Curriculum Vitae

Iwona Wieżel (z d. Domańska) ur. w Lublinie 19 maja 1979 roku.

 

Edukacja:

1998-2003: jednolite studia magisterskie filologii klasycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;

2003: studia w Katholieke Universiteit Nijmegen (dziś: RUN) w Holandii w ramach programu Socrates-Erasmus (tutorzy: prof. A. P. M. H. Lardinois, prof. M. G.M. van der Poel);

2003: stopień magistra filologii klasycznej, KUL, na podstawie rozprawy: Religijno-etyczne podłoże konfliktów zbrojnych w "Dziejach" Herodota z Halikarnasu napisanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL;

2006: ukończenie 2-letnich Podyplomowych Studiów Helleńskich w OBTA UW w Warszawie;

2009: stopień doktora nauk humanistycznych, KUL, na podstawie rozprawy: Oralność w strukturze "Dziejów" Herodota z Halikarnasu napisanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Nareckiego, prof. KUL (Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Podbielski - KUL, prof. dr hab. Marian Szarmach - UMK);

 

Przynależność:

2003-: członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego, od 2009- Członek Zarządu Głównego (2009-2013 Skarbnik; 2013-2017 Członek Komisji rewizyjnej) ;

2010-: członek European Narratology Network;

2010-: zastępca redaktora naczelnego czasopisma internetowego Littera Antiqua wydawanego w IFK KUL (www.litant.eu); 

2011-: członek współpracownik Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL;

2011-: członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego;

2012-2013: recenzent amerykańskiego czasopisma Sociology Study -http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=645;

2014-: członek the Society for Classical Studies (dawniej: American Philological Association);

2015-: członek the Classical Association;

 

 

Stypendia, seminaria, kolokwia i inne:

2005: grant wewnętrzny KUL na kwerendę naukową w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii;

2009: udział w seminarium naukowym: the 15th Annual Seminar Course on Ancient Greek Literature and Culture, 7-18 August 2009, Delphi (Grecja);

2011: udział w seminarium naukowym wraz z sesją warsztatową: Association for Cultural Studies - the 1st Summer Institute on Critical Literacies, 11-15 July, Ghent University, Belgia;

2012: staż podoktorski w IFK UAM w Poznaniu na podstawie projektu: "Dzieje" Herodota jako narracja naturalna" ; Opiekun naukowy - Prof. dr hab. Krystyna Bartol;

2012:(19-24.XI) prowadzenie zajęć w ramach programu międzynarodowej wymiany pracowników naukowych "LPP-Erasmus" w Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia);

2013: I Ogólnopolskie Seminarium  Naukowe Metodologie badań nad tradycją oralną, Pracownia Badań nad Tradycją Oralną UWr, 21 listopada 2013, Wrocław;

2014:(2-9.II) prowadzenie zajęć w ramach międzynarodowej wymiany pracowników naukowych "LPP-Erasmus" w Universidad de Murcia (Hiszpania);

2014: (lipiec) stypendium PAU Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (Londyn, Wielka Brytania);

2014-2015: Honor Code Certificates in a 5-module course of study offered by HarvardX, an online learning initiative of Harvard University through edX: (module 1: The Ancient Greek Hero in 24-Hours (Hour 1-5) Epic and Lyric; module 2: (Hours 6-11) Signs of the Hero in Epic and Iconography; module 3: (Hours 12-15) Cult of the Heroes; module 4: (Hours 16-21) The Hero in Tragedy; module 5: (Hours 22-24): Plato and Beyond); 3 Sept. 2014-12 March 2015;

2015: II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Quaestiones Oralitatis, 5-6 marca 2015, Wrocław;

2016: Instytutowe warsztaty naukowe dotyczące historii i kultury Grecji starożytnej oraz nowożytnej, Ateny - Sparta - Chalkida, 17-28 kwietnia 2016, Grecja; 

2017: Instytutowe warsztaty naukowe dotyczące historii i kultury Grecji starożytnej oraz nowożytnej, Ateny - Sparta - Chalkida, 23 kwietnia - 7 maja 2017, Grecja;

 

 

Udział w konferencjach:

