Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Wykształcenie umiejętności prostej wypowiedzi pisemnej na tematy związane z życiem codziennym
C2 Zapoznanie z podstawowymi zasadami i zwrotami francuskiej wypowiedzi pisemnej
C3 Rozpoznawanie różnych rodzajów tekstów.
Wymagania wstępne:
1. Znajomość języka francuskiego nie jest wstępnie wymagana.
2. Zdolność do wykorzystywania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie innych zajęć.
3. Zdolność do samodzielnego uzupełniania wiedzy.
Efekty kształcenia:
EK W1 Znajomość okoliczników czasu i miejsca.
EK W2 Znajomość czasów gramatycznych i umiejętność ich wykorzystania w wypowiedzi pisemnej.
EK W3 Rozpoznawanie i redagowanie różnych typów tekstów.
EK W4 Wzbogacenie słownictwa.
EK W5 Rozwój zdolności rozumienia tekstów.
EK U1 Redagowanie prostych tekstów informacyjnych.
EK U2 Redagowanie prostych opisów.
EK U3 Redagowanie prostych tekstów narracyjnych.
EK U4 Redagowanie prostych wniosków, próśb, zażaleń.
EK U5 Redagowanie prostych diagnoz i zapowiedzi.
EK K1 Znajomość zasad korespondencji (w tym elektronicznej)
EK K2 Udzielanie informacji dotyczących siebie (oraz pytanie o takie informacje).
EK K3 Uzgadnianie spotkania i pytanie o drogę.
EK K4 Odczytywanie, redagowanie i odpowiadanie na ogłoszenia.
EK K5 Udzielanie wskazówek.
EK K6 Wyrażanie swoich opinii.
EK K7 Dostosowanie stylu wypowiedzi do adresata.
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia własne lub podręcznikowe, autentyczne dokumenty (wycinki prasowe, fragmenty powieści, wierszy, przepisów, recenzji...)
Treści programowe:
1. Opis zewnętrzny, ocena charakteru. Wyrażanie opinii.
2. Opis (2): porównywanie postaci, rzeczy.
3. Turystyka. Udzielanie informacji.
4.Opis miejsc i porównywanie miejsc.
5. Wspomnienia z urlopu (proste opowiadania w czasie przeszłym - 4h).
6. Krajobrazy Francji (doskonalenie opisu pisemnego).
7. Wspaniały dzień czy życiowy koszmar? Opowiadanie wydarzeń przeszłych. Informowanie o szczegółowych okolicznościach.
8. Zdrowy styl życia: poradnictwo (wykorzystanie trybu rozkazującego w wypowiedzi pisemnej).
9. Niedługo wakacje: plany i marzenia (wykorzystanie czasu przyszłego w wypowiedzi pisemnej - 4h).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Oceny z prac domowych i wypracowań klasowych.

Ocena 2 : Student nie zna podstawowych struktur syntaktycznych ani okoliczników miejsca i czasu. Nie potrafi posługiwać się czasem teraźniejszym, nie rozpoznaje różnych typów tekstów i ich cech, posiada bardzo ubogi zasób słów, nie rozumie poleceń, nie potrafi udzielać wskazówek, wyrażać swoich opinii pisemnie ani dostosowywać stylu wypowiedzi do adresata.

Ocena 3 Student zasadniczo rozpoznaje różne typy tekstów, lecz popełnia przy ich redagowaniu poważne błędy. Jego zasób słów jest ubogi, lecz umożliwia komunikację na podstawowym poziomie. Redagowane teksty charakteryzują się nieporządkiem kompozycyjnym.

Ocena 4 : Student jest w stanie redagować teksty przewidziane programem. Popełniane błędy są nieliczne i nie przeszkadzają w komunikacji. Teksty zawierają bardziej złożone słownictwo, lecz nie są wolne od błędów ortograficznych i gramatycznych (niewłaściwe użycie czasów).

