Etyka - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie podstawowych pojęć i teorii z zakresu etyki
C2 - Przedstawienie głównych sporów w etyce
C3 - kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy zagadnień filozoficzno-moralnych (tzw. myślenia moralnego)
C4 - Przedstawienie możliwości i ograniczeń głównych teorii etycznych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student zna podstawowe pojęcia, stanowiska i problemy z zakresu etyki - K_W06
2. Student zna podstawowe spory etyczne - K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi zdefiniować podstawowe terminy etyczne - K_U06
2. Student potrafi przedstawić główne spory etyczne oraz zająć własne stanowisko w moralnej ocenie wybranego działania - K_U06, K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02
Metody dydaktyczne:
wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Treści programowe:
1. Definicja etyki - etyka a inne nauki o moralności. 2. Analiza przedmiotu etyki. 3. Analiza czynu. 4. Odpowiedzialność moralna podmiotu. 5. Spór o normę moralności. 6. Prawo moralne. 7. Sposoby uzasadniania w etyce. 8. Koncepcja sumienia. 9. Główne teorie etyczne. 10. Problem amoralizmu. 11. Analiza wybranych zagadnień z zakresu etyk stosowanych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
W: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; nie zna podstawowej literatury z zakresu filozofii moralności
U: Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu etyki; nie potrafi przedstawić tez głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie zaanalizować wybranego problemu moralnego
K:Student nie potrafi analizować problemów filozoficzno-moralnych; nie potrafi samodzielne formułować propozycji ich rozwiązań;
Ocena dostateczna:
W: Student posiada ogólną lecz nieuporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; zna niektóre tezy głównych stanowisk etycznych.
U: Student potrafi zdefiniować główne terminy z zakresu etyki; potrafi przedstawić niektóre tezy głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranego problemu moralnego
K: Student stara się analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena dobra:
W: Student posiada ogólną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Wie na czym polega analiza filozoficzno-moralna; dobrze orientuje się w literaturze przedmiotu
U: Student potrafi posłużyć się podstawową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanwisko w głównych sporach etycznych
K:Student potrafi analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena bardzo dobra:
W: Student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Zna podstawową literaturę przedmiotu; zna główne sposoby analizy filozoficzno-etycznej.
U: Student potrafi posłużyć się szczegółową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanowisko w głównych sporach etycznych odwołując się do poglądów klasyków myśli etycznej; odwołuje się do literatury z zakresu filozofii moralności
K: Student potrafi analizować złożone problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1994
2. A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1994
Literatura uzupełniająca:
1. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Lublin-Rzym 1991
2. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982
3. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T.1, Lublin 1986
4. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009
5. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995

Etyka - wykład

Cele przedmiotu:
C1- zapoznanie studentów z podstawową problematyką ogólno-etyczną oraz wybranymi zagadnieniami etyki szczegółowej (bioetyki, etyki seksualnej i etyki społecznej).
C2- pomoc w nabyciu umiejętności analizowania, oceniania i rozwiązywania, poprzez poznanie rodzajów argumentacji na rzecz danego postępowania, szczegółowych problemów z wymienionych wyżej dziedzin
Wymagania wstępne:
W1- zdolność rozumienia i przyswojenia treści wykładów
W2- zdolność logicznego myślenia potrzebna do analizy problemów etycznych
W3- elementarne zainteresowanie przedmiotem
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. student zna i rozumie podstawowe pojęcia w etyce (czyn, dobro moralne dobro pozamoralne, prawo naturalne, sumienie, cnoty i wady) - K_W03
2. student ma orientację w różnego typu argumentacji na rzecz danego postępowania - K_W12
UMIEJĘTNOŚCI
1. student posiada umiejętność podjęcia moralnego dyskursu, jest zdolny do zajęcia uzasadnionego stanowiska w stosunku do aktualnie dyskutowanych problemów moralnych - K_U04, K_U05
2. student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w uzasadnianiu własnych poglądów etycznych - K_U06
KOMPETENCJE
1. student jest otwarty na dyskusję z osobami reprezentującymi odmienne przekonania moralne - K_K05
2. student wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań K_K07
Metody dydaktyczne:
Wykład, z elementami dialogu ze studentami
Treści programowe:
Wykłady z etyki dla studentów: Teologii (kurs B), Mediteranistyki i Religioznawstwa obejmują całość zagadnień wchodzących w skład etyki ogólnej oraz wybrane zagadnienia z etyki szczegółowej. Etyka ogólna obejmuje następujące tematy, stanowiące jej corpus: wstępne określenie dobra moralnego, charakterystyka samej etyki (elementy metaetyki), zagadnienie kryterium oceny moralnej (norma moralności), charakterystyka czynu i jego moralnie ważnych aspektów (tzw. wyznaczniki moralności czynu), problematyka prawa naturalnego i sumienia (sumienie jako samoświadomość moralna i sumienie jako sąd), teoria cnót i wad moralnych oraz problem ostatecznych podstaw moralności (metafizyka moralności i relacja między etyką a religią).
Wybrane zagadnienia z etyki szczegółowej dotyczą problematyki: bioetyki (początek życia, sztuczna prokreacja i eutanazja), etyki seksualnej ( etyka małżeńska i przedmałżeńska oraz antykoncepcja) i etyki społecznej {różne koncepcje dobra wspólnego (socjalizm, liberalizm i personalizm społeczny) oraz moralne podstawy demokracji i wolnego rynku).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) - student nie zna i nie rozumie sensu podstawowych pojęć etycznych
(U) - student nie potrafi sformułować tezy ani jej uzasadnić
(K) - studenta nie stać na sformułowanie własnego i uzasadnionego poglądu
moralnego

