Ewelina Bańka

Literatura amerykańska - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 Podstawowy cel to napisanie przez każdego z uczestników seminarium pracy magisterskiej. Szczegółowy zakres tematów określa prowadzący seminarium. Studenci wybierają temat i przedstawiają go prowadzącemu do zatwierdzenia.
C2 Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z technikami badań naukowych z zakresu literaturoznawstwa, oraz z wymaganiami formalnymi dotyczącymi pisania prac magisterskich (praca z tekstami źródłowymi, analiza tekstów literackich i krytycznych, struktura pracy magisterskiej, formułowanie tezy, edycja tekstu, dokumentowanie źródeł i tworzenie bibliografii według standardów MLA).
C3 Inne cele (w zakresie wiedzy) to podniesienie znajomości literatury amerykańskiej oraz problematyki literaturoznawczej. Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z krytyką literacką i z niektórymi zagadnieniami dotyczącymi metod literackich badań naukowych. Celem seminarium jest również kształtowanie otwartego, krytycznego myślenia przy analizie tekstów literatury amerykańskiej.
C4 Inne cele (w zakresie umiejętności związanych z przygotowaniem pracy naukowej) to doskonalenie umiejętności współpracy z innymi uczestnikami seminarium (formułowania i korzystania z konstruktywnej krytyki) oraz opanowanie technicznych (warsztatowych) umiejętności pisania prac naukowych (przygotowanie projektu, opracowanie struktury pracy, wybór metody, gromadzenie bibliografii, sporządzanie przypisów, itd.) oraz przejrzystego i zwięzłego, logicznego i językowo poprawnego przedstawienia wyników badań.
Wymagania wstępne:
1. Kompetencje językowe: zaawansowana znajomość języka angielskiego, w tym zdolność zwięzłego, precyzyjnego, logicznego wyrażania swoich poglądów, oraz podstawowe umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego.
2. umiejętność czytania krytycznych tekstów literackich w języku angielskim
pewne doświadczenie w zakresie analizy i interpretacji tekstów literackich
Efekty kształcenia:
EK P_W01 Student posiada pogłębioną wiedzę o metodologii badań w zakresie literaturoznawstwa.
EK P_W02 Student ma pogłębioną wiedzę na temat problematyki metodologicznej w zakresie literaturoznawstwa. Student zna terminologię dotycząca badań literackich w języku angielskim.
EK P_W03 Student ma pogłębioną wiedzę na temat ścieżki własnego rozwoju. Student ma pogłębioną wiedzę na temat szczegółowego przedmiotu seminarium.
EK P_W04 Ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię używaną w obrębie
literatury amerykańskiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
EK P_W05 Student rozumie specyfikę języka utworu literackiego (jego artystyczny charakter), zna wymogi stawiane językowi akademickiemu (stylistyczne i logiczne). Student potrafi samodzielnie przeprowadzać analizy korpusu badań.
EK P_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach wybranych subdyscyplin literaturoznawczych; zna podstawowe kryteria oceny ich wartości.
EK P_W11 Student zna i rozumie główne nurty badań nad literaturą amerykańską w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego rozwoju i zróżnicowania geograficznego oraz społecznego.
EK K_W12 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
EK P_W13 Student zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo
wyrażanie własnych myśli i poglądów
EK K_W14 Student zna i potrafi stosować rejestr języka akademickiego właściwy dla pracy magisterskiej
EK K_W16 Student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wytworów kultury amerykańskiej objętych tematyka seminarium
EK P_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego.
EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie obejmującym tematykę seminarium. Student potrafi parafrazować i krytycznie analizować poglądy innych autorów, jak i przedstawiać poglądy różnych autorów w postaci syntezy.
EK P_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy
w języku angielskim. Student umie sformułować problem badawczy; rozumie potrzebę i znaczenie metody w badaniach literaturoznawczych oraz potrafi dobrać metodę i narzędzia badawcze odpowiednie do wybranego zagadnienia z literatury amerykańskiej.
EK P_U08 Student ma podstawowe techniczne (warsztatowe) umiejętności pisania prac naukowych (wybór tematu, metody, układu pracy, sporządzanie bibliografii, przypisów, itd.), umie przejrzyście, zwięźle, logicznie i językowo poprawnie przedstawić badania w języku angielskim
EK P_U09 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie tematyki seminarium.
EK P_U10 Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla tematyki seminarium.
EK P_U12 Student wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a
zmianami w literaturze lub języku w obrębie tematyki seminarium.
EK K_U15 Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach intelektualnych w zakresie tematyki seminarium.
EK K_U20 Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pracy magisterskiej w języku angielskim w zakresie tematyki seminarium.
EK P_K01 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego.
EK P_K02 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.
EK P_K03 Student ma świadomość rzetelnego i poprawnego wykonywani
Metody dydaktyczne:
1. Prezentacja i omawianie tekstów źródłowych, artykułów naukowych, opracowań teoretycznych i praktycznych dotyczących wybranych przez studentów zagadnień.
2. Opracowanie wstępnego projektu badawczego: wybór tematu pracy i metodologii badawczej.
3. Sporządzenie wstępnego spisu pozycji bibliograficznych
4. Przygotowanie planów kolejnych rozdziałów pracy
5. Redagowanie prac uczestników seminarium
Treści programowe:
Semestr I
S1 Wprowadzenie do kursu. Zapoznanie ze specyfiką pracy magisterskiej z dziedziny literaturoznawstwa.
S2 Struktura rozprawy naukowej – problematyka, terminologia, schemat, przykłady
S3-4 Ćwiczenia z warsztatu pisania pracy naukowej (problem plagiatu, kryteria oceny pracy naukowej, znaczenie metody naukowej i opisu stanu badań, zasady zbierania materiałów, organizacja pracy, itp).
S5-6 Zasady interpretacji tekstów – dyskusja nad granicami wolności czytelnika/literaturoznawcy w pracy z tekstem. Zasady naukowych badań nad tekstem literackim.
S7-8 Wstępne projekty prac magisterskich - dyskusja .
S9-10 Powtórzenie i utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu teorii literatury, szkół badawczych.
S11-12 Praca nad indywidualnymi projektami (analiza tekstów krytyczno-literackich, analiza i interpretacja tekstów literackich, które są przedmiotem pracy uczestników seminarium)
S13-14 Praca nad ostateczną wersją projektów/planów prac magisterskich.
S15 Podsumowanie pierwszego semestru pracy.
Semestr 2, 3 i 4
S16-17 Weryfikacja planów pracy dyplomowej w kontekście dostępnego materiału źródłowego.
S18-19 Problem plagiatu.
S20-21 Dyskusja nad cząstkowymi wynikami badań, prezentacje tekstów źródłowych i krytycznych związanych z tematem pracy magisterskiej
S22-23 Omówienie planów kolejnego rozdziału pracy magisterskiej
S24-25 Praktyka dokumentowania źródeł i tworzenie bibliografii według standardów MLA.
S26-51 Spotkania poświęcone analizie prac pisanych przez uczestników seminarium oraz omawianiu teoretycznych zagadnień albo interpretacji utworów związanych z tematyką prac magisterskich.
S52-53 Omówienie efektów pisemnych prac 4
S54-58 Dyskusja nad ostatecznymi wynikami badań, omówienie efektów, dalsze
wskazówki i ewentualne poprawki
S59-60 Omówienie tekstu całej pracy magisterskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Efekt: wiedza: Brak zaliczenia = Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie literatury amerykańskiej. Nie rozumie podstawowych zasad prowadzenia badań nad tekstem literackim.
Efekt: wiedza: Zaliczenie bez oceny = Student posiada wiedzę w zakresie literatury amerykańskiej. Zna zasady prowadzenia badań nad tekstem literackim.