Ocena 5 : Student radzi sobie bez większych problemów ze wszystkimi omawianymi typami tekstów. Błędy są bardzo nieliczne, struktury syntaktyczne i użycie czasów nie sprawia większych problemów, słownictwo jest bogate, precyzyjne i zróżnicowane. Student zwraca uwagę na styl.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Lescure R., Gadet E. (2006) : DELF A1 150 activités, CLE international
Liria Ph. (2007) : Les clés du nouveau DELF A2, PUG
Poisson-Quinton S. (2004) : Expression écrite niveau 1, CLE international
Benoit-Abdelkader O., Thiébaut A. (2004) : Savoir lire au quotidien, Hachette C.i.l

Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B2 - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 - Maîtrise de la méthodologie à mettre en œuvre pour réaliser un mémoire à l\'issue d\'un parcours à travers des écrits universitaires
C2 - Maîtrise des méthodes de rédaction des écrits universitaires et écrits de type DELF B2 / DALF C1
C3 - Maîtrise des compétences linguistiques et de communication de niveau B2 / C1
Wymagania wstępne:
W1 - Capacité à exprimer son opinion par écrit de manière structurée
W2 - Compétences linguistiques et de communication de niveau B1 / B1+
Efekty kształcenia:
WIEDZA

W1 - Identification des différents écrits universitaires et de type DELF B2 / DALF C1
W2 - Connaissance des caractéristiques de ces différents types de textes
W3 - Connaissance des principes de référencement des citations et des normes bibliographiques ainsi que des différentes manières de se référer à un auteur
W4 - Connaissance d’un vaste répertoire lexical et d’une variété de structures de phrases (niveau B2 / C1)
W5 - Connaissance des règles typographiques

UMIEJĘTNOŚCI

U1 - Capacité à rédiger un texte correspondant au type de production demandé
U2 - Capacité à traiter des textes, des sujets
U3 - Capacité à rédiger un texte faisant montre de cohérence et de cohésion
U4 - Capacité à utiliser un vaste répertoire lexical et à maintenir un haut degré de correction
U5 - Capacité à utiliser une variété de structures de phrases et à maintenir un haut degré de correction

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K1 - Capacité à utiliser efficacement les occasions d’apprentissage offertes par les conditions d’enseignement (assiduité, attention, respect des consignes, coopération)
K2 - Capacité à participer en classe (lecture, corrections des exercices, questions)
K3 - Capacité à partager son point de vue, à faire la critique des textes observés et des autres outils pédagogiques
K4 - Capacité d’adaptation à différentes modalités de travail en groupe (mutualisation, coopération, collaboration)
K5 - Capacité à chercher les informations pour documenter ses travaux, pour corriger ses points faibles et approfondir ses connaissances
Metody dydaktyczne:
- Observation et analyse d’écrits universitaires, d’articles scientifiques, d’articles de presse, de graphiques, de tableaux statistiques, de cartes, d’images, etc.
- Observation/écoute de documents audio-visuels/sonores (émission TV, émission radio, séminaire) et prise de notes
- Observation des normes ISO et APA (principes de référencement des citations et normes bibliographiques) et mise en pratique dans le cadre des sujets de recherches des étudiants
- Observation et utilisation de bases de données, de concordanciers, de dictionnaires en ligne
- Discussions
- Exercices de repérage, exercices de répétition, exercices à trous, exercices structuraux, exercices de reformulation
- Activités de compréhension de l’écrit
- Rédactions (entre 4 et 6 pendant le semestre)
- Contrôles (2 rédactions en classe pendant le semestre)
Treści programowe:
ĆW 1 - Le mémoire
ĆW 2 - Le résumé (méthode)
ĆW 3 - Le résumé (exercices de reformulation)
ĆW 4 - L\\'expression de l\\'opinion (certitude)
ĆW 5 - L\\'expression de l\\'opinion (doute et incertitude)
ĆW 6 - Les articulations logiques (cause)
ĆW 7 - Les articulations logiques (conséquence)
ĆW 8 - Les articulations logiques (but ou finalité)
ĆW 9 - Les articulations logiques (condition et hypothèse)
ĆW 10 - Les articulations logiques (comparaison)
ĆW 11 - Les articulations logiques (concession, opposition et restriction)
ĆW 12 - L\\'essai argumenté (méthode)
ĆW 13 - L’essai argumenté (plans)
ĆW 14 - L’essai argumenté (introduction et conclusion)
ĆW 15 - L\\'essai argumenté (vérification des connaissances)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
WIEDZA
2 (ndst) - L\'étudiant n\'a pas les connaissances suffisantes en termes de méthodes et d’expressions pour pouvoir rédiger les types de textes étudiés.
3 (dst) - L’étudiant a des connaissances suffisantes pour pouvoir rédiger ces types de textes. Il connaît les caractéristiques de la plupart d\'entre eux dans les grandes lignes. Il a des connaissances suffisantes pour pouvoir s\'exprimer sur la plupart des sujets, simplement ou avec l’aide de périphrases, sans trop d’erreurs nuisant à la compréhension de son texte.
4 (db) - L’étudiant a de bonnes connaissances pour pouvoir rédiger ces types de textes. Il connaît les caractéristiques de la plupart d\'entre eux. Il a de bonnes connaissances pour pouvoir s\'exprimer convenablement, avec peu de périphrases et un assez haut degré de correction.
5 (bdb) - L’étudiant a de très bonnes connaissances qui peuvent lui permettre de rédiger les types de textes étudiés et montrant une très bonne maîtrise de l\'expression.

