Historia literatury greckiej - zarys - wykład

Cele przedmiotu:
C1-poznanie różnych rodzajów dzieł literackich; teoria i praktyka dzieła literackiego w różnych epokach literackich starożytnej Grecji;
C2-dzieło literackie jako akt komunikacji; procesy historycznoliterackie w starożytnej Grecji;
C3-geneza, interpretacja, odbiór dzieła literackiego w różnych epokach literackich starożytnej Grecji ;
Wymagania wstępne:
W1-podstawowa wiedza z zakresu teorii literatury;
W2-podstawowa wiedza z zakresu historii literatury powszechnej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W05-Student ma podstawową wiedzę o literaturze starożytnej, obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców;
K_W06-Student ma podstawową wiedzę o literaturze wczesnonowożytnej, obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców;
K_W07-Student ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka);
K_W08-Student ma podstawową wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; znajomość podstawowej terminologii krytycznej;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04-Student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego;
K_U07-Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny;
K_U10-Student umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkowa konwencję poznawanych utworów oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod;
K_U11-Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej oraz przeprowadzić ich krytyczna analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej;
K_U13-Student posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
-K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H1A_K01;
-K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H1A_K03;
-K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H1A_K02, H1A_K04;
-K_K05/ ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach/ H1A_K05.
Metody dydaktyczne:
Na zajęciach będą stosowane następujące metody dydaktyczne:
a) wykład konwersatoryjny;
b)czytanie odpowiednich passusów z dzieł autorów starożytnych w celu zilustrowania materiału teoretycznego;
c) egzamin w formie pytań opisowych na koniec semestru.
Do oceny końcowej wliczają się wyniki sprawdzianu, frekwencja oraz aktywność na zajęciach.
Treści programowe:
Na zajęciach studenci poznają:
-charakterystykę historycznoliteracką kolejnych epok literackich starożytnej Grecji wraz z ich głównymi przedstawicielami;
-wplecione w wykład elementy teorii literatury, wybranych teorii dzieła literackiego oraz teorii odbioru dzieła literackiego;
-podstawowe rodzaje literackie – ich narodziny i rozwój, gatunki literackie w antyku i obecnie, teorie procesu historycznoliterackiego, kategorie estetyczne oraz podstawowe tropy i figury retoryczne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 5:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W01/ Student ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju;
K_W02/ Student zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym;
K_W04/ Student ma podstawową wiedzę językoznawczą;
-efekty w zakresie umiejętności:
K_U05/ Student potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie;
-efekty w zakresie kompetencji społecznych:
K_K01/ Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju;

Na ocenę 4:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W01/ Student ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju;
K_W02/ Student zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym;
-efekty w zakresie umiejętności:
-K_U04/ Student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego;
-K_U05/ Student potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie;

Na ocenę 3:
-efekty w zakresie wiedzy:
K_W02/ Student zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym;
-efekty w zakresie umiejętności:
K_U04/ Student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego;
K_U05/ Student potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie;

Na ocenę 2: Student nie posiada wiedzy oraz umiejętności wymaganych do zaliczenia przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Podbielski H. (red.) (2005) Literatura Grecji Starożytnej, t.I i II, Lublin: TN KUL.
Sinko T. (1932) Literatura Grecka, t.I-III, Kraków: PAU.

Literatura uzupełniająca:
Easterling P.E., Knox B.M.W. (2008) The Cambridge History of Greek Literature, Cambridge: Cambridge University Press.
Rose H.J. (1996) Handbook of Greek Literature. From Homer to the Age of Lucian, Wauconda: Bolchazy-Carducci Publish.
Sinko T. (1959) Zarys historii literatury greckiej, Warszawa: PWN.
Stabryła S. (2002) Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Wrocław: Ossolineum.
Wiśniewska J. (oprac.) (2009) Starożytne gatunki literackie, Lublin: Klub Libenter.pl

