Historia sztuki - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Prezentacja dziejów sztuki sakralnej od czasów wczesnochrześcijańskich do współczesności.
Wymagania wstępne:
Wiedza humanistyczna na poziomie szkoły średniej.
Efekty kształcenia:
K kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji, doskonali umiejętności, potrafi planować kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami w sztuce.
K_K03 Potrafi zaplanować i zrealizować określone przez siebie lub innych zadania.
K_K04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K06 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K07 Bierze odpowiedzialność za swoje działania profesjonalne, potrafi zaplanować i kierować pracą innych.
K_K08 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacja i instytucjach zajmujących się kulturą.

U umiejętności

K_U01 Ma pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące wyszukiwanie, porządkowanie i analizowanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, krytyczną analizę źródeł, umiejętność syntezy, definiowania problemów , dobór właściwych metod badawczych, samodzielne formułowanie wniosków.
K_U02 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, podejmuje własne działania naukowe.
K_U03 Potrafi samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł sztuki oraz zjawisk artystycznych wykorzystując pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki i odwołując się do osiągnięć innych dyscyplin humanistyki.
K_U06 Ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień i prezentacji ustnych.
K_U04 Potrafi w sposób uporządkowany i merytoryczny zaprezentować wyniki swoich badań, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.
K_U05 Ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu prac pisemnych

W wiedza

K_W01 Ma systematyczną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki i jej relacji z innymi obszarami humanistyki.
K_W02 Zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym oraz szczegółową terminologię stosowaną w wiedzy o sztuce.
K_W03 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą współczesnych kierunków rozwoju badań nad sztuką, zna najważniejsze orientacje badawcze i modele metodologiczne. Zna i rozumie najważniejsze, odnoszące się do dzieł sztuki metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych.
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat dziejów sztuki powszechnej i polskiej (od sztuki pradziejowej po nowoczesną), jej uwarunkowań kulturowych, historycznych, społecznych i religijnych.
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę szczegółową odnośnie wybranych zagadnień (związaną z uczestnictwem w seminariach, zajęciach fakultatywnych, wykładach monograficznych, opartą na znajomości literatury przedmiotu i badaniach własnych).
K_W06 Ma systematyczną wiedzę dotyczącą dziejów teoretycznej refleksji nad sztuką (architekturą i sztukami plastycznymi), obejmującą zagadnienia z zakresu filozofii, estetyki, teorii i historiografii sztuki
K_W07 Ma pogłębioną wiedzę na temat związków historii sztuki z innymi dyscyplinami nauki, pozwalającą na rozpatrywanie wybranych zagadnień w perspektywie badań interdyscyplinarnych.
K_W08 Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym.
K_W09 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień krytyki artystycznej.
K_W10 Ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania sztuki w świecie nowoczesnych mediów i dotyczącą współczesnej kultury wizualnej.
K_W11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna, dyskusja.
Treści programowe:
Znajomość epok, stylów i kierunków w sztuce (uwzględniając cechy stylistyczne, zakres chronologiczny i zasięg geograficzny, uczeń potrafi dokonać krótkiej charakterystyki poszczególnych formacji stylowych).
Rozumienie podstawowych pojęć i terminów z historii sztuki. Umiejętność dokonania podstawowego opisu dzieła sztuki, posługując się odpowiednia terminologią i przeprowadzenie analizy formalnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Sztuka świata, t. 1-10.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych.

Historia sztuki nowożytnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest praktyczne ćwiczenie warsztatu historyka sztuki, przy wykorzystaniu osiągnięć nauk pokrewnych (np. historii, czy też historii literatury). Ćwiczenia mają za zadanie zwrócenie uwagi studentów na problemy sporne, w stosunku do których współczesna nauka nie wypracowała communis opinio, lub zagadnienia nieobecne, względnie słabo zaznaczone w syntetycznych ujęciach historii polskiej sztuki nowożytnej.
Wymagania wstępne:
Wiedza z historii sztuki na poziomie maturalnym.
Efekty kształcenia:

K kompetencje społeczne

K_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy . Ma świadomość znaczenia kultury i sztuki w życiu społecznym oraz wagi upowszechniania wiedzy o kulturze.
K_K02 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych jego form i różnych mediów.
K_K03 Potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role.
K_K04 Potrafi zaplanować i zrealizować określone przez siebie lub innych zadania.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane zadania profesjonalne.
K_K06 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego dokształcania się zawodowego, doskonalenia swoich umiejętności.

