Wykaz zagadnień na egzamin z Historii Polski dla kierunku Polonistyka i Edytorstwo

 1. Polska Piastów – zmiany terytorialne
 2. Rzeczpospolita Obojga Narodów – terytorium
 3. Rozbiory – podział ziem polskich
 4. Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie – kształt granic
 5. Ukształtowanie granic Polski po I wojnie światowej
 6. Polska po II wojnie światowej – granice
 7. Monarchia patrymonialna w Polsce
 8. System monarchii stanowej na ziemiach polskich
 9. Demokracja szlachecka w Polsce
 10. Konstytucja 3 Maja
 11. Druga Rzeczpospolita
 12. Polskie władze w okresie II wojny światowej
 13. Okres powojenny i Polska Rzeczpospolita Ludowa
 14. Społeczeństwo polskie w XIII-XIV wieku
 15. Społeczeństwo polskie w okresie staropolskim
 16. Polacy w okresie zaborów
 17. Społeczeństwo II Rzeczpospolitej
 18. Polacy w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej
 19. Społeczeństwo polskie po 1945 r.
 20. Stosunki polsko-niemieckie w okresie panowania Piastów
 21. Wojny polsko-krzyżackie
 22. Wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku
 23. Polacy w I wojnie światowej
 24. Walk o granice Polski po I wojnie światowej
 25. Zamach majowy w Polsce (1926 r.)
 26. Polska i Polacy w II wojnie światowej (1939-1945)
 27. Kryzysy społeczno-polityczne w Polsce po II wojnie światowej

 

 

 

Wykaz lektur dla III Roku studiów licencjackich

 

Historia powszechna

I grupa

Gaddis J. L., Zimna wojna :   historia podzielonego świata, Kraków 2007.

Odziemkowski J., Międzynarodowe   konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2006

K. Pleszakow, W. Zubok, Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, Warszawa 1999.

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1988 (rozdziały: 17-20, 22-23, 25-27, 30)

 

II grupa

Gati Ch., Stracone złudzenia.   Moskwa, Waszyngton i Budapeszt wobec powstania węgierskiego 1956 roku,   Warszawa 2006.

Andrew Ch., Mitrochin W., Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie, Warszawa 2001.

 

III grupa

Marciniak W., Rozgrabione   imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie federacji Rosyjskiej,   Kraków 2001.

Z. Brzeziński, Plan gry USA-ZSRR, Warszawa 1990;

R. A. Miedwiediew, Chruszczow. Biografia polityczna, Warszawa 1990;

 

Historia Polski

Grupa I

Anders Władysław, Bez ostatniego rozdziału, Londyn 1979.

Duraczyński Eugeniusz, Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945, Warszawa 1993.

Zawodny Janusz Kazimierz, Katyń, Lublin – Paryż 1989.

Grupa II

Lerski Jerzy, Emisariusz Jur, Warszawa 1989.

Nowak-Jeziorański Jan, Kurier z Warszawy, Warszawa 1989.

Przemyski Andrzej, Ostatni komendant generał Leopold Okulicki, Lublin 1990.

 

Grupa III

Błażyński Zbigniew, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii, Warszawa 1989.

Dominiczak Henryk, Organy Bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997.

Lasota Marek, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006.

Dudek Antoni, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004.

 

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

 

 

 

Nazwa   jednostki:

 

 

Katolicki   Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział   Nauk Humanistycznych

Instytut   Historii

 

Nazwa   kierunku (specjalności):

 

 

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (studia   stacjonarne I stopnia, rok I, semestr I)

 

Nazwa   przedmiotu:

 

 

Historia   polityczna. Uwarunkowania geopolityczne ziem polskich

Przedmioty   wprowadzające (prerekwizyty) oraz   wymagania wstępne

 

1.      Elementarna wiedza z zakresu historii Polski

2.      Podstawowe umiejętności w posługiwaniu się mapą i   atlasem historycznym

Liczba   godzin zajęć dydaktycznych:

 

30

Liczba   punktów ECTS

 

 

Założenia i   cele przedmiotu

 

Cele zajęć:

1.Zapoznanie   studenta z podstawowymi pojęciami, wydarzeniami oraz podstawową faktografią z   zakresu historii politycznej Polski

2. Ukazanie   uwarunkowań i przemian w geografii historycznej, geografii politycznej   państwa polskiego na przestrzeni wieków

3. Przedstawienie   form ustrojowych, a także ruchów politycznych na ziemiach polskich

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Student zna   podstawowe fakty z dziejów Polski, wyjaśnia pojęcia i terminy z zakresu   historii politycznej

2. Student zauważa i   rozpoznaje powiązania polityki z geografią, geografią polityczną oraz   przemianami ustrojowymi. Student charakteryzuje przemiany granic politycznych   Polski, wyjaśnia przyczyny zmiany granic politycznych  i administracyjnych.