Efekt: umiejętności: Brak zaliczenia = Student nie potrafi przeprowadzić samodzielnych analiz oraz przedstawić ich wyników z uwzględnieniem wymogów stylu akademickiego. Student nie potrafi zredagować tekstu naukowego.
Efekt: umiejętności: Zaliczenie bez oceny = Student osiągnął umiejętność prowadzenia badań naukowych, redagowania tekstu naukowego, analizy i interpretacji tekstów literackich i krytyczno-literackich; poprawnie posługuje się j. angielskim.

Efekt: kompetencje społeczne: Brak zaliczenia = Student nie potrafi współpracować w grupie, biernie uczestniczy w zajęciach, nie angażuje się w pracę nad swoją pracą magisterską.
Efekt: kompetencje społeczne: Zaliczenie bez oceny = Student uczestniczy aktywnie w zajęciach; angażuje się w pracę nad swoją pracą magisterską.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podana poniżej lista literatury, oprócz podręczników pisania akademickiego, ma przykładowy charakter; dobór literatury zależy od problematyki seminarium w danym roku i tematów prac magisterskich

Przykładowe teksty krytycznoliterackie:

• Bercovitch, Sacvan. Puritan Origins of the American Self .New Haven: Yale Univ. Press, 1975.
• Chase, Richard. The American Novel and Its Tradition. Garden City: Doubleday, 1957.
• Elliot, Emory, ed. Columbia Literary History of the United States. New York: Columbia University Press, 1988.
• Gray, Richard. A History of American Literature. Blackwell, 2004.
• Hawthorn, Jeremy. Studying the Novel. Bloomsbury. 2010
• Kolodny, Annette. The Lay of the Land: Metaphor as Experience and History in American Life and Letters. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1975.
• Mullan, John. How novels work. Oxford: Oxford University Press, 2006.
• Rubin, Louis D., Jr., ed. The History of Southern Literature. Baton Rouge: Louisiana State Univ. Press, 1985.
• Sachs, Viola. Idee przewodnie literatury amerykańskiej. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1992.
• Salska, Agnieszka, Ed. Historia literatury amerykańskiej XX wieku (tom 1-2)
• Wolfreys, Julian, ed. Introducing Literary Theories. A Guide and Glossary. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2001.
Wolfreys, Julian, Robbins, Ruth, W

Literatura i kultura pogranicza amerykańsko-meksykańskiego - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Przygotowanie metodologiczne i językowe do analizy tekstu oraz materiału audiowizualnego.
Poznanie wybranych tekstów z zakresu krytyki literackiej dotyczących tematyki granicy i pogranicza.
Analiza wybranych tekstów literackich oraz materiałów audiowizualnych dotyczących regionu pogranicza amerykańsko-meksykańskiego.
Pogłębienie umiejętności analizy dzieła artystycznego.
Wymagania wstępne:
Znajomość języka angielskiego na poziomie CFE: C1.
Ogólna znajomość kultury i literatury amerykańskiej.
Podstawowe umiejętności analizy i interpretacji tekstu narracyjnego (terminologia, zasady interpretacji itd.).
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 Znajomość chronologii historii współczesnej literatury i kultury amerykańskiej. Student zna anglojęzyczną terminologię potrzebną do opisu, analizy i interpretacji tekstów literackich.
W2 Student posiada wiedzę o głównych nurtach literatury i kultury amerykańskiej XIX i XX wieku. Student zna terminologię używaną w obrębie amerykańskich badań literackich.
W3 Student posiada pogłębioną wiedzę o tendencjach i rozwoju analizowanego gatunku literackiego.
W4 Student ma pogłębioną wiedzę na temat społeczno-historycznych oraz kulturowych procesów, które wpłynęły na rozwój opowiadań jako gatunku literackiego.
W5 Znajomość języka/dyskursu kultury amerykańskiej
W6 Student jest świadom/a kontrowersji związanych z interpretacją i oceną wartości wytworów umysłu ludzkiego. Student rozumie, że istnieje wiele szkół w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo; zna niektóre kryteria oceny ich wartości.
W8 Student ma pogłębioną wiedzę na temat społeczno-historycznych oraz kulturowych procesów, które wpływają na rozumienie, kształtowanie i reprezentowanie kultury w amerykańskiej literaturze.
W10 Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych we współczesnym literaturoznawstwie.
W12 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady przestrzegania prawa autorskiego.
W13 Student zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych interpretacji dzieła literackiego i wytworów kultury.
W14 Student zna i potrafi zastosować język właściwy dla akademickiej analizy dzieła literackiego.