2003: C Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego: Humanitas grecka i rzymska u źródeł kultury europejskiej, 17-20 września 2003, Lublin;

2005:  CI Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego: Violence and Aggression in the Ancient World, 15-17 września 2005, Kraków;

2006: LXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: 1. Słowotwórstwo: Diachronia-synchronia-perspektywy. 2. Kategoria rodzaju gramatycznego w języku, 15-17 września 2006, Szczecin;

2006: Konferencja Jubileuszowa ku czci Ks. Prof. R. Popowskiego: Ut pictura poesis. Obrazy i obrazowanie w teorii i praktyce starożytnych Greków i Rzymian, 3-5 października 2006, Lublin;

2009: CIII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego: Komizm w literaturze antycznej, 18-20 września 2009, Poznań;

2009: Konferencja naukowa: Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii, 21-24 października 2009, Nieborów;

2011: Konferencja naukowa: Space in Literature: Questioning Space in Fiction, 26-27 May 2011, Amsterdam, Holandia;

2011: Konferencja naukowa: III Kolokwium Orfickie, 5-8 października 2011, Nieborów;

2012: Konferencja naukowa w rocznicę 70. urodzin Ks. Prof. dr hab. Augustyna Eckmanna: "Christo parata via est..Prekursorzy  i twórcy kultury europejskiej", 21-22 marca 2012, Lublin;

2012: Konferencja naukowa: Culture, Communication and Cognition. Explaining Cognitive-Cultural Components of Media and Communication,International Conference  7-9 May 2012, Lublin;

2013: Konferencja naukowa Wokół "Minosa" i "Meneksenosa" Platona (konteksty), 21-27 kwietnia 2013, Ateny, Grecja;

2013: LXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Metodologie językoznawcze w nauczaniu uniwersyteckim, 23-24 września 2013, Gniezno;

2013: CV Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego Epika antyczna i jej kontynuacje w literaturze nowołacińskiej i bizantyńskiej, 26-28 września 2013, Gdańsk;

2014: Song Regained. Greek Epic and Lyric Fragments from the Archaic to the Imperial Era, International Conference, UCL 2-4 July 2014, Londyn, Wielka Brytania;

2015: Modelling Narrative Across Borders, 4th International Conference of the ENN, Ghent University 16-18 April 2015, Belgia;

2016: Mind - Media - Narrative: Exploring the Nexus of Transmedial and Cognitive Narratologies, International Conference at the University of Warsaw, 20th - 22nd June, Warszawa, Polska;

2016: From Song to Book. Performance and Entextualization in Ancient Greek Narrative and Beyond, International Conference at the University College London, 29th June-1st July, Londyn, Wielka Brytania;

2017: Ogólnopolska konferencja naukowa Epos: od Homera do George'a R.R. Martina, Uniwersytet Warszawski 23-24 lutego 2017, Warszawa;

2017: Ogólnopolska konferencja naukowa: Antyczne źródła i ich współczesne interpretacje, 6-7 października 2017, Lublin;

 

Zajęcia uniwersyteckie:

2003-2008: Doktorant w Instytucie Filologii Klasycznej KUL (zajęcia zlecone);

2008-2009: Asystent przy Katedrze Filologii Greckiej KUL;

2009-: Adiunkt w Katedrze Filologii Greckiej KUL;

 

Nagrody:

2009: nagroda indywidualna JM Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę doktorską;

2009: nagroda zespołowa IV stopnia za zorganizowanie konferencji naukowej w IFK KUL;

 

Publikacje:

 

książki:

2012: Oralna perspektywa opowiadania w "Dziejach" Herodota z Halikarnasu. W kierunku poetyki ustności prozy, Lublin-Kraków 2012: Wydawnictwo Scriptum: ISBN 978-83-60163-91-7;

2018: Pszcczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez Antyk do Liturgii Kościoła, red. I. Wieżel i G. Baran, Lublin-Kraków: Wyd. Scriptum 2018;

2018: Herodotus' Stories as Natural Narrative, [in:] Warsaw Studies in Classical Literature and Culture, Vol.6, Edited by M. Szymański and M. Zagórski, Berlin 2018: Peter Lang Verlag: ISBN 978-3-631-67039-2 (Print);