3. Student zna   podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł historycznych różnych   wytwórców

Umiejętności:

1. Student potrafi   dotrzeć do fachowej literatury, skorzystać z pomocy internetowych w celu   zdobywania i rozwijania umiejętności z zakresu historii politycznej,   geografii politycznej

2. Student potrafi   wykorzystać zdobytą wiedzę, posługiwać się językiem naukowym, operować   pojęciami naukowymi z zakresu historii politycznej 3. Student nabywa   umiejętność jasnego i logicznego wyrażania swoich myśli, posługuje się   argumentami własnymi oraz poglądami innych badaczy.

Postawy (inne kompetencje):

1. Dba o poprawność   i formę wypowiedzi.

2. Jest otwarty na   poglądy innych, potrafi kulturalnie dyskutować.
  3. Posiada świadomość znaczenia historii dla wydarzeń współczesnych.

 

 

Metody i   pomoce dydaktyczne

 

 

-dyskusja dydaktyczna

- użycie komputera i projektora multimedialnego, atlasu

- praca ze źródłem

-referaty

 

Forma i   warunki zaliczenia

 

 

- frekwencja – 10%

-aktywność na zajęciach-20%

- referat - 20%

- kolokwium pisemne – 50%

 

Dopuszczalne 2   nieobecności w semestrze.

 

 

Treści   programowe

 

 

1.      Zajęcia organizacyjne

2.      Miejsce dla Polski, czyli najstarsza mapa granic   ziem polskich (2 godziny)

3.      Rozdrobnienie dzielnicowe (2 godziny)

4.      Zjednoczone Królestwo Polskie(2 godziny)

5.      Unie z Litwą (2 godziny)

6.      Niespokojny wiek XVII (2 godziny)

7.      Rozbiory i upadek państwa polskiego (2 godziny)

8.      Epoka napoleońska (2 godziny)

9.      System wiedeński i Królestwo Polskie (2 godziny)

10.  Wielka wojna i odzyskanie niepodległości przez   Polskę (2 godziny)

11.  II wojna światowa (2 godziny)

12.  Polska pod kuratelą sowiecką (4 godziny)    

13.  III Rzeczpospolita (4godziny)

14.  Geopolityczne położenie Polski – korzyści i   problemy(2 godziny)

15.  Kolokwium

 

 

Literatura   podstawowa i uzupełniająca

 

 

Podręczniki:

Atlas historyczny Polski, red.   A. Czapliński, T. Ładogórski, Wrocław 1997 [lub inne wydania]

P. Eberhardt, Polska i jej   granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004.

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1997 [lub inne   wydania]

H. Samsonowicz, A. Wyczański, J. Tazbir, J. Staszewski, T. Kizwalter,   T. Nałęcz, A. Paczkowski, A. Chwalba, Historia   Polski, t.1-2, Warszawa 2007.

 

 

Osoba   prowadząca zajęcia

 

dr Ewa Rzeczkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa   jednostki:

 

 

Katolicki   Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział   Nauk Humanistycznych

Instytut   Historii

 

Nazwa   kierunku (specjalności):

 

 

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (studia   stacjonarne I stopnia, rok I, semestr I)

 

Nazwa   przedmiotu:

 

 

Historia   polityczna. Stosunki polityczne w Europie powojennej

Przedmioty   wprowadzające (prerekwizyty) oraz   wymagania wstępne

 

1.      Podstawowa wiedza z zakresu historii Europy

2.      Podstawowe umiejętności w posługiwaniu się mapą i   atlasem historycznym

Liczba   godzin zajęć dydaktycznych:

 

30

Liczba   punktów ECTS

 

 

Założenia i   cele przedmiotu

 

Cele zajęć:

