Katarzyna Mełgieś

 

                                 

01.10.1994 – 14.02.2003 r. – asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego

 

15.10.2002 r. – na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem Publicznoprawny charakter zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Zdyba i po złożeniu stosownych egzaminów uzyskała stopień naukowy doktora prawa

 

15.02.2003 r.   -       adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego

 

 

Problematyka i obszary prac badawczych ( 1994 – 2003):

 

  1. prywatyzacja zadań publicznych;
  2. prawne podstawy działania organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z administracją publiczną

- 1997- 1998 udział w programie badawczym Podstawy prawno-finansowe funkcjonowania organizacji pozarządowych, realizowanym w ramach grantu w Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych;

  1. europejski i polski system zamówień publicznych:

przygotowanie raportu (2001 r.) dotyczącego systemu zamówień publicznych w Polsce opracowanego w ramach programu pilotowanego przez Constitutional and Legislative Policy Institute w Budapeszcie, realizowanego przy udziale Fundacji im. Stefana Batorego i Open Society Institute;

  1. prawne gwarancje wolności gospodarczej, w tym zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej reglamentowanej przez państwo.

15.10.2002 r. – na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem Publicznoprawny charakter zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Zdyba i po złożeniu stosownych egzaminów uzyskała stopień naukowy doktora prawa.

 

Problematyka i obszary prac badawczych ( 2003 - 2016):

1)     szczególne procedury cywilne i administracyjne w sprawach z zakresu własności   przemysłowej;

2) działania i sądowa kontrola legalności działań administracji;

3) kierunki i dynamika zmian zachodzących w polskim i europejskim prawie farmaceutycznym:

4) prawo do informacji publicznej i sposób jego realizacji

 5) administracja weterynaryjna

 6)prawo własności przemysłowej

7) prawo ochrony zdrowia

8) biowęgiel - status prawny.

 

Konferencje, warsztaty, seminaria

               -7-9 kwietnia 2003 r., Warszawa, udział w seminarium: Znaki towarowe i wzory Wspólnoty”, , Warszawa, organizator Polska Izba Rzeczników Patentowych, Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Urząd Patentowy;

               - 31.03.2003 r. Warszawa – udział w konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Informacji Naukowej Polfa Sp. z o.o. pt Postanowienia Traktatu Akcesyjnego (TA) dotyczące rynku farmaceutycznego w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;

 

               - 3.03.2005 r. Warszawa, udział w ogólnopolskiej konferencji nt. „Polska w Europejskiej Organizacji patentowej – nowe zadania i perspektywy”;

               - 7-8 marca 2005 r., Warszawa, udział w konferencji nt. Znaki towarowe i wzory w Unii Europejskiej, sprzeciwy, odwołania, orzecznictwo sądowe, znaki towarowe i wzory przemysłowe w Polsce, przegląd orzecznictwa, analiza porównawcza, organizator Polska Izba Rzeczników patentowych i Urząd harmonizacji Rynku Wewnętrznego;

               - 5-7.04.2005 r. Warszawa, wykład   nt : „ R&D w świetle prawa własności przemysłowej” wygłoszony podczas konferencji pt: „Research and Development – podejście biznesowe”;

- 11.04.2005 r. Warszawa – udział w seminarium zorganizowanym przez Licensing Executives Society Poland nt Praktyka licencyjna w europejskim przemyśle farmaceutycznym;

 

               - 31.03 – 1.04.2006 r. Kijów - uczestniczka VIII wspólnego spotkania trójstronnej polsko-niemiecko-ukraińskiej grupy roboczej działającej w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) zajmującej się wymianą wzajemnych rozwiązań teoretycznych, jak również doświadczeń praktycznych dotyczących materialnych i procesowych prawnych uwarunkowań ochrony własności intelektualnej;

               - 17. 02.2006 r. Warszawa, udział w ogólnopolskiej konferencji nt Nowelizacja prawa farmaceutycznego , organizator Informedia Polska;

 

               - 20-22.09.2009 r. Toruń, udział w konferencji, Zjeździe Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego, nt. Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej;

               - 15-16 .10.2009, Kielce, Udział w konferencji Pt. „Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej Unii Europejskiej”, Kielce, organizator Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach;

 

               - 29 czerwca 2010 udział w V konferencji nt. Konstytucja – Konwencja – Karta. Deficyty polskiego standardu praw człowieka, zorganizowanej przez Zakład Prawa Człowieka Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu warszawskiego w Warszawie;

