Krzysztof Przylicki (ur. 1981), absolwent Kolegium Języków Obcych UŁ i historii sztuki KUL, asystent w Katedrze Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, opiekun zbiorów sztuki KUL.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na ikonografii chrześcijańskiej, malarstwie mistrzów obcych oraz współczesnym muzealnictwie, zwłaszcza na kwestiach teoretycznych i praktycznych związanych z organizowaniem wystaw oraz nowoczesnych formach prezentacji zbiorów.

 

 

 

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY NAUKOWE:

 

 • 'Kordegarda małp' – prezentacja motywu na przykładzie obrazu flamandzkiego ze zbiorów artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL, „Roczniki Humanistyczne” LVIII, 2010, s.171-184.

 • Kolekcja średniowiecznej rzeźby śląskiej w zbiorach artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki SztukiŚląskiej” XXI, 2012, s. 9-28.

 • Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 27. VI – 30. X 2012, Suwałki 2012.

 • Pisma św. Brygidy jako źródło inspiracji dla sztuki średniowiecznej, [w:], Fides ex visu. Okiem mistyka, red. A. Kramiszewska, Lublin 2012, s. 181-200, tab. XIV-XXI.

 • Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, ss. 152.

 • Figura Złotej Katarzyny z Katternecke we Wrocławiu – dzieło warsztatu Jakoba Beinharta, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský Muzejní Sborník” V, 2013, s. 81-86.

 • Lot z córkamimanierystyczny pejzaż Martena I van Valckenborcha w zbiorach artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL, „Roczniki Humanistyczne” 2013, t. LXI, s. 127-141.

 • Utracone na zawsze? Przedwojenne Muzeum im. ks. Jana Władzińskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 349-361.

 • Geneza i znaczenie motywu ‘Arbor Virginis’ w sztuce Europy Północnej do Soboru Trydenckiego, „Roczniki Humanistyczne” 2014, t. LXII, z 4, s. 5-31.

 • Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w świetle najnowszych ustaleń, "Liturgia Sacra" 20, 2014, nr 2, s. 519-533.

 • Luksusowe dewocjonalia z warsztatów franciszkańskich w Ziemi Świętej. Zarys problematyki, [w:] O rzeczach pięknych. Materiały z konferencji rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków [w druku].

 • Odzyskany blask. Ocalone dzieła sztuki ze zbiorów muzealnych KUL. Katalog, red. K. Przylicki, Lublin 2015, ss. 55 [w druku].

 

KOMUNIKATY:

 

 • Niderlandzki obraz 'Ecce Homo' ze zbiorów artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL, „Roczniki Humanistyczne” LVIII, 2010, s. 358-362.

 • Lubelski obraz 'Sacra Conversazione' w świetle nowych ustaleń atrybucyjnych, „Roczniki Humanistyczne” LIX, 2011, s. 291-298.

 

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE:

 

 

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE:

 

 • B. Wronikowska, Der Liber Peristephanon als Quelle für christliche Archäologie, „Text und Bild. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse”, 813:2010, s. 127-142.

 • B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Christliche Archäologie in Polen – Ein historischer Abriss, „Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte”, 105:2010, z. 1-2, s. 221-228.

 • R. Knapiński, Türkenkriege und religiöse Ikonographie in europäischen Graphiken des 16. bis 18. Jahrhunderts, [in:] Das Bild des Feindes. Konstruktion von Antagonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Türkenkriege Ostmitteleuropa, Italien und Osmanisches Reichs, hrsg. von E. Leuschner und T. Wünsch, Berlin 2013, s. 327-354.

 

WYSTAWY:

 • Odkrywanie. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 27. VI – 30. X 2012 (przedłużona do 30. XI 2012).

 • Pokaz barokowych rzeźb ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki KUL, towarzyszący uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013, 21. X 2012.

 • Ex Thesauro Universitatis. Wystawa zbiorów sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 12. IV – 31. VIII 2013.

 • Ex Thesauro Universitatis. Wystawa zbiorów sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Muzeum Okręgowym w Lesznie, 29. IX 2013 - 30. III 2014.

 • Skarby średniowiecza. Rzeźba śląska ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki KUL - wystawa towarzysząca inauguracji roku akademickiego 2013/2014, 20. X 2013.

 • Ex Thesauro Universitatis. Wystawa zbiorów sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, 14. V – 31. VIII 2014.

 • Odzyskany blask. Odnowione dzieła sztuki ze zbiorów muzealnych KUL - wystawa towarzysząca inauguracji roku akademickiego 2014/2015, 19. X 2014.

 • Niezrealizowana polichromia JERZEGO NOWOSIELSKIEGO dla kościoła akademickiego KUL. Wystawa prac z Galerii Starmach w Krakowie, 22. II - 9. III 2015.

 • Śląska rzeźba gotycka ze zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 27. IV – 28. VI 2015.

 

KONFERENCJE NAUKOWE:

 

 • Znak – Symbol – Alegoria. Znaczenia sztuki i znaczenia w sztuce, UMK, 12-13 XII 2008. Referat: Arbor Virginis jako obraz idei Niepokalanego Poczęcia NMP (12. XII).

 • Fides ex visu. Okiem mistyka, KUL, 10-11 VI 2011. Referat: Revelationes sanctae Birgittae jako źródło inspiracji dla sztuki średniowiecznej i nowożytnej. Zarys problematyki (10. VI).

 • Curiosita, czyli koncept osobliwy, UKSW, 3-4 XI 2011. Referat: Het Apenspel in de Werelt. Małpa w roli człowieka w siedemnastowiecznym malarstwie flamandzkim (3. XI).

 • Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane, UW, 19-20 IX 2012. Referat: Utracone na zawsze? Przedwojenne Muzeum im. ks. Jana Władzińskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (19. IX).

 • Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, UKSW, 21-22 VI 2014. Referat: Luksusowe dewocjonalia z warsztatów franciszkańskich w Ziemi Świętej. Zarys problematyki (21. V).

 • Sztuka doby El Greca. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zamek Królewski w Warszawie – UPJPII – Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, 28-30. V 2014. Referat: Manierystyczne pejzaże fantastyczne Martena van Valckenborcha (30. V).

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015 23:18