U umiejętności

K_U01 Rozpoznaje dzieła sztuki różnych epok (wskazując ich czas powstania, styl, krąg kulturowy, autora) i potrafi przeprowadzić ich analizę formalną, interpretację ikonograficzną i treściową oraz wskazać ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym .
K_U02 Umie samodzielnie wyszukiwać informacje, analizować, selekcjonować i krytycznie interpretować źródła i literaturę przedmiotu (korzystając ze źródeł pisanych i elektronicznych, w języku polskim i językach obcych).
K_U03 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
K_U04 Ma w podstawowym stopniu opanowany warsztat badawczy historyka sztuki. Potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki i zjawisk artystycznych, opracować i zaprezentować wyniki swoich badań, sformułować wnioski i wskazać dalsze perspektywy badawcze.
K_U05 Potrafi wykorzystywać elementarną wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania dzieł sztuki ( w aspekcie formalnym i treściowym), zjawisk artystycznych, procesów kulturowych.
K_U06 Potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień historii sztuki, korzystając z literatury przedmiotu
K_U07 Umie przygotować typowe prace pisemne oraz napisać poprawnie skonstruowaną pracę licencjacką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, właściwie opracowanym aparatem przypisów, bibliografii, wykazem źródeł ikonograficznych.
K_U08 Posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji z zakresu muzealnictwa oraz ochrony zabytków ( karty inwentaryzacyjne zabytków nieruchomych i ruchomych).
K_U09 Potrafi przygotować scenariusze lekcji muzealnych.
K_U10 Ma podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U11 Potrafi wykorzystywać różne kanały i techniki komunikacyjne w celu zdobywania wiedzy poprzez kontakty ze specjalistami danej dziedziny.