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada elementarną, ale nie pogłębioną znajomość
podstawowych pojęć i kwestii etycznych
(U) - student słabo formułuje odpowiedzi na zadane pytania
(K) - student słabo jest przygotowany do konfrontacji swoich poglądów z
poglądami innych

Ocena dobra
(W) - student ma uporządkowaną i rozumiejącą wiedzę z etyki
(U) - student poprawnie formułuje odpowiedzi, potrafi je rozwinąć
(K) - student jest zdolny do dialogu z reprezentantami odmiennych poglądów

Ocena bardzo dobra
(W) - student bardzo dobrze zna i rozumie pojęcia i stanowiska w etyce, ma potrzebę pogłębienia swojej wiedzy
(U) - student swobodnie i logicznie formułuje swoje odpowiedzi, okazuje
gotowość ich rozwijania
(K) - student jest rzetelnie przygotowany do dialogu z inaczej myślącymi na ważne etyczno-społeczne tematy


Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa (dowolne wydanie)
Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1983.
Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Lublin 1996.
Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
Etyka w polityce, pod. red. J. Gałkowskiego i G. Schreibera,
Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca:
Wojtyła K., Osoba i czyn, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia
antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin1994.
Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t.1,RW KUL, Lublin 1986.
Styczeń T., Problem etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności. Studium metaetyczne, Lublin 1972.
Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995.
Chudy W., Filozofia kłamstwa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa
2003.

Etyka - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie podstawowych pojęć i teorii z zakresu etyki
C2 - Przedstawienie głównych sporów w etyce
C3 - kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy zagadnień filozoficzno-moralnych (tzw. myślenia moralnego)
C4 - Przedstawienie możliwości i ograniczeń głównych teorii etycznych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student zna podstawowe pojęcia, stanowiska i problemy z zakresu etyki - K_W06
2. Student zna podstawowe spory etyczne - K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi zdefiniować podstawowe terminy etyczne - K_U06
2. Student potrafi przedstawić główne spory etyczne oraz zająć własne stanowisko w moralnej ocenie wybranego działania - K_U06, K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02
Metody dydaktyczne:
wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną
Treści programowe:
1. Definicja etyki - etyka a inne nauki o moralności. 2. Analiza przedmiotu etyki. 3. Analiza czynu. 4. Odpowiedzialność moralna podmiotu. 5. Spór o normę moralności. 6. Prawo moralne. 7. Sposoby uzasadniania w etyce. 8. Koncepcja sumienia. 9. Główne teorie etyczne. 10. Problem amoralizmu. 11. Analiza wybranych zagadnień z zakresu etyk stosowanych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
W: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; nie zna podstawowej literatury z zakresu filozofii moralności
U: Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu etyki; nie potrafi przedstawić tez głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie zaanalizować wybranego problemu moralnego
K:Student nie potrafi analizować problemów filozoficzno-moralnych; nie potrafi samodzielne formułować propozycji ich rozwiązań;
Ocena dostateczna:
W: Student posiada ogólną lecz nieuporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; zna niektóre tezy głównych stanowisk etycznych.
U: Student potrafi zdefiniować główne terminy z zakresu etyki; potrafi przedstawić niektóre tezy głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranego problemu moralnego
K: Student stara się analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena dobra:
W: Student posiada ogólną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Wie na czym polega analiza filozoficzno-moralna; dobrze orientuje się w literaturze przedmiotu
U: Student potrafi posłużyć się podstawową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanwisko w głównych sporach etycznych
K:Student potrafi analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena bardzo dobra:
W: Student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Zna podstawową literaturę przedmiotu; zna główne sposoby analizy filozoficzno-etycznej.
U: Student potrafi posłużyć się szczegółową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanowisko w głównych sporach etycznych odwołując się do poglądów klasyków myśli etycznej; odwołuje się do literatury z zakresu filozofii moralności
K: Student potrafi analizować złożone problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1994
2. A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1994
Literatura uzupełniająca:
1. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Lublin-Rzym 1991
2. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982
3. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T.1, Lublin 1986
4. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009
5. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995