               - 8-9.10.2010 r., Kraków, udział w konferencji nt. „Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent – zespół terapeutyczny – rodzina” Kraków , Collegium Medium UJ;

               - 7.06.2011, Warszawa, udział w Konferencji zorganizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny i Instytut nauk Prawnych PAN „ Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach 2010 – 2011”

               - 19-22 .09.2011 Kazimierz Dolny n. Wisłą, Konferencja, Zjazd katedr prawa i postepowania administracyjnego, pt. Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej”,

               -12 maja 2011 r. Warszawa, udział w konferencji nt. "Dokąd zmierza prawo medyczne i farmaceutyczne" zorganizowana przez Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w dniu

               - 25-28 września 2011, Warszawa, udział w konferencji, Zjazd katedr Publicznego prawa gospodarczego I Bankowego , „Europeizacja publicznego prawa gospodarczego , r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

               - 14 października 2011 r., warszawa, udział w   Konferencji : „Znaczenie Traktatu z Lizbony dla Polski”, r. , organizator Wydział Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego;

               - 9 .12.2011, Koszyce, udział w konferencja „ Pravne postavenie verejnỳch funkcionárov v právnom poriadku Slovenskej republiky.” Zorganizowana przez Katedrę prawa Konstytucyjne i administracyjnego Uniwersytetu J.P. Sáfarika w Koszycach

               -29.03.2012 r. Warszawa, udział w konferencji: Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państwa Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

               - 19.04.2012 r. Lublin, System rejestracji przedsiębiorców na tle prawno -porównawczym – doświadczenia i perspektywy”,

               - 20 -22. 04.2012 Kraków, udział w konferencji pt. ‘ Wpływ przemian cywilizacyjnych na administracje i prawo administracyjne” organizowanej przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej

               - 23-27 .09.2012 r. udział w konferencji Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego nt. : Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej” Białystok 23-26 , i wygłoszony referat pt. Brak sprzeczności z prawem Unii Europejskiej a jakość stanowionego prawa – refleksje na tle dyskutowanych zmian ustawy – Prawo farmaceutyczne;

               - 22 marca 2013 roku udział w konferencji naukowej nt. „Administracja niewładcza” zorganizowana przez Katedrę Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego i wygłoszenie referatu nt. „Dwustronne formy działania administracji weterynaryjnej

               - 22-25 września 2013 r. Ustroń, Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego, zorganizowany prze UŚ, pt. „25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe”;

               - 11.10.2013 r. udział w seminarium pt. „Polscy sędziowie o prawie znaków towarowych”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Europejskich Właścicieli Znaków Towarowych MARQUES oraz Katedrę Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

               - 13.11.2013 r. Warszawa, poprowadzenie wykładu nt. „Refundacja produktów leczniczych” zorganizowanego w ramach seminarium z prawa medycznego przez UKSW w Warszawie, „Edukacja Prawnicza”, Fundacja Adwokatury Polskiej, Legalis;

               - 23.01.2014 r. Warszawa, udział w konferencji „Jak skutecznie chronić własność intelektualną” zorganizowana prze Puls Biznesu; wykład/szkolenie na temat : „Ochrona i zarządzanie prawami własności przemysłowej w przedsiębiorstwie”;

                 -26.02.2014 Warszawa , UW, referat wygłoszony podczas spotkania Koła Naukowego Utriusque Iuris na temat: "Lek innowacyjny a lek generyczny. Konflikt wartości?”

               - 10-14. 05.2014 r. udział w konferencji - 136 dorocznym spotkaniu członków INTA (The International Trademark Association) Międzynarodowa Konferencja w Hong-Kongu, Chiny

               - 12 czerwiec 2014 r. Helsinki, Finlandia, udział w seminarium pt. UNITARY PATENT AND UNIFIED PATENT COURT – zorganizowanym przez IPR UNIVERSITY CENTER ( a joint institute of six Finnish universities: University of Helsinki, Aalto University, University of Turku, Hanken School of Economics, University of Eastern Finland and University of Lapland. Its activities are also sponsored by the IPR University Center Association. Institute is hosted by Hanken School of Economics) przy współpracy z STY - SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS RY AND FINNISH AIPPI GROUP (http://www.iprinfo.com/koulutus/konferenssit/IPR_Summer_School_2014/en_GB/ipr_unitary_patent_seminar_1/)

