Podstawy socjologii - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi kategoriami pojęciowymi i teoriami socjologii, struktur społecznych oraz uwarunkowaniami procesów społecznych
C2 - nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie rozróżniania fenomenów charakterystycznych dla socjologii i dostrzegania czynników rozwoju społecznego
C3 - aplikowanie kategorii pojęciowych i teorii z zakresu omawianej problematyki w analizach rzeczywistości społecznej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Po zakończeniu cyklu wykładów student:
Zna podstawową terminologię, teorie i metodologię z zakresu socjologii, struktur społecznych K_W 04
Klasyfikuje podstawowe problemy związane z socjologią K_W08
Ocenia praktyczne rozwiązania funkcjonujące w strukturach społecznych K_W08
Wykazuje się znajomością problemów społecznych z perspektywy socjologii K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
Po zakończeniu cyklu wykładów student:
Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na rzeczywistości społecznej K_U01
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii w celu opisu i analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych K_U05)
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnej struktury społecznej i jej składników (K_U08)
Potrafi posługiwać się wybranymi teoriami w celu analizowania prac innych autorów, różnych idei i poglądów z zakresu socjologii K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest wrażliwy na problemy i procesy społeczne zachodzące w rzeczywistości społecznej K_K03
Jest świadomy różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań zjawisk i zmian społecznych K_K07
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę K_K08
Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe:
Pojęcie socjologii. Rys historyczny socjologii. Specyfika socjologicznych analiz i badań. Zasadniczy przedmiot badań socjologii i jej pragmatyczna rola. Społeczeństwo jako przedmiot socjologii. Socjologia jako dyscyplina użyteczna praktycznie. Pojęcie struktury społecznej: jej teorie, modele, aspekty i wymiary, podstawowe procesy i czynniki. Pojęcie klas i warstw społecznych: rys historyczny stratyfikacji społecznej, jej podział i metody badania. Pojęcie tzw. śmierci klas, rozumienie underclass. Pojęcie klasy średniej: definicja starej i nowej klasy średniej, funkcje i rola klasy średniej, kształtowanie się klasy średniej w Polsce. Pojęcie mezostruktur. Kategoria narodu w perspektywie socjologicznej: określenie narodu, jego podstawowe cechy i modele, socjologiczne koncepcje narodu. Socjologiczna koncepcja państwa: rozumienie państwa i jego konstytutywne cechy, podstawowe funkcje państwa, relacja naród - państwo. Pojęcie zmiany społecznej, procesów transformacyjnych, koncepcje rozwoju społecznego. Typologia współczesnych społeczeństw.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
na ocenę 2: Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu socjologii
Student nie potrafi klasyfikować podstawowych problemów związanych ze strukturami, procesami społecznymi
Student nie zna żadnych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w strukturach społecznych
Student nie identyfikuje zjawisk typowych dla socjologii

na ocenę 3: Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
Student z pomocą klasyfikuje podstawowe problemy związane ze strukturami, procesami społecznymi
Student potrafi wymienić praktyczne rozwiązania funkcjonujące w strukturach społecznych
Student potrafi rozpoznać podstawowe zjawiska i procesy typowe dla socjologii

na ocenę 4: Student zna różne stanowiska teoretyczne dotyczącego omawianej problematyki
Student samodzielnie klasyfikuje podstawowe problemy związane ze strukturami, procesami społecznymi
Student potrafi wymienić i omówić praktyczne rozwiązania funkcjonujące w strukturach społecznych
Student potrafi rozpoznać różnorodne zjawiska i procesy typowe dla socjologii

na ocenę 5: Student zna i potrafi omówić szereg stanowisk teoretycznych dotyczących omawianej problematyki
Student samodzielnie klasyfikuje podstawowe problemy związane z strukturami, procesami społecznymi oraz potrafi je wyjaśnić
Student potrafi wymienić i omówić praktyczne rozwiązania funkcjonujące w strukturach społecznych oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie do konkretnego problemu
Student potrafi samodzielnie rozpoznać i opisać wiele zjawisk i procesów wynikających z uwarunkowań struktur społecznych


Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura obowiązująca:
J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994; H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007; P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002; P. Rybicki, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979; B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003; D. Markowski, Wielkie struktury społeczne. Teorie - realia, Tyczyn 2002; M. Szczepański, Teorie zmian społecznych, Katowice 1990; M. Hamilton, M. Hirszowicz, Klasy i nierówności społeczne, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca:
E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008; M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000; H. Domański, O ruchliwości społecznej w Polsce, Warszawa 2004; Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Kraków 2007; A. Jelonek, K. Tyszka, Koncepcje rozwoju społecznego, Warszawa 2001.