UMIEJĘTNOŚCI
U1. Student posiada znajomość terminologii literaturoznawczej oraz właściwie się nią posługuje. Dokonuje krytycznej analizy tekstów literackich oraz materiałów audiowizualnych w oparciu o wybrane zagadnienia teoretyczne.
U2. Student posługuje się pojęciami teoretycznymi właściwymi dla problematyki badawczej dotyczącej głównego zagadnienia kursu.
U3. Student posiada umiejętność kojarzenia zjawisk literackich z faktami historycznymi i kulturowymi.
U4. Student posiada umiejętność przedstawienia własnych poglądów o utworze w ramach wypowiedzi ustnej. Pod koniec semestru student dokonuje samodzielnej analizy krytycznej wybranych zagadnień literackich na podstawie syntezy rożnych teorii badawczych.
U5 Umiejętność wpisywania wiedzy o literaturze zdobywanej na zajęciach w kontekst wiedzy o literaturze i kulturze powszechnej oraz wiedzy o historii kultury.
U7 Student zna język angielski w stopniu wystarczającym, by analizować i interpretować dzieła literackie.
U13 Student potrafi przedstawić własną interpretacją utworu literackiego opartą na samodzielnie dobranej metodzie badawczej.
U14 Przygotowując się do zajęć student dokonuje wstępnej, samodzielnej analizy tekstu na podstawie materiałów zaproponowanych przez nauczyciela. Pod koniec zajęć student dokonuje syntezy omawianego materiału (praca w grupie).
U15 Praca semestralna (prezentacja ustna) sprawdza umiejętność samodzielnej analizy krytycznej wybranego zagadnienia literackiego w oparciu o różne materiały krytyczne (teksty literackie oraz materiały audio-wizualne).
U21 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne z zastosowaniem technik audiowizualnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K1 Student zdobywa kompetencje pozwalające na lekturę i zrozumienie tekstów literackich i kulturowych omawianego regionu.
K2 Umiejętność pracy w grupie bez względu na rolę, jaka zostanie wyznaczona przez prowadzącego zajęcia lub kolegów.
K3. Student potrafi określać priorytety, które umożliwią mu otrzymanie jak najlepszej oceny z wykonanego zadania.
K4. Student nabywa umiejętność interpretacji tekstów z zakresu krytyki i teorii literatury.
K5 Student nabywa
Metody dydaktyczne:
Zajęcia prowadzone są w oparciu o pracę z tekstami literackimi, piosenkami oraz fragmentami filmów, krótkich klipów, pracę w grupach, dyskusje, oraz prezentacje multimedialne, zarówno indywidualne jak i grupowe. Różnorodne formy prowadzenia zajęć będą sprzyjać stawianiu i testowaniu hipotez.
Treści programowe:
ĆW 1 Introduction to the course: course aims and requirements, schedule, etc. 2
ĆW 2 The Southwest: a brief introduction to the region and its people 2
ĆW 3 Surviving Columbus, the Story of the Pueblo People. Dir. Diane Reyna. 2
CW 4 Zepeda Ofelia, Larry Evers. Home Places: Native American Writing from Sun Tracks 2
ĆW 5 Lee Marmon. The Pueblo Imagination: Landscape and Memory in the Photography of
Lee Marmon.Leslie Marmon Silko. Yellow Woman and a Beauty of the Spirit: Essays
on Native American Life Today, Sacred Water.2
ĆW 6 Gloria Anzaldua. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza 2
ĆW 7 Gloria Anzaldua. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza 2
ĆW 8 Jenea M. Sanchez, Gabrial Munoz. La Tapiz Fronteriza 2
ĆW 9 Urrea, Luis Alberto. The Devil’s Highway 2
ĆW 10 Urrea, Luis Alberto. The Devil’s Highway 2
ĆW 11 Jones, Tomy Lee (dir).The Three Burials of Melquiades Estrada 2
ĆW 12 McCarthy, Cormac. All the Pretty Horses 2
ĆW 13 McCarthy, Cormac. All the Pretty Horses 2
ĆW 14 Presentations 2
ĆW 15 Final remarks and signatures 2
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena 2 (ndst):
Student nie wykazuje znajomości literatury USA ani lektur obowiązkowych.
Student nie jest w stanie posługiwać się terminologią literaturoznawczą. Nie potrafi podejmować pracy w grupie. Nie wykazuje umiejętności formułowania własnych opinii na temat tekstów literackich i kulturowych.
Student nie wykazuje woli podejmowania pracy w grupie. Nie jest w stanie posługiwać się właściwą dla przedmiotu terminologią. Nie wykazuje zainteresowania pracą własną ani rolą kształcenia ustawicznego.

ocena 3 (dst):
Student wykazuje znajomość lektur obowiązujących oraz posiada (na poziomie podstawowym) wiedzę o omawianych zagadnieniach.
Student osiągnął podstawowe umiejętności prowadzenia badań naukowych, analizy i interpretacji tekstów literackich. Praca jest jednak mało samodzielna.
Student mało aktywnie uczestniczy w zajęciach. Niezbyt intensywnie pracuje nad swoim tematem, nie poszerza aktywnie wiedzy.

