Jolanta Klimek-Grądzka

Argument z autorytetu w XVII-wiecznych tekstach prawosławnych (zapowiedniki i postawa wobec oryginału)
[The argument from authority in seventeenth-century orthodox texts]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Język pisarzy III: Problemy metajęzyka i metatekstu
Miejsce: UKSW
Nazwa jednostki: UKSW