1.Zapoznanie   studenta z podstawowymi pojęciami, wydarzeniami oraz podstawową faktografią z   zakresu historii politycznej Europy XX wieku

2. Ukazanie   uwarunkowań i przemian w historii politycznej Europy po II wojny światowej

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Student zna   podstawowe fakty z dziejów politycznych powojennej Europy, wyjaśnia pojęcia i   terminy z zakresu historii politycznej

2. Student charakteryzuje   przemiany granic politycznych Europy

3. Student zna   podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł historycznych różnych   wytwórców

Umiejętności:

1. Student potrafi   dotrzeć do fachowej literatury, skorzystać z pomocy internetowych w celu zdobywania   i rozwijania umiejętności z zakresu historii politycznej

2. Student potrafi   wykorzystać zdobytą wiedzę, posługiwać się językiem naukowym, operować   pojęciami naukowymi z zakresu historii politycznej 3. Student nabywa   umiejętność jasnego i logicznego wyrażania swoich myśli, posługuje się   argumentami własnymi oraz poglądami innych badaczy.

Postawy (inne kompetencje):

1. Dba o poprawność   i formę wypowiedzi.

2. Jest otwarty na   poglądy innych, potrafi kulturalnie dyskutować.
  3. Posiada świadomość znaczenia historii dla wydarzeń współczesnych.

 

 

Metody i   pomoce dydaktyczne

 

 

-dyskusja dydaktyczna

- użycie komputera i projektora multimedialnego, atlasu

- praca ze źródłem

-referaty

 

Forma i   warunki zaliczenia

 

 

- frekwencja – 10%

-aktywność na zajęciach-20%

- referat - 20%

- kolokwium pisemne – 50%

 

Dopuszczalne 2   nieobecności w semestrze.

 

 

Treści   programowe

 

 

1.      Zajęcia organizacyjne

2.      Europa przedwojenna i powojenna - kształt granic (2   godziny)

3.      Wielkie wędrówki – pamięć współczesna o przesiedlonych(2   godziny)

4.      « Zimna wojna » Europa podzielona « żelazną   kurtyną »(2 godziny)

5.      Powstanie węgierskie 1956 r. – miejsca pamięci        (2 godziny)

6.      « Praska wiosna » - ludzie, wydarzenia, miejsca       (2 godziny)

7.      Mur berliński, czyli 30 lat podzielonych Niemiec (2   godziny)

8.      Europa i dekolonizacja           (2 godziny)

9.      Integracja europejska a współczesne centra   zjednoczonej Europy(2 godziny)

10.  Europejska rewolucja kulturalna i obyczajowa          (2 godziny)

11.  Europa separatyzmów (2 godziny)

12.  Schyłek i rozpad ZSRR          (2 godziny)

13.  »Jesień Ludów » czyli upadek komunizmu w Europie   Środkowo-Wschodniej           (4   godziny)

14.  Upadek Jugosławii i wojna na Bałkanach (2 godziny)

15.  Religie i kościoły we współczesności (2 godziny)

16.  Europa narodów czy Europa wieloetniczna i   wielokulturowa (2 godziny)

17.  Kolokwium

 

Literatura   podstawowa i uzupełniająca

 

 

Podręczniki:

J. Carpentier, F. Lebrun, Historia Europy,   Warszawa 1994.

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna   świata po 1945 roku, Warszawa 1997.

T. Judt, Powojnie. Historia Europy od 1945 roku,   Poznań 2005.

B. Jelavich,    Historia Bałkanów,t.2, Kraków 2005.

P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945   roku, Warszawa 2010.

T. Buchanan, Burzliwy pokój. Historia Europy   1945-2000, Kraków 2010.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

 

 

Osoba prowadząca   zajęcia

 

dr Ewa Rzeczkowska

 

 

 

 

 

Kierunek: Historia

 

 

 

Nazwa jednostki:

 

 

Wydział   Nauk Humanistycznych

Instytut   Historii

Katedra Historii Najnowszej

Nazwa kierunku (specjalności):

 

 

Historia (studia stacjonarne I stopnia, rok III)

Nazwa przedmiotu:

 

 

Historia powszechna XX wieku. Obóz   państw komunistycznych, 1944-1991 - konwersatorium

Przedmioty   wprowadzające (prerekwizyty) oraz   wymagania wstępne

 

Podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej   XX wieku.

