2019

Prace magisterskie
 • Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
 • Funkcjonowanie rodziny w sytuacji choroby nowotworowej
 • Formy wsparcia i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi na przykładzie Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu
 • Postawy wobec eutanazji wśród więźniów z Aresztu Śledczego w Lublinie

2018

Prace licencjackie
 • Problem alkoholizmu wśród młodzieży
 • Działalność opiekuńczo - wychowawcza Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju
 • Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
Prace magisterskie
 • Opieka nad dzieckiem w terminalnej fazie choroby
 • Opieka paliatywna w onkologii dziecięcej na podstawie literatury przedmiotu.
 • Piecza zastępcza jako forma wsparcia dziecka osieroconego
 • Problem alkoholizmu w piśmiennictwie polskim
 • Wybrane czynniki jakości życia osób starszych w Polsce
 • Postawy wobec osób terminalnie chorych w opinii więźniów odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Lublinie

2016

Prace licencjackie
 • Problem używania narkotyków wśród młodzieży na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Modliborzycach
 • Wielowymiarowe cierpienie osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • Aktywizacja osób starszych na przykładzie Akademii Aktywnego Seniora w Lublinie
 • Uwarunkowania społeczno - kulturowe rozłąki migracyjnej w rodzinach.
 • Problem używania alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej na przykładzie Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym.
 • Młodzież z upośledzeniem umysłowym w literaturze polskojęzycznej
 • Problem używania narkotyków we współczesnym świecie