Etyka - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie podstawowych pojęć i teorii z zakresu etyki
C2 - Przedstawienie głównych sporów w etyce
C3 - kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy zagadnień filozoficzno-moralnych (tzw. myślenia moralnego)
C4 - Przedstawienie możliwości i ograniczeń głównych teorii etycznych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student zna podstawowe pojęcia, stanowiska i problemy z zakresu etyki - K_W06
2. Student zna podstawowe spory etyczne - K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi zdefiniować podstawowe terminy etyczne - K_U06
2. Student potrafi przedstawić główne spory etyczne oraz zająć własne stanowisko w moralnej ocenie wybranego działania - K_U06, K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02
Metody dydaktyczne:
wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Treści programowe:
1. Definicja etyki - etyka a inne nauki o moralności. 2. Analiza przedmiotu etyki. 3. Analiza czynu. 4. Odpowiedzialność moralna podmiotu. 5. Spór o normę moralności. 6. Prawo moralne. 7. Sposoby uzasadniania w etyce. 8. Koncepcja sumienia. 9. Główne teorie etyczne. 10. Problem amoralizmu. 11. Analiza wybranych zagadnień z zakresu etyk stosowanych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
W: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; nie zna podstawowej literatury z zakresu filozofii moralności
U: Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu etyki; nie potrafi przedstawić tez głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie zaanalizować wybranego problemu moralnego
K:Student nie potrafi analizować problemów filozoficzno-moralnych; nie potrafi samodzielne formułować propozycji ich rozwiązań;
Ocena dostateczna:
W: Student posiada ogólną lecz nieuporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; zna niektóre tezy głównych stanowisk etycznych.
U: Student potrafi zdefiniować główne terminy z zakresu etyki; potrafi przedstawić niektóre tezy głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranego problemu moralnego
K: Student stara się analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena dobra:
W: Student posiada ogólną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Wie na czym polega analiza filozoficzno-moralna; dobrze orientuje się w literaturze przedmiotu
U: Student potrafi posłużyć się podstawową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanwisko w głównych sporach etycznych
K:Student potrafi analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena bardzo dobra:
W: Student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Zna podstawową literaturę przedmiotu; zna główne sposoby analizy filozoficzno-etycznej.
U: Student potrafi posłużyć się szczegółową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanowisko w głównych sporach etycznych odwołując się do poglądów klasyków myśli etycznej; odwołuje się do literatury z zakresu filozofii moralności
K: Student potrafi analizować złożone problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1994
2. A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1994
Literatura uzupełniająca:
1. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Lublin-Rzym 1991
2. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982
3. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T.1, Lublin 1986
4. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009
5. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995