Liczba godzin zajęć   dydaktycznych:

 

60

Liczba   punktów ECTS

 

Założenia i cele przedmiotu

 

Cele zajęć:

Celem   przedmiotu jest przybliżenie studentom najważniejszych problemów z zakresu   historii powszechnej XX wieku, w odniesieniu do państw bloku komunistycznego.   Słuchacze powinni znać podstawowe pojęcia z zakresu polityki międzynarodowej,   relacjonują konflikty i problemy obozu państw komunistycznych oraz ich   kontakty z Zachodem. Zdobyta wiedza przygotowuje studentów do poznania i   zrozumienia założeń i uwarunkowań współczesnej polityki międzynarodowej.

 

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

1. Potrafi zdefiniować podstawowe   pojęcia używane w polityce międzynarodowej.

2. Posiada wiedzę o genezie   konfliktów politycznych i wojskowych

3. Potrafi rozpoznać powiązać   wydarzenia aktualne z przeszłością.

Umiejętności:

1. Posiada umiejętność analizowania   przyczyn i konsekwencji konfliktów międzynarodowych.

2. Potrafi przedstawić swoje   stanowisko w kwestii decyzji politycznych mocarstw światowych.

3. Posiada umiejętność   samodzielnego zaprezentowania własnych wniosków

4. Potrafi samodzielnie wyszukiwać   informacje potrzebne do uczestnictwa w dyskusji.

Postawy (inne kompetencje):

1. Dba o poprawność i formę   wypowiedzi.

2. Jest otwarty na poglądy innych,   potrafi kulturalnie dyskutować.
  3. Posiada świadomość znaczenia historii dla wydarzeń współczesnych.

Metody i pomoce dydaktyczne

 

-dyskusja dydaktyczna

- użycie komputera i projektora multimedialnego

- praca ze źródłem

- referaty

- projekcja fragmentów filmów dokumentalnych i   fabularnych

Forma i warunki zaliczenia

 

-frekwencja -10%

- referat - 20%

- aktywność na zajęciach – 20%

- kolokwium pisemne – 50%

 

Dopuszczalne   2 nieobecności w semestrze.

Treści programowe

 

 

1. Zajęcia organizacyjne

2. Geneza   zimnej wojny

3. Tworzenie bloku wschodniego

4. Rozpad Niemiec po II wojnie   światowej

5.   System komunistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej   (przykład Polski)

6.   Odwilż i jej granice

7. Rok 1956 w Polsce i na   Węgrzech

8.   Dojście Fidela Castro do władzy i kryzys kubański

9. Praska wiosna

10. Polityka powstrzymywania

11. „Negocjacje z komunistami”

12. Wojna w Wietnamie

13. Kolokwium pisemne

14. Mur berliński

15.   Rewolucja społeczna i ideowo polityczna lat sześćdziesiątych

16.   Prawa człowieka i opozycja w komunizmie

17.   Kryzys polityczny i dezintegracja bloku komunistycznego

18.   Kryzys gospodarczy w krajach komunistycznych

19   M. Gorbaczow i pierestrojka 

20. Upadek komunizmu

21. Zjednoczenie Niemiec

22. Rozpad ZSRS

23. Służby specjalne bloku wschodniego

24. Problemy rozliczeń z przeszłością komunistyczną   w państwach bloku sowieckiego

25. Konflikty na obszarze byłego ZSRR i państw   komunistycznych

26. Kolokwium   pisemne

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 

 

Podręczniki:

Wojciech Roszkowski, Półwiecze.   Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2003.

Jerzy Holzer, Europa zimnej wojny,   Kraków 2012.

Antoni Czubiński, Historiapowszechna XX wieku, Poznań   2009.

Literatura   uzupełniająca:

„Pamięć i Sprawiedliwość” 2007 nr 1

Polska 1986-1989 Koniec systemu, t. 3   Dokumenty, Warszawa 2002.

Adenauer K., W obliczu podziału   Berlina [w:] Wielkie mowy historii.   Od Hitlera do Eisenhowera, t. 4, Tamże,    John F. Kennedy, Jestem   berlińczykiem.

Andrew Ch., Mitrochin W., Archiwum   Mitrochina II, Poznań 2006

Błażyński Z., Mówi Józef Światło.   Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Warszawa 1990

Czapliński W., Galos A., Korta W., Historia   Niemiec, wyd. III, Wrocław 2010.