W wiedza

K_W01 Ma podstawową wiedzę dotyczącą miejsca historii sztuki w systemie nauk humanistycznych.
K_W02 Ma systematyczną wiedzę na temat przedmiotowej i metodologicznej specyfiki historii sztuki i jej powiązań z innymi dyscyplinami nauki.
K_W04 Ma systematyczną wiedzę na temat dziejów sztuki powszechnej i polskiej (sztuka pradziejowa, starożytna, wczesnochrześcijańska, średniowieczna - bizantyńska i łacińska, nowożytna, nowoczesna, najnowsza), obejmującą przemiany form artystycznych, treści i funkcji dzieł sztuki w odniesieniu do uwarunkowań kulturowych, społecznych, historycznych i religijnych.
K_W03 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz szczegółową terminologię stosowaną w wiedzy o sztuce (z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego, fotografii, nowych mediów). Zna podstawowe techniki i technologie stosowane w różnych dziedzinach sztuki w ich rozwoju historycznym.
K_W05 Ma uporządkowaną i rozszerzoną znajomość wybranych szczegółowych zagadnień z zakresu wiedzy o sztuce (związaną z uczestnictwem w seminariach, zajęciach fakultatywnych, wykła
Metody dydaktyczne:
Praca ze źródłem (pisanym i ikonograficznym); prezentacja; dyskusja.
Treści programowe:
Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia z dziejów polskiej sztuki nowożytnej (barok i rokoko), na tle historii sztuki europejskiej. Zjawiska artystyczne analizowane są zarówno pod względem formalnym, jak i treściowym.
Zagadnienia poruszane na zajęciach podzielone zostały na następujące działy: periodyzacja polskiej sztuki nowożytnej, Wilanów - treści ideowe, Tylman z Gameren i jego zleceniodawcy, lwowska rzeźba rokokowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Obecność i aktywność na ćwiczeniach. Zaliczenie kolokwium.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Bernatowicz T., Miles Christianus et peregrinus. Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, Warszawa 1998.
Chrościcki J., Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974.
Fijałkowski W., Wnętrza pałacu w Wilanowie, Warszawa 1986.
Karpowicz M., Sekretne treści warszawskich zabytków, Warszawa 1976.
Karpowicz M., Sztuka oświeconego sarmatyzmu. Antykizacja i klasycyzacja w środowisku warszawskim czasów Jana III, Warszawa 1986.
Karpowicz M., Piękne nieznajome. Zabytki warszawskie XVII i XVIII wieku, Warszawa 1986.
Karpowicz M., Matteo Castello architekt wczesnego baroku, Warszawa 1994.
Karpowicz M., Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994.
Kuczman K., Renesansowe głowy wawelskie, Kraków 2004.
Lileyko J., Zamek Warszawski, rezydencja królewski i siedziba władz Rzeczypospolitej (1569-1763), Warszawa 1984.
Małkiewicz A., Theoria et praxis. Studia z dziejów sztuki nowożytnej i jej teorii, Kraków 2000.
Mossakowski S., Sztuka jako świadectwo czasu, Warszawa 1981.
Mossakowski S., Orbis Polonus. Studia z historii sztuki XVII-XVIII wieku, Warszawa 2002.
Mossakowski S., Kaplica Zygmuntowska (1515 – 1533). Problematyka artystyczna i ideowa. Mauzoleum króla Zygmunta I, Warszawa 2007.
Skrabski J., Paolo Fontana. Nadworny architekt Sanguszków, Tarnów 2007.
Sztuka 1 poł. XVIII wieku, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rzeszów, listopad 1978, Warszawa 1981.
Tylman z Gameren – architekt Warszawy. Holender z pochodzenia, Polak z wyboru. Katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie 2003.
Wileńska architektura sakralna doby baroku. Dewastacja i restauracja, red. J. Sito, W. Boberski, P. Jamski, Marburg – Warszawa 2005.

Ikonografia polityczna - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianą ikonografią polityczną (głównie czasów nowożytnych) oraz zwrócenie ich uwagi na możliwość wykorzystania w badaniach prowadzonych przez historyka sztuki różnych rodzajów źródeł.
Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza humanistyczna – opanowanie, przynajmniej na ocenę dobrą, materiału ze szkoły średniej z zakresu historii oraz wiedzy o kulturze.
Efekty kształcenia:
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
Wykład z prezentacją multimedialną.
Treści programowe:
Za pomocą sztuk plastycznych oraz fundacji architektonicznych, w mniej lub bardziej udany sposób, kreowano wizerunki osób sprawujących funkcje publiczne. Szczególną rolę odegrały w tych czasach druki ulotne – niejednokrotnie ilustrowane. Były to zresztą najczęściej fragmenty znacznie szerszych działań, w których również posługiwano się literaturą, teatrem czy muzyką. Inicjatywy te podejmowane były praktycznie przez wszystkich uczestników ówczesnego życia publicznego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Badach A., Król-Słońce po polsku od XVI do XVIII wieku. Zarys problematyki, [w:] Sztuka i władza Materiały z konferencji Instytutu Sztuki PAN, red. D. Konstantynow, R. Pasieczny, P. Paszkiewicz, Warszawa 2001.
Bernatowicz T., Mitra i buława, Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej (1697-1763), Warszawa 2011.
Bertelli S., The King ’s Body. Sacred Ritual of Power in Medieval and Early Modern Europe, trans. R. Burr Litchfield, University Park, Pennsylvania 2001.
Chrościcki J. A., Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668, Warszawa 1983.
Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. I – IV, Warszawa 1972.
Gombin K., Trybunał Koronny, Ceremoniał i sztuka, Lublin 2013.
Górska M., Polonia Respublica Patria. Personifikacja Polski z sztuce XVI – XVIII wieku, Wrocław 2005.
Jaroszewski T.S., Wokół stylu Stanisława Augusta, [w:] Klasycyzm i klasycyzmy. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa, listopad 1991, Warszawa 1994.
Kaleta R., Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław -Warszawa- Kraków-Gdańsk 1971.
Kępińska A., Sejmiki w rysunkach Jana Piotra Norblina, Warszawa 1958.
Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.
Pokora J., Obraz Najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta (1764-1770). Studium z ikonografii władzy, Warszawa 1993.
Pokora J., Psy, błazny, dzieci, królowie. Studia nad sztuką XV – XVIII wieku, Warszawa 2006.
Rottermund A., Zamek Warszawski w epoce oświecenia. Rezydencja monarsza, funkcje i treści, Warszawa 1989.

