Lech Jańczuk

Główne zainteresowania naukowe: samorząd terytorialny, polityka publiczna, finanse publiczne, współpraca podmiotów publicznych z prywatnymi, analizy ekonomiczne

 

1. Laureat nagrody indywidualnej Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za "całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki".

2. Członek Rady Naukowej czasopisma “The Herald of Ternopil National Economic University”.

3. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

4. Członek Zespołu Ekspertów KUL

 

Kariera naukowa:

2010 - doktor nauk humanistycznych (UMCS)

2000 - magister ekonomii (KUL)

 

Konsultacje:

Sala DMMII - 49

Piątki w godz. 8:10 - 9:10

 

Wybrane publikacje od 2011 roku:

I. Monografia:

1. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Wyd. KUL, Lublin 2013.

II. Monografie pod redakcją:

1. Integrated regional development. Conceptual, financial and organizational aspects. Wyd. KUL, Lublin 2015,

2. Local self-government in local development. Ukrainian and Polish experience. Wyd. KUL, Lublin 2014,

3. Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wyd. KUL, Lublin 2014.

III. Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych:

1. Finanse miasta Lublin w latach 2002 - 2016, "Rocznik Lubelski", T. XLIV (2018), 

2. Financial analysis of the city of Zamość for the years 2013 - 2017, "Political Preferences", 2018 nr 20, http://www.journals.us.edu.pl/

3. Polityki rozwoju lokalnego. Ujęcie podmiotowe, [w:] Praktyczny wymiar realizacji wspólnotowej Polityki Spójności (2007-2013/2014-2020), A. Kukuła (red.), "Roczniki Nauk Społecznych" Lublin 2017,

4. Local self-government as part of the security system of Poland and the Czech Republic. Comparative analysis, [w:] J. Matulnik, T. Bąk, K. Kardis (red.) Zborník Religionistických a Sociologických Štúdií, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2017,

5. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty kreujące popyt inwestycyjny w Polsce [w:] Rola samorządu terytorialnego w rozwoju regionalnym i lokalnym, L. Jańczuk (red.) „Roczniki Nauk Społecznych”, Lublin 2017,

6. Samorząd terytorialny w stanach nadzwyczajnych. Ujęcie ustrojowe [w:] Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej, B Jóźwik, T. Stępniewski (red.), Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 14/2016, Lublin 2016,

7. Civil society in the face of the reform of the social security system in Poland [w:] Journal of European Economy, 4/2015 Publication of Ternopil National Economic University (czasopismo indeksowane w bazie Copernicus),

8. The perennial financial forecasting as a tool for predicting performance based budgeting [w:] Local Economy in Theory and Practice, E. Sobczak, B. Bal-Domańska, A. Raszkowski (red.), “Publishing House of Wrocław University of Economics”, Wrocław 2015,

9. Samorząd terytorialny jako benchmark ładu zintegrowanego w procesie rozwoju zrównoważonego [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, R. Brol, A. Raszkowski, A, Sztando (red.), "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wrocław 2015,

10. Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce, [w:] Rola kapitału ludzkiego w rozwoju regionalnym, L. Jańczuk (red.) „Roczniki Nauk Społecznych”, Lublin 2013,        

11. The public health care system reform as a barrier to local and regional development in Poland [w:] Local Economy in Theory and Practice. Local Development Governance Aspects, R. Brol, A. Sztando (red.) “Publishing House of Wrocław University of Economics”, Wrocław 2013,

12. Ocena rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce. Aspekt finansowy [w:] Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym, R. Brol, B. Bal-Domańska (red.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław 2013,

13. Zderzenie modeli ustrojowych. Unia Europejska - Afryka Północna, [w:] Czarny ląd i świat arabski. Szanse czy zagrożenia? B. Pączek (red.), „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego" 2012, Wyd. Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2012.

