Krzysztof Guzowski, ur. 13.01.1962 w Zamościu. Kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Pracownik KUL Jana Pawła II. 9.06.1987 otrzymał święcenia kapłańskie w Lublinie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.

W latach 1982-1984 studiował teologię w WSD w Przemyślu, a po przeniesieniu Seminarium Archidiecezji w Lubaczowie do Lublina, w latach 1984-1987, studiował na KUL; magisterium z teologii dogmatycznej uzyskał w roku 1987 na podstawie pracy magisterskiej Chrześcijańska wizja świata w poezji ks. Jana Twardowskiego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika.

W latach 1988-1993 Guzowski odbył studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu "Angelicum" w Rzymie, uwieńczone w 1993 doktoratem na podstawie rozprawy Ermeneutica e cristologia in Czesław Stanisław Bartnik, napisanej pod kierunkiem pani prof. Nelli Filippi; recenzentem był o. prof. Edward Kaczyński OP. Wcześniej (1990) zdobył stopień licencjata na tymże Uniwersytecie na podstawie pracy: Il cammino di Gesù verso la croce nel "Mysterium Paschale" di Hans Urs von Balthasar, napisanej pod kierunkiem pani prof. Nelli Filippi. Po święceniach, oprócz studiów i pracy duszpasterskiej w Lubaczowie i Zamościu, był diecezjalnym wizytatorem religii oraz duszpasterzem nauczycieli i środowisk twórczych oraz wykładowcą Kolegium Katechetycznego w Zamościu, WSD Księży Marianów w Lublinie i Uniwersytetu Ludowego w Sitnie. Był asystentem i - kolejno - adiunktem ks. prof. Czesława Bartnika w Katedrze Teologii Historycznej, a od lutego 2005 r. objął kierownictwo założonej przez siebie Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego. W czerwcu 2004 r. po odbytym kolokwium habilitacyjnym otrzymał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Symbolika trynitarna Brunona Fortego. Od kwietnia 2006 r. do stycznia 2018 r. pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 9 stycznia 2018 r. został mu przyznany naukowy tytuł profesora.

Dotychczas opublikował 1) trzy książki naukowe: doktorat, habilitację i książkę profesorską; 2) dwie książki popularnonaukowe; 3) pięć tomików wierszy oraz 4) dwadzieścia cztery książki redaktorskie. Jest redaktorem i wydawcą dwóch serii naukowych z zakresu personalizmu: "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego" (19 tomów) i "Personalizm-Sympozja" (4 tomy). Opublikował ponad siedemdziesiąt artykułów naukowych po polsku, włosku, słowacku, hiszpańsku i angielsku. Ks. K. Guzowski od 2012 roku organizuje cykliczne sympozja o nazwie "Lubelskie Dni Personalizmu".

Pasją naukową ks. K. Guzowskiego i kierunkiem badań jest personalizm. Od 1997 r. jest stałym współpracownikiem włoskiego pisma personalistycznego "Prospettiva Persona", członkiem Centrum Badań nad Osobą w Teramo, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Personalistów z siedzibą w Madrycie. Guzowski współtworzy też grupę profesorów zajmujących się badaniami nad personalizmem doby po Vaticanum II, która spotyka się regularnie w Nemi pod Rzymem bądź w Arequipa w Peru. Prof. Guzowski buduje w świetle kategorii osoby nową metodę teologiczną, a z pomocą personalizmu realistycznego i integralnego dokonuje interpretacji rzeczywistości Objawienia, łaski, sakramentów (zwłaszcza Eucharystii), odkupienia i historii zbawienia. Profil Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego jest interdyscyplinarny. Osoba jest nie tylko tematem trynitologii czy antropologii, ale i kategorią, z pomocą której budowana jest metodologia i epistemologia. W Katedrze rozwijana jest myśl K. Wojtyły, W. Granata, a zwłaszcza Cz. Bartnika.

Ks. Krzysztof Guzowski w latach 2008-2013 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL. W latach 2008-2012 był także wiceprezesem Towarzystwa Teologów Dogmatyków. W roku 2014 jego Katedra została połączona z inną i w tej chwili Guzowski pełni funkcję kierownika Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego.

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2018 09:27