Lektura tekstów greckich - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Wnikliwa lektura nietłumaczonych tekstów greckich zachowanych na papirusach
C2 nabycie kompetencji pozwalających na samodzielną lekturę tekstów o większym stopniu trudności niż na studiach I stopnia
C3 Wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia z zakresu literatury greckiej, historii starożytnej Grecji, kultury i religii starożytnej Grecji, a także filozofii oraz pogłębianie jej.
Wymagania wstępne:
W1. Znajomość języka starogreckiego, wymagane ukończenie PNJG
W2. Wykłady z literatury greckiej
W3. konwersatorium z Kultury starożytnej Grecji i Rzymu
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01/ ma zaawansowaną wiedzę o językach klasycznych/ H2A_W03, H2A_W04, H2A_09
K_W02/ zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu zaawansowanym/ H2A_W03, H2A_W04, H2A_W09
K_W05/ Ma zaawansowana wiedzę o wybranych aspektach literatury starożytnej/ H2A_04
K_W07/ Ma zaawansowana wiedzę o wybranych aspektach tradycji krytyczno-literackiej w kształtowaniu historii literatury/H2A_W02
K_W12/ Ma szczegółową wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych/ H2A_W03, H2A_W05
K_W15/ ma podstawową wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego/ H1A_W03

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02/ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy/ H2A_U01
K_U03/ potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii klasycznej w typowych sytuacjach profesjonalnych/ H2A_U04
K_U04/ posiada umiejętność pracy w zespole oraz kierowania pracą zespołu, także multidyscyplinarnego i/lub multikulturowego/ H2A_U02, H2A_U04
K_U05/ Potrafi samodzielnie czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i greckie o zaawansowanym stopniu trudności/ H2A_U03 , H2A_U05
K_U09/ Analizując i interpretując utwory potrafi aplikować wiedzę z innych dyscyplin humanistycznych/ H2A_U02, H2A_U04, H2A_U05
K_U10/ Potrafi umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym/ H1A_U01, H2A_U05
K_U12/ Potrafi przeprowadzić krytyczna analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniając nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego. Miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej/ H2A_U01, H2A_U02, H2A_U05
K_U13/ Posiada rozbudowaną umiejętność tworzenia różnych typów prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym nowożytnym w zakresie filologii klasycznej/H2A_U09, H2A_U10
K_U14/ Posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań/ H2A_U06
K_U15/Umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych związanych z problematyką studiów, wykazując się niezależnością myślenia/ H2A_U06
K_U16/Potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się w celu zdobywania informacji Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowna dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystają z edytora tekstów, przygotować prezentację multimedialną/ H2A_U01, H2A_U02, H2A_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H2A_K01
K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H2A_K01, H2A_K02, H2A_K03
K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H2A_K02, H2A_K04
K_K04/docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku/ H2A_K05
K_K05/ docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku/ H2A_K05
Metody dydaktyczne:
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. Praca w grupie nad wybranymi tekstami oryginalnymi, w szczególności nad nietłumaczonymi na język polski dziełami zachowanymi na papirusach.
2. Dyskusja nad wybraną problematyką dotyczącą poszczególnych aspektów języka i literatury klasycznej, z uwzględnieniem tła społeczno-politycznego i religii.
3. Ćwiczenia.
Treści programowe:
Analiza i interpretacja tekstów greckich to zajęcia, podczas których studenci czytają wybrane dzieła literatury greckiej w języku oryginalnym, w szczególności dzieła zachowane na papirusach. Dzięki pogłębionej znajomości języka greckiego samodzielnie tłumaczą teksty oryginalne, dokonując analizy językowej i literackiej oraz ich interpretacji przy uwzględnieniu epoki literackiej, gatunku, sytuacji społeczno-politycznej oraz religijnej, w których powstawały.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę niedostateczną:
K_W01/ nie ma zaawansowanej wiedzy o języku greckim
K_W02/ nie zna gramatyki i leksyki języka greckiego w stopniu zaawansowanym
K_W05/ nie ma zaawansowanej wiedzy o wybranych aspektach literatury starożytnej
K_W07/ nie ma zaawansowanej wiedzy o wybranych aspektach tradycji krytyczno-literackiej w kształtowaniu historii literatury
K_W12/ nie ma szczegółowej wiedzy o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych
K_W15/ nie ma podstawowej wiedzy o religiach i mitologiach świata antycznego
Na ocenę dostateczną:
K_W01/ posiada zaawansowaną wiedzę o języku greckim w stopniu dostatecznym
K_W02/ posiada zaawansowaną wiedzę o gramatyce i leksyce języka greckiego w stopniu dostatecznym
K_W05/ posiada dostateczną wiedzę o wybranych aspektach literatury starożytnej
K_W07/ posiada dostateczną wiedzę o wybranych aspektach tradycji krytyczno-literackiej w kształtowaniu historii literatury
K_W12/ posiada szczegółową wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych w stopniu dostatecznym
K_W15/ posiada podstawową wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego w stopniu dostatecznym
Na ocenę dobrą:
K_W01/ posiada zaawansowaną wiedzę o języku greckim w stopniu dobrym
K_W02/ posiada zaawansowaną wiedzę o gramatyce i leksyce języka greckiego w stopniu dobrym
K_W05/ posiada wiedzę o wybranych aspektach literatury starożytnej w stopniu dobrym
K_W07/ posiada wiedzę o wybranych aspektach tradycji krytyczno-literackiej w kształtowaniu historii literatury w stopniu dobrym
K_W12/ posiada szczegółową wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych w stopniu dobrym
K_W15/ posiada podstawową wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego w stopniu dobrym
Na ocenę bardzo dobrą:
K_W01/ posiada zaawansowaną wiedzę o języku greckim w stopniu bardzo dobrym
K_W02/ posiada zaawansowaną wiedzę o gramatyce i leksyce języka greckiego w stopniu bardzo dobrym
K_W05/ posiada wiedzę o wybranych aspektach literatury starożytnej w stopniu bardzo dobrym
K_W07/ posiada wiedzę o wybranych aspektach tradycji krytyczno-literackiej w kształtowaniu historii literatury w stopniu bardzo dobrym
K_W12/ posiada szczegółową wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych w stopniu bardzo dobrym
K_W15/ posiada podstawową wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego w stopniu bardzo dobrym
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa - starożytne dzieła ekonomiczno-polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem traktatów ekonopicznych Ksenofonta (wybrane fragmenty o uchodźcach i korzyściach ekonomicznych płynących z ich przybycia w starożytności.
Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, t. I-IV, Warszawa 1958-1965.
Auerbach M., Golias M., Rezler J., Gramatyka grecka, Warszawa 2000.
Uzupełniająca: Wskazane podczas zajęć przez opiekuna naukowego.