               - 23.06.2014 r. poprowadzenie otwartego szkolenia nt. „Wprowadzenie do systemu jednolitej ochrony patentowej w Europie” Warszawa, Kancelaria Rzeczników Patentowych Patpol Sp.z o.o. ;

- 15-19 września 2014 udział w 33 seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie, wygłoszony referat: Wprowadzenie     do          prawa   zobowiązań umownych i warsztaty nt.          umów   dotyczących      praw     własności               intelektualnej: umowy dotyczące          wynalazków,     wzorów              użytkowych,               know    how;

               - 23-25.09.2014 r. udział w 26 konferencji Stowarzyszenia Europejskich Właścicieli Znaków Towarowych MARQUES w Kopenhadze, Dania;

               - 8-11.10.2014 r. udział w 86 Konferencji międzynarodowej organizowanej przez PTMG (Pharmaceutical Trade Marks Group) w Chicago, USA;

               - 19.11.2014 r. Warszawa - poprowadzenie wykładu nt. „Ochrona patentowa produktów leczniczych” zorganizowanego w ramach seminarium z prawa medycznego przez UKSW w Warszawie, „Edukacja Prawnicza”, Fundacja Adwokatury Polskiej, Legalis;

               - 28.11.2014 r. Warszawa, udział w konferencji „Nowe procedury medyczna a prawo” SWPS – Warszawa, wygłoszenie referatu pt. "Patentowanie procedur medycznych;

 

               - 18.06.2015 r. Warszawa, udział w konferencji pt. „Transgraniczna Opieka Zdrowotna - polskie i europejskie doświadczenia" zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

               - 23.06.2015 r. udział w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet SWPS w Warszawie pt. „ Medycyna i Sport”

               - 27.09.2015-30.09.2015 Gdańsk, udział w konferencji Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego (UG) pt. „Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę” , wygłoszenie referatu nt. Wybrane instrumenty prawne regulujące obrót produktami leczniczymi”

               - 30.09.-1.10.2015 udział w dorocznej 87 konferencji PTMG( Pharmaceutical Trade Marks Group) na temat: ‘A Polish Rhapsody - Stay Tuned in Pharmaceutical Trade Marks'

               - 2.10.2015 r. Praga, Czechy, udział w konferencji zorganizowanej przez European Association of Healt Law (EAHL) nt. Health Law and Cross Boarder Health Care in Europe, wygłoszony referat nt. The impact of policy of one EU Member State on the pricing of medicines on their availability in other Member States – Poland case study

 

              - 21.05.2016 r. Olsztyn, udział w konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie, nt. Gospodarka narodowa a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej; wygłoszony referat : Procesowy model udzielania praw ochronnych na znaki towarowe oraz uznawania w Polsce skutków ich międzynarodowej rejestracji";

 

 

 -         30-31.05.2016 r. Serock, BIOWĘGIEL W POLSCE: nauka, technologia, biznes 2016; zorganizowanej przez Magazyn Biomasa oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  współautorstwo dwu wygłoszonych referatów:

  1. „Aspekty prawe i wymagania jakościowe dla biowęgla wprowadzanego do gleb”, dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska, dr Katarzyna Mełgieś oraz
  2. „Wymagania prawne dla przetwarzania osadów ściekowych do biowęgla” dr Katarzyna Mełgieś, Katedra Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i dr inż. Krystyna Malińska, Politechnika Częstochowska;

     - 3.06.2016 r. Lublin, KUL, udział w  konferencji międzynarodowej nt. Current Health Law Issues in Central and Eastern Europe, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego KUL, wygłoszenie referatu nt "Public and Private Entities in Polish Health Care System – Synergy or Competition? "

 

       -7.06-8.06.2016 udział w  II Europejskim Kongresie Medycznym w Gdańsku, organizator Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO

 

      - 

      1-2.09.2016 r. Kraków udział w XII Międzynarodowym Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” STARTUPY W ŚWIECIE INNOWACJI, zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP przy wsparciu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. ;

 

    - 2.09.2016 r. Kraków udział  w warsztatach pt. Własność intelektualna w sektorze farmaceutyczno-medycznym , Czy jesteśmy innowacyjni?”  zorganizowanych w ramach projektu „ Własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny” przez Urząd Patentowy RP, WIPO

 

      18-21.09.2016 r. Zakopane, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, organizator Katedra Prawa Administracyjnego  UJ

 

 

 

 

Staże, stypendia zagraniczne

- Słowacja, 5 – 9 .11.2011 r. Wydział Prawa, Uniwersytet im. J.P. Safarika w Koszycach, visiting profesor, wykłady przeprowadzone w ramach wymiany nauczycieli , program LLP Erasmus

- Litwa, 5-9.03.2012 r., Wydział Prawa, Uniwersytet Wileński w Wilnie, visiting profesor, wykłady przeprowadzone w ramach wymiany nauczycieli , program LLP Erasmus;

- Rumunia, 22-26.04.2013 r., Wydział Prawa, Alba Julia, Rumunia, visiting profesor, wykłady przeprowadzone w ramach wymiany nauczycieli , program LLP Erasmus.

