Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVII wieku - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 Poznanie najważniejszych utworów literatury francuskiej XVII wieku
C2 Przygotowanie metodologiczne i językowe do analizy tekstu oraz redagowania prac z zakresu literaturoznawstwa
C3 Poznanie wybranych tekstów z zakresu krytyki literackiej dot. literatury XVII wieku
Wymagania wstępne:
W1 Znajomość historii literatury powszechnej na poziomie licealnym
W2 Znajomość historii Francji
W3 Znajomość historii literatury francuskiej średniowiecza i renesansu
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 Znajomość chronologii historii literatury XVII wieku
W2 Wiedza o głównych nurtach literatury epoki
W3 Wiedza o tendencjach i najważniejszych tendencjach i instytucjach życia literackiego epoki
W4 Znajomość najważniejszych dzieł literackich epoki
UMIEJĘTNOŚCI
U1 Znajomość terminologii literaturoznawczej i właściwe posługiwanie się nią
U2 Umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy tekstu literackiego
U3 Umiejętność kojarzenia zjawisk literackich z faktami historycznymi i kulturowymi
U4 Umiejętność samodzielnej analizy utworu literackiego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Umiejętność pracy w grupie bez względu na rolę, jaka zostanie wyznaczona przez prowadzącego zajęcia lub kolegów, współuczestników zajęć
K2 Umiejętność prezentacji w mowie i piśmie wiedzy literaturoznawczej
K3 Umiejętność organizacji pracy ekipy badawczej
K4 Umiejętność przygotowania debaty z zakresu literaturoznawstwa
Metody dydaktyczne:
Teksty literackie (Corneille Cyd, Racine Fedra, Molier Szkoła żon) antologia tekstów autorstwa X. Darcos, B. Tartayre
Fotokopie drobnych tekstów poetyckich niedostępnych w innej formie
Treści programowe:
K1. Poezja pierwszej połowy wieku między barokiem a klasycyzmem analiza wybranych tekstów
K2. Poezja pierwszej połowy wieku c.d.
K3. Pierre Corneille, Cyd : Próba interpretacji
K4. Blaise Pascal, Prowincjałki, a literatura religijna wieku
K5.Blaise Pascal i jego antropologia w Myślach
K6.Racjonalizm Kartezjusza a libertynizm
K7. Powieść epoki od Astrei do Księżnej de Clèves
K8.Tragedia klasyczna: spojrzenie na „Fedrę” Racine’a
K9.Kiedy mam czas pisać krótko czyli o drobnych gatunkach literackich epoki , maksymy, listy
K10.Nie będzie mi pan tu bajek opowiadał: o odrębności La Fontaine’a
K11.Szkoła żon Moliera: czy i co śmieszy dziś w molierowskiej komedii
K12.Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère: wizja człowieka
K13.Pascal, Molier, Corneille: trzy etyki
K14.Debaty teoretyczne w życiu literackim XVII wieku
K15. Żegnaj wieku ów : spór Starożytników Nowożytnikami

