Kalina Grzesiuk

Corporate Identity Management - lecture

Course objective:
The main goal of the classes is to introduce students to the concept of Corporate identity and its management
Prerequisites:
English on a communicative level
Learning outcomes:
Knowledge
Students know and understand the concept of Corporate Identity (K_W_02)
Teaching method:
multimedia lecture, interactive lecture
Course content description:
1. The idea of organizational identity (2h)
2. Main areas of corporate identity (2h)
3. Factors influencing organizational identity (2h)
4. Methods of corporate identity management (practical examples)(2h)
5. Effects of successful corporate identity management (2h)
6. The crises of CI and methods of dealing with it (2h)
7. Examples of selected companies\' identities (3h)
Required reading list:
Basic literature:
1. B. Olutajyo Otunbanjo, T.C. Melewar, Understanding the meaning of corporate identity: a conceptual and semiological approach, "Corporate Communications: An International Journal", 12 (2007), p. 414-432.
2. J.P. Cornelissen, W.J.L. Elving, Managing corporate identity: an integrative framework of dimentions and determinants, "Corporate Communications: An International Journal", 8 (2003), p. 114-120. 
3. T.C. Melewat, E. Karaosmanoglu, Seven dimentions of corporate identity. A categorisation from the practitioners' perspectives, "European Journal of Marketing", 40 (2006), p. 846-869.
4. R. Abratt, N. Kleyn, Corporate identity, corporate branding and corporate reputations: Reconciliation and integration, "European Journal of Marketing" 46.7/8 (2012), p. 1048-1063.
Additional literature
1. H. Stuart, Towards a definitive model of the corporate identity management process, "Corporate Communications: An International Journal", 4 (1999), p. 200-207. 
2. J.E. Dutton, J.M. Dukerich, Keeping an eye on the mirror: image and identity in organizational adaptation, "Academy of Management Journal”, 34 (1991), p. 517-554.
3. H. He, A.D. Brown, Organizational identity and organizational identification: A review of the literature and suggestions for future research, "Group & Organization Management" 38.1 (2013), p. 3-35.

Projektowanie kampanii promocyjnej - wykład

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem projektowania kampanii promocyjnej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z obszarem marketingu w przedsiębiorstwach (K_W01, K_W03)
2. Zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu działań marketingowych (K_W07)
3. Zna podstawowe trendy zmian w sferze marketingu zachodzących we współczesnej gospodarce (K_W05)
Metody dydaktyczne:
Wykład multimedialny, interaktywny
Treści programowe:
1. Wprowadzenie do zajęć: prezentacja planu pracy w ramach zajęć i warunków zaliczenia przedmiotu oraz wprowadzenie do tematyki promocji (2 godz.)
2. Przygotowywanie projektu kampanii promocyjnej wybranej firmy
2.1 podział na zespoły, wybór firmy, przygotowanie opisu firmy i charakterystyki rynku, na którym funkcjonuje (4 godz.)
2.2 Opis produktów, klientów segmentacja (4 godz.)
2.3 Wybór celów kampanii promocyjnej i sformułowanie ich zgodnie z formułą SMART (3 godz.)
2.4 Narzędzia promocji i dopasowanie ich do celów i segmentów docelowych firmy (4 godz.)
2.5 Planowanie budżetu kampanii promocyjnej i zestawienie go z planowanymi efektami finansowymi projektowanych działań (3 godz.)
2.6 Przygotowanie projektów działań promocyjnych w odniesieniu do wybranych narzędzi (4 godz.)
2.7 Przykłady kampanii promocyjnych wybranych firm (4 godz.)
3. Podsumowanie zajęć – dyskusja nad osiągniętymi efektami, dokonanie zaliczeń (2 godz.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
Zaliczenie jest dokonywane na ostatnich zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa:
1. Filar D. (2013) Współczesny marketing: skuteczna komunikacja i promocja : podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja urzędowa i biznesowa. UMCS.
2. Wiktor J. (2013), Promocja: system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN.
Pomocnicza:
1. Mazurek G. (2017), E-marketing : planowanie, narzędzia, praktyka, Wyd. Poltext.
2. Kochanowski J. (2011). Promocja i reklama. Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne.
3. Stępowski R. (2014). Promocja marki. Poradnik dobrych praktyk. Słowa i Myśli.
4. Marczak M., Boguszewicz-Kreft M. (2015), Promocja usług. CeDeWu.pl.
5. Stawarz B. (2018), Content marketing i social media: jak przyciągnąć klientów, PWN.