Etyka - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie podstawowych pojęć i teorii z zakresu etyki
C2 - Przedstawienie głównych sporów w etyce
C3 - kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy zagadnień filozoficzno-moralnych (tzw. myślenia moralnego)
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student zna podstawowe pojęcia, stanowiska i problemy z zakresu etyki - K_W06
2. Student zna podstawowe spory etyczne - K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi zdefiniować podstawowe terminy etyczne - K_U06
2. Student potrafi przedstawić główne spory etyczne oraz zająć własne stanowisko w moralnej ocenie wybranego działania - K_U06, K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02
Metody dydaktyczne:
wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Treści programowe:
1. Definicja etyki - etyka a inne nauki o moralności. 2. Analiza przedmiotu etyki. 3. Analiza czynu. 4. Odpowiedzialność moralna podmiotu. 5. Spór o normę moralności. 6. Prawo moralne. 7. Sposoby uzasadniania w etyce. 8. Koncepcja sumienia. 9. Problem amoralizmu. 10. Analiza wybranych zagadnień z zakresu bioetyki i etyki pedagogicznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
W: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; nie zna podstawowej literatury z zakresu filozofii moralności
U: Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu etyki; nie potrafi przedstawić tez głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie zaanalizować wybranego problemu moralnego
K:Student nie potrafi analizować problemów filozoficzno-moralnych; nie potrafi samodzielne formułować propozycji ich rozwiązań;
Ocena dostateczna:
W: Student posiada ogólną lecz nieuporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; zna niektóre tezy głównych stanowisk etycznych.
U: Student potrafi zdefiniować główne terminy z zakresu etyki; potrafi przedstawić niektóre tezy głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranego problemu moralnego
K: Student stara się analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena dobra:
W: Student posiada ogólną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Wie na czym polega analiza filozoficzno-moralna; dobrze orientuje się w literaturze przedmiotu
U: Student potrafi posłużyć się podstawową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanwisko w głównych sporach etycznych
K:Student potrafi analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena bardzo dobra:
W: Student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Zna podstawową literaturę przedmiotu; zna główne sposoby analizy filozoficzno-etycznej.
U: Student potrafi posłużyć się szczegółową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanowisko w głównych sporach etycznych odwołując się do poglądów klasyków myśli etycznej; odwołuje się do literatury z zakresu filozofii moralności
K: Student potrafi analizować złożone problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1994
2. A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1994
Literatura uzupełniająca:
1. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Lublin-Rzym 1991
2. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982
3. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T.1, Lublin 1986
4. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009
5. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995

Etyka - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie podstawowych pojęć i teorii z zakresu etyki
C2 - Przedstawienie głównych sporów w etyce
C3 - kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy zagadnień filozoficzno-moralnych (tzw. myślenia moralnego)
C4 - Przedstawienie możliwości i ograniczeń głównych teorii etycznych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student zna podstawowe pojęcia, stanowiska i problemy z zakresu etyki - K_W06
2. Student zna podstawowe spory etyczne - K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi zdefiniować podstawowe terminy etyczne - K_U06
2. Student potrafi przedstawić główne spory etyczne oraz zająć własne stanowisko w moralnej ocenie wybranego działania - K_U06, K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02
Metody dydaktyczne:
wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną
Treści programowe:
1. Definicja etyki - etyka a inne nauki o moralności. 2. Analiza przedmiotu etyki. 3. Analiza czynu. 4. Odpowiedzialność moralna podmiotu. 5. Spór o normę moralności. 6. Prawo moralne. 7. Sposoby uzasadniania w etyce. 8. Koncepcja sumienia. 9. Główne teorie etyczne. 10. Problem amoralizmu. 11. Analiza wybranych zagadnień z zakresu etyk stosowanych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
W: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; nie zna podstawowej literatury z zakresu filozofii moralności
U: Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu etyki; nie potrafi przedstawić tez głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie zaanalizować wybranego problemu moralnego
K:Student nie potrafi analizować problemów filozoficzno-moralnych; nie potrafi samodzielne formułować propozycji ich rozwiązań;
Ocena dostateczna:
W: Student posiada ogólną lecz nieuporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; zna niektóre tezy głównych stanowisk etycznych.
U: Student potrafi zdefiniować główne terminy z zakresu etyki; potrafi przedstawić niektóre tezy głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranego problemu moralnego
K: Student stara się analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena dobra:
W: Student posiada ogólną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Wie na czym polega analiza filozoficzno-moralna; dobrze orientuje się w literaturze przedmiotu
U: Student potrafi posłużyć się podstawową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanwisko w głównych sporach etycznych
K:Student potrafi analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena bardzo dobra:
W: Student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Zna podstawową literaturę przedmiotu; zna główne sposoby analizy filozoficzno-etycznej.
U: Student potrafi posłużyć się szczegółową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanowisko w głównych sporach etycznych odwołując się do poglądów klasyków myśli etycznej; odwołuje się do literatury z zakresu filozofii moralności
K: Student potrafi analizować złożone problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1994
2. A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1994
Literatura uzupełniająca:
1. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Lublin-Rzym 1991
2. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982
3. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T.1, Lublin 1986
4. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009
5. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995

