Alternative media - lecture

Course objective:
C1: Knowledge about different media systems
C2: knowledge about alternative media: theory, definitions, functions, case studies
Learning outcomes:
Knowledge:
K_W14 has the basic knowledge about structure and functions of social communication system, its aims, legal conditions, organization and different media institutions
Skills:
K_U01 can observe and interpret social phenomenons, can analyze their connections with different media areas
Attitudes:
K_K08 prepares responsibly to his work, projects and makes his tasks from the social communication field.
Teaching method:
Discussion, multimedia presentation, case studies
Course content description:
Media systems in the world: public, commercial and social media
Alternative media: definitions, theory, functions, case studies
Different approaches to alternative media
Forms of assessment:
2 niedosteteczny (failed) - student does not have basic knowledge about structure and functions of social communication system, its aims, legal conditions, organization and different media institutions, cannot observe and interpret social phenomenons, can analyze their connections with different media areas, do not prepare to his work, do not project and do not make his tasks from the social communication field.
3 dostateczny (pass) - student has sufficient knowledge about structure and functions of social communication system, its aims, legal conditions, organization and different media institutions, can with a little help observe in sufficient way and interpret social phenomenons, can in sufficient way analyze their connections with different media areas, prepares to his work, projects and makes his tasks from the social communication field
4 dobry (good) - student has the basic knowledge about structure and functions of social communication system, its aims, legal conditions, organization and different media institutions, can observe way and interpret social phenomenons, can analyze their connections with different media areas, prepares to his work, projects and makes his tasks from the social communication field
5 bardzo dobry (very good) - student has above average knowledge about structure and functions of social communication system, its aims, legal conditions, organization and different media institutions, can observe and interpret social phenomenons, can analyze their connections with different media areas, prepares responsibly to his work, projects and makes his tasks from the social communication field

Ways of verification: attendance in discussions (25%), final project (75%)
Required reading list:
Atton, Chris. (2002). Alternative Media. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Atton, C. (2002). "Approaching Alternative Media: Theory and Methodology." In Alternative Media. Thousand Oaks: Sage Publications.
Fuchs, Christian (June 3, 2010). "Alternative Media as Critical Media". Sage Journals. 13: 20.
Rodriguez, C. (2001). "From Alternative Media to 'Citizens' Media." In Fissures in the Mediascape. Creskill, NJ: Hampton Press.
Carpentiere, Nico (2011). Media and Participation: A Site of Ideological Democratic Struggle. Chicago: Intellect. pp. 55–64.

Citizen journalism - tutorial

Course objective:
C1 - to introduce students with new types of journalism, especially citizen journalism and mojo
C2 - to introduce the history, definitions, functions and role of citizen journalism
C3 - to raise the awareness of the ethical dimension of being the citizen reporter
C4 - to introduce different examples of citizen media and to encourage to analyzing of citizen media
Learning outcomes:
Knowledge
K_W15 has the basic knowledge about communication process and its members
Skills
K_U01 can observe and interpret social phenomenons; can analyse their relations with different media activites
Attitudes
K_K08 responsibly prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field
Teaching method:
disscussion, work in groups, individual work, lecture, work on computers
Course content description:
media system: public, commercial, social and citizen media
the citizen media: the history and the definitions
functions of the citizen media
participation in CM
the role in the civil society
the most popular forms of the citizen media
mobilejournalism
the media law about the citizen media
case studies- the different citizen media projects
Forms of assessment:
Knowedge
ndst (failed)- does not have a basic knowledge about communication process and its members
dst (pass)- has satisfactory knowledge about communication process and its members,
db (good)- has adequate knowledge about communication process and its members
bdb (very good)- has wider knowledge about communication process and its members

Skills
ndst (failed)- cannot observe and interpret social phenomenons; cannot analyse in details their relations with different media activities
dst (pass)-can with some help observe and interpret social phenomenons; cannot analyse in details their relations with different media activities
db (good)- can observe and interpret social phenomenons; can analyse their relations with different media activities
bdb (very good)- can single-handedly observe and interpret social phenomenons; can analyse in details their relations with different media activities

Attitudes
ndst (failed)- does not prepares to his work, does not projects and does not do activities from media and social communication field
dst (pass)- responsibly enough prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field
db (good)- responsibly prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field
bdb (very good)- responsibly and zealously prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field