Procesy przemian społeczeństwa globalnego - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie uczestników z rozumieniem fenomenu globalizacji, z jego podstawowymi aspektami, teoriami, perspektywami badawczymi oraz skutkami, problemami.
C2 - nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji samodzielnej i pogłębionej analizy - z perspektywy socjologii - zjawisk i podmiotów łączonych z fenomenem globalizacji; mechanizmów, działań i cech typowych dla ponadnarodowych stosunków społecznych; sytuacji Polski w kontekście globalizacji.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Po zakończeniu cyklu wykładów student:
Zna terminologię, podstawowe teorie (np. zmiany społecznej) i metodologię z zakresu socjologii globalizacji K_W 04
Klasyfikuje podstawowe problemy związane z procesami globalizacji K_W08
Ocenia praktyczne rozwiązania funkcjonujące w różnych aspektach globalizacji K_W08
Wykazuje się znajomością problemów społecznych z zakresu struktur globalnych K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
Po zakończeniu cyklu wykładów student:
Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat procesów globalizacji K_U01
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii w celu opisu i analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych w skali globalnejK_U05)
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnej struktury globalnej jej składników (K_U08)
Potrafi posługiwać się wybranymi teoriami w celu analizowania prac innych autorów, różnych idei i poglądów z zakresu globalizacji K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest wrażliwy na problemy i procesy społeczne zachodzące w strukturach globalnych K_K03
Jest świadomy różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań struktur globalnych K_K07
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę K_K08
Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe:
Różne rozumienia fenomenu globalizacji i próba ich systematyzacji: perspektywy badawcze.
Ekonomiczny wymiar globalizacji: czynniki i zasięg globalnej integracji gospodarczej, transnarodowe korporacje finansowe i produkcyjne.
Społeczno-kulturowy wymiar globalizacji: podmioty, czynniki i skutki globalizacji kultury.
Sytuacja państwa narodowego w dobie globalizacji: polityczny wymiar globalizacji, pojęcie suwerenności państwa narodowego: jej różne modele, teza o zmierzchu suwerennego państwa narodowego i argumenty za jego istnieniem.
Lokalizm i regionalizm w kontekście fenomenu globalizacji: pojęcie fragmentacji, społeczności lokalno-regionalne a pojęcie tzw. terytorialności unieważnionej.
Problem nierówności, marginalizacji i wykluczenia w skali globalnej.
Rolnictwo i obszary wiejskie w dobie globalizacji.
Elementy ideologii ruchów społecznych opozycyjnych i alternatywnych wobec globalizacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
na ocenę 2: Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu socjologii zmian społecznych [globalizacji]
Student nie potrafi klasyfikować podstawowych problemów związanych z globalnymi procesami społecznymi
Student nie zna żadnych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w strukturach globalnych
Student nie identyfikuje zjawisk typowych dla globalizacji

na ocenę 3: Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
Student z pomocą klasyfikuje podstawowe problemy związane z procesami globalizacji
Student potrafi wymienić praktyczne rozwiązania funkcjonujące w globalnych strukturach społecznych
Student potrafi rozpoznać podstawowe zjawiska i procesy typowe dla globalizacji

na ocenę 4: Student zna różne stanowiska teoretyczne dotyczącego omawianej problematyki
Student samodzielnie klasyfikuje podstawowe problemy związane z globalnymi procesami społecznymi
Student potrafi wymienić i omówić praktyczne rozwiązania funkcjonujące w globalnych strukturach społecznych
Student potrafi rozpoznać różnorodne zjawiska i procesy typowe dla globalizacji

na ocenę 5: Student zna i potrafi omówić szereg stanowisk teoretycznych dotyczących omawianej problematyki
Student samodzielnie klasyfikuje podstawowe problemy związane z globalnymi procesami społecznymi
oraz potrafi je wyjaśnić
Student potrafi wymienić i omówić praktyczne rozwiązania funkcjonujące w globalnych strukturach społecznych oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie do konkretnego problemu
Student potrafi samodzielnie rozpoznać i opisać wiele zjawisk i procesów wynikających z uwarunkowań globalizacji