 

artykuły i rozdziały w książkach zbiorowych:

2004: Kilka przykładów metafizycznej przyczynowości konfliktów zbrojnych w „Dziejach” Herodota z Halikarnasu, „Roczniki Humanistyczne" 52 (2004), z. 3, s.109-129;

2006:„Mądry doradca”-analiza strukturalno-genetyczna wątku fabularnego w „Dziejach” Herodota, „Roczniki Humanistyczne” 54/55 (2006-7), z. 3, s. 213-223;

2009: O Herodotowej narracji w świetle oralności, „Roczniki Humanistyczne” 57 (2009), z. 3, s. 87-115;

2010: Komizm w "Dziejach" Herodota z Halikarnasu-wybrane przykłady, "Symbolae Philologorum Posnaniensium" XX (2010), nr 2, s. 19-26;

2011: Wybrane przykłady motywu „złego proroka” w „Dziejach” Herodota z Halikarnasu oraz tragediach Sofoklesa Ateńczyka, [w:] Starożytny dramat-teoria, praktyka,recepcja. Księga pamiątkowa ku czci prof. R. Chodkowskiego oraz prof. H. Podbielskiego, red. K. Narecki, Lublin 2011: TN KUL, s. 83-92;

2011: Herodot o orfizmie, [w:] Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii,red. K. Kołakowska, Lublin 2011: Homini i Wyd. KUL, s. 71-76;

2011: Herodotus' Histories as natural narrative. Croesus' logos I.6-92, "Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology" No.6,Autumn2010/Autumn2011; http://cf.hum.uva.nl/narratology/index.html

2012: Preliminary Remarks on Transmission and Communication in Ancient Greece. A Case Study in Mediology, "Sociology Study" Vol. 2, No. 10 (October 2012), pp. 797-804;

2014: Teksty starożytne w świetle badań socjolingwistycznych - nowe ujęcia metodologiczne w nauczaniu tradycyjnego materiału, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" LXX, s. 189-196;

2015: Performance a gatunki narracyjne w Grecji okresu archaicznego i klasycznego, [w:] Epika antyczna i jej kontynuacje do XVIII wieku, red. A. Witczak, Gdańsk 2015, s. 11-23;

2015: Kompozycja pierścieniowa w "Dziejach" Herodota na tle stylu oralnego wczesnej literatury greckiej - ujęcie kognitywne, "Quaestiones Oralitatis" I 1 (2015), s. 77-93; 

2015: Historiê by Herodotus of Halicarnassus - Theoretical Issues, "Roczniki Humanistyczne" 63 (2015), z. 3, p. 49-58;

2016: Natural Narratology and the Oral Structure of Narrative Genres in Ancient Greece, "Eos" CIII 2016, fasc. 1, s. 7-30;

2016: Narratywizacja doświadczenia w historii ustnej - przykład "Dziejów" Herodota, "Quaestiones Oralitatis" II 1 (2016), s. 72-91;

2017: Logioi przeszłości i ich przekaz kulturowy. Pytania o pragmatykę antycznej sztuki słowa, [w:] Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, pod red. E. Dąbrowy, T. Grabowskiego i M. Piegdonia, Kraków 2017, s. 37-45;

2018: Pszczoły w antycznej mitologii i literaturze greckiej - wybór źródeł, [w:] Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez Antyk do Liturgii Kościoła, pod red. I. Wieżel i G. Barana, Lublin-Kraków: Wyd. Scriptum 2017,  s.  95-116;

2018: Epos antyczny w świetle narratologii kognitywnej, książka pokonferencyjna Epos od Homera do G. Martina, Warszawa 2017 (w druku);

 

recenzje: 

2008: Politics of Orality – (Orality and Literacy in Ancient Greece) vol. 6, edited by Craig Cooper, Leiden-Boston: Brill 2007, Bibliotheca Classica Batawa: Mnemosyne Supplementa, ss. XVII + 377, [w:] “Roczniki Humanistyczne” 56 (2008), z. 3, s. 126-130;