Proseminarium - nauki o zarządzaniu - proseminarium

Cele przedmiotu:
C1 – Zapoznanie studenta z metodologią pisania pracy dyplomowej.
C2 - Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej z konkretnej dziedziny nauk ekonomicznych.
C3 – Zapoznanie studenta z zagadnieniami plagiatu i praw autorskich.
Wymagania wstępne:
W1 – Podstawy zarządzania
W2 – Nauki o organizacji
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W05 zna wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu
K_W02 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu zarządzania
K_U03 potrafi analizować rozwiązania dotyczące wybranych problemów z zarządzania i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
K_U06 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U07 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U08 potrafi przygotować pracę dyplomową

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
K_K02 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie
K_K05 ma przekonanie o wadze rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny
Metody dydaktyczne:
Metody problemowe: wykład z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusja dydaktyczna
Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Treści programowe:
1. Podanie wymagań koniecznych do zaliczenia proseminarium w semestrze zimowym (określenie zasad oceniania, zakresu wiedzy i nabytych umiejętności).
2. Szkolenie biblioteczne w Bibliotece Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL (prezentacja narzędzi niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych: katalogi biblioteczne; elektroniczne bazy danych; biblioteki cyfrowe; katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT).
3. Literatura naukowa: podział, wyszukiwanie i odpowiedni dobór.
4. Zasady dyplomowania obowiązujące w Instytucie Ekonomii i Zarządzania KUL. Zagadnienia plagiatu i praw autorskich.
5. Wprowadzenie do metodologii pisania prac dyplomowych w naukach ekonomicznych: cel, metody badawcze i ich podział, wybór tematu.
6. Struktura pracy dyplomowej i charakterystyka poszczególnych jej części (strona tytułowa, spis treści, wstęp, rozdziały i podrozdziały, zakończenie, bibliografia, spis tabel, rysunków i załączników).
7. Redakcyjne i edytorskie zasady pisania prac dyplomowych (język naukowy i jego cechy, formatowanie tekstu, przypisy, tabele, wykresy, rysunki, wzory matematyczne).
8. Zaliczenie semestralnych efektów kształcenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wymagania:
1. Obecność na zajęciach
2. Aktywność na ćwiczeniach.
3. Znajomość zasad pisania prac dyplomowych.

Ocena niedostateczna
W zakresie wiedzy:
- student nie zna podstaw pisania prac dyplomowych;
W zakresie umiejętności:
– student jest nieaktywny na zajęciach i nie potrafi zaprezentować swojej wiedzy;
- nie potrafi wyszukiwać źródeł i opracowań potrzebnych do napisania pracy proseminaryjnej;
- nie umie sformułować tematu pracy;
- nie przedstawia do oceny pracy proseminaryjnej.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-student nie rozumie potrzeby i nie dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i rozwijania kompetencji społecznych;
-przedstawia do oceny pracę proseminaryjną, która jest plagiatem;
- nie wywiązuje się dostatecznie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach (więcej niż 30% nieobecności nieusprawiedliwionych).

Ocena dostateczna
W zakresie wiedzy:
-student posiada dostateczną wiedzę z metodologii pisania pracy dyplomowych.
- przedstawia pracę napisaną na dostatecznym poziomie pod względem naukowym,
W zakresie umiejętności:
-student jest mało aktywny na zajęciach i na zajęcia przygotowuje się w sposób dostateczny.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-rozumie potrzebę dążenia do własnego rozwoju dzięki systematycznemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
- w sposób dostateczny wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.

Ocena dobra
W zakresie wiedzy:
- student posiada dobrą wiedzę z metodologii pisania pracy dyplomowych.
- przedstawia pracę napisaną na dobrym poziomie naukowym,
W zakresie umiejętności:
-student jest aktywny na zajęciach i dobrze prezentuje swoją wiedzę.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-rozumie potrzebę dążenia do własnego rozwoju dzięki systematycznemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
- wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.
Ocena bardzo dobra
W zakresie wiedzy:
- student posiada szeroką wiedzę z metodologii pisania pracy dyplomowych.
- przedstawia pracę napisaną na bardzo wysokim poziomie naukowym.
W zakresie umiejętności:
-student jest aktywny na zajęciach i na wysokim poziomie prezentuje swoją wiedzę.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, CeDeWu 2015
2. Kamień J., Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańsk 2015
3. Mikiewicz P., Polus A., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016
4. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu 2016
5. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Impuls, Kraków 2016
6. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną-licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
7. Zbroińska B., Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014