Wielokulturowość regionu - konwersatorium

Cele przedmiotu:

Zaznajomienie studenta z wybranymi wątkami tradycji wielokulturowej Lubelszczyzny (ze szczególnym uwzględnieniem Lublina) mającymi wpływ na kształt sztuki XVI - XX wieku.
Wymagania wstępne:
Wiedza z historii sztuki na poziomie maturalnym.
Efekty kształcenia:
K kompetencje społeczne
K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy i kompetencji, doskonali umiejętności, potrafi planować kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się nowymi zjawiskami w sztuce.
K_K03 Potrafi zaplanować i zrealizować określone przez siebie lub innych zadania.
K_K04 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K06 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K07 Bierze odpowiedzialność za swoje działania profesjonalne, potrafi zaplanować i kierować pracą innych.
K_K08 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacja i instytucjach zajmujących się kulturą.

U umiejętności

K_U01 Ma pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące wyszukiwanie, porządkowanie i analizowanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, krytyczną analizę źródeł, umiejętność syntezy, definiowania problemów , dobór właściwych metod badawczych, samodzielne formułowanie wniosków.
K_U02 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, podejmuje własne działania naukowe.
K_U03 Potrafi samodzielnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację dzieł sztuki oraz zjawisk artystycznych wykorzystując pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki i odwołując się do osiągnięć innych dyscyplin humanistyki.
K_U06 Ma pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień i prezentacji ustnych.
K_U04 Potrafi w sposób uporządkowany i merytoryczny zaprezentować wyniki swoich badań, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.
K_U05 Ma pogłębioną umiejętność przygotowania różnego typu prac pisemnych