2012: Régis Debray, Wprowadzenie do mediologii, przełożyła Alina Kapciak, Warszawa: Oficyna Naukowa 2010, ss. 278, [w:] "Studia Medioznawcze" 49 (2012), z. 2, s. 203-207;

2012: Alex C. Purves, Space and Time in Ancient Greek Narrative, Cambridge 2010: Cambridge University Press, ss. xi+273, [w:] “Roczniki Humanistyczne” 60 (2012), z. 3, s. 153-157;

2015: Irene J.F. De Jong, Narratology and Classics. A Practical Guide, Oxford 2014: Oxford University Press, ss. viii+230, [w:] "Littera Antiqua" nr 10-11 (2015), s. 301-308.

 

sprawozdania:

2011: Sprawozdanie z the 1st Summer Institute on Critical Literacies, Ghent 11-15 July 2011, [w:] "Studia Medioznawcze" 47 (2011), z. 4, s. 143-146 ; 

 

 Wystąpienia:

2008: O Herodotowej fabule w świetle oralności, wystąpienie podczas zebrania Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego, 17 grudnia 2008, Lublin;

2009: Oblicza komizmu w "Dziejach" Herodota z Halikarnasu, wystąpienie podczas CIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego: Komizm w literaturze antycznej, 18-20 września 2009, Poznań;

2009: Dramatyzacja opowiadania w "Dziejach" Herodota z Halikarnasu, wystąpienie podczas konferencji jubileuszowej poświęconej prof. H. Podbielskiemu oraz prof. R. Chodkowskiemu: Starożytny dramat-teoria, praktyka, recepcja, 7-10 października 2009, Lublin (referat odczytany);

2011: 'Orality' in the structure of Herodotus' "Histories". Herodotus' "Histories" as natural narrative, wystąpienie podczas 2nd ENN Conference: Working with Stories. Narrative as a Meeting Place for Theory, Analysis and Practice,10-11 Marca 2011, Kolding (Dania) (referat odczytany);

2011: Struktura narracyjna "Kamiennika Orfeusza" z perspektywy narratologicznej: F. Stanzla teoria "sytuacji narracyjnych", wystąpienie podczas III Kolokwium Orfickiego, Nieborów, 5-8 października 2011;

2012: Czego nas może nauczyć Homer? - wystąpienie wraz z prezentacją multimedialną w ramach Repetytorium maturalnego "Matura z kla(sy)ką", 17 kwietnia 2012, KUL - Lublin;

2012: Men as Institutions – ‘Logioi’ of the Past and Their Cultural Message. A Case Study in Mediology, wystąpienie podczas konferencji -  Culture, Communication and Cognition. Explaining Cognitive-Cultural Components of Media and Communication, Lublin 7-9 Maja 2012 ;

2012: Metoda socjolingwistyczna w badaniach nad narracją antyczną, wystąpienie w IFK UAM, 22 maja 2012, UAM-Poznań;

2013: Platonic Dialogue as the Cultural self-expression of the Greeks [wersja polska: Narracja jako sposób kulturowej autoekspresji - dialog platoński], wystąpienie podczas Międzynarodowej Konferencji Wokół "Minosa" i "Meneksenosa" Platona (konteksty), 21-27 kwietnia 2013, Ateny (Grecja);

2013: Socjolingwistyka a analiza tekstów starożytnych. Problem nowych ujęć metodologicznych w nauczaniu tradycyjnego materiału, wystąpienie podczas LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 23-24 września 2013, Gniezno;

2013: Performance jako "forma życia" gatunków narracyjnych w Grecji archaicznej i klasycznej, wystąpienie podczas CV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, 26-28 września, Gdańsk;

2013: Strategie nadawczo-odbiorcze w tekstach greckich okresu archaicznego i klasycznego, wystąpienie w Pracowni Badań nad Tradycją Oralną UWr, 24 października 2013, Wrocław;

2013: Narratologia naturalna-metoda badania tekstów pseudo-oralnych, wystąpienie podczas seminarium  "Metodologie badan nad tradycją oralną" w Pracowni Badań nad Tradycją Oralną UWr, 21 listopada 2013, Wrocław;