Etyka - wykład

Wymagania wstępne:
Kurs wprowadza w problematykę etyki i metaetyki.
Celem wykładu jest w szczególności zaznajomienie z tą problematyką etyczną i metaetyczną, która jest niezbędną dla właściwego rozumienia problemów moralnych naszej współczesności i istotnych dla cywilizacyjnych zmagań.
Celem wykładu jest również zaprezentowanie dziejów etyki jako klucza do rozumienia współczesnej etyki.
Student ma mieć świadomość, jakie są podstawowe kontrowersje w etyce i metaetyce.
Wykład powinien dać znajomość głównych stanowisk w historii etyki.
Student powinien zdobyć umiejętność odróżniania zasadniczo odmiennych sposobów argumentacji etycznej.
Wykład ma dać sprawność poprawnego moralnego oceniania między innymi aborcji, kary śmierci, eutanazji, rozwodów, homoseksualizmu., które są ważne dla naszej współczesności i dla dziejów cywilizacyjnych zmagań.
Dzięki wykładowi student powinien potrafić analizować główne kontrowersje w etyce i metaetyce, aby rozumieć podstawowe powody przeciwstawności ocen moralnych ludzkich czynów.
Treści programowe:
Podjęte zostają następujące tematy: I. Elementy metaetyki. 1. Definicja etyki. 2. Etyka a etologia. 3. Etyka a metaetyka. 3. Etyka a teologia moralna. 4. Etyka a filozofia. II. Czyn jako przedmiot materialny etyki. 1. Istota czynu. 2. Czyn a uczucia. III. Spór o normę moralności. 1. Eudajmonizm etyczny. 2. Deontonomizm etyczny. 3. Personalizm etyczny. IV. Wyznaczniki moralności czynu. 1. Cel przedmiotowy, cel podmiotowy, okoliczności. 2. Zasada podwójnego skutku 3. Spór teleologizmu z deontologizmem. V. Moral law. 1. Istota prawa. 2. Prawo naturalne. 3. Prawo naturalne a prawo stanowione. VII. Teoria sumienia. 1. Definicja sumienia. 2. Formacja sumienia VIII. Aretologia etyczna. 1. Sprawności moralne a sprawności pozamoralne. 2. Cnoty kardynalne. 3. Wady. IX. Ocena moralna aborcji. XI. Ocena moralna eutanazji. XII. Ocena moralna kary śmierci. XIII. Ocena moralna homoseksualizmu. XIV. Ocena moralna rozwodów. XV. Ocena moralna antykoncepcji. XVI. Ocena moralna sztucznego zapłodnienia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Wykład, dyskusja.
Forma zaliczenia: egzamin ustny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Bibliografia podstawowa: Styczeń T., ABC etyki, Lublin 1996 (RW KUL). Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986. Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, T. I, Lublin 1986 (RW KUL)
Bibliografia uzupełniająca: Czachorowski M., Aborcja, eutanazja, kara smierci, W: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin (kolejne tomy); Czachorowski Marek, Heterofobia? Tychy 2006; Czachorowski M., Spór o nierozerwalność małżeństwa, Lublin 2009

Etyka - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Przedstawienie podstawowych pojęć i teorii z zakresu etyki
C2 - Przedstawienie głównych sporów w etyce
C3 - kształtowanie umiejętności samodzielnej analizy zagadnień filozoficzno-moralnych (tzw. myślenia moralnego)
C4- Ukazanie związku między etyką a pedagogiką
Wymagania wstępne:
W1 - Ogólna znajomość historii filozofii
W2 - Elementarna umiejętność krytycznego myślenia
W3 - Chęć uczenia się
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student zna podstawowe pojęcia, stanowiska i problemy z zakresu etyki - H1A_W01
2. Student zna podstawowe spory etyczne - H1A_W05
3. Wie na czym polega związek etyki i pedagogiki - H1A_W01