ocena 4 (db):
Student posiada dobrą wiedzę na temat omawianych zagadnień oraz wykazuje znajomość obowiązujących lektur w stopniu dobrym.
Student osiągnął duże umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych, analizy tekstów literackich i kulturowych. Student posługuje się sprawnie językiem angielskim.
Student umiejętnie współpracuje w grupie, aktywnie poszerza swoją wiedzę, intensywnie pracuje nad swoim tematem.

ocena 5 (bdb):
Student posiada ponadprzeciętną wiedzę na temat omawianych zagadnień oraz dobrą znajomość lektur obowiązujących zgodnie z programem, Wykazuje samodzielność myślenia.
Student wykazuje ponadprzeciętne umiejętności interpretacyjne oraz bardzo dobrą znajomość języka; wykazuje także ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę i ponadprzeciętną samodzielność myślenia.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (z możliwością dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych), przedłożenie nauczycielowi wszystkich prac domowych oraz aktywny udział w dyskusjach.
Zaliczenie końcowe: prezentacja
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Ofelia Zepeda, Larry Evers. Home Places: Native American Writing from Sun Tracks (1995)
Lee Marmon. The Pueblo Imagination: Landscape and Memory in the Photography of Lee Marmon (2003).
Leslie Marmon Silko. Yellow Woman and a Beauty of the Spirit: Essayson Native American Life Today,
Leslie Marmon Silko. Sacred Water (1999).
Gloria Anzaldua. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1998).
Luis Alberto Urrea. The Devil\\'s Highway (2004).
Cormac McCarthy. All the Pretty Horses (1993)

Filmy:
Tomy Lee Jones (dir).The Three Burials of Melquiades Estrada
Diane Reyna (dir.), Surviving Columbus, the Story of the Pueblo People.
Gael Garcia Bernal. Who Is Dayani Cristal?

Literatura uzupełniająca:
Trinh, Minh-ha. Elsewhere, within Here: Immigration, Refugeeism and the Boundary Event (Routledge 2011)
Claire F. Fox. The Fence and the River: Culture and Politics at the U.S.-Mexico Border (University of Minnesota Press 1999)
David W. Teague. The Southwest in American Literature and Art (University of Arizona Press 1997)
Vera Norwood and Janic Monk (eds.) The Desert is No Lady: Southwestern landscapes in Women's Writing and Art (University of Arizona Press 1997)

Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 - Student potrafi wyrazić i uzasadnić własną opinię oraz przedstawić i skomentować opinię innych, udzielić informacji i porad oraz wyrazić uczucia.
C2 - Student potrafi przeprowadzić dyskusję na temat obejrzanych fragmentów filmów, klipów oraz przeczytanych fragmentów artykułów o różnorodnej tematyce
C3 - Student umie wziąć udział w debacie na tematy przygotowane przez prowadzącego oraz te zaproponowane przez studentów.
C4 - Student potrafi dostosować swoją wypowiedź do rozmówcy i różnych sytuacji
Wymagania wstępne:
W1 - Student powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 (Upper-Intermediate).
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. EK P_W10 - Student ćwiczy wyrażanie i uzasadniania własnej opinii oraz przedstawianie i komentowanie opinii innych, udzielanie informacji i porad, wyrażanie uczuć, interpretowanie materiałów (audio)wizualnych.
2. EK P_W13 - Student może porozumiewać się płynnie i spontanicznie oraz prowadzić swobodną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka i utrwala zasady dotyczące wypowiedzi ustnej i jej aspektów: formalnego i nieformalnego. - W13
3. EK P_W14 - Student prowadzi dyskutuje na różne tematy i porusza różnorodne zagadnienia, m.in. polityczne, religijne, społeczne, kulturowe itp.
4. EK P_W16 - Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności: wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie).
5. EK P_W17 - Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów.
6. EK P_W18 - Student zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego.
UMIEJĘTNOŚCI
1. EK P_U01/16 - Student umie przedstawiać swoje poglądy i ich bronić, argumentować i formułować ich punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe.
2. EK P_U04 - Student stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego.
3. EK P_U05/09 - Student umie formułować rozbudowane wypowiedzi na tematy, które go interesują, opisać zjawiska w sposób ogólny i szczegółowy i opracować prezentację.
4. EK P_U10/12 - Student bierze czynny udział w dyskusji, debatach i rozmowie na tematy ogólnie znane.
5. EK P_U18 - Student ćwiczy swoje umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej, rozwój kompetencji komunikacyjnej i leksykalnej oraz płynności językowej umożliwiającej właściwe reagowanie w różnych sytuacjach językowych.
6. EK P_U20 - Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim na wybrany temat
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. EK P_K01 - Student ciągle pracuje nad wymową i korektą błędów gramatyczno-leksykalnych.
2. EK P_K04 - Student umie współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
3. EK P_K06 - Student umie przedstawiać swoje poglądy i bronić je, argumentować i formułować punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe.
Metody dydaktyczne:
Praca w grupie, w parach, indywidualne wypowiedzi; otwarta debata.
Treści programowe:
SEMESTR I
ĆW1 (2 godziny). What\\'s in a name?
ĆW2 (2 godziny). This is me...
ĆW3 (2 godziny). Francesco\\'s Venice
ĆW4 (2 godziny). Changing your mind. Examination practice 1.
ĆW5 (2 godziny). Lonely planet. Examination practice 2.
ĆW6 (2 godziny). Class debate.
ĆW7(2 godziny). Welcome to perfect city.
ĆW8 (2 godziny). Students\\' presentations.
ĆW9 (2 godziny). An African Journey.
ĆW10 (2 godziny). Social justice. Examination practice 3.
ĆW11 (2 godziny). Family secrets. Examination practice 4.
ĆW12 (2 godziny). Students\\\\' presentations.
ĆW13(2 godziny). Tell me no lies.
ĆW14 (2 godziny). North and South.
ĆW15 (2 godziny). Discussion and giving final grades to Students.
SEMESTR II
ĆW1 (2 godziny). Students\\' presentations.
ĆW2 (2 godziny). Global language. Examination practice 5.
ĆW3 (2 godziny). The great escape. Examination practicen 6.
ĆW4 (2 godziny). Students\\' presentations.
ĆW5 (2 godziny). Free to make mistakes.
ĆW6 (2 godziny). Little Dorrit.
ĆW7 (2 godziny). Students\\' presentations.
ĆW8 (2 godziny). I remember... . Examination practice 7.
ĆW9 (2 godziny). Living art.
ĆW10 (2 godziny). Students\\' presentations.
ĆW11 (2 godziny). Love it or hate it.
ĆW12 (2 godziny). Tate Modern.
ĆW13 (2 godziny). Dreams come true? Examination practice 8.
ĆW14 (2 godziny). Examination practice 9.
ĆW15(2 godziny). Discussion and giving final grades to Students.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Sposoby oceny:
F1 - Obecność, uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie prac domowych (np. tematów do dyskusji, planowanie debat, przygotowywanie prezentacji)
F2 - Ocena znajomości i płynności w posługiwaniu się językiem angielskim
P1 - Prezentacja studenta
P2 - Egzamin ustny w czerwcu
I. Wymagania na poziomie oceny niedostatecznej:
(W) Student nie posiada żadnej wiedzy na temat komunikacji werbalnej.
(U) Student nie potrafi zaprezentować żadnych argumentów w wypowiedzi ustnej.
(K) Student nie potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań nie potrafi współpracować z innymi.
II. Wymagania na poziomie oceny dostatecznej:
(W) Student posiada ograniczoną wiedzę na temat komunikacji werbalnej.
(U) Student potrafi zaprezentować część argumentów, inne pomija, albo przedstawia we fragmentaryczny sposób. Błędy językowe utrudniają zrozumienie treści wypowiedzi.
(K) Student potrafi wypowiedzieć się publicznie w ograniczonym stopniu biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi w ograniczonym stopniu współpracować z innymi.
IV. Wymagania na poziomie oceny dobrej:
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna podstawowe wymogi dotyczące kontekstu komunikacji.
(U) Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najważniejsze argumenty. Błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi.
(K) Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi.
V. Wymagania na poziomie oceny bardzo dobrej:
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna ograniczenia i wymogi dotyczące kontekstu, sytuacji, rozmówcy.
(U) Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najważniejsze argumenty. Drobne błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi. Wypowiedź cechuje klarowność i wysoki poziom językowy
(K) Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi. Potrafi dostosować się do zmieniających się warunków.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
\\"Speakout Advanced\\" JJ Wilson, Antonia Clare. Pearson.

Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej - warsztaty

Cele przedmiotu:
Rozwinięcie zdolności płynnej i spontanicznej interakcji, która pozwoli na stworzenie przejrzystej, szczegółowej wypowiedzi na szeroki wachlarz tematów oraz na wyjaśnienie swojego stanowiska na dany z podaniem zalet i wad różnych opcji opiniodawczych.