Zarządzanie przedsiębiorstwem - seminarium

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przygotowanie pracy dyplomowej z zakresu zarządzania
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W05 zna wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu
K_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych aspektów zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U07 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U08 potrafi przygotować pracę dyplomową

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie
K_K05 ma przekonanie o wadze rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny
Metody dydaktyczne:
Seminarium w czasie którego studenci prezentują wyniki swojej pracy badawczej i projektowej.
Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej
Dyskusja na temat prezentowanych rozwiązań.
Treści programowe:
Omawianie przygotowywanych przez studentów kolejnych części pracy. Studenci prezentują przygotowany materiał, który jest omawiany na forum grupy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest aktywne uczestnictwo w zajęciach
Przygotowanie tekstu - tekstu pracy - 50%
Prezentacja na seminarium - 30%
Udział w dyskusji - 20%
Ocena bardzo dobra: Spełnia 100% wymagań odnośnie wymaganej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ma powyżej 75% obecności na zajęciach.
Ocena dobra: Spełnia 80% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz min. 66% obecności na zajęciach
Ocena dostateczna: Spełnia 60% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz min. 50% obecności na zajęciach.
Ocena niedostateczna: Spełnia mniej niż 60% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych lub ma ponad 50% nieobecności na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, CeDeWu 2015
2. Kamień J., Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańsk 2015
3. Mikiewicz P., Polus A., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016
4. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu 2016
5. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Impuls, Kraków 2016
6. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną-licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
7. Zbroińska B., Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014

Zarządzanie strategiczne - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem tworzenia strategii przedsiebiorstwa i opracowanie przykładowej strategii na podstawie wybranej firmy. Pozyskają oni praktyczne kompetenecje w zakresie analizy strategicznej w firmie. Poznają także szeroki wachlarz różnych strategii do wykorzystania w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy oraz zasady doboru okreslonej strategii do bieżących uwarunkowań przedsiebiorstwa.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z obszarem zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach (K_W01, K_W03)
2. Zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w analizie strategicznej i planowaniu strategii organizacji (K_W07)
3. Zna podstawowe trendy zmian w sferze zarządzania strategicznego we współczesnej literaturze przedmiotu (K_W05)
4. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem (K_W08)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi pozyskać i wykorzystywać informacje niezbędne przy dokonywaniu analizy strategicznej firmy (K_U02)
2. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i informacje do rozwiązywania przykładowych problemów z zakresu planowania strategii działania w firmie (K_U01)
3. Potrafi wykorzystać w praktyce poznane narzędzia i metody analizy, planowania i podejmowania decyzji związanych ze sferą zarzadzania strategicznego w firmie (K_U05)
4. Potrafi stworzyć kreatywne rozwiązania problemów dotyczących zarządzania strategicznego w firmie i uzasadnić dokonywane wybory merytoryczną argumentacją (K_U09)
5. Potrafi współpracować z innymi w zespole (K_U10)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma świadomość znaczenia procesów związanych z planowaniem strategicznych działań w firmie i przewidywania tendencji zmian w otoczeniu (K_K01, K_K03)
2. Docenia rolę i znaczenie zarządzania strategicznego w rozwoju organizacji i instytucji publicznych i niepublicznych(K_K02)
3. Jest otwarty na współpracę z innymi i potrafi radzić sobie w pracy grupowej (K_K07)
4. Jest kreatywny w poszukiwaniu rozwiązań problemów strategicznych firmy (K_K10)
Metody dydaktyczne:
praca w grupie, metody warsztatowe, prezentacja multimedialna, metody dialogowe
Treści programowe:
1. Wprowadzenie do zajęć: prezentacja planu pracy w ramach zajęć i warunków zaliczenia przedmiotu oraz wprowadzenie do tematyki zarządzania strategicznego(2 godz.)
2. Przygotowywanie projektu strategii wybranej firmy
2.1 podział na zespoły, wybór firmy, przygotowanie opisu firmy, MISJA, WIZJA, CELE STRATEGICZNE (4 godz.)
2.2 Analiza otoczenia organizacji – dalsze i bliższe ( PESTEM, 5 sił Portera, mapa grup strategicznych, analiza interesariuszy)(4 godz.)
2.3 Analiza organizacji (w tym metody portfelowe i łańcuch wartości Portera) (4 godz.)
2.4 Analiza SWOT (1 godz.)
2.5 Weryfikacja celów(1 godz.)
2.6 Wybór strategii firmy w obszarach:
2.6.1 Domeny działania (produkt-rynek-konkurencja, metody portfelowe)(4godz.)
2.6.2 Marketingowym (2 godz.)
2.6.3 Techniczno-ekonomicznym (B+R, Make/Buy, Sprzedaż) (1 godz.)
2.6.4 Społecznym (personalnym – rekrutacja, ocena, wynagradzanie, szkolenia i rozwój) (2 godz.)
2.6.5 Organizacyjnym (specjalizacja, centralizacja i koordynacja) (1 godz.)
2.7 Prezentacje przygotowanych kampanii na forum grupy i dyskusja (3 godz.)
3. Podsumowanie zajęć – dyskusja nad osiągniętymi efektami, dokonanie zaliczeń (1 godz.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Do zaliczenia przedmiotu wymagana jest frekwencja powyżej 50%. Ocena dokonywana na podstawie przygotowanego projektu strategii: w wersji pisemnej (60 pkt) oraz prezentacji na forum grupy (30 pkt). Dodatkowe 10 pkt do zdobycia za przygotowanie do zajęć i inne formy aktywności. W sumie do zdobycia 100 punktów
Ocena dostateczna – pozytywnie zaliczone obie części projektu, 50-60 pkt,
Ocena dostateczna plus – pozytywnie zaliczone obie części projektu, 61-70 pkt,
Ocena dobra - pozytywnie zaliczone obie części projektu, 71-80 pkt,
Ocena dobra plus - pozytywnie zaliczone obie części projektu, 81-90 pkt,
Ocena bardzo dobra - pozytywnie zaliczone obie części projektu, 91-100 pkt
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Gierszewska, G. Romanowska M.(2017). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE.
2. Romanowska M. (2017), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE.
3. Obłój K. (2014), Strategia organizacji, PWE.
Literatura pomocnicza:
1. Pierścionek, Z. (2011). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWN.
2. Krawiec F. (2011), Zarządzanie strategią firmy, Difin.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi - wykład