Czekiści. Organy bezpieczeństwa w   europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989, red. K.   Persak, Ł. Kamiński, warszawa 2010

Cziomer E., Historia Niemiec   współczesnych 1945-2005, Warszawa 2005.

Dezubekizacja: jak robili to   Niemcy, Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa 2007.

Dmochowski A., Wietnam 1962-1975,   Warszawa 2002.

Dominik A., Im Ir Sen. Legenda   Korei, Katowice 1995.

Dudek A., Reglamentowana   rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Warszawa   2004.

Dudek A., Reglamentowana   rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Warszawa   2004.

Dziedzictwo rewolucji 68,   „Fronda” 2008, nr 47.

Eisler J., Marzec 1968. Geneza.   Przebieg. Konsekwencje, Warszawa 1991.

Gaddis J. L., Zimna wojna :   historia podzielonego świata, Kraków 2007.

Gati Ch., Stracone złudzenia.   Moskwa, Waszyngton i Budapeszt wobec powstania węgierskiego 1956 roku,   Warszawa 2006.

Grotowicz V., Terroryzm w Europie   Zachodniej. W imię narodu i lepszej sprawy, Wrocław-Warszawa 2000.

Hastings M., Wojna koreańska,   Wrocław 2010.

Jagielski W., Modlitwa o deszcz,   Warszawa 2005

Kamiński Ł., Wokół praskiej   wiosny : Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, Warszawa 2004.

Kissinger H., Dyplomacja,   Warszawa 1996.

Krawczyk A., Praska wiosna 1968,   Warszawa 1998.

Krzemiński A., B. Wildstein, B. Roehl, M. Gdula,  1968   Sąd nad pokoleniem, „Rzeczpospolita (W3) 2008, nr 150, s. A28-A30

Lowe P., Wojna koreańska,   Warszawa 2005.

Lustracja w krajach Europy   Środkowej i państwach bałtyckich, Raport Ośrodka Studiów   Wschodnich, Warszawa 2009.

Marciniak W., Rozgrabione   imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie federacji Rosyjskiej,   Kraków 2001.

Modrzejewska -Leśniewska J., Afganistan,   Warszawa 2010.

Odziemkowski J., Międzynarodowe   konflikty zbrojne po drugiej wojnie światowej, Warszawa 2006.

Persak K., Kryzys stosunków   polsko-radzieckich w 1956 roku [w:] Polska   1944/45- 1989. Studia i materiały,1997 t. 3.

PKWN - próba oceny. Dyskusja z   udziałem historyków, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2005 nr 2.

Pokolenie pieszczochów-wywiad   Ewy Stefańskiej z 16 lutego 2008 r. z Bettiną Röhl, „Rzeczpospolita”.

Przemówienie Winstona Churchilla w Fulton 5 III 1946 r., w: Wiek XX w źródłach, opr. M. Sobańska - Bondaruk, S. B. Lenard,   Warszawa 1998 ,

Rybińska A., Zychowicz P., Cohn Bendit - wieczny rewolucjonista,   „Rzeczpospolita” (W3) 2007, nr 133, s. A8.

Ryżewski L., Obraz komunistycznej   ofensywy Tet w amerykańskich mediach, „Studia Medioznawcze”, 2009, nr 1.

Sebestyen V., Rewolucja 1989. Jak   doszło do upadku komunizmu, Wrocław 2009.

Terlecki R., Miecz i tarcza   komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków   2007.

Wójtowicz N., Solidarność   polsko-węgierska '56. W relacjach prasy, "Biuletyn IPN" 2006, nr   10 (69).

Wrona J., System polityczny w   Polsce w latach 1944–1948, „Pamięć i

Zubok W., Pleszakow K., Zimna   wojna zza kulis Kremla, Warszawa 1999.

Zybertowicz A., W uścisku tajnych   służb. Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy, Warszawa 1993

 

Osoba prowadząca   zajęcia

 

dr Ewa Rzeczkowska



 

 

 

Nazwa jednostki:

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych

Instytut Historii

Katedra   Historii Najnowszej

Nazwa kierunku (specjalności):

 

 

Historia   (studia stacjonarne I stopnia, rok III)

Nazwa przedmiotu:

 

 

Historia Polski XX   wieku. Myśl polityczna polskich ugrupowań, 1914-1989- konwersatorium

Przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne

 

Podstawowa wiedza z zakresu   historii najnowszej Polski XX wieku.

