Konferencje:

 

 • 20-21 XI Uniwersytet Warszawski - konferencja Kultury kontestacji –dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu. ref. Nowe ruchy miejskie jako przejaw aktywizmu obywatelskiego
 • 11-14 IX 2013 Uniwersytet Szczeciński XV Zjazd PTS. ref Squattersi - vandale czy nowi wktorzy na miejskiej scenie
 • 17 IV 2013  II Lubelskie Spotkania Antropologiczne. Ogólnopolska Konferencja Naukową pt. Kicz we współczesnej kulturze. ref Kicz w mieście

 

 • 22- 23 XI 2012 - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - Międzynarodowa konferencja: „Miasta, aglomeracje, metropolie wobec współczesnych wyzwań ”, ref. Lubelski Obszar Metropolitalny – teoria czy praktyka
 • 27-29 IX 2012 - Univerity of Oradea (Rumunia) International Conference "European Sociology: New Challenges and Opportunities"  ref. Housing Blocks Settlements in the Spatial Structure of Lublin

 

 • 1-2 XII 2011 -  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Międzynarodowa konferencja: Tworzenie iluzji społecznych - wiedza w sferze publicznej, ref. Miasto iluzji - iluzja w mieście
 • 18 VI 2011 -   Ogólnopolska Interaktywna Sesja p.t. Człowiek na różnych etapach życia. Perspektywa wychowawcza.  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II plakat pt Człowiek "na starcie". Niemowlę chować czy wychować?

 

 • 22-24 X 2010 - Berlin Humboldt Universitat: 5th International Urban Ecology Congress - Cracks in the concrete jungle: "Anti Ecological" town redevelopment - the example of Lublin
 • 8-11 IX 2010 - Kraków XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: Co sie dzieje ze społeczeństwem? ref. Morfologia społeczna i funkcje ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie
 • 12-17 VII 2010 - Goetheborg , XVII ISA World Congress of Sociology: Sociology on the move; ref. The Parity in Poland in a Public Debate
 • 14 VI 2010 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Międzynarodowa konferencja naukowa Przeszłość dla przyszłości, ref. Wykluczenie społeczne - czy pomoc społecznamoże mu przeciwdziałać?
 • 15 V 2010 Ogólnopolska Interaktywna Sesja p.t.Wychowanie na progu XXI wieku. Spojrzenie nauk społecznych na wychowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i medialnym.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II plakat pt Rodzina, szkoła, media Kto nas "bardziej" wychowuje?

 

 • 27-28 XI 2009 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Międzynarodowa konferencja: Wiedza Między słowem a obrazem ref. Miasto jako obraz - jak czytać miasto?
 • 23 XI 2009 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  -Socjolog na rynku pracy -Panel dyskusyjny: Scojologia - Twoje hobby - Twoja praca!
 • 9-10 IX 2009 Uniwersytet Białostocki: Kulturowe aspekty struktur społecznych Fundamenty Konstrukcje Fasady ref.Dla kogo jest dzisiaj miasto?
 • 30 V 2009 Ogólnopolska Interaktywna Sesja p.t. Nauki społeczne i wychowanie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II plakat pt Socjologowie o wychowaniu
 • 22-23 V 2009 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: Międzynarodowa Konferencja Naukowa MIASTA POLSKI 1989-2009. 20 LAT TRANSFORMACJI ref. Przeobrażenia struktur społecznych i przestrzennych Lublina w latach 1989-2009
 • 29-30 IV 2009 Uniwersytet Gdański: Miasto nie-miasto, czyli o mieście jako kulturowo-społecznej hybrydzie ref. Przemiany oblicza  miasta - Lublin 20 lat późnie
 • 21 I 2009 Lublin: konferencja "Własność jako Odpowiedzialność"- udział w panelu dyskusyjnym

 

 • 27-28 X 2008 Supraśl: Stygmatyzacja - Dewiacja - Marginalizacja w perspektywie socjo-pedagogicznej. Uniwersytet Białostocki. ref. "Marginalizacja a edukacja dzieci z rodzin ubogich"
 • 14 X 2008 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie i choroba w kontekście psycho-socjo-ekologicznym" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - ref. "Stan portfela" a stan zdrowia- jak bieda wpływa na poziom zdrowia.
 • 16 V 2008 Ogólnopolska Interaktywna Sesja p.t. "Systemowe spojrzenie na wychowanie" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II -plakat Stereotypy płciowe w procesie wychowania

 