Zdolności te powinny być odzwierciedlone w szerokim zakresie struktur językowych, wysokim stopniu kontroli wyboru słownictwa i struktur gramatycznych, umiejętności dłuższej wypowiedzi w równym tempie, umiejętności udanej interakcji z współrozmówcą oraz w umiejętnym użyciu łączników umożliwiających spójną i jasną wypowiedz.

Zakłada się, że po zakończeniu kursu student osiągnie poziom kompetencji językowej określanej jako CEF: B2+.
Wymagania wstępne:
Kompetencja językowa na poziomie przynajmniej CEF: B1+.
Efekty kształcenia:
E1. P_W07 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów pisanych i mówionych tj. artykuły z prasy międzynarodowej, materiały audiowizualne
E2. P_W09 Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności, wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi wiedza deklaratywna (gramatyka i leksyka) i proceduralna (umiejętności językowe tj. czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie)
E3. P_U06 Student umie analizować tekst pod kątem poglądów autora, potrafi przeprowadzić analizę krytyczną (dosłowną i retoryczną) tekstu pisanego i mówionego, potrafi udowodnić swój punkt widzenia w oparciu o tekst źródłowy
E4. P_U09 Student umie samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku obcym na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych i materiałów audiowizualnych.
E5. P_K01 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych niezbędną w studiach filologicznych i po ich ukończeniu.
E6. P_K02 Student doskonali umiejętności społeczne poprzez następujące formy współpracy grupowej: burza mózgów, dyskusje w parach lub grupach, kreowanie sytuacji sprzyjającej wymianie zdań w formie monologu lub dialogu, panel dyskusyjny
E7. P_K03 Student potrafi odpowiednio rozplanować pracę tak, aby osiągnąć zamierzone i oczekiwane rezultaty, np. pracując w grupie lub w parze dokonuje analizy i interpretacji materiału audiowizualnego.
E8. P_K06 Student w pełni korzysta z wytworów kultury anglosaskiej, chętnie podejmuje dyskusję na ważkie z punktu widzenia kultury tematy korzystając z materiałów pochodzących z radia, telewizji, prasy i Internetu.
E9. P_U10 Student posługuje się językiem obcym na poziomie B2+/C1
Metody dydaktyczne:
Metody dydaktyczne: Opis zdjęć i innych materiałów wizualnych prowadzący do spekulacji, dyskusji, formowania opinii; dyskusja na podstawie quizów, sondaży, krótkich tekstów, fragmentów filmów itd.
Treści programowe:
Kurs konwersacji na roku I ma celu rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie wypowiedzi ustnej, płynności i organizacji argumentacji oraz wymowy.

Rozwój tych umiejętności opiera się na modelach złożoności języka wymaganych przy różnych zadaniach konwersacyjnych dotyczących szerokiej palety tematów uniwersalnych, które mogłyby stanowić przedmiot rozmowy. Odbywa się to poprzez takie zadania jak burza mózgów, przybliżenie odpowiednich struktur językowych, analizę języka mówionego, a także kreowanie sytuacji sprzyjających wymianie zdań w formie monologu lub dialogu.

Studenci są również instruowani i nadzorowani w rozwoju takich umiejętności jak:
- wyjaśnianie i podtrzymanie stanowiska w wypowiedzi,
- konstruowanie logicznego przebiegu argumentu,
- spekulowanie dotyczące przyczyn, konsekwencji, hipotetycznych sytuacji,
- branie aktywnego udziału w nieformalnych rozmowach w znanych sytuacjach,
- naturalna, płynna, spontaniczna i efektywna rozmowa,
- dokładne zrozumienie przekazu werbalnego skierowanego do studenta w standardowym języku mówionym w kontekście hałasu zewnętrznego,
- zapoczątkowanie dyskursu,
- usuwanie błędów, które doprowadziły do nieporozumień,
- usuwanie błędów i przejęzyczeń, przy założeniu świadomości ich popełnienia,
- umiejętne używanie łączników i wyrażeń nadających spójność wypowiedzi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Próbne egzaminy w trakcie semestru (przynajmniej 1 w semestrze), regularnie zadawane prace domowe, aktywność studentów na lekcjach oraz ustny egzamin na koniec roku akademickiego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Bieżące artykuły i wycinki prasowe w języku angielskim o szerokim spektrum tematycznym