Ways of verification: attendance in discussions, final project
Required reading list:
1.Dahlgren Peter, Sparks Colin, Komunikowanie i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicznych. Plotki, sensacje, doniesienia., Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2007.
2.Lasica J.D., What is Participatory Journalism? , http://www.ojr.org/ojr/workplace/1060217106.php, 19-01-2011.
3.Bowman Shayne, Willis Chris, We Media, How audiences are shaping the future of news and information,, The Media Center at the American Press Institute, 2003, http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php, 10-01-2011.
4.Witschgde Tamara, Street journalists versus \'ailing journalists\'?, http://www.opendemocracy.net/article/street-journalists-as-an-answer-to-ailing-journalism, 10-01-2011.
5.Prawo w sieci – korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa?, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Obserwatorium Wolności Mediów W Polsce 11 maja 2009, red. Adam Bodnar, Dominika Bychawska-Siniarska, „Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce”.
6.Hetmański Marek, Internet jako środek tworzenia i komunikowania wiedzy, [w]: Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, pod red., T. Zasępy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
7.Jensen Jens, Interactivity. Tracking a New Concept in Media and Communication Studies, http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/38_jensen.pdf, 28-03-2011.
8.Tadeusiewicz Ryszard, Społeczność internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
9.McQuail Denis, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.
10.Szpunar Magdalena, Czym są nowe media-próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze”, 4 (35) 2008, ss. 31-40.
11.Szpunar Magdalena, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, SCENO Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Zeszyty Naukowe nr 8.

Proseminarium: tworzenie i prezentacja projektów - proseminarium

Cele przedmiotu:
C1 - przygotowanie warsztatu naukowego do podjęcia prac licencjackich
C2 - zaznajomienie z zasadami pisania pracy naukowej w IDiKS
C3 - zasady formułowania tytułu i przygotowanie konspektu pracy (metodyka, stan badań, zakres tematyczny).
C4 - kształtowanie języka naukowego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W12 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań medioznawczych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki
K_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin
K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje zaplanowane działania
Metody dydaktyczne:
elementy wykładu, zajęć warsztatowych, \"burza mózgów\", praca metodą projektu pod kierunkiem prowadzącego, prezentacja, krytyczna analiza tekstu, dyskusja.
Treści programowe:
1. Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej w IDiKS, metody pracy i kryteria zaliczenia przedmiotu
2. Specyfika tekstów naukowych
3. Przygotowanie pracy: od pomysłu do tematu
4. Rodzaje publikacje naukowych
5. Kwerendy bibliograficzne: zbiory biblioteczne, repozytoria cyfrowe, portale naukowe
6. Zasady cytowania i formułowania przypisów
7. Konstrukcja pracy naukowej
8. Warsztat edytorski
9. Sztuka argumentowania i wnioskowania
10. Stylistyka i poprawność językowa
11. Przygotowanie i prezentacja pracy
12. Recenzje prac, dyskusja
13. Indywidualne konsultacje: szczegółowe omówienie prac przez prowadzącego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wiedza:
ocena niedoststeczna - nie ma elementarnej wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań medioznawczych; nie zna podstawowych tradycji paradygmatycznych badań społecznych
ocena dostateczna - ma satysfakcjonującą elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań medioznawczych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych
ocena dobra - ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań medioznawczych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; dobrze orientuje się w podstawowych tradycjach paradygmatycznych badań społecznych
ocena bardzo dobra - ma eponad przeciętną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań medioznawczych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; doskonale orientuje się w podstawowych tradycjach paradygmatycznych badań społecznych

Umiejętności
ocena niedostateczna - nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT); nie posiada elementarnej umiejętności badawczej pozwalającej na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; nie potrafi sformułować wniosków, opracować i zaprezentować wyników; nie potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin; nie posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
ocena dostateczna - w zadowalający sposób potrafi zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT); posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi w zadowalający sposób sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki; potrafi wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin; posiada ograniczoną umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
ocena dobra - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT); posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki; potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin; posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
ocena bardzo dobra - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT); posiada rozwinięte umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie bardziej skomplikowanych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki; potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin; posiada rozwiniętą umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

Kompetencje społeczne
ocena niedostateczna - nie przygotowuje się do swojej pracy, nie projektuje i nie wykonuje zaplanowane działania
ocena dostateczna - w sposób zadowalający przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje zaplanowane działania
ocena dobra - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje zaplanowane działania
ocena bardzo dobra - w ponad przeciętny sposób przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje zaplanowane działania