UMIEJĘTNOŚCI
2 (ndst) - L\'étudiant rédige des textes ne correspondant pas aux types de productions demandés. Il ne parvient pas à traiter des textes, des sujets. Ses écrits ne sont pas clairs, pas structurés. Son lexique et ses structures de phrases sont limités et il ne parvient pas à maintenir un degré de correction suffisant.
3 (dst) - L\'étudiant rédige des textes correspondant dans les grandes lignes aux types de productions demandés. Il arrive à dégager quelques éléments importants des textes mais ne sait pas toujours les utiliser à bon escient et reste à la surface du sujet. Ses écrits sont un minimum structurés. Ils manquent parfois de clarté et manquent de détails. Il sait s’exprimer sur la plupart des sujets même si des erreurs apparaissent quand il s\'agit d\'exprimer une pensée plus complexe. Il maintient un degré de correction suffisant même si quelques erreurs nuisent à la compréhension de ses textes.
4 (db) - L’étudiant rédige des textes correspondant aux types de productions demandés. Quelques caractéristiques de ces types de textes peuvent manquer à l\'appel. Il arrive à traiter des textes, des sujets. Ses textes sont clairs, structurés mais manquent parfois de détails. Il s’exprime avec peu de périphrases et un assez haut degré de correction. Ses erreurs ne nuisent pas à la compréhension de ses textes.
5 (bdb) - L’étudiant rédige des textes correspondant aux types de productions demandés. Il sait traiter des textes et traite les sujets avec pertinence. Ses écrits sont clairs, structurés, détaillés et montrent une bonne maîtrise de l’expression.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
2 (ndst) - L\'étudiant ne montre pas un réel intérêt pour le cours. Il est souvent absent, est plutôt passif en classe et travaille peu, qu’il soit seul ou en groupe.
3 (dst) - L’étudiant développe quelques stratégies pour progresser dans son apprentissage : il est présent en cours, effectue le travail demandé (seul ou en groupe) mais il manque d’attention et a une attitude plutôt passive. Il a du mal à chercher les informations pour documenter ses travaux, corriger ses points faibles, approfondir ses connaissances.
4 (db) - L\'étudiant participe en classe, demande des précisions en cas de doute. Il sait travailler seul ou en groupe mais partage peu son opinion en classe et mutualise peu ses connaissances. Il sait chercher les informations pour documenter ses travaux, pour corriger la majorité de ses points faibles mais ne cherche pas forcément à approfondir ses connaissances.
5 (bdb) - L\'étudiant prend en main son apprentissage, il participe en classe, pose des questions, partage son opinion, s\'adapte à toutes les modalités de travail, documente ses travaux, sait corriger ses points faibles et approfondir ses connaissances. Ses prises de parole en classe (pour partager ses connaissances, ses doutes, ses opinions) permettent à ses pairs de progresser dans leur apprentissage.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Abbadie, C., Chovelon, B. & Morsel, M.-H. (2003). L’expression française écrite et orale. Grenoble : Presses Universitaires.
Bloomfield, A. & Mubanga Beya, A. (2006). DELF B2 : 200 activités. Paris : CLE international.
Chovelon B. & Barthe, M. (2002). Expression et style. Grenoble : Presses Universitaires.
Chovelon, B. & Morsel, M.-H. (2003). Le résumé, le compte-rendu, la synthèse : guide d’entraînement aux examens et concours. Grenoble : Presses universitaires.
Descotes-Genon, C., Morsel, M.-H. & Richou, C. (1997), L’exercisier : l’expression française pour le niveau intermédiaire. Grenoble : Presses Universitaires.
Lescure, R., Chenard, S., Mubanga Beya, A., Bourbon, V., Rausch, A. & Vey, P. (2007). DALF C1/C2 : 250 activités. Paris : CLE International.
Vigner, G. (1996). Écrire pour convaincre : observer…, s’entraîner…, écrire…. Paris : Hachette FLE.
Wołowska, K. & Wołowski, W. (2009-2012). Mots de liaison en français : łączniki w języku francuskim (vol. 1-2). Lublin : Wydawnictwo KUL.

