M. Rilke: „Der Panther“(1902/3)

Franz Kafka: „Die Verwandlung“(1915) (Auszüge), „Vor dem Gesetz“ , „Kleine Fabel“ (entst. 1920, postum veröff.)

Jakob van Hoddis: „Weltende“ (1911)
Gottfried Benn: „Kleine Aster“, „Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke“ (1912), Georg Trakl „Grodek“ (1914), Johannes R. Becher: „Gebet Pfingsten 1917“ (Auszug), Hans Arp: „Sekundenzeiger“ (1924 aus dem Band „Der Pyramidenrock“)

Alfred Döblin: „Berlin Alexanderplatz“ (1929), (Auszüge)

Anna Seghers: „Transit“ (1941/42, veröff. 1944), „Ausflug der toten Mädchen“ (1943-44), (Auszüge)
Literatura uzupełniająca:
Bahr, E. : Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 1-3. München 1985.
Batzen ,B./Mertens, V.: Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Mannheim 1990.
Brauneck, M./ Schneilin, G.: (Hgg.): Theaterlexikon. Begriffe und Epochen. Bühnen und Ensembles. Reinbek bei Hamburg 1992.
Braungart, G. Grubmüller, K. u. a.: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. (Neubearbeitung). 3Bde. Berlin, New York 2000.
Daemmrich H. u. I.: Themen und Motive in der Literatur. Tübingen und Basel 1987.
Glaser H.A.: Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Bd.5-7. Reinbek bei Hamburg 1982.
Kindlers Neues Literatur-Lexikon. München 1988. 20 Bde.
Mennemeier, F.N.: Modernes Deutsches Drama. Bd. 1-2. München 1979.
Oberle, B./ Baumann, B.: Deutsche Literatur in Epochen. München 1995.
Schweikle, G. u. I.: Metzler Literatur Lexikon. Stuttgart 1990.
Sprengel, P.: Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870-1900. München 1998.
Weyegraf, B.(Hg.): Literatur der Weimarer Republik 1918-1933. München 1995.

Praktyczna nauka języka niemieckiego: redakcja tekstu/stylistyka - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Poszerzanie środków wyrazu w posługiwaniu się językiem niemieckim pisanym.
C2 Zapoznanie z różnymi typami tekstów pisanych oraz ich charakterystycznymi cechami.
C3 Analiza walorów stylistycznych typowych dla poszczególnych form pisemnych wypowiedzi.
Wymagania wstępne:
W1 Znać środki wyrazu w posługiwaniu się językiem niemieckim w stopniu zaawansowanym (studenci po 3-letnich studiach germanistyki I stopnia posiadający tytuł licencjata filologii germańskiej);
W2 Rozróżniać typowe cechy różnorodnych warstw językowych;
W3 Umieć analizować walory stylistyczne różnych typów tekstu;
W4 Aktywnie posługiwać się bogatym słownictwem w obszarach różnych warstw stylistycznych oraz z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego
i gospodarczego, poprawnie (pod względem gramatycznym) redagując teksty.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W02 zna terminologię filologiczną w języku niemieckim na poziomie rozszerzonym
K_W12 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
K_W13 zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów
Oprócz tego:
EK W1 Student rozróżnia poszczególne cechy różnych typów tekstu.
EK W2 Student posługuje się pojęciami niezbędnymi do analizy tekstu pisemnego.
EK W3 Student zna sposoby językowego kształtowania wypowiedzi.
EK W4 Student posługuje się bogatym słownictwem w różnorodnych obszarach stylistycznych.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów II stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niemieckiego
K_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niemieckim
K_U15 umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów; formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania
S_U09 potrafi samodzielnie dbać o własny rozwój językowy i dydaktyczny
Oprócz tego:
EK U1 Student potrafi poprawnie redagować teksty różnego typu.
EK U2 Student potrafi swobodnie poruszać się na różnych płaszczyznach stylistycznych.
EK U3 Student umie posługiwać się normami stosowania poszczególnych stylów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
K_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem własnej kompetencji językowej, a ich postrzeganiem przez świat zewnętrzny
S_K04 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka
Oprócz tego:
EK K1 Student odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.
EK K2 Student ma świadomość potrzeby samodoskonalenia się.
EK K3 Student wykazuje aktywność na zajęciach.
Metody dydaktyczne:
1. Ćwiczenia leksykalno-stylistyczne, poszerzanie środków wyrazu, analiza stylistyczna tekstu.
2. Formułowanie krótkich i dłuższych wypowiedzi pisemnych, stylistycznie zróżnicowanych tekstów, praca w grupach, praca indywidualna (prace zaliczeniowe redagowane w trakcie zajęć oraz jako zadanie domowe).
3. Analiza i ocena kolokwiów oraz prac zaliczeniowych (poprawność stylistyczna oraz gramatyczna).
4. Praca z tekstem (np.prasowym, naukowym, literackim), opracowanie słownictwa, tworzenie - na bazie oryginalnych tekstów oraz specjalistycznego słownictwa - własnych tekstów. Metoda pracy indywidualnej i grupowej.
Treści programowe:
Ćwiczenia leksykalne, zwrócenie uwagi na dobór słownictwa, budowę zdań, słownictwo specjalistyczno-tematyczne z uwzględnieniem warstw stylistycznych języka niemieckiego, np. styl potoczny, naukowy, publicystyczny, podniosły, warianty, przykłady. Warianty tekstów prasowych: np. felieton, recenzja, prasa bulwarowa służą jako baza do tworzenia własnych tekstów o rożnej warstwie stylistycznej. Formułowanie własnych tekstów w grupach dwuosobowych oraz indywidualnie, ocenianych na bieżąco na zajęciach oraz redagowanie tekstów w formie testu na zajęciach oraz jako zadanie domowe. Testy mające na celu sprawdzenie opanowania nowego słownictwa.Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem uzyskania zaliczenia są:
1. obecność na zajęciach,
2. aktywność na zajęciach,
3. uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów oraz prac zaliczeniowych redagowanych w trakcie zajęć i realizowanych jako zadanie domowe,
4. systematyczne i solidne przygotowywanie się do zajęć.