2014: Historie Herodota z Halikarnasu, wystąpienie podczas zebrania Koła Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego, 25 lutego 2014, Lublin;

2015: Narratywizacja doświadczenia w historii ustnej-przykład "Dziejów" Herodota, wystąpienie podczas II ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Quaestiones Oralitatis, 5-6 marca, Wrocław;

2015:  Making History of Dialogue - Herodotus and Early Historical Writing in Its Social Context, wystąpienie podczas 4th International ENN Conference, 17-19 April, Ghent (Belgia) (referat odczytany);

2016: Z historii i kultury Grecji nowożytnej. Droga do powstania państwa greckiego od początku wieku XVIII do r. 1821, wystąpienie podczas Warsztatów Naukowych Instytutu Filologii Klasycznej KUL, Ateny - Sparta - Chalkida, 18 - 27 kwietnia 2016, Grecja;  

2016: The Naturalness of Ancient Genres: The Cases of Homeric Epic and Herodotus, wystąpienie podczas International Conference at the University of Warsaw: Mind - Media - Narrative: Exploring the Nexus of Transmedial and Cognitive Narratologies, 20th - 22nd June, Warszawa, Polska;

2016: Clash of Worlds: Orality and Textualization in Herodotus' Narrative, wystąpienie podczas International Conference at the University College London: From Song to Book. Performance and Entextualization in Ancient Greek Literature and Beyond, 29th June - 1 July 2016, Londyn, Wielka Brytania;

2017: Epos bohaterski w świetle narratologii naturalnej - kognitywna mapa gatunku, wystąpienie podczas Ogólnopolskiej konferencji Epos: od Homera do George'a R.R. Martina, 23-24 lutego 2017, Warszawa;

2017: 24.03.2017 Prowadzenie Publicznego czytania "Odysei" Homera w ramach międzynarodowego "Festival Europeen Latin Grec", Lublin;

2017: Z historii i kultury Grecji nowożytnej. 'Filiki Eteria' na tle europejskich ruchów wyzwoleńczych XIX wieku, wystąpienie  podczas warsztatów naukowych IFK w Atenach, 23.04 - 7.05. 2017, Grecja (referat odczytany);

2017: Gatunki ustne w Grecji w świetle narratologii kognitywnej, wystąpienie podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Antyczne źródła i ich współczesne interpretacje, 6-7 października 2017, Lublin;

2017: Prezentacje w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, 24-30 września 2017, Kto nie umiał po łacinie-musiał pasać świnie. Krótka lekcja łaciny dla Najmłodszych (prezentacje dla klas 1 d i 1 a w Szkole Podstawowej nr 50 w Lublinie).

 

Doświadczenie zawodowe:

 

zajecia_za_lata_akad._2003-2013.docx

  

Działalność społeczna i organizacyjna:

2005: wybór na elektora do RGSW z ramienia Doktorantów KUL na rok akademicki 2005/6;

2006: wybór na pełnomocnika d/s rozwoju naukowego Doktorantów w Samorządzie Doktorantów KUL na rok akademicki 2006/7;

2006: wybór na przewodniczącą Samorządu Doktorantów KUL; całoroczne reprezentowanie Rady Doktorantów KUL na Senacie KUL oraz na Radzie WNH KUL na rok akademicki 2006/7;

2006: powołanie na członka Komisji do Spraw Stypendium za Wyniki w Nauce dla Doktorantów na rok akademicki 2006/7;

2006: powołanie na członka Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej na rok akademicki 2006/2007

2007: powołanie na członka Komisji do Spraw Stypendium za Wyniki w Nauce dla Doktorantów na rok akademicki 2007/8;

2007: powołanie na członka Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów na rok akademicki 2007/8;

2011: wybór na przedstawiciela młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w roku akad. 2011/2012;

2014-: członek zakładowego Związku Zawodowego NSZZ Solidarność;

2016-: wybór na przedstawiciela młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL na lata 2016-2020;

2013-: instytutowe koordynatorstwo programu Erasmus;

2018-: powołanie na członka Podkomisji Wydziałowej ds. Kontroli Efektów Kształcenia i Procesu Dyplomowania;