 

 

Inne wybrane doświadczenia zawodowe:

1996 - 1999    aplikacja radcy prawnego zakończona złożeniem egzaminu radcowskiego i wpisem na listę radców prawnych (1999 r.) prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie;

 

1998 – 2002   wykładowca w Podyplomowym Europejskim Studium Samorządowym, zajęcia dotyczące problematyki polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych

 

2010 - 2011 – wykładowca w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych w Warszawie (procedury związane z uzyskiwaniem i utrzymywaniem ochrony w zakresie własności przemysłowej)

 

2015 r  -  wykładowca na Podyplomowych Studiach w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, kierunek  Prawo medyczne i farmaceutyczne, przedmiot: prawo farmaceutyczne –

 

 

2015 r. –  arbiter Lubelskiego Sądu Arbitrażowego w Lubinie (obszary specjalizacji : prawo własności przemysłowej, prawo gospodarcze, prawo farmaceutyczne, prawo medyczne)

 

Publikacje

  1. Jasiukiewicz , Współdziałanie gmin i organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych – zasady podstawowe, Samorząd Terytorialny 1999, nr 11, s . 56 – 66

      2. Jasiukiewicz, Umowa jako forma prowadzenia gospodarki komunalnej, Studia z prawa publicznego, red. S. Fundowicz, tom I, 1999, s. 71 -82

 

       3.  Jasiukiewicz, Sprawozdanie: Internet - problemy prawne (Konferencja nauko

wa, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2 XII 1998), Pip 1999, Nr 3, s. 96.

 

    4. Jasiukiewicz, Sprawozdanie: Internet 2000 (Interdyscyplinarne warsztaty internetowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski, 14-16.XII.1999), Państwo i Prawo 2000, nr 5, s. 103-104

 

5. Jasiukiewicz, Prywatyzacja wykonywania zadań publicznych poprzez kontraktowanie – jako źródło pozyskiwania środków finansowych przez „trzeci sektor”, [w:] Organizacje pozarządowe w Polsce. Podstawy prawno-finansowe, red. M. Granat, Warszawa 2000, s. 396 – 419

 

6. Jasiukiewicz, Zamówienia publiczne, Administracja publiczna a organizacje pozarządowe, [w:] Poradnik organizacji pozarządowej, red. P. Taracha, Warszawa, 2001

 

7. Jasiukiewicz, Samorząd terytorialny a organizacje pozarządowe,. Administracja publiczna a organizacje pozarządowe, [w:] Poradnik organizacji pozarządowej, red. P. Taracha, Warszawa, 2001

 

8. Jasiukiewicz, K. Karcz, Recent changes in IP law and reform of the administrative courts, IP Value 2005: Building and enforcing intellectual property value. An International Guide for the Boardroom, Londyn 2004, s. 271 – 274

 

9. Jasiukiewicz, M. Zielińska, Patent enforcement proceedings, [w:] Patents in 27 jurisdictions worldwide 2005, Londyn 2005, s. 108 – 113

 

10. Jasiukiewicz, M. Zielińska, Enforcing patents in Poland, [w:] Patents in Europe: Helping business compete in the global economy, Londyn 2005, s. 82 – 85

 

11. K. Jasiukiewicz, T. Mielke, The Wright to Size: The Enforcement Measures for Trademark Owners in Poland, Trademark Word, wyd. 187 dodatek do wydania światowego, s. 29-31, Londyn 2006, ISSN 09502564;

 

12. Mełgieś, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2006 r. (sygn. akt II GSK 54/05), Newsletter nr 30-31/2006, VWP – Vortal Własność przemysłowa, dostępny na stronie www.vwp.pl

 