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY
Efekty oceniane na ocenę bardzo dobrą:
1. Efekt wiedza.
Bardzo dobra znajomość podstawowych zagadnień programowych.
2. Efekt umiejętności.
Student doskonale radzi sobie z analizą tekstów pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nich środków językowych oraz świetnie posługuje się normami stosowania poszczególnych stylów.
3. Efekt kompetencje społeczne.
Aktywność studenta na zajęciach jest bardzo wyraźnie zauważalna, a jego zaangażowanie bardzo mocno odczuwalne.

Efekty oceniane na ocenę dobrą:
1. Efekt wiedza.
Dobra znajomość podstawowych zagadnień programowych.
2. Efekt umiejętności.
Student dobrze radzi sobie z analizą tekstów pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nich środków językowych oraz ma wprawę w posługiwaniu się normami stosowania poszczególnych stylów.
3. Efekt kompetencje społeczne.
Aktywnośc studenta na zajęciach jest wyraźnie zauważalna, a jego zaangażowanie mocno odczuwalne.

Efekty oceniane na ocenę dostateczną:
1. Efekt wiedza.
Słaba znajomość podstawowych zagadnień programowych.
2. Efekt umiejętności.
Student w słabym stopniu potrafi analizować teksty pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nich środków językowych oraz ma słabą wprawę w posługiwaniu się normami stosowania poszczególnych stylów.
3. Efekt kompetencje społeczne.
Aktywność studenta na zajęciach jest słaba, a jego zaangażowanie pozostawia wiele do życzenia.

Efekty oceniane na ocenę niedostateczną:
1. Efekt wiedza.
Student nie opanował podstawowych zagadnień programowych lub nie uczestniczył w zajęciach lub uzyskał oceny niedostateczne z prac zaliczeniowych.
2. Efekt umiejętności.
Student nie radzi sobie z analizą tekstów pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nich środków językowych oraz nie potrafi posługiwać się normami stosowania poszczególych stylów.
3. Efekt kompetencje społeczne.
Student przejawia bierną postawę w odniesieniu do efektów kształcenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA PODSTAWOWA
Eroms H.-W.: Stil und Stilistik. Eine Einführung. Berlin 2008.
Kachlak T.: Stilistik leicht gemacht. Warszawa 1995.
Liesem, k.: Professionelles Schreiben für den Journalismus. Wiebaden 2015.
Porombka, S.: Kritiken schreiben. Ein Trainingsbuch. Konstanz 2006.
Reiners, L.: Stilkunst. Ein Lehrbuch deutscher Prosa. München 2004.
Schneider , W.: Deutsch! Das Handbuch für attraktive Texte. Reinbek bei Hamburg 2008.
Schneider, W.: Deutsch für Kenner. Die neue Stilkunde. München 2010.
Turtur, U.: Übungen zum Wortschatz der deutschen Schriftsprache Meckenheim 2006.