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
W Student nie wykazuje znajomości historii literatury ani lektur obowiązkowych
U Student nie jest w stanie posługiwać się terminologią literatoroznawczą Nie posiada literackich Nie potrafi podejmować pracy w grupie Nie wykazuje umiejętności formułowania własnych opinii o tekstach literackich
K Student nie posiada umiejętności (a często także woli) podejmowania pracy w grupie nie jest w stanie właściwą dla przedmiotu terminologią Nie wykazuje zainteresowania pracą własną ani rolą kształcenia ustawicznego
Ocena dostateczna:
W Student posiada (na poziomie podstawowym wiedzę o historii literatury epoki, wykazuje znajomość lektur obowiązujących
U Student posiada wymienione obok umiejętności w stopniu podstawowym
K Student wykazuje wymienione obok kompetencje na poziomie podstawowym
Ocena dobra:
W Student posiada wiedzę o literaturze epoki i znajomość obowiązujących lektur w stopniu zadowalającym
U Student posiada wmienione w pierwszej kolumnie umiejętności w stopniu zadowalającym
K Student posiada wymienione obok kompetencje w stopniu zadowalającym
Ocena bardzo dobra:
W Student posiada ponadrzeciętną wiedzę o historii literatury i kultury epoki oraz dobrą znajomość lektur obowiązujących zgodnie z programem, Wykazuje samodzielność myślenia
U Student wykazuje ponadprzeciętne umiejętności interpretacyjne oraz bardzo dobrą znajomość języka wymienionych obok dziedzinach, wykazuje także ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę i ponadprzeciętną samodzielność myślenia
K Student posiada wymienione obok kompetencje w stopniu ponadprzeciętnym wykazuje inicjatywę i zdolność samodzielnego ich rowijania
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Wybrane teksty literackie komplet tekstów z antologii X.Darcos, B.Tartayre Le XVII siècle en littérature J.P.Landry, I.Morlin Histoire de la littérature française au XVII e siècle
P.Bénichou Morales du Grand Siècle
Wybrane teksty z J. Karpiński Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji
I Sławińska, Czarny płomień Fedry w: Moja gorzka europejska ojczyzna
J.Lisowski Antologia poezji francuskiej

Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Wykształcenie umiejętności prostej wypowiedzi pisemnej na tematy związane z życiem codziennym
C2 Zapoznanie z podstawowymi zasadami i zwrotami francuskiej wypowiedzi pisemnej
C3 Rozpoznawanie różnych rodzajów tekstów.
Wymagania wstępne:
1. Znajomość języka francuskiego nie jest wstępnie wymagana.
2. Zdolność do wykorzystywania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie innych zajęć.
3. Zdolność do samodzielnego uzupełniania wiedzy.
Efekty kształcenia:
EK W1 Znajomość okoliczników czasu i miejsca.
EK W2 Znajomość czasów gramatycznych i umiejętność ich wykorzystania w wypowiedzi pisemnej.
EK W3 Rozpoznawanie i redagowanie różnych typów tekstów.
EK W4 Wzbogacenie słownictwa.
EK W5 Rozwój zdolności rozumienia tekstów.
EK U1 Redagowanie prostych tekstów informacyjnych.
EK U2 Redagowanie prostych opisów.
EK U3 Redagowanie prostych tekstów narracyjnych.
EK U4 Redagowanie prostych wniosków, próśb, zażaleń.
EK U5 Redagowanie prostych diagnoz i zapowiedzi.
EK K1 Znajomość zasad korespondencji (w tym elektronicznej)
EK K2 Udzielanie informacji dotyczących siebie (oraz pytanie o takie informacje).
EK K3 Uzgadnianie spotkania i pytanie o drogę.
EK K4 Odczytywanie, redagowanie i odpowiadanie na ogłoszenia.
EK K5 Udzielanie wskazówek.
EK K6 Wyrażanie swoich opinii.
EK K7 Dostosowanie stylu wypowiedzi do adresata.
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia własne lub podręcznikowe, autentyczne dokumenty (wycinki prasowe, fragmenty powieści, wierszy, przepisów, recenzji...)
Treści programowe:
1. Opis zewnętrzny, ocena charakteru. Wyrażanie opinii.
2. Opis (2): porównywanie postaci, rzeczy.
3. Turystyka. Udzielanie informacji.
4.Opis miejsc i porównywanie miejsc.
5. Wspomnienia z urlopu (proste opowiadania w czasie przeszłym - 4h).
6. Krajobrazy Francji (doskonalenie opisu pisemnego).
7. Wspaniały dzień czy życiowy koszmar? Opowiadanie wydarzeń przeszłych. Informowanie o szczegółowych okolicznościach.
8. Zdrowy styl życia: poradnictwo (wykorzystanie trybu rozkazującego w wypowiedzi pisemnej).
9. Niedługo wakacje: plany i marzenia (wykorzystanie czasu przyszłego w wypowiedzi pisemnej - 4h).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Oceny z prac domowych i wypracowań klasowych.

