ks. Jarosław P. Woźniak – adiunkt w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary KUL.

 

Urodził się 13 sierpnia 1964 roku w Lublinie. W 1984 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 roku obronił pracę magisterską pt. Chrystologiczna interpretacja śmierci we współczesnej teologii polskiej,napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Bartnika i otrzymał tytuł magistra teologii. W tym samym roku 2 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Bolesława Pylaka  i rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Jerzego w Biłgoraju. W 1992 roku został skierowany do pracy w parafii św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie. W 1993 roku podjął studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary w KUL, uzyskując w 1995 roku stopień licencjata teologii.

 

1 października 1997 roku został zatrudniony w Instytucie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologii KUL na stanowisku asystenta. 19 listopada 2003 roku uzyskał stopień doktora teologii na podstawie rozprawy: Dejmka inscenizacje staropolskiego dramatu religijnego  i ich wymiar pastoralny, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Zasępy. W dniu 1 marca 2006 r. został adiunktem w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary. Od 2004 r. był zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Biuletyn Edukacji Medialnej”, a od 2016 r. został jego redaktorem naczelnym. Dnia 19 grudnia 2006 r. Rektor KUL przyznał ks. J. P. Woźniakowi nagrodę indywidualną III stopnia za osiągnięcia organizacyjne. w ramach współpracy Wydziału Teologii KUL z ośrodkami zagranicznymi prowadził także wykłady we Lwowie (Ukraina) oraz na uniwersytetach w Trnawie i Rużomberku (Słowacja).W 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Rozwój mediów w przekazie wiary w archidiecezji lubelskiej po roku 1989. Od roku 2016 ks. J. P.Woźniak jest kierownikiem Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary na Wydziale Teologii KUL. Jest autorem 2 monografii naukowych, kilkudziesięciu artykułów naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim, redaktorem i współredaktorem 2 prac zbiorowych. Jest członkiem zespołu recenzentów w kilku czasopismach naukowych.

Od 1993 roku pełnił następujące funkcje w duszpasterstwie diecezjalnym:

  

  • duszpasterz Akademii Rolniczej;

  • korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej;

  • zastępca redaktora lubelskiej edycji tygodnika katolickiego „Niedziela”,

  • zastępca dyrektora Katolickiego Radia Lublin;

  • proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Wierzchowiskach;

  • kapelan Kliniki Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

 

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019 16:24