Liczba godzin zajęć   dydaktycznych:

 

60

Liczba punktów ECTS

 

Założenia i cele przedmiotu

 

Cele zajęć:

Celem przedmiotu jest   przybliżenie studentom najważniejszych problemów polskiej myśli politycznej w   XX wieku, poznanie twórców, kierunków oraz   podstawowych kategorii polskiej myśli politycznej XX wieku. Słuchacze   powinni znać programy polskich partii politycznych. Zdobyta wiedza   przygotowuje studentów do poznania i zrozumienia założeń i uwarunkowań   współczesnej polskiej polityki.

 

Efekty kształcenia:

- Wiedza:

Student:

1. Potrafi zdefiniować podstawowe   pojęcia używane w polityce.

2. Posiada wiedzę o genezie i   działalności polskich partii politycznych

3. Potrafi rozpoznać powiązać   wydarzenia aktualne z przeszłością.

4. Porównuje programy polityczne   różnych ugrupowań.

Umiejętności:

1. Posiada umiejętność   analizowania programów partii politycznych.

2. Potrafi przedstawić swoje   stanowisko w kwestii założeń programowych partii i ugrupowań politycznych.

3. Posiada umiejętność   samodzielnego zaprezentowania własnych wniosków

4. Potrafi samodzielnie   wyszukiwać informacje potrzebne do uczestnictwa w dyskusji.

Postawy (inne kompetencje):

1. Dba o poprawność i formę   wypowiedzi.

2. Jest otwarty na poglądy   innych, potrafi kulturalnie dyskutować.
  3. Posiada świadomość znaczenia historii dla wydarzeń współczesnych.

Metody i pomoce dydaktyczne

 

 

-dyskusja dydaktyczna

- użycie komputera i projektora   multimedialnego

- praca ze źródłem

-referaty

Forma i warunki zaliczenia

 

 

- frekwencja – 10%

-aktywność na zajęciach-20%

- referat - 20%

- kolokwium pisemne – 50%

 

Dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze.

 

Treści programowe

 

 

1.      Zajęcia organizacyjne

2.        Odrodzenie państwa polskiego w 1918 r. (4 godziny)

3.        Ustrój polityczny II RP

4.        Partie polityczne II RP /Założenia programowe   partii politycznych II RP (4 godziny)

5.        Rządy sanacji

6.        Polityka zagraniczna II RP

7.        Polskie Państwo Podziemne – programy polityczne   stronnictw politycznych

8.       Kolokwium pisemne

9.    System polityczny po II wojnie światowej

1.    Ustrój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

11.    Opozycja polityczna w PRL-założenia programowe (4   godziny)

12.    NSZZ „Solidarność”

13.    System polityczny w Polsce po 1989 r. (4 godziny)

14.    Założenia polityki zagranicznej III RP

15.  Polscy   politycy w XX wieku

16.    Społeczne nauczanie Kościoła katolickiego

17.  Kolokwium   pisemne

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 

Podręcznik:

Wojciech Roszkowski, Najnowsza Historia Polski (cz. 1:   1914-1945, cz. 2: 1945-1980, cz.3: 1980-2002, Warszawa 2003.

 

Literatura   podstawowa:

Wapiński R., Historia polskiej myśli politycznej XIX i   XX wieku, Gdańsk 1997.

Wapiński R., Polityka i politycy. O polskiej scenie   politycznej XX wieku, Wrocław, Warszawa, Kraków 2006.

Bankowicz B., A. Dudek, J. M.   Majchrowski, Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej,   Kraków 1996.

Śliwa M., Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław 1993.

Dudek A., Reglamentowana   rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990,   Kraków 2004

Kawalec K., Wizje ustroju państwa w polskiej myśli   politycznej lat 1918-1939, Wrocław 1995.

Dudek A., Szlachta B. (red.),   Naród, państwo, władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli   politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię, Kraków   1996;

Maj E., Wójcik A. (red.),   Myśl polityczna po 1989 roku. Wybrane   nurty ideowe, Lublin 2008.