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Nauka języka włoskiego na poziomie A1-A2
C2 Nabycie czynnej znajomości języka włoskiego w mowie i w piśmie
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 student zna zasady gramatycznych języka włoskiego i potrafi je stosować przy tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisanych
W2 student potrafi tworzyć krótkie i proste teksty, potrafi wyszukać potrzebne informacje w źródłach włoskojęzycznych;
W3 student potrafi przekazać w prosty sposób informacje, stosując odpowiedni rejestr
W4 student potrafi tworzyć poprawnie gramatycznie wypowiedzi pisane
W5 student potrafi tworzyć poprawnie różne formy tekstów pisanych z zakresu wybranych zagadnień


UMIEJĘTNOŚCI
U1 Student wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka włoskiego
U2 student potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach,
U3 potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu
U4 student zna terminologię z zakresu wybranych zagadnień
U5 student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w źródłach włoskojęzycznychKOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 student potrafi wykorzystywać nabyte umiejętności
K2 student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K3 student rozumie potrzebę rozwoju kompetencji językowych
K4 Student potrafi porozumiewać się i wypowiadać na wybrane tematy oraz przedstawiać własny punkt widzenia
K5 potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania
Metody dydaktyczne:
Metody podające: wykład, objaśnienie.
Metody aktywizujące: dyskusja, inscenizacja.
Treści programowe:
1. Il verbo essere, avere, l’indicativo presente (coniugazione regolare).
2. L’indicativo presente – coniugazione irregolare
3. L’articolo determinativo, l’articolo indeterminativo
4. Il genere dei nomi, il plurale dei nomi
5. Gli aggettivi, gli aggettivi e i pronomi possessivi, gli aggettivi dimostrativi, i pronomi dimostrativi
6. Le preposizioni articolate, le preposizioni di luogo
7. Le preposizioni e altre espressioni di luogo
8. Le preposizioni di tempo
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

Na ocenę 2:
Student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza testów kontrolnych (poprawność poniżej 65%), nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
Na ocenę 3:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 65%-79%)
Na ocenę 4:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 80%-91%)
Na ocenę 5:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce.
Uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 92%-100%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Cozzi N., Federico F., Tancorre A., Caffè Italia 1, Recanati 2005.
Gianluca A., Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni, Firenze, 2008.
Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti 1, Edilingua, Roma 2007.
Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana, Guerra Edizioni, Perugia 2000.
Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.