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi zdefiniować podstawowe terminy etyczne - H1A_U01
2. Student potrafi przedstawić główne spory etyczne i zająć własne stanowisko - H1A_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Dba o precyzyjne formułowanie i uzasadnianie własnych przekonań - H1A_K02
2. Rozumie potrzebę łączenia wiedzy z zakresu etyki z wiedzą i praktyką pedagogiczną - H1A_K02
Metody dydaktyczne:
wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną
Treści programowe:
1. Definicja etyki - etyka a inne nauki o moralności. 2. Analiza przedmiotu etyki. 3. Analiza czynu. 4. Odpowiedzialność moralna podmiotu. 5. Spór o normę moralności. 6. Prawo moralne. 7. Sposoby uzasadniania w etyce. 8. Koncepcja sumienia. 9. Problem amoralizmu a pedagogika. 10. Relacja między etyką a pedagogiką 11. Analiza wybranych zagadnień z zakresu etyki pedagogicznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna:
W: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; nie zna podstawowej literatury z zakresu filozofii moralności
U: Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu etyki; nie potrafi przedstawić tez głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie zaanalizować wybranego problemu moralnego
K:Student nie potrafi analizować problemów filozoficzno-moralnych; nie potrafi samodzielne formułować propozycji ich rozwiązań;
Ocena dostateczna:
W: Student posiada ogólną lecz nieuporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; zna niektóre tezy głównych stanowisk etycznych.
U: Student potrafi zdefiniować główne terminy z zakresu etyki; potrafi przedstawić niektóre tezy głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranego problemu moralnego
K: Student stara się analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena dobra:
W: Student posiada ogólną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Wie na czym polega analiza filozoficzno-moralna; dobrze orientuje się w literaturze przedmiotu
U: Student potrafi posłużyć się podstawową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanwisko w głównych sporach etycznych
K:Student potrafi analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena bardzo dobra:
W: Student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Zna podstawową literaturę przedmiotu; zna główne sposoby analizy filozoficzno-etycznej.
U: Student potrafi posłużyć się szczegółową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanowisko w głównych sporach etycznych odwołując się do poglądów klasyków myśli etycznej; odwołuje się do literatury z zakresu filozofii moralności
K: Student potrafi analizować złożone problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1994
2. A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1994
Literatura uzupełniająca:
1. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Lublin-Rzym 1991
2. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982
3. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T.1, Lublin 1986
4. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009
5. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995

Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Zaprezentowanie specyfiki refleksji filozoficznej i etycznej
C2 - Charakterystyka związku filozofii (etyki) i pedagogiki
C3 - Analiza wybranych współczesnych koncepcji filozoficznych i etycznych
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość podstawowej terminologii filozoficzno-moralnej
W2 - znajomość głównych problemów i sporów w etyce i filozofii
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W11 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych i teologicznych (ontologicznych, antropologicznych, aksjologicznych), podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także systemowego ich diagnozowania i projektowania systemowych działań praktycznych.
K_U08 Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, ewaluowania, projektowania, wartościowania przyjmowanych teorii i koncepcji oraz podejmowanych działań praktycznych; potrafi zastosować podstawowe koncepcje i teorie do opisywania i systematyzowania w ich świetle działalności wychowawczej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą edukacyjną; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

Treści programowe:
0. Wprowadzenie do wykładu (związek filozofii (etyki) i pedagogiki)
I. Specyfika filozofii (główne koncepcje filozofii – specyfika poznania filozoficznego, filozofia a kultura)
II. Specyfika etyki
III. Personalizm
IV. Fenomenologia
V. Pragmatyzm i neopragmatyzm
VI. Hermeneutyka
VII. Filozofia dialogu
VIII Współczesny utylitaryzm
IX. Współczesna etyka cnoty
X. Etyki stosowane
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) - student nie zna i nie rozumie sensu podstawowych, współczesnych pojęć filozoficznych i etycznych
(U) - student nie potrafi sformułować tezy ani jej uzasadnić
(K) - studenta nie stać na sformułowanie własnego i uzasadnionego stanowiska filozoficznego (światopoglądowego) i moralnego,
stanowiącego podstawę działań wychowawczych