Ocena 2 : Student nie zna podstawowych struktur syntaktycznych ani okoliczników miejsca i czasu. Nie potrafi posługiwać się czasem teraźniejszym, nie rozpoznaje różnych typów tekstów i ich cech, posiada bardzo ubogi zasób słów, nie rozumie poleceń, nie potrafi udzielać wskazówek, wyrażać swoich opinii pisemnie ani dostosowywać stylu wypowiedzi do adresata.

Ocena 3 Student zasadniczo rozpoznaje różne typy tekstów, lecz popełnia przy ich redagowaniu poważne błędy. Jego zasób słów jest ubogi, lecz umożliwia komunikację na podstawowym poziomie. Redagowane teksty charakteryzują się nieporządkiem kompozycyjnym.

Ocena 4 : Student jest w stanie redagować teksty przewidziane programem. Popełniane błędy są nieliczne i nie przeszkadzają w komunikacji. Teksty zawierają bardziej złożone słownictwo, lecz nie są wolne od błędów ortograficznych i gramatycznych (niewłaściwe użycie czasów).

Ocena 5 : Student radzi sobie bez większych problemów ze wszystkimi omawianymi typami tekstów. Błędy są bardzo nieliczne, struktury syntaktyczne i użycie czasów nie sprawia większych problemów, słownictwo jest bogate, precyzyjne i zróżnicowane. Student zwraca uwagę na styl.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Lescure R., Gadet E. (2006) : DELF A1 150 activités, CLE international
Liria Ph. (2007) : Les clés du nouveau DELF A2, PUG
Poisson-Quinton S. (2004) : Expression écrite niveau 1, CLE international
Benoit-Abdelkader O., Thiébaut A. (2004) : Savoir lire au quotidien, Hachette C.i.l

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Nauka języka włoskiego na poziomie A1-A2
C2 Nabycie czynnej znajomości języka włoskiego w mowie i w piśmie
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 student zna zasady gramatycznych języka włoskiego i potrafi je stosować przy tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisanych
W2 student potrafi tworzyć krótkie i proste teksty, potrafi wyszukać potrzebne informacje w źródłach włoskojęzycznych;
W3 student potrafi przekazać w prosty sposób informacje, stosując odpowiedni rejestr
W4 student potrafi tworzyć poprawnie gramatycznie wypowiedzi pisane
W5 student potrafi tworzyć poprawnie różne formy tekstów pisanych z zakresu wybranych zagadnień


UMIEJĘTNOŚCI
U1 Student wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka włoskiego
U2 student potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach,
U3 potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu
U4 student zna terminologię z zakresu wybranych zagadnień
U5 student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w źródłach włoskojęzycznychKOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 student potrafi wykorzystywać nabyte umiejętności
K2 student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K3 student rozumie potrzebę rozwoju kompetencji językowych
K4 Student potrafi porozumiewać się i wypowiadać na wybrane tematy oraz przedstawiać własny punkt widzenia
K5 potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania
Metody dydaktyczne:
Metody podające: wykład, objaśnienie.
Metody aktywizujące: dyskusja, inscenizacja.
Treści programowe:
1. avverbi di frequenza: tutti i giorni, sempre, spesso, ecc.
2. avverbi di tempo: la settimana scorsa, due giorni fa, fra due giorni, ecc.
3. aggettivi indefiniti: qualche, alcuni
4. ci particella di luogo
5. il passato prossimo
6. l\\'imperfetto
7. pronomi indiretti atoni
8. stare + gerundio
9. ne particella pronominale
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2:
Student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza testów kontrolnych (poprawność poniżej 65%), nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.
Na ocenę 3:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 65%-79%)
Na ocenę 4:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym; uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 80%-91%)
Na ocenę 5:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce.
Uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 92%-100%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Cozzi N., Federico F., Tancorre A., Caffè Italia 1, Recanati 2005.
Gianluca A., Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche, Alma Edizioni, Firenze, 2008.
Latino A., Muscolino M., Una grammatica italiana per tutti, Edilingua, Roma 2007.
Mezzadri M., Grammatica essenziale della lingua italiana, Guerra Edizioni, Perugia 2000.
Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.