Dzieje społeczno-polityczne Europy i świata w XX wieku - proseminarium

Cele przedmiotu:
1. Przygotowanie studentów do pracy badawczej.
2. Przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy dyplomowej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
K_W02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i jej dyscyplin
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z wybranych dziedzin historii i jej dyscyplin (zawartych w programie studiów w IH KUL)
K_W05 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii i jej dyscyplin z innymi naukami humanistycznymi
K_W06 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięć historii i jej dyscyplin
K_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury i stanowiących źródła historyczne
K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_W09 Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
K_W10 Ma podstawową wiedzę o instytucjach i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, w tym głównie dotyczących historii i jej dyscyplin.


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i jej dyscyplin z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
K_U02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii i jej dyscyplin.
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii i jej dyscyplin, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
K_U04 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii i jej dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii i jej dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
K_U06 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.
K_U07 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie historii i jej dyscyplin, w języku polskim i języku obcym.
K_U08 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu historii i jej dyscyplin dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnorodnych źródeł.
K_U09 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i w określonych sytuacjach języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnorodnych źródeł


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K06 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.
Treści programowe:
Student wybiera dowolny temat z historii XX w. Zbiera literaturę, następnie omawia ją i rozpisuje pod plan pracy. Następnie pisze pracę proseminaryjną z wybranego przez siebie tematu.
Prowadzący zajęcia przypomina zasady pisania prac dyplomowych (przypisy, bibliografia, krytyka źródła itp)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem uzyskania zliczenia jest aktywne uczestnictwo na zajęciach i napisanie pracy proseminaryjnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Zależnie od tematów poszczególnych prac proseminaryjnych

Narodziny, rozkwit i upadek mocarstw na przestrzeni wieków - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Zapoznanie studentów z dziejami mocarstw doby nowożytnej.
C2 - Przedstawienie i analiza przyczyn powstania i upadków mocarstw i imperiów. .
C3 - Ukazanie jak ewoluowała rola mocarstw i jak zróżnicowane miały i mają one charakter.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i jej dyscyplin
K_W05 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii i jej dyscyplin z innymi naukami humanistycznymi
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i jej dyscyplin z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Metody dydaktyczne:
Wykład, uzupełniany pracą z mapą, wykresami oraz prezentacjami multimedialnymi. Rozmowa z słuchaczami.
Treści programowe:
Wykład będzie koncentrował się na kategoriach trwania i zmiany. Będzie to próba prześledzenia zmian jakie towarzyszyły Europie i Ameryce od rewolucji francuskiej, po dzień dzisiejszy. Od świata uniwersalizmów, przez świat równowagi Europejskiej, mocarstwa narodowe, imperia totalitarne, świat dwubiegunowy po świat wielowektorowy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena na podstawie rozmowy, w oparciu o treść wykładu i lektury
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Andrzej Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2010
Wojciech Roszkowski,Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1998
Tony Judt, Powojnie, Historia Europy od roku 1945
Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996
Stefan. Bratkowski, Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego, Warszawa 2010
Paul Johnson, Historia Świata od roku 1917, Wrocław 1989
Jürgen Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie Świata, Poznań 2013
Paul Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny - Rozkwit - Upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, 1994
Leszek Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999