 • XI 2007  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  -Socjolog na rynku pracy - dyskusja panelowa
 • 16-18 XI 2007 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie "Przekonania społeczne a jakość życia" – plakat – Kim są wykluczeni
 • 13-15 X 2007 XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Zielonej Górze ref. Kapitał społeczny rodzin ubogich
 • 1 VI 2007 –Ogólnopolska Interaktywna Sesja p.t. Wybrane Problemy Wychowawcze Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II –plakat - Czy szkoła wychowuje? Prawa vs obowiązki ucznia
 • 16-17 V 2007 – Uniwersytet Gdański: Przemiany seksualności  -ref. Edukacja seksualna – wstydliwy problem.
 • 19-20 IV 2007  Lublin:Kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej na pograniczu polsko-ukraińskim” - ref. Sytuacja językowa na Lubelszczyźnie w kontekście polityki językowej UE.(współautorstwo z J. P Gałkowskim)

 

 • 24-26 VIII 2006 EUR.AC Bolzano: Multilingualism across Europe – ref. Language situation in Lublin region, based on researches
 • 5-6 VI 2006 Uniwersytet Wrocławski: II Insterdyscyplinarna Konferencjia "Człowiek wobec masowych zjawisk społeyki językowych. ref.Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej
 • 11-13 V 2006 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Międzynarodowa robocza konferencja dotycząca projektu „Change on borders”- współorganizacja konferencji oraz prezentacja raportu Języki sąsiadów - wyniki badań

 

 

 


Publikacje

 

2015

 • Nowe ruchy miejskie i miejskie grupy inicjatywne jako przykłady społeczeństwa zaanga-
  żowanego, w: Kultury kontestacji, red.T. Maślanka, R. Wiśniewski, wyd. UW.Warszawa, ss 101-115.

 

2014

 • Lubelski Obszar Metropolotalny - między teorią a praktyką w: Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, red. Kuć Czajkowska, M. Sidor, wyd UMCS, Lublin, 99-111

 

2013

 • Ubóstwo rodzin mieskich. w: Rodzina polska. Dylematy i funkcjonowanie, red. M. Szyszka, wyd.Instytut Sądecko-Lubleski, Lublin.
 • Zjawisko kiczu w przestrzeni miejskiej. w: Zeszyty Naukowe KUL, Rok 56 (2013) , nr 2–3 (222–223)
 • Wykluczenie społeczne - czy pomoc społeczna może mu przeciwdziałać.  w: Studia Politicae Universitatis Silesiensis T.9

 

2012

 • Miasto iluzji - iluzja w mieście, w:Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej red. Jan Szymczyk, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński, KUL Lublin
 • Przestrzeń w mieście - jej wartość i znaczenie, w: Segmenty aktywności społecznej a wartości. red. Jan Szymczyk , KUL Lublin, ss. 285-300

 

2011

2010

 • Przeobrażenia struktur społecznych i przestrzennych Lublina. w:Przemiany miast polskich po 1989, red Kryczka P., Bielecka-Prus J., WSPA, Lublin, ss. 291-302
 • Miasto jako obraz. Jak "czytać" miasto? w: Wiedza. Między słowem a obrazem. red.  M Zemło, A Jabłoński, J. Szymczyk. KUL Lublin ss. 257-267
 • Praca jako wartość w: Wartości - interesy- struktury społeczne. red.J.Szymczyk.Norbertinum, Lublin ss.85-101
 • Przemiany oblicza  miasta - Lublin 20 lat później w: Miasto nie-miasto. refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie. red L. Michałowski, D. Rancew-Sikora, A Bachórz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 68-79
 • Do kogo należy miasto? Strukturalizacja przestrzeni współczesnego miasta. w: Kulturowe aspekty struktury społecznej.red P.Gliński, I.Sadowski, A.Zawistowska, IFiS PAN, ss. 361-374
 •  "Kultura i historia"nr 18/2010  recenzja książki :Mike Davies Planeta slumsów,
 • Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w KUL - współredakcja , KUL, Lublin 
 • Sprawozdanie z  panelu "Panorama obszarów badawczych socjologii w Polsce", w: Tradycja i współczesność... ss 271- 284.
 •  "Praca, równość, równouprawnienie-kobiety i mężczyźni", Przegląd Powszechny nr 5(1065), ss.50-61