W wiedza

K_W01 Ma systematyczną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki i jej relacji z innymi obszarami humanistyki.
K_W02 Zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym oraz szczegółową terminologię stosowaną w wiedzy o sztuce.
K_W03 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą współczesnych kierunków rozwoju badań nad sztuką, zna najważniejsze orientacje badawcze i modele metodologiczne. Zna i rozumie najważniejsze, odnoszące się do dzieł sztuki metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych.
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat dziejów sztuki powszechnej i polskiej (od sztuki pradziejowej po nowoczesną), jej uwarunkowań kulturowych, historycznych, społecznych i religijnych.
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę szczegółową odnośnie wybranych zagadnień (związaną z uczestnictwem w seminariach, zajęciach fakultatywnych, wykładach monograficznych, opartą na znajomości literatury przedmiotu i badaniach własnych).
K_W06 Ma systematyczną wiedzę dotyczącą dziejów teoretycznej refleksji nad sztuką (architekturą i sztukami plastycznymi), obejmującą zagadnienia z zakresu filozofii, estetyki, teorii i historiografii sztuki
K_W07 Ma pogłębioną wiedzę na temat związków historii sztuki z innymi dyscyplinami nauki, pozwalającą na rozpatrywanie wybranych zagadnień w perspektywie badań interdyscyplinarnych.
K_W08 Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym.
K_W09 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień krytyki artystycznej.
K_W10 Ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania sztuki w świecie nowoczesnych mediów i dotyczącą współczesnej kultury wizualnej.
K_W11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej
Metody dydaktyczne:
Wykład problemowy, konwersatoryjny połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja.
Treści programowe:
Zakres chronologiczny obejmuje okres od XVI do XX w. Na tle historii politycznej oraz społeczno – gospodarczej ukazane zostaną wydarzenia z historii kultury ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wielokulturowych.
1. Nowożytne rozumienie słowa \"tolerancja\".
2. Protestantyzm na Lubelszczyźnie. Początki-rozwój-wpływ na kulturę. Relacje z katolicyzmem. Ocena roli protestantyzmu (w tym tego na Lubelszczyźnie) w polskiej historiografii.
3.Kościół prawosławny na Lubelszczyźnie. Relacje z katolikami.
4. Kościół unicki na Lubelszczyźnie. Geneza unii brzeskiej. Ocena unii w historiografii. Ikonografia konfliktu polsko- kozackiego. Relacje z kościołem prawosławnym.
5. Żydzi na Lubelszczyźnie. Relacje z katolikami, prawosławnymi, protestantami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Obecność i aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Ćwik Władysław, Reder Jerzy, Lubelszczyzna dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977.
Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. I, pod red. Józefa Mazurkiewicza, Lublin 1965.
Dzieje Lublina, t. II, pod red. Stanisława Krzykały, Lublin 1976.
Dzieje Lubelszczyzny, t. I. red. T. Mencel, Warszawa – Lublin 1974.
Historia Lublina w zarysie, pod. red. H. Zinsa, Lublin, 1972.
Kultura miejska Królestwa Polskiego 1815-1875. Warszawa – Kalisz – Lublin – Płock, pod. red. A. Drexler, Warszawa 2002.
Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T.Radzik i A.A. Witusik, Lublin 1997.
Marczewski J., Duszpasterska działalność Kościoła w średniowiecznym Lublinie, Lublin 2002.
Przegaliński A., Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864 – 1914, Lublin 2009.
Rolska-Boruch I., ”Domy pańskie” na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku, Lublin 2003.
Rolska- Boruch I., Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700, Lublin 1999.
Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin wczesnośredniowieczny: studium rozwoju przestrzennego, Warszawa 2006.
Szczygieł R., Śladkowski W., Lublin, Zarys dziejów miasta, Lublin 1995.
Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów Lubelszczyzny, pod red. A. Koprukowniaka i W. Śladkowskiego, Lublin 1980.
Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, red. A.Aleksandrowicz, W. Śladkowski, S.Tworek, Lublin1978.
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22-24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Żywicki J., Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998.

Wstęp do historii sztuki - wykład

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawami warsztatu historyka sztuki (terminologia, styloznastwo).
Wymagania wstępne:
Wiedza z historii sztuki na poziomie maturalnym.
Efekty kształcenia:

K kompetencje społeczne

K_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy . Ma świadomość znaczenia kultury i sztuki w życiu społecznym oraz wagi upowszechniania wiedzy o kulturze.
K_K02 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych jego form i różnych mediów.
K_K03 Potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role.
K_K04 Potrafi zaplanować i zrealizować określone przez siebie lub innych zadania.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywane zadania profesjonalne.
K_K06 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego dokształcania się zawodowego, doskonalenia swoich umiejętności.

U umiejętności

K_U01 Rozpoznaje dzieła sztuki różnych epok (wskazując ich czas powstania, styl, krąg kulturowy, autora) i potrafi przeprowadzić ich analizę formalną, interpretację ikonograficzną i treściową oraz wskazać ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym .
K_U02 Umie samodzielnie wyszukiwać informacje, analizować, selekcjonować i krytycznie interpretować źródła i literaturę przedmiotu (korzystając ze źródeł pisanych i elektronicznych, w języku polskim i językach obcych).
K_U03 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
K_U04 Ma w podstawowym stopniu opanowany warsztat badawczy historyka sztuki. Potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać odpowiednie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki i zjawisk artystycznych, opracować i zaprezentować wyniki swoich badań, sformułować wnioski i wskazać dalsze perspektywy badawcze.
K_U05 Potrafi wykorzystywać elementarną wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania dzieł sztuki ( w aspekcie formalnym i treściowym), zjawisk artystycznych, procesów kulturowych.
K_U06 Potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień historii sztuki, korzystając z literatury przedmiotu
K_U07 Umie przygotować typowe prace pisemne oraz napisać poprawnie skonstruowaną pracę licencjacką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, właściwie opracowanym aparatem przypisów, bibliografii, wykazem źródeł ikonograficznych.
K_U08 Posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji z zakresu muzealnictwa oraz ochrony zabytków ( karty inwentaryzacyjne zabytków nieruchomych i ruchomych).
K_U09 Potrafi przygotować scenariusze lekcji muzealnych.
K_U10 Ma podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U11 Potrafi wykorzystywać różne kanały i techniki komunikacyjne w celu zdobywania wiedzy poprzez kontakty ze specjalistami danej dziedziny.