2018-: powołanie na członka Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

 

 

 

Medycyna narracyjna:

 

Seminaria, kolokwia i szkolenia:

2016: Verified Certificate of Completion in 'Health Professional Teaching Skills' (Level 1-Foundational),
a course of study on the University of TorontoX, an online initiative of University of Toronto (Canada) through EDx;
2016: Verified Certificate of Completion in "Health Professional Teaching Skills' (Level 2-Strategies),
a course of study on theUniversity of TorontoX, an online initiative of University of Toronto (Canada) through EDx;
2017: Verified Certificate of Completion in Basic Narrative Medicine Workshop "Race-Violence-Justice: The Need for Narrative",
University of Columbia, 7-9 April 2017, New York (USA);
2017-: (in progress) Bachelor Degree in Nursing, 6-semester English Studies at the University of Economics and Innovation in Lublin (Poland);
2017: Verified Certificate of Completion in Basic Narrative Medicine Workshop, University of Columbia, 10-12 November 2017, New York (USA);
2018: Verified Certificate of Completion in Beyond Medical Histories: Gaining Insight from Patient Stories, a course of study on
the Brown University (USA) through EDx;
2019: (planowane) Basic Narrative Medicine Workshop "Professional Burnout", University of Columbia, 8-10 March 2019, New York (USA);

Konferencje:

2016: Udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny", 5 listopada 2016,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
2017: Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Obraz choroby w dyskursie kulturowym, Wydział Humanistyczny AGH, Kraków 18-19 maja 2017;
2017: II Ogólnopolska Konferencja "Komunikacja w medycynie", 27-28 października 2017; Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa;
2017: VI Międzynarodowa Konferencja "Światło i dźwięki. Psychologiczne i Interdyscyplinarne Uwarunkowania Niepełnosprawności Sensorycznej",
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 12 grudnia 2017;

Artykuły:

2017: I. Wieżel, M. Horodeńska, E. Domańska-Glonek, K. Torres, Is there a Need for Narrative Medicine in Medical Students' Education, Med. Sci. Edu.
(2017) 27: 559-565; DOI: 10.1007/s40670-017-0426-0. MDSE-D-16-00187.2;
2018: M. Horodeńska, I. Wieżel, E. Domańska-Glonek, K. Torres, Narrative Medicine in the Undergraduate Medical Education -
A Research Report on Students' Competencies and Attitudes",
(under submission) 2018;
2018: I.Wieżel, K. Naylor, K. Torres, What is a Potential Usage of Narrative Medicine in Prebriefing? A Literature Review, (under submission) 2018;

Wystąpienia:

 

2017: (wraz z E. Domańską-Glonek i M. Horodeńską) Narracja choroby-kognitywny wymiar doświadczenia na podstawie "Choroba jako metafora. AIDS i jego                    metafory" Susan Sontag, AGH, Kraków 18-19 maja 2017;

2017:  (wraz z M. Horodeńską) Praktyka medycyny narracyjnej w edukacji medycznej, WUM, Warszawa 27-28 października 2017;

2017: (wraz z Katarzyną Naylor) Educating Nursing Students with Disabilities - An International Perspective, Miedzynarodowa Konferencja Naukowa: Światło i Dźwięki: Psychologiczne i interdyscyplinarne uwarunkowania niepełnosprawności sensorycznej, WSEI: Lublin 12 grudnia 2017;

2018: (wraz z Magdaleną Horodeńską) Medycyna narracyjna: Nauczanie technik a Nauczanie Postaw i Refleksyjności, Pacjent Standaryzowany - I Ogólnopolskie Spotkanie Eksperckie, UM w Lublinie, 19- 20 stycznia 2018;

 

Praca ekspercka: 

 

2018: wykonanie recenzji artykułu "Content and Outcomes of Narrative Medicine Programs: A Systematic Review" dla "Medical Education Journal" (50 points, list A, IF 4.405);

2019: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia kadry dydaktycznej oraz naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie "Nauczania Narracji w Medycynie" we ramach projektu pt. "M-Edukator - program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" (postępowanie nr UM-ZP-262-11/19);

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 26.03.2019 09:00