IV. Hasła encyklopedyczne:

1. Józef Ludwig Franciszek Gajek (1907-1987), Encyklopedia 100-lecia KUL, Wyd. KUL, Lublin 2018,

2. Ruch Patriotyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Leksykon polskich partii politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017,

3. Ruch polityczny Akcji Wyborczej "Solidarność" (RP AWS), Leksykon polskich partii politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017,

4. Przymierze "Samoobrona",  Leksykon polskich partii politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017,

5. Służba, Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, Wyd. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016,

6. Władza. Aspekt społeczny, Encyklopedia katolicka, tom XX, Wyd. TN KUL, Lublin 2014,

7. Województwo, Encyklopedia katolicka, tom XX, Wyd. TN KUL, Lublin 2014.

V. Artykuły w recenzowanych publikacjach naukowych:

1. Determinants of Socio-economic Development of Ukraine and Poland after the Autumn of Nations [w:] Political, social and economic conditions of development of contemporary Ukraine and its regions, J. Kukuła (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016,

2. Przepływy pieniężne w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza komparatystyczna [w:] 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń, St. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2016,

3. Integrated management of regional finances as a component of smart specialization policy of European regions on the example of Poland [w:] Selected problems of development of Polish regions in the perspective of 2020, A. J. Kukuła (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016,

4. Samorząd powiatowy w Polsce. Aspekt finansowy [w:] Samorząd powiatowy w Polsce. Struktura, zadania, wybory, Ł. Tomczak, (red.) Wyd. Marina, Wrocław 2015,

5. Performance budget as a tool to improve the efficiency of integrated development financing [w:] Integrated regional development. Conceptual, financial and organizational aspects, L. Jańczuk (red.), Wyd. KUL, Lublin 2015,

6. Decentralizacja administracji publicznej w Polsce. Wnioski dla Ukrainy [w:] Розвиток регіонів та громад адміністрaтивно - територіальної реформи: перспективи та загрози, Шкільняк М. М. (red.), Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Tarnopolski Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet, Tarnopol 2015,

7. Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa publicznego, Współczesne oblicza bezpieczeństwa, E. M. Guzik-Makaruk, E. W. Pływaczewski, Wyd. Temida 2, Białystok 2015,

8. Wybory do Parlamentu Europejskiego jako miernik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, A. Łukasik – Turecka (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015,

9. Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, J. Ostaszewski (red.), Wyd. SGH, Warszawa 2015,

10. Bezpieczeństwo finansowe społeczności lokalnych i regionalnych [w:] Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, L. Jańczuk (red.), Wyd. KUL, Lublin 2014,

11. Determinants of the first stage of decentralization of public administration in Poland [w:] Local Self-Government in local development. Ukrainian and Polish experience, L. Jańczuk (red.), Wyd. KUL, Lublin 2014,

12. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Ujęcie retrospektywne, [w:] Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego, P. Antkowiak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014,

13. 15 lat samorządu powiatowego i wojewódzkiego w Polsce. Próba retrospekcji, [w:] Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, J. Wojnicki (red.) Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014,

14. Ewolucja samorządu terytorialnego w systemie władzy publicznej [w:] Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті, A.Ф. Meльник (red.), Tom II, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Tarnopolski Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet, Tarnopol 2013,

15. Glokalizm a tożsamość społeczności lokalnych. Próba syntezy [w:] Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, M. Chorośnicki i in. (red.) Krakowska Oficyna Wydawnicza Tekst, Kraków 2013,

16. Instytucjonalny aspekt rozwoju lokalnego w Polsce, [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, A. Kołomycew, B. Kotarba, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013,

17. Eklektyczny paradygmat mierników jakości państwa, [w:] Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa - wybrane aspekty prawne i społeczne, E. Jasiuk (red.), Wyd., WSH w Radomiu, Radom 2012,

18. Ewolucja samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, [w:] XX lat samorządu terytorialnego w Polsce – sukcesy, porażki, perspektywy, K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2012,

19. Marketing terytorialny jako determinanta rozwoju lokalnego [w:] Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów, A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj, Wyd. PSW w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2012,

20. Predykcja polityki finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, [w:] Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy, A. Sadowski, A. Wyszkowski (red.), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012,

21. Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu samorządem terytorialnym [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, A. Kołomycew, B. Kotarba, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012,

22. Zakres samorządności samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej [w:] Finanse samorządu terytorialnego, V. Babcak, E. Jasiuk, G. Maj, Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2012,

23. Pozafinansowe determinanty zdolności kredytowej samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, [w:] Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті, A.Ф. Meльник (red.), Tom I, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Tarnopolski Narodowy Ekonomiczny Uniwersytet, Tarnopol 2011,

24. Stan finansów publicznych jako determinanta zamożności społeczeństwa w III Rzeczypospolitej, [w:] Ekonomia, polityka, etyka, A.F. Bocian (red.), Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019 11:57