13. Mełgieś,  (13 haseł): Rozdz. X. Gospodarka: centralna informacja działalności gospodarczej( s. 735); centralna informacja Krajowego Rejestru Sądowego ( s. 735 – 736); ewidencja działalności gospodarczej (s. 737 – 738); Krajowy rejestr sądowy ( s. 737 – 740); odpis z KRS ( s. 741 – 742); postępowanie ewidencyjne (742 – 745); rejestr dłużników niewypłacalnych (s. 747- 748); rejestr działalności regulowanej ( s. 748 – 749); rejestr przedsiębiorców(s. 751 – 754) ;rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( s. 754 -755); wyciąg z KRS ( s. 755 – 756); zasady prowadzenia KRS ( s. 756 – 758); zaświadczenie z KRS ( s. 758 – 759) [w:] Leksykon obywatela, red. D. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008

 

14. Mełgieś ( 32 hasła ): Rozdz. VIII. Administracja publiczna i prawo administracyjne: dowód w postępowaniu administracyjnym ( s.622); odwołanie (s. 623 – 624); organy wyższego stopnia (s. 624 – 625); podanie ( s.626); postanowienie( s. 627-628); postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń (s. 628); protokół ( s.628); stwierdzenie nieważności decyzji (s. 632); stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (s. 632); terminy w postępowaniu administracyjnym ( s. 632-633); uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej ( s. 634); zasada czynnego udziału strony w postępowaniu (s. 644-645); zasada dwuinstancyjności postępowania (s.645) zasada ekonomii procesowej(s. 645); zasada informowania uczestników postępowania ( s.645 – 646); zasad pisemności ( s. 646); zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa (s. 646-647); zasada prawdy obiektywnej ( s. 647); zasada praworządności ( s. 647); zasada przekonywania ( s. 647); zasada ugodowego załatwiania spraw ( s. 648); zasada uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli ( s. 648); zasady postępowania administracyjnego (s. 648); koszty postępowania sądowoadministracyjnego (s. 650-652); orzeczenia sądowe (s. 653 – 655); pełnomocnicy ( s. 655-656); pisma procesowe ( s.656-657); prawo pomocy ( s. 661-663); skarga ( s.663-666); skarga kasacyjna ( s.666- 668); umorzenie postępowania ( s. 670); zawieszenie postępowania ( s. 672-674), [w:] Leksykon obywatela, red. D. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008

 

15. Mełgieś, Kliniczne nauczanie prawa – niezbędne narzędzie edukacyjne, [w:] Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa, red. M. Pyter, Lublin 2009, ISBN 978-83-86916-52-4

27. K. Mełgieś, The right to information on the activities of public administration – comments on the background of the Polish legal solutions, (w:) COFOLA 2009: The Conference Proceedings, red. R. David, J. Neckar, D. Sehnalek, Brno: Masaryk University, 2009, ISBN 978-80-210-4821-8, ss. 860-872

 

16. Mełgieś, Prawne warunki realizacji przez administracje publiczną obowiązku udzielania informacji publicznej, (w:) Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin-Warszawa 2010, ss. 279 - 299

 

17. Mełgieś, Nadzór na d bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne, (w:) Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Lublin 2010, ss. 411-425;

 

18. Mełgieś, Działalność regulowana jako forma reglamentacji wolności gospodarczej, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, tom VII, Gdańsk 2010, ss. 320 – 333

 

19. Mełgieś, Język urzędowy, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 323 -3220.

 

20. Mełgieś, Organizacje pozarządowe [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 491 - 496

 

21.Melgieś, Promesa, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 616 – 617

 

22.Mełgieś, Uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 829 – 832.

 

23. Mełgieś, Użytkowanie wieczyste, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 876 - 880

 

24. Mełgieś, Wspólnota mieszkaniowa, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 905 – 90

 

25. Mełgieś, Recenzja: Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Poslak 2010, ss. 884, Roczniki Nauk Prawnych, tom XX, nr 2, 2010, s. 283-286

 

26. Mełgieś: „Charakter prawny koncesji i pozwoleń- przegląd teorii przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego okresu międzywojennego; w: "TEORIA INSTYTUCJI PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda", pod red. J. Niczyporuka, Paryż 2011, s. 331-348, ISBN 978-83-61236-21-4.

