Najnowsza historia Polski - konwersatorium

Cele przedmiotu:
c1 zapoznanie studentów z podstawową faktografią i problematyką związaną z historią Polski XX wieku
c2 zapoznanie studentów z najważniejszymi opracowaniami dotyczącymi tematu oraz ze stanem badań
Wymagania wstępne:
w1 zainteresowanie najnowszą historią Polski
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K-W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
K-W02 Zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym
K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i jej dyscyplin
K_W06 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary historii i jej dyscyplin
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać , analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować krytyczne sądy
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania
K_U05 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii,
K_U06 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Metody dydaktyczne:
Wykład. Prezentacje multimedialne. Mapy.
Treści programowe:
Sprawa polska przed i w trakcie I wojny światowej.
II Rzeczpospolita Polska: życie polityczne, gospodarka, kultura, społeczeństwo.
Ziemie polskie podczas II wojny światowej, polityka okupanta niemieckiego i sowieckiego wobec narodu .
Początki państwa komunistycznego na ziemiach polskich, walka podziemia niepodległościowego o wolną Polskę.
Stalinizm w Polsce.
PRL w latach 1956-1970.
Polska w czasach Edwarda Gierka.
Schyłek i erozja komunizmu w Polsce.
Wychodźstwo polskie w wieku XX.
Kościół polski w latach 1918-1989.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
kolokwia, prace pisemne i aktywność podczas zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
W. Konopczyński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1991
W. Roszkowski, Najnowsza Historia Polski, Londyn 1989
A.L. Sowa, Historia Polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011
A.Paczkowski,Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1998
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
A. Walaszek, Polska diaspora, Kraków 2001

Narodziny, rozkwit i upadek mocarstw na przestrzeni wieków - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Zapoznanie studentów z dziejami mocarstw doby nowożytnej.
C2 - Przedstawienie i analiza przyczyn powstania i upadków mocarstw i imperiów. .
C3 - Ukazanie jak ewoluowała rola mocarstw i jak zróżnicowane miały i mają one charakter.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i jej dyscyplin
K_W05 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii i jej dyscyplin z innymi naukami humanistycznymi
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i jej dyscyplin z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Metody dydaktyczne:
Wykład, uzupełniany pracą z mapą, wykresami oraz prezentacjami multimedialnymi. Rozmowa z słuchaczami.
Treści programowe:
Wykład będzie koncentrował się na kategoriach trwania i zmiany. Będzie to próba prześledzenia zmian jakie towarzyszyły Europie i Ameryce od rewolucji francuskiej, po dzień dzisiejszy. Od świata uniwersalizmów, przez świat równowagi Europejskiej, mocarstwa narodowe, imperia totalitarne, świat dwubiegunowy po świat wielowektorowy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena na podstawie rozmowy, w oparciu o treść wykładu i lektury
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Andrzej Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2010
Wojciech Roszkowski,Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1998
Tony Judt, Powojnie, Historia Europy od roku 1945
Henry Hissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996
Stefan. Bratkowski, Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego, Warszawa 2010
Paul Johnson, Historia Świata od roku 1917, Wrocław 1989
Jürgen Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie Świata, Poznań 2013