W wiedza

K_W01 Ma podstawową wiedzę dotyczącą miejsca historii sztuki w systemie nauk humanistycznych.
K_W02 Ma systematyczną wiedzę na temat przedmiotowej i metodologicznej specyfiki historii sztuki i jej powiązań z innymi dyscyplinami nauki.
K_W04 Ma systematyczną wiedzę na temat dziejów sztuki powszechnej i polskiej (sztuka pradziejowa, starożytna, wczesnochrześcijańska, średniowieczna - bizantyńska i łacińska, nowożytna, nowoczesna, najnowsza), obejmującą przemiany form artystycznych, treści i funkcji dzieł sztuki w odniesieniu do uwarunkowań kulturowych, społecznych, historycznych i religijnych.
K_W03 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz szczegółową terminologię stosowaną w wiedzy o sztuce (z zakresu architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego, fotografii, nowych mediów). Zna podstawowe techniki i technologie stosowane w różnych dziedzinach sztuki w ich rozwoju historycznym.
K_W05 Ma uporządkowaną i rozszerzoną znajomość wybranych szczegółowych zagadnień z zakresu wiedzy o sztuce (związaną z uczestnictwem w seminariach, zajęciach fakultatywnych, wykła
Metody dydaktyczne:
Wykład, prezentacja multimedialna, warsztaty z wykorzystaniem oryginalnych dzieł sztuki.
Treści programowe:
W ramach bloków tematycznych student pozna: - terminologię z zakresu trwałego i ruchomego wyposażenia Kościoła katolickiego w rozwoju historycznym, stylowym wraz z ornamentyką;
- naczyń i paramentów liturgicznych
- chrześcijańskiej sztuki sepulkralnej
- posiądzie umiejętność datowania na podstawie form stylistycznych i ornamentów.
Wykład ze styloznawstwa ma dostarczyć aparatu pojęciowego by, w korelacji z przedmiotami (Wstęp do historii architektury; Konstrukcje, materiały i detale architektoniczne; Rzemiosło artystyczne – techniki i terminologia; Historia technik artystycznych) student umiał napisać poprawny opis wszelkiego wyposażenia wnętrz sakralnych, z umiejscowieniem ich w przestrzeni świątyni, z użyciem fachowego słownictwa, określeniem stylu, materiału, datowania i ich warstwy treściowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin sprawdzający poziom przyswojenia terminologii i znajomości literatury z w/w zakresu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
D'Alleva A., Metody i teorie historii sztuki,przekład E. Jedlińska, J. Jedliński, Kraków 2013.
Janneau G., Encyklopedia sztuki dekoracyjnej, przeł. J. Arnold, E. Kiełczewska, Warszawa 1978.
Koch W., Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.
Księgi liturgiczne. (dostępna także on line na stronie http://www.nowowiejski.cba.pl)
Nowowiejski A.J. , Wykład liturgij Kościoła katolickiego, rozdziały: II – O miejscu kultu liturgicznego i jego urządzeniu, III - Paramentyka liturgiczna; IV - O naczyniach liturgicznych; V –
Skubiszewski P., Pojęcie stylu artysty, „Biuletyn Historii Sztuki” 40:1978, nr 1, s. 35-40.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa 1969; wydanie nowe [zmienione] Warszawa 1996.
Słownik terminów artystycznych i architektonicznych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2011.
Wstęp do historii sztuki. Przedmiot-metodologia – zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.