 

27. Mełgieś, „ Zadania administracji rządowej w zakresie programowania polityki rozwoju”, w: Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, red. M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz, Warszawa-Siedlce 2011, ss. 376 -392

 

28. Mełgieś, „Important economic interests of the State as a reason to refuse disclosure of information by public authorities: Comments on the legal regulations in Poland,[ w:] Postavienie verejných funkcionárov v právnom poriadku Slovenskej Republiky, red. T. Majerčák, V. Perduková, Košice 2012, s. 213- 225   , ISBN 978-80-7097-942-6

 

29. Mełgieś, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości [w:] Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3474-5, s. 653-69

 

30. Mełgieś, Główny Lekarz Weterynarii [w:] Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3474-5, s. 903-951

 

31. Mełgieś, Wojewódzki lekarz weterynarii [w:] Administracja publiczna Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-4292-4, s. 69-95

 

32. Mełgieś, Powiatowy lekarz weterynarii [w:] Administracja publiczna Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-4292-4, s. 638-668

 

33. Mełgieś, Graniczny lekarz weterynarii [w:] Administracja publiczna Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-4292-4, s. 669-692

 

34. Mełgieś, K, Miaskowska-Daszkiewicz, Brak sprzeczności z prawem Unii Europejskiej a jakość stanowionego prawa – refleksje na tle dyskutowanych zmian ustawy – Prawo farmaceutyczne, [w:] jakość prawa administracyjnego , t. I, red. D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Warszawa 2012

 

35. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red), Produkt leczniczy – aktualne problemy prawne, Warszawa 2013; ISBN 978-83-934355-6-2;

 

36. K. Mełgieś, „Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia”, [w:] Produkt leczniczy – aktualne problemy prawne, red. K. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2013, ss. 123-140, ISBN 978-83-934355-6-2;K.

 

37. Mełgieś, Status and functioning of Veterinary Inspection in Poland, Review of Comparative Law 2013, vol. 18, s. 107-129, ISSN 0860-8156

 

38. K. Mełgies, J. Piwowar, Combining offence and defence, World Trademark Review, October/November 2013

 

39. K. Mełgieś, Dwustronne formy działania administracji weterynaryjnej, [w:] Administracja niewładcza, red. A. Barczewska-Dziobek, K. Kłosowksa-Lasek, Rzeszów 2014 r. ; ISBN: 978-83-7996-012-5;

 

40. International Pharmaceutical Law and Practice, Matthew Bender (red.), rozdz. XIV Poland, (współautor), wydawca Lexis Nexis Group, wydanie XII, 2014. ISBN:9780820557823K;

 

41. Mełgieś, Umowy licencyjne dotyczące wynalazków, [w:] Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami, red. A. Adamczak, zeszyt 38, s. 127-142, Kielce 2014, ISBN 978-83-64698-27-9

 

42. K. Mełgies , A special place for comparison, World trademarkRewview, April/May 2014, s. 94 -95

 

43. K. Melgies, What optiones are open to a patent owner seeking to enforce its rights in your jurisdioction?, IAM – Media, 2014,

 

44.  K. Mełgieś, T. Mielke, Rejestrując znaki towarowe, trzeba pamiętać o prawach autorskich, Gazeta prawna, 10.02.2015, nr 27 (3920);

 

45. K. Mełgieś T. Mielke, Szybsze rozstrzyganie sporów przed urzędem, Gazeta prawna , Poradnik Ściągawka Przedsiębiorcy 12.05.2015 r. nr 90,

 

46. International Pharmaceutical Law and Practice, Matthew Bender (red.), rozdz. XIV Poland, (współautor), wydawca Lexis Nexis Group, wydanie XIII, 2015;  ISBN:9780820557823K

 

47. K. Mełgieś, W Włodarczyk, T. Mielke, A Zakrocka, Zmiany w prawie znaków towarowych, Firma i Prawo, Tygodnik Gazeta Prawna, 11-13 ,03.2016, nr 10 (15), DGP nr 49 (4196)

 

48. K Mełgieś, K Karcz, T. Mielke,  Wynagrodzenie dla wynalazcy punktem zapalnym w stosunkach pracy, Kadry i pace, Tygodnik Gazeta Prawna,  22-24.04.2016, TGP 16, DGP nr 78.

49. K. Mełgieś, Wybrane instrumenty prawne regulujące obrót hurtowy produktami leczniczymi [w:] Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, red. A. Powałowski, Warszawa 2016, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN: 978-83-255-8171-8, ss. 540-549.

 

50. K. Mełgieś, Zwykła premia nie może być uznana za dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dokonania wynalazku, Dziennik Gazeta Prawna,  8.09. 2016  nr 174 (4321);

 

51. K. Mełgieś, A Zakrocka, Poland, [w:] Getting the Deal Through: Trademarks 2017 

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2016 16:41