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada elementarną, ale nie pogłębioną znajomość podstawowych, współczesnych pojęć i kwestii filozoficznych i
etycznych
(U) - student słabo formułuje odpowiedzi na zadane pytania
(K) - student słabo jest przygotowany do konfrontacji swoich poglądów z poglądami filozoficzno-pedagogicznymi i etycznymi innych

Ocena dobra
(W) - student ma uporządkowaną i rozumiejącą wiedzę z zakresu współczesnej filozofii i etyki
(U) - student poprawnie formułuje odpowiedzi, potrafi je rozwinąć i odnieść do perspektywy pedagogicznej
(K) - student jest zdolny do twórczego dialogu z reprezentantami odmiennych poglądów filozoficznych i etycznych

Ocena bardzo dobra
(W) - student bardzo dobrze zna i rozumie pojęcia i stanowiska we współczesnej filozofii i etyce, ma potrzebę pogłębienia swojej wiedzy
(U) - student swobodnie i logicznie formułuje swoje odpowiedzi, okazuje gotowość ich rozwijania i dyskusji
(K) - student jest otwarty na dyskusje dotyczące związku pedagogiki z filozofią i etyką
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Chudy W., Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, Lublin 2009.
Miś A. Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 2007
Singer P. (red), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009
Stępień, A.B. Wprowadzenie do filozofii, Lublin

Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Zaprezentowanie specyfiki refleksji filozoficznej i etycznej
C2 - Charakterystyka związku filozofii (etyki) i pedagogiki
C3 - Analiza wybranych współczesnych koncepcji filozoficznych i etycznych
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość podstawowej terminologii filozoficzno-moralnej
W2 - znajomość głównych problemów i sporów w etyce i filozofii
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W11 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych i teologicznych (ontologicznych, antropologicznych, aksjologicznych), podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także systemowego ich diagnozowania i projektowania systemowych działań praktycznych.
K_U08 Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, ewaluowania, projektowania, wartościowania przyjmowanych teorii i koncepcji oraz podejmowanych działań praktycznych; potrafi zastosować podstawowe koncepcje i teorie do opisywania i systematyzowania w ich świetle działalności wychowawczej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą edukacyjną; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.
Treści programowe:
0. Wprowadzenie do wykładu (związek filozofii (etyki) i pedagogiki)
I. Specyfika filozofii (główne koncepcje filozofii – specyfika poznania filozoficznego, filozofia a kultura)
II. Specyfika etyki
III. Personalizm
IV. Fenomenologia
V. Pragmatyzm i neopragmatyzm
VI. Hermeneutyka
VII. Filozofia dialogu
VIII Współczesny utylitaryzm
IX. Współczesna etyka cnoty
X. Etyki stosowane
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) - student nie zna i nie rozumie sensu podstawowych, współczesnych pojęć filozoficznych i etycznych
(U) - student nie potrafi sformułować tezy ani jej uzasadnić
(K) - studenta nie stać na sformułowanie własnego i uzasadnionego stanowiska filozoficznego (światopoglądowego) i moralnego,
stanowiącego podstawę działań wychowawczych

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada elementarną, ale nie pogłębioną znajomość podstawowych, współczesnych pojęć i kwestii filozoficznych i
etycznych
(U) - student słabo formułuje odpowiedzi na zadane pytania
(K) - student słabo jest przygotowany do konfrontacji swoich poglądów z poglądami filozoficzno-pedagogicznymi i etycznymi innych

Ocena dobra
(W) - student ma uporządkowaną i rozumiejącą wiedzę z zakresu współczesnej filozofii i etyki
(U) - student poprawnie formułuje odpowiedzi, potrafi je rozwinąć i odnieść do perspektywy pedagogicznej
(K) - student jest zdolny do twórczego dialogu z reprezentantami odmiennych poglądów filozoficznych i etycznych

Ocena bardzo dobra
(W) - student bardzo dobrze zna i rozumie pojęcia i stanowiska we współczesnej filozofii i etyce, ma potrzebę pogłębienia swojej wiedzy
(U) - student swobodnie i logicznie formułuje swoje odpowiedzi, okazuje gotowość ich rozwijania i dyskusji
(K) - student jest otwarty na dyskusje dotyczące związku pedagogiki z filozofią i etyką
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Chudy W., Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, Lublin 2009.
Miś A. Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 2007
Singer P. (red), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2009
Stępień, A.B. Wprowadzenie do filozofii, Lublin