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura obowiązująca: E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, Kraków 2004; A. Dylus, Globalizacja. Refleksje etyczne, Wrocław 2005; Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000; W. Misiak, Globalizacja. Więcej niż podręcznik, Warszawa 2007; U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002; J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003; Wojciech J. Cynarski, Globalizacja a spotkanie kultur, Rzeszów 2003.
Literatura uzupełniająca: U podłoża globalnych zagrożeń, red. J. Danecki, M. Danecka, Warszawa 2003; K. Gilarek, Globalizacja a państwo narodowe, Toruń 2003; A.W. Jelonek, K. Tyszka, Koncepcje rozwoju społecznego, Warszawa 2001; K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych,

Seminarium doktoranckie z socjologii makrostruktur i ruchów społecznych - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi regułami i normami dysertacji naukowej, aby nabyli oni umiejętności i kompetencji teoretycznych i pragmatycznych w zakresie skonstruowania rozprawy spełniającej wymogi doktoratu
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Doktorant zna zasady związane z metodyką pisania dysertacji naukowych na poziomie pogłębionym K_W03
Ma pogłębioną wiedzę o makrostrukturach i ruchach społecznych K_W03.
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych pracy naukowej (piśmiennictwa naukowego) K_W03.
Ma pogłębioną wiedzę o perspektywach poznawczych, strategiach i metodach badań stosowanych w socjologii K_W04.
UMIEJĘTNOŚCI
Doktorant posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat makrostruktur i ruchów społecznych, przy wykorzystaniu różnych źródeł, metod K_U03
Potrafi sprawnie posługiwać się ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii makrostruktur i ruchów społecznych w celu badania konkretnych kwestii z w/w problematyki K_U07
Potrafi w sposób merytoryczny, klarowny i precyzyjny wypowiadać się na piśmie (i w mowie) na tematy dotyczące makrostruktur i ruchów społecznych K_U07.
Potrafi posługiwać się wybranymi teoriami w celu analizowania prac innych autorów, różnych idei i poglądów z zakresu socjologii makrostruktur i ruchów społecznych K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Doktorant rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego K_K05.
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K05.
Odznacza się odpowiedzialnością za własne podejmowane decyzje i prowadzone działania związane pracą dyplomową K_K08
Docenia znaczenie socjologii i nauk pokrewnych dla rozwoju jednostki i kształtowania właściwych kategorii więzi w środowiskach społecznych K_K03
Metody dydaktyczne:
Konwersatorium, metody dialogowe, dyskusja nad wyborem tematu dysertacji, jej planem, prezentacjami doktorantów
Treści programowe:
Przedmiotem prac doktorskich są kwestie z zakresu m.in.:
socjologii nowych ruchów społecznych;
socjologii władzy (elit politycznych, układów nieformalnych, np. patronacko-klienckich);
socjologii sportu (sportowcy, kibice);
socjologii turystyki (badanie aktywności turystycznej różnych grup czy kategorii spolecznych);
socjologii ciała (np. zjawisko modelingu ciała, atrakcyjności fizycznej jako kapitału, biowładzy, biopolityki, medyko-władzy czy medykalizacji);
socjologii wartości (orientacji wartościujących);
socjologii młodzieży;
partycypacji społecznej i publicznej;
socjologii makrostruktur społecznych (np. naród, państwo, klasy i warstwy społeczne);
procesów transformacji społeczeństwa polskiego;
problematyki miasta (socjologia przestrzeni) i wsi;
fenomenu globalizacji itp.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wybór tematu dysertacji, przedstawienie planu pracy, wykonanie ewentualnych badań, prezentacja fragmentów pracy doktorskiej (I-III rok) oraz jej finalizacja (IV rok).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Publikacje dotyczące aktualnie realizowanych tematów prac doktorskich.

Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych - seminarium

Cele przedmiotu:
C1- Zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy naukowej
C2 - nabycie umiejętności i kompetencji teoretycznych oraz pragmatycznych w zakresie konstruowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
po zakończeniu seminarium student:
Zna metodykę pisania pracy naukowej K_W03
Zna zasady redagowania tekstów naukowych K_W03
Zna zasady prowadzenia badań naukowych K_W03
Zna problematykę objętą zakresem badań własnej pracy seminaryjnej K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
po zakończeniu seminarium student:
Formułuje temat pracy, tezy, plan pracy itp K_U02
Potrafi dobrać odpowiednią metodę i narzędzie badawcze K_U07
Projektuje narzędzie badawcze K_U07
Opracowuje wyniki badań i wyciąga zeń wnioski K_U01
Przygotowuje prace w oparciu o różne źródła K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
po zakończeniu seminarium student
wykazuje się samodzielnością i niezależnością w działaniach profesjonalnych w oparciu o którą jest w stanie zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze K_K05
Jest wrażliwy na wartość samodzielnej pracy K_K08
Jest świadomy ważności zachowania praw autorskich K_K05
Wykazuje aktywność w poszukiwaniu problemów wartych zbadania K_K03
Jest świadomy roli badań naukowych K_K04
Metody dydaktyczne:
Konwersatorium, metody dialogowe, dyskusja nad wyborem tematu pracy, jej planem, prezentacjami studentów.
Treści programowe:
Przedmiotem prac magisterskich są kwestie z zakresu m.in.:
socjologii nowych ruchów społecznych;
socjologii władzy (elit politycznych, układów nieformalnych, np. patronacko-klienckich);
socjologii sportu (sportowcy, kibice);
socjologii turystyki (badanie aktywności turystycznej różnych grup czy kategorii spolecznych);
socjologii ciała (np. zjawisko modelingu ciała, atrakcyjności fizycznej jako kapitału, biowładzy, biopolityki, medyko-władzy czy medykalizacji);
socjologii wartości (orientacji wartościujących);
socjologii młodzieży;
partycypacji społecznej i publicznej;
socjologii makrostruktur społecznych (np. naród, państwo, klasy i warstwy społeczne);
procesów transformacji społeczeństwa polskiego;
problematyki miasta (socjologia przestrzeni) i wsi;
fenomenu globalizacji itp.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wybór tematu pracy, przedstawienie jej planu roboczego, jednego rozdziału (I rok) oraz jej finalizacja (II rok).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Kraków 1992; G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996; J. Orczyk Zarys metodyki pracy naukowej, Poznań, Warszawa 1981; S. Kunowski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego, Lublin 1971; J. Pieter, Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław 1974; M. Święcicki, Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1969; H. Wyczawski, Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991; S. Dawidziuk Metodyka pisania pracy magisterskiej, Warszawa 1975; J. Godziszewski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego, Lublin 1987; H. Sobis, Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie, Wrocław 1990.