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów ze zjawiskiem dotykającym wszystkie organizacje - zjawiskiem zmiany organizacyjnej.
Wymagania wstępne:
Podstawy zarządzania
Nauki o organizacji
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student definiuje i charakteryzuje zmianę organizacyjną (K_W01, K_W04, K_W06, K_W09)
Student przedstawia zakres zarządzania zmianami w organizacji i metody w jego ramach wykorzystywane (K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W09)
Student wskazuje podstawowe źródła zmian oraz wskazuje szanse i zagrożenia związane z ich pojawieniem się w organizacji (K_W01, K_W02, K_W09)
UMIEJĘTNOŚCI
Student diagnozuje proces zmian i stan organizacji (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04)
Student planuje działania sprzyjające efektywnemu wdrażaniu zmian (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04)
Student nakreśla kluczową rolę kierownictwa (lidera zmian) w skuteczności ich wdrażania (K_U01, K_U03, K_U04)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student buduje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań problemów (K_K03)
Student postrzega znaczenie relacji międzyludzkich w efektywności wdrażania zmian organizacyjnych (K_K03, K_K05)
Student ma świadomość znaczenia gotowości do zmian w funkcjonowaniu organizacji (K_K03)
Treści programowe:
Wprowadzenie do zarządzania zmianami w organizacji (4 godz.)
Podstawowe źródła zmian w organizacji (3 godz.)
Modele procesu zmian w organizacji (6 godz.)
Społeczne aspekty zarządzania zmianami w organizacji: motywacja, komunikacja, przywództwo (7 godz.)
Zjawisko oporu wobec zmian i jego przełamywanie (6 godz.)
Organizacja ucząca się i organizacja adaptacyjna (2 godz.)
Podsumowanie rozważań (2 godz.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Obecność na wykładach (frekwencja powyżej 50%)
Egzamin pisemny – 3 pytania opisowe, za każde pytanie 1 punkt
Na zaliczenie min. 1,5 pkt.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, R. Krupski (Red.), PWE Warszawa 2005.
2. B. Spector, Wprowadzanie zmiany w organizacji, PWN, Warszawa 2012.
3. M. Kurtyka, G. Roth, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, CeDeWu, Warszawa 2015.
4. J. Jasińska, Zmiany w organizacjach: Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu, Warszawa; Wydawnictwo Frel, 2015.
Pomocnicza:
1. J. Cannon, R. McGee, Rozwój i zmiana organizacji. Zestaw narzędzi, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.
2. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i Praktyka. Difin, Warszawa 2002
3. Więcek-Janka E., Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006
4. Walas-Trębacz J., Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2 (2009), s. 31-41.
5. Grzesiuk K. , Zarządzanie zmianą w aspekcie funkcjonowania człowieka w biznesie. w: „Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem”, K. Machowicz (Red), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010