2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2017Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Rozdział w książce


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

2016

Książka popularyzująca naukę


Rozdział w książce popularnonaukowej


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Książka popularyzująca naukę


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja książki naukowej
2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzent artykułu dla czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie doktorskim
2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskim


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Organizacja konferencji międzynarodowej


2012


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Recenzja książki naukowej


Recenzja w przewodzie doktorskim

2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


Organizacja konferencji krajowej2010


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzent
    [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

2009


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2005


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2004


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


1996

  • Towarzystwo Teologów Dogmatyków