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
1. Praca proseminaryjna przedstawiona w wersji pisemnej oraz ustnej prezentacji przed grupą
2. Lektura i recenzja pracy (wersja pisemna i ustna)
3. Udział w dyskusji podczas zajęć
4. Terminowość wykonanych zadań. Termin złożenia prac: 17 maja
5. Znajomość 3 tekstów naukowych wskazanych podczas zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. K. Wojcik, Piszę akademicka pracę promocyjną, Warszawa 2012.
2. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: dyplom, poradnik , Warszawa 2012.
3. H. S. Becker, Warsztat pisarski badacza, tłum. P. Tomanek, Warszawa 2013.
4. G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 2007.
5. R. Nęcek, E. Kucharska, Metodyka pisania pracy naukowej, Kraków 2013.
6. P. Wasylczyk, Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów doktorantów i nie tylko, Warszawa 2017.
7. Aktualna literatura naukowa dostosowana do tematów prac proseminaryjnych

Literatura uzupełniająca:
1. A. Polańska, Praca dyplomowa nauką i sztuką, Gdynia 2012.
2. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.
3. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Teorie komunikowania masowego - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1. umiejętność rozumienia tekstów źródłowych klasyków
C2. umiejętność interpretacji tekstów klasyków i zastosowana praktycznego omawianych teorii
C3. znajomość teorii komunikowania masowego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01
zna terminologię używaną w komunikacji społecznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym
S2A_W02 [D]
S2A_W03 [D]
K_W03
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
S2A_W06 [D]
K_W12
ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
S2A_W03 [D]
S2A_W06 [D]

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02
potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, a także diagnozowania i projektowania
działań praktycznych
S2A_U02 [D]
K_U04
potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień
społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając
zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin naukowych
S2A_U09 [D]
S2A_U10 [D]
K_U08
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
S2A_U06 [D]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06
odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny
wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką
postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście
wśród innych
S2A_K05 [D]
S2A_K07 [D]
Metody dydaktyczne:
dyskusja, praca w grupach, multimedia
Treści programowe:
Rozwój badań nad komunikowaniem masowym – etap prekursorski,
wczesne teorie komunikowania. Mass Media Research. Konsolidacja nauki o
komunikowaniu. Współczesne studia nad komunikowaniem masowym. Paradygmaty, szkoły
i teorie w nauce o komunikowaniu. Modele komunikowania. Nurt empiryczny w studiach
nad komunikowaniem – tradycja socjopsychologiczna, tradycja cybernetyczna. Nurt
krytyczny w nauce o komunikowaniu – tradycja krytyczna, tradycja socjokulturowa, tradycja
semiotyczna. Determinizm technologiczny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wiedza
ndst - Nie zna terminologii używanej w komunikacji społecznej, nie ma wiedzy o współczesnych kierunkach rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, nie rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma nieuporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
dst- Zna w stopniu zadowalającym terminologii używanej w komunikacji społecznej, posiada zadowalającą wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć nie rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma w miarę uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
db- Zna w stopniu dobrym terminologii używanej w komunikacji społecznej, posiada zadowalającą wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć i rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
bdb- Zna w stopniu bardzo dobrym terminologii używanej w komunikacji społecznej, potrafi jej świadomie używać, posiada wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć i rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma szeroką wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
Umiejętności
ndst- Nie potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, nie potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada niewystarczającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, nie potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
dst - Potrafi w zadowalającym wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin choć nie potrafi dokonać analizy złożonych problemów
medialnych, potrafi w miarę spójnie wypowiadać się, posiada zadowalającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi, choć może nie umieć wykorzystać ich do analizowania podejmowanych działań praktycznych
db - Potrafi dość sprawnie wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy prostych problemów
medialnych, potrafi w sposób jasny wypowiadać się, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
bdb- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada niewystarczającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

