Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych - wykład

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami z dziejów Kościoła powszechnego w szerokim kontekście wydarzeń ogólno historycznych, z jednoczesnym uwrażliwieniem na zachodzące procesy historyczne. Przyswojona przez studenta wiedza powinna owocować zdolnością interpretowania, analizowania i wyjaśniania procesów dziejowych, formułowania samodzielnych ocen, a także krytycznego podejścia do poszczególnych wydarzeń historycznych. Powinna ponadto stanowić impuls do dalszych pogłębionych eksploracji badawczych.

Wymagania wstępne:
Znajomość zagadnień z Historii Kościoła z okresu Starożytności i Średniowiecza. Znajomość Historii Powszechnej na poziomie szkoły średniej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie nauk biblijnych i teologii systematycznej, historii Kościoła, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (T_W01).
zna terminologię nauk teologicznych i jej korzenie grecko-łacińskie(T_W03).
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą teorie i metodologię teologii, dającą możliwość specjalizacji w ramach studiów trzeciego stopnia (T_W04).
ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi oraz o procesach zmian zachodzących w kręgu kultur będących pod wpływem chrześcijaństwa, zwłaszcza w odniesieniu do roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się kultury Europy ((T_W18).

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów teologicznych i światopoglądowych, wytworów kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (T_U08).
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego (T_U18).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (T_K05).
ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego(T_K08).
Metody dydaktyczne:
Wykład prowadzony metodą tradycyjną.
Treści programowe:
Wykład obejmuje m. in. następujące treści programowe: reformacja, renesans i humanizm, reforma Kościoła – Sobór Trydencki, misje i systemy misyjne omawianego okresu, Kościół w epoce sekularyzacji i absolutyzmu oświeconego, spory teologiczne omawianego okresu, oświecenie, episkopalizm, józefinizm, rewolucja francuska, dzieje pontyfikatu papieży w XVI – XIX w., Kościół w Ameryce, liberalizm, kwestie społeczne, Kościół w okresie I i II wojny światowej, Sobór Vat. II.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
Student nie posiada wiedzy we wskazanych obszarach; nie posiada umiejętności ich wykorzystania; nie posiadł kompetencji społecznych do jej realizacji.
Ocena dostateczna:
Student posiada wybiórczą wiedzę we wskazanych obszarach posiada w wąskim zakresie umiejętności jej wykorzystania; posiadł w wąskim zakresie kompetencje społeczne do jej realizacji.
Ocena dobra:
Student posiada wiedzę we wskazanych obszarach; posiada umiejętności jej wykorzystania; posiadł kompetencje społeczne do jej realizacji.
Ocena bardzo dobra:
Student posiada rozległa wiedzę we wskazanych obszarach; posiada rozległe umiejętności jej wykorzystania; posiadł rozległe kompetencje społeczne do jej realizacji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. III-IV, Warszawa 1989; B. Kumor, Historia Kościoła, t. V-VIII, Lublin 2001; Historia Kościoła, t. III-V, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, tłum. M. Tarnowska – R. Turzyński, Warszawa 1986-1988; Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1999; Z. Wójcik, Historia Powszechna XVI-XVII w., Warszawa 2002; M. Żywczyński, Historia Powszechna 1789-1870, Warszawa 2002; J. Żaryn, Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003; R. Decot, Mała historia reformacji w Niemczech, Kraków 2007; L. Mezzadri, Rewolucja francuska a Kościół, Kraków 2007. Wykaz lektur uzupełniających studenci otrzymują na pierwszych zajęciach.

Historia Kościoła: wiek XIX i XX, cz. 1 - egzamin

Treści programowe:
Studenci I i II roku Instytutu Historii Kościoła (KW) zdają egzamin według zakresu i czasu ustalonego z Egzaminatorem.

Historia Kościoła: wiek XIX i XX, cz. 2 - egzamin

Treści programowe:
Studenci I i II roku Instytutu Historii Kościoła (KW) zdają egzamin według zakresu i czasu ustalonego z Egzaminatorem.