Praktyczna nauka języka greckiego II - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 stworzenie podstaw dla dalszych studiów nad klasycznym greckim językiem i literaturą
C2 lektura i analiza filologiczna tekstów greckich, tłumaczenie tekstu greckiego na język polski i odwrotnie, umożliwiające studentom nabycie kompetencji językowych oraz translatorskich w zakresie podstawowej znajomości języka
Wymagania wstępne:
1. Elementarna znajomość gramatyki języka polskiego
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK1 K_W01/ ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju/ H1A_W03, H1A_W09
EK2 K_W02/ zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym/ H1A_W03, H1A_W09
EK3 K_W04/ Ma podstawową wiedzę językoznawczą/ H1A_W03

UMIEJĘTNOŚCI
EK4 K_U04/ potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego/ H1A_U03
EK5 K_U05/ potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie/ H1A_U05
EK6 K_U07/ umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny/ H1A_U03
EK7 K_U08/ umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej/ H1A_U02
EK8 K_U13/ posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków/ H1A_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK9 K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H1A_K01
EK10 K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H1A_K03
EK11 K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H1A_K02, H1A_K04
EK12 K_K05/ ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach/ H1A_K05
Metody dydaktyczne:
Podręczniki
Atlasy
Słowniki
Gramatyki
Treści programowe:
C1. tłumaczenie prostych tekstów z języka greckiego na język polski, z uwzględnieniem analizy morfologicznej i syntaktycznej; identyfikowanie w tekstach omawianych konstrukcji gramatycznych
C2. ćwiczenia gramatyczne – odmiana wybranych paradygmatów deklinacyjnych i koniugacyjnych
C3. tłumaczenie na język grecki prostych zdań polskich
C4. .zadania samodzielne związane z utrwaleniem poznanego materiału
C5. elementy wykładu konwersatoryjnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F1 ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, aktywność, frekwencja) (30%)
F2 kolokwia cząstkowe z wprowadzanych zagadnień składniowych (co 5 jednostek lekcyjnych) (30%)
F3 kolokwia cząstkowe z wprowadzanego słownictwa (co 10 jednostek lekcyjnych) (30%)
F4 końcowe zaliczenie z oceną po pierwszym semestrze – średnia ocen F1-3
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa:
Auerbach M., Golias M., Rezler J., Gramatyka grecka, PWN, Warszawa 2000.
Golias M., (tłum., oprac.), Bajki Ezopowe, Biblioteka Narodowa, seria II, nr. 127, Wrocław-Kraków 1961.
Golias M., Wstępna nauka języka greckiego, PWN, Warszawa 1954.
Węclewski Z., Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1-2, PWN, Warszawa 2000-2001.

Uzupełniająca:
Borowska M., Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego, OBTA/Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
Korusowie A. i K., Hellenike glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, PWN, Warszawa 1994.