Kompetencje społeczne:
ndst - nie bierze odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, nie czuje się odpowiedzialny
wobec ludzi, dla których dobra stara się działać
dst - odznacza się w zadowalającym stopniu odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się w zadowalającym stopniu odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych
db - odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny
wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką
postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście
wśród innych
bdb - odznacza się ponad przwciętną odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny
wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych
Sposoby weryfikacji: praca śródsemestralna (10%), udział w dyskusji oparty o przeczytanie zadanych lektur (30%), kolokwium końcowe (60%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne.
Harold D. Lasswell The structure and function of communication in society, Lippmann W., Public opinion, część 1 i 7
D.McQuail, Teoria komunikowania masowego, rozdział 7, oraz przygotować „cztery teorie prasy”
E. Katz, COMMUNICATIONS RESEARCH SINCE LAZARSFELD
E. Katz, Lazarsfeld\\'s map of media effect.
Sonia Livingstone, On the influence of ‘Personal Influence’ on the study of audiences.
Wright Mills, The power elite, rozdział 1: The higher circles.
Adorno, Horkheimer, Dialektyka oświecenia, rozdz. Przemysł kulturalny
Adorno, Dialektyka negatywna,
E. Katz, D. Dyan, Wydarzenia medialne : historia transmitowana na żywo, wybrany fragment.
Berger, Luckman, Społeczne tworzenie rzeczywistości, wybrany fragment: Społeczeństwo jako rzeczywistość subiektywna.
J. Habermas, Pojęcie działania komunikacyjnego, Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
J. Habermas, Działanie zorientowane na osiągnięcie porozumienia, Tendencje kryzysowe w rozwiniętym kapitalizmie, Typy działania komunikacyjnego
R. Clark, STUART HALL “ENCODING / DECODING”
S. Hall, Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i Opinie”, nr 1-2.
M.McLuhan, Zrozumieć media: wybrany fragment: środek jest przekazem, środki zimne i gorące, Słowo pisane, czyli oko zamiast ucha,
Elisabeth Neulle-Neuman, Spirala milczenia: opinia publiczna-nasza skóra społeczna, wybrane fragmenty
M.McCombs, Ustanawianie agendy, rozdz. 6, 7, 8, 9.
U. Eco, Czytelnik modelowy
U. Eco, Semiologia życia codziennego, rozdz. Kronika globalnej wioski
F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, s. 77-88.
Steven H. Chaffee and Miriam J. Metzger, The End of Mass Communication?, MASS COMMUNICATION & SOCIETY, 2001, 4(4), 365–379

Teorie komunikowania masowego - wykład

Cele przedmiotu:
C1: znajomość klasycznych teorii komunikowania masowego
C2: znajomość współczesnych teorii komunikowania masowego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01
zna terminologię używaną w komunikacji społecznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

K_W03
ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

K_W12
ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02
potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, a także diagnozowania i projektowania
działań praktycznych

K_U08
potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01
ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

