Kalina Grzesiuk

Wykształcenie:

 

 

1996-2001 studia magisterskie na Wydziale ekonomicznym UMCS, praca magisterska na temat: "Społeczne aspekty zmian w organizacji", napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Czesława sikorskiego.

 2013 - obrona doktoratu w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rozprawa doktorska na temat: "Marka Granovettera koncepcja zakorzenienia społecznego gospodarki" napisana pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Stanisława Fela

 

 

Publikacje:

 

 • K. Grzesiuk, Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 (w druku).
 • K. Grzesiuk, Milczenie organizacyjne jako przejaw biernego oporu wobec zmian, w „Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom V”, red. Marek Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 153-167.
 • K. Grzesiuk, Przesłanki społeczno-ekonomiczne społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: „Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna”, red. ks. Stanisław Fel, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s.119-130.
 • K. Grzesiuk, Marka Granovettera koncepcja zakorzenienia społecznego gospodarki. w: „Gospodarka  społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki”, red. ks. Stanisław Fel, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 47-66.
 • K. Grzesiuk, Mechanizmy społecznego zakorzenienia organizacji, w: „Nowe tendencje w zarządzaniu – uwarunkowania społeczne”, M. Pawlak (Red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 53-64.
 • K. Grzesiuk, Adaptacyjność jako wyzwanie współczesnego przywódcy. w: „Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu”, red. Wojciech Czakon, Marcin Komańda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 179-186. 
 • K. Grzesiuk, Adaptacyjność jako źródło sukcesu nowoczesnego przedsiębiorstwa funkcjonującego w zmiennym otoczeniu. W: "Nowoczesne Przedsiębiorstwo", t.1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 572, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 44, Szczecin 2009, s. 209-218.
 • K. Grzesiuk, Adaptacyjność źródłem sukcesu współczesnych organizacji. w: J. Prońko [Praca zbior.] „Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.”, Kielce 2009, s. 103-113.
 • K. Grzesiuk, Pozycja człowieka w zarządzaniu zmianą w organizacji. W: "Czlowiek z perspektywy biznesu". Red. K. Machowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 205-227.
 • K. Grzesiuk, Modele procesu zmian. Roczniki Nauk Społecznych KUL, 3 ekonomia i Zarządzanie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, s. 243-258.
 • K. Grzesiuk, Budowa strategii w instytucjach rynku pracy. W: Red. B. Rożnowski, Zarządzanie projektami społecznymi. Wyd. Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Lublin 2007, s. 45-60.
 • K. Grzesiuk, Doświadczenia współpracy w budowaniu strategii w instytucjach rynku pracy. Wyd. Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Lublin 2007, s. 165-171.
 • K. Grzesiuk, Motywacja w procesie zmian. W: Organizacje , przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym. Red.: M. Lisiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 109-116.
 • K. Grzesiuk, Grupy kapitałowe sektora IT na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jako element społeczeństwa informacyjnego w Polsce. w: „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody.” Tom 1 Red. J. Lewandowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 415-422.
 • K. Grzesiuk, Wpływ kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na proces zmian. w: „Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych.” Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 20-27.
 • K. Grzesiuk, Benchmarking jako uczenie się od najlepszych. W: Roczniki Nauk Społecznych Tom XXXII, zeszyt 3, Lublin 2004, s. 233-240.
 • K. Grzesiuk, Outsourcing jako forma wprowadzania zmian w organizacji. w: „Zmiana jako czynnik rozwoju organizacji” Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 221-230.
 • K. Grzesiuk, Efektywna komunikacja w procesie zmian. „Organizacja i zarządzanie” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Nr 9 (29)/2002 str. 29-35
 • K. Grzesiuk, Dostosowanie się do zmian poprzez uczenie się. „Organizacja i zarządzanie” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Nr 9 (29)/2002 str. 35-41.
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014 12:21