 2009

 •  "Stan portfela” a stan zdrowia – jak bieda wpływa na poziom zdrowia, w: K. Popielski, M. Skrzypek, E. Albińska (red.), Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym, KUL, Lublin 2009, s.341-351.
 •  "Nędza" hasło w XIII tomie Encyklopedii Katolickiej
 •  Edukacja seksualna w szkole - wstydliwy problem. w:  M Kaczorek, K Stachura (red) Przemiany seksualności Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 •  Metropolia Lublin - szanse czy utopia? w: M Szyszka (red) Społeczeństwo, przestrzeń, rodzina. Wydawnictwo KUL

2007


 •  Sytuacja językowa na lubelszczyźnie...(współautorstwo) w:Dylematy tożsamości zbiorowych R. Szwed(red) Wydawnictwo KUL JPII ss.176-186
 •  Insights into he linguistic situation of the lublin region (współautorstwo) w: A. Abel, M. Stuflesser, L. Voltmer, Acpect of multilingualism in european border regions, European Academy Bolzano
 •  Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej w:Fenomen nierówności społecznych, J Klebaniuk (red.) Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa ss 275-285
 • Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej. Wydawnictwio KUL JPII

  Recenzja książki „Bieda” Ruth Lister, „Polityka społeczna” 9/2007 ss 25-26

2006
 

 

Language situation in Lublin region, based on researches w: A.Abel, M Stuflesser i inni. Multilingualism across Europe. Bolzano

2005


 • „Praca socjalna” nr1/2005 Artykuł pt. Praca socjalna i pomoc społeczna w opinii podopiecznych.
  Współautorstwo: VII 2005 -„Report on the linguistic situation in Lublin Region”,

 

2004

 

„Polityka Społeczna” nr8/2004 recenzja książki Ivana Szeleny Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych.

2003
„Polityka Społeczna” nr 8/2003 Recenzja książki Hanny Palskiej pt. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce lat dziewięćl dziesiątych.
„Roczniki Nauk Społecznych” t. XXXI zesz. 1/2003. Recenzja książki Mirosławy Marody pt. Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości.
„Zarządzanie i edukacja”nr2/2003 Recenzja

książki Małgorzaty Sulmickiej pt. Ubóstwo we współczesnym świecie.


Granty:
uzyskany grant KBN na dofinansowanie wydania pracy doktorskiej

 

Pozostałe:

 

Hasła do Encyklopedii Katolickiej:

 - Nędza

 - Związek Kobiet Pracujących

 - Towarzystwo Polskich Górnoślązaków

 - "Wyzwolenie" Towarzystwo Trzeźwości


Projekty badawcze:

2010 - projekt "Wrażliwi społecznie" - autorstwo narzędzia badawczego oraz raportu z badań  "Wykluczeni i wykluczenie społeczne w oczach pracowników samorządowych - analiza problemu i skuteczne metody przeciwdziałania."

 2010 - Badanie bezrobotnych kobiet zwoj lubelskiego - raport http://www.europerspektywa.pl/raport_k.pdf
Project Language Bridges (LABS) –a sub-theme working group of the Interreg III C project Change on Borders. – zakończony w XII 2006

 

referaty:

28 IV 2010 prezentacja raportu z badań na regionalnej konferencji „Wrażliwi społecznie” Lublin

29 X 2010 referat "Ubóstwo i wykluczenie społeczne - szkic socjologiczny" wygłoszony  na konferencji MOPR "Sektor publiczny i prywatny w ograniczaniu zjawiska ubóstwa - perspektywy rozwoju" 

 Lubelski Festiwal Nauki

2012 i 2011 - Miasto jako żywy organizm

2010 i 2009 prezentacja "Rzuć okiem na miasto. Do czego socjologowi przydaje się aparat fotograficzny"

2008 prezentacja "Dlaczego Jaś nosi spodnie a Małgosia nie chce się bawic w wojnę. Kilka słów na temat socjalizacji płciowej"

 

szkolenia:

Sztuka prezentacji oferty naukowej i badawczej. Sztuka negocjacji: Jak zawrzeć korzystne umowy na przeprowadzenie badań? (2009)

 

Kurs Nettreiners w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym (III- XI 2006 ) – posiadam certyfikat uprawniający do prowadzenia nauczania „przez internet”

 

Nagrody:

2008 - Nagroda Rektora KUL -IV stopnia - za książkę Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej

 

Oprócz pisania "naukowo" :) :

 

pisuję dla magazynu DRAKKA (Pismo dla grzeszników)

 - "Prostytutki dla Jezusa" - o zagrożeniu sektami,  DRAKKA nr 0, 2009

 - "Leniwe Maskotki. czyli jak trudno być idealnym mężczyzną", DRAKKA nr1, 200

 - "Tanatoturystyka" DRAKKA nr 5  2012

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015 16:30