K_K06
odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny
wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką
postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście
wśród innych
Metody dydaktyczne:
wykład, dyskusja, pomoce multimedialne
Treści programowe:
 nauka o komunikowaniu a badanie komunikowania, naukowo o teoriach naukowych, tradycje analityczne,
 narodziny mediów masowych:
◦ media drukowane
◦ media audiowizualne
◦ film i muzyka
◦ zróżnicowanie mediów
 propaganda: biała i szara, propaganda vs perswazja, obrazy w głowach, jak tworzona jest wiedza o świecie
 podstawowe pojęcia i modele komunikowania masowego: społęczeństwo vs publiczność vs masa, kultura masowa vs kultura popularna, modele komunikowania
 teoria mediów a teoria społeczna: główne wątki teorii mediów, relacja media-społeczeństwo, w myśli teoretycznej: m.in. marksizm, funkcjonalizm, konstruktywizm itd.
 komunikowanie masowe a kultura: szkoła frankfurcka i totalna krytyka kultury, rehabilitacja kultury popularnej, płeć kulturowa, komercjalizacja, globalizacja kultury
 nowe media i nowe toerie: nowa widownia, nowe wzory komunikacji, technologie wolności
 normatywna społeczna teoria mediów: powstanie mediów publicznych, sfera publiczna, odpowiedzialność społeczna mediów, media alternatywne
 Etyka mediów:
 struktura i produkt mediów: wolność, równość, zróżnicowanie, prawda i jakość informacji, ład społeczny i kulturowy, więcej o odpowiedzialności
 ekonomia i zarządzanie mediami: media jako biznes (Max Kolonko), zasady ekonomiczne rządzące mediami, kontrola mediów, regulacja mediów masowych
 organizacje:
 organizacja mediów: jak zorganizowane są media, relacje z widownią, relacje ze społeczeństwem, elementy wewnętrznej struktury
 tworzenie kultury mediów: selekcja informacji, walko o dostęp do informacji, źródła informacji, logika kultury mediów
 treść:
 treść przekazu masowego: krytyczna analiza treści, ocena dokonań medialnych, tradycyjna analiza treści, metody badawcze
 gatunki i teksty: teksty kulturowe i ich znaczenie, struktura przekazów informacyjnych,
 globalne komunikowanie masowe: siły napędowe komunikowania, międzynarodowe zależności mediów, globalny handel w kulturze, globalne zarządzanie mediami
 opinia publiczna i komunikacja polityczna: ramy znaczenia, spirala milczenia, ostrzeganie o ryzyku, wpływ mediów na politykę i na przebieg wydarzeń
 widownia: skąd się bierze widownia, tradycje badawcze, typy widowni, publiczność, masa, widownia, zasięg widowni
 tworzenie się widowni: teorie korzystania i gratyfikacji, styl życia , płeć widowni, korzystanie z mediów, przyszłość widownia
 oddziaływanie mediów: typologia oddziaływania mediów, media przemoc i przestępczość kampanie, media a dzieci, socjalizacja i edukacja społeczna, kultywacja i rozrywka
Przyszłość komunikacji masowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wiedza
ndst - Nie zna terminologii używanej w komunikacji społecznej, nie ma wiedzy o współczesnych kierunkach rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, nie rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma nieuporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
dst- Zna w stopniu zadowalającym terminologii używanej w komunikacji społecznej, posiada zadowalającą wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć nie rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma w miarę uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
db- Zna w stopniu dobrym terminologii używanej w komunikacji społecznej, posiada zadowalającą wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć i rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
bdb- Zna w stopniu bardzo dobrym terminologii używanej w komunikacji społecznej, potrafi jej świadomie używać, posiada wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju komunikacji społecznej, jej nurtach i systemach medioznawczych, choć i rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, ma szeroką wiedzę na temat teorii komunikowania społecznego
Umiejętności
ndst- Nie potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, nie potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada niewystarczającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, nie potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
dst - Potrafi w zadowalającym wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin choć nie potrafi dokonać analizy złożonych problemów medialnych, potrafi w miarę spójnie wypowiadać się, posiada zadowalającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi, choć może nie umieć wykorzystać ich do analizowania podejmowanych działań praktycznych
db - Potrafi dość sprawnie wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy prostych problemów medialnych, potrafi w sposób jasny wypowiadać się, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych
bdb- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów
medialnych, potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada niewystarczającą umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

Sposoby weryfikacji: aktywność na wykładzie (20%), egzamin pisemny (80%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Harold D. Lasswell The structure and function of communication in society, Lippmann W., Public opinion, część 1 i 7
D.McQuail, Teoria komunikowania masowego, rozdział 7, oraz przygotować „cztery teorie prasy”
E. Katz, COMMUNICATIONS RESEARCH SINCE LAZARSFELD
E. Katz, Lazarsfeld\\'s map of media effect.
Sonia Livingstone, On the influence of ‘Personal Influence’ on the study of audiences.
Wright Mills, The power elite, rozdział 1: The higher circles.
Adorno, Horkheimer, Dialektyka oświecenia, rozdz. Przemysł kulturalny
Adorno, Dialektyka negatywna,
E. Katz, D. Dyan, Wydarzenia medialne : historia transmitowana na żywo, wybrany fragment.
Berger, Luckman, Społeczne tworzenie rzeczywistości, wybrany fragment: Społeczeństwo jako rzeczywistość subiektywna.
J. Habermas, Pojęcie działania komunikacyjnego, Kultura i Społeczeństwo, nr 3.
J. Habermas, Działanie zorientowane na osiągnięcie porozumienia, Tendencje kryzysowe w rozwiniętym kapitalizmie, Typy działania komunikacyjnego
R. Clark, STUART HALL “ENCODING / DECODING”
S. Hall, Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i Opinie”, nr 1-2.
M.McLuhan, Zrozumieć media: wybrany fragment: środek jest przekazem, środki zimne i gorące, Słowo pisane, czyli oko zamiast ucha,
Elisabeth Neulle-Neuman, Spirala milczenia: opinia publiczna-nasza skóra społeczna, wybrane fragmenty
M.McCombs, Ustanawianie agendy, rozdz. 6, 7, 8, 9.
U. Eco, Czytelnik modelowy
U. Eco, Semiologia życia codziennego, rozdz. Kronika globalnej wioski
F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, s. 77-88.
Steven H. Chaffee and Miriam J. Metzger, The End of Mass Communication?, MASS COMMUNICATION & SOCIETY, 2001, 4(4), 365–379