Zróżnicowanie społeczne - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi teoriami dotyczącymi specyfiki funkcjonowania zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych oraz uwarunkowaniami procesów społecznych
C2 - nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie rozróżniania fenomenów charakterystycznych dla zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych i dostrzegania czynników rozwoju społecznego
C3 - aplikowanie teorii z zakresu omawianej problematyki w badaniach empirycznych.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Po zakończeniu cyklu wykładów student:
Zna podstawową terminologię, teorie i metodologię z zakresu socjologii zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych K_W 04
Klasyfikuje podstawowe problemy związane ze zróżnicowaniem społecznym, nierównościami społecznymi K_W08
Ocenia praktyczne rozwiązania funkcjonujące w sferze zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych K_W08
Wykazuje się znajomością problemów społecznych z zakresu zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych K_W08
UMIEJĘTNOŚCI
Po zakończeniu cyklu wykładów student:
Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych K_U01
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych w celu opisu i analizy przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych K_U05)
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnego zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych i ich składników (K_U08)
Potrafi posługiwać się wybranymi teoriami w celu analizowania prac innych autorów, różnych idei i poglądów z zakresu zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest wrażliwy na problemy i procesy społeczne zachodzące w sferze zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych K_K03
Jest świadomy różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych K_K07
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę K_K08
Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe:
Pojecie zróżnicowania społecznego; Ogólna charakterystyka zróżnicowania społecznego oraz jego płaszczyzny i kryteria; Rozumienie ZS; Modele opisujące ZS; ZS ze wzgl. na rodzaje pozycji, kapitału i zaufania; Czynniki określające współczesne ZS; Uwarunkowania współczesnego ZS; Uwarunkowania ZS w związku z zanikaniem tradycyjnych klas społecznych; Pojęcie nierówności społecznych; Nierówności a ZS; Rodzaje NS i ich modele badawcze; ZS i nierówności a kategoria sprawiedliwości; Nierówności społeczne w perspektywie socjologii i różnych ideologii; Czynniki legitymizacji nierówności; Stanowiska socjologów dotyczące genezy nierówności; Ideologie nierówności; Stanowiska myśli lewicowej i liberalnej nt. nierówności społecznych; Zróżnicowanie i nierówności w społeczeństwie postindustrialnym; Charakterystyka społeczeństwa postindustrialnego oraz pojęcie „fordyzmu” i „postfordyzmu”; Nowe klasy w społeczeństwie postindustrialnym; Pojęcie prekariatu; Kategoria ruchliwości społecznej, jej typy a ZS; Pojęcie klas i warstw społecznych; Neoweberowskie i funkcjonalne koncepcje stratyfikacyjne; Pojęcie tzw. śmierci klas; Pojęcie nowej klasy średniej, jej funkcje i rola; Zróżnicowanie systemów partyjnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
na ocenę 2: Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu socjologii zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych
Student nie potrafi klasyfikować podstawowych problemów związanych ze zróżnicowaniem społecznym, nierównościami społecznymi, procesami społecznymi
Student nie zna żadnych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w ramach zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych
Student nie identyfikuje zjawisk typowych dla zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych
na ocenę 3: Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
Student z pomocą klasyfikuje podstawowe problemy związane ze zróżnicowaniem społecznym, nierównościami społecznymi
Student potrafi wymienić praktyczne rozwiązania funkcjonujące w ramach zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych
Student potrafi rozpoznać podstawowe zjawiska i procesy typowe dla zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych
na ocenę 4: Student zna różne stanowiska teoretyczne dotyczącego omawianej problematyki
Student samodzielnie klasyfikuje podstawowe problemy związane ze zróżnicowaniem społecznym, nierównościami społecznymi
Student potrafi wymienić i omówić praktyczne rozwiązania funkcjonujące w ramach zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych
Student potrafi rozpoznać różnorodne zjawiska i procesy typowe dla zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych
na ocenę 5: Student zna i potrafi omówić szereg stanowisk teoretycznych dotyczących omawianej problematyki
Student samodzielnie klasyfikuje podstawowe problemy związane z zróżnicowaniem społecznym, nierównościami społecznymi oraz potrafi je wyjaśnić
Student potrafi wymienić i omówić praktyczne rozwiązania funkcjonujące w ramach zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie do konkretnego problemu
Student potrafi samodzielnie rozpoznać i opisać wiele zjawisk i procesów wynikających z uwarunkowań zróżnicowania społecznego, nierówności społecznych

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
H. Domański, O ruchliwości społecznej w Polsce, Warszawa 2004; J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994; H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007; P B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003; M. Szczepański, Teorie zmian społecznych, Katowice 1990; M. Hamilton, M. Hirszowicz, Klasy i nierówności społeczne, Warszawa 1995; Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Kraków 2007; H. Domański Polska klasa średnia, Wrocław 2002; G. Standing Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014; H. Domański, Z. Sawiński, K. Słomczyński, Nowa klasyfikacja i skale zawodów, Warszawa 2007
Literatura uzupełniająca: E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008; M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000; A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2005; A. Jelonek, K. Tyszka, Koncepcje rozwoju społecznego, Warszawa 2001; P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2000; Rybicki, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979; H. Domanski [i in.], Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną, Warszawa 2012; K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2010; Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego”, red. K. Klincewicz, Warszawa 2012; Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, red. H. Domański, Warszawa 2008