 

Literatura uzupełniająca:

Śliwa M., Polska myśl polityczna w I połowie XX   wieku, Wrocław 1993;

Majchrowski   J., Polska myśl polityczna 1918-1939.   Nacjonalizm, Warszawa 2000; B. Pasierb, K. Paszkiewicz (red.), Współczesna polska myśl polityczna.   Wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości, Wrocław 1996.

Bujak W., Historia   Stronnictwa Pracy 1937-1946-1950, Warszawa 1988.

Cimek H., KPP wobec   Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1938), Warszawa 1988.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007.

Duraczyński E. Rząd polski na   uchodźstwie 1939-1945, Warszawa 1993.

Gontarczyk P., Polska Partia   Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944, Warszawa 2003.

Grodzki R. Polityka zagraniczna w XX i XXI wieku.   Główne kierunki-Fakty-Ludzie-Wydarzenia, Warszawa 2009.

Holzer J., Mozaika   polityczna drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 1974.

Ślusarczyk J., Stosunki polsko-sowieckie w latach   1939-1945, Toruń 2001.

Chojnowski A., Wróbel P., Prezydenci   i Premierzy Drugiej Rzeczpospolitej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992. 

Wrona J., System partyjny w Polsce, 1944-1950 :   miejsce - funkcje - relacje partii politycznych w warunkach budowy i   utrwalania systemu totalitarnego, Lublin   1997.

Żenczykowski Tadeusz, Polska   Lubelska 1944, Warszawa   1990.

Majchrowski J., Silni-Zwarci-Gotowi.   Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985.

Micewski A., Współrządzić czy nie   kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976, Paryż 1978.

Popiel K., Wspomnienia   polityczne, Warszawa   1983.

Przybylski H., Chrześcijańska   Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza w latach 1926-1937, Warszawa 1980.

Przybylski H., Front   Morges w okresie II Rzeczpospolitej, Warszawa 1972.

Pełna lista lektur dostępna u prowadzącego   zajęcia.

 

 

Osoba prowadząca zajęcia

 

dr   Ewa Rzeczkowska

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa   jednostki:

 

 

Katolicki   Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział   Nauk Humanistycznych

Instytut   Historii

 

Nazwa   kierunku (specjalności):

 

 

Historia (studia stacjonarne I stopnia, rok I,   semestr I)

 

Nazwa   przedmiotu:

 

 

Ustrój   Rzeczypospolitej: dzieje i teraźniejszość – ćwiczenia

 

Przedmioty   wprowadzające (prerekwizyty) oraz   wymagania wstępne

 

Podstawowa wiedza z zakresu historii Polski.

Liczba   godzin zajęć dydaktycznych:

 

15

Liczba   punktów ECTS

 

 

Założenia i   cele przedmiotu

 

Cele zajęć:

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom   najważniejszych problemów z zakresu ustroju Rzeczypospolitej na przestrzeni   wieków oraz w czasach współczesnych. Słuchacze powinni znać podstawowe   pojęcia oraz systemy ustrojowe, które istniały na ziemiach polskich.   Znajomość zagadnień historycznych pozwoli na zrozumienie współczesnego   ustroju społeczno-politycznego w Polsce.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student:

1. Potrafi   zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu historii państwa

2. Opisuje założenia   funkcjonujących w Polsce systemów ustrojowych

3. Posiada wiedzę o   relacjach wydarzeń aktualnych z przeszłością

4. Porównuje różne   systemy społeczno-ustrojowe

5. Rozpoznaje zmiany   w uksztaltowaniu państwa polskiego na przestrzeni wieków

Umiejętności:

1. Posiada   umiejętność nazywania systemów polityczno-ustrojowych

2. Potrafi   przedstawić swoje stanowisko w kwestii założeń poszczególnych systemów   państwowych

3. Posiada   umiejętność samodzielnego zaprezentowania własnych wniosków

4. Potrafi   samodzielnie wyszukiwać informacje potrzebne do uczestnictwa w dyskusji.

Postawy (inne kompetencje):

1. Dba o poprawność   i formę wypowiedzi.

2. Jest otwarty na   poglądy innych, potrafi kulturalnie dyskutować.
  3. Posiada świadomość znaczenia historii dla wydarzeń współczesnych.

 

 

Metody i   pomoce dydaktyczne

 

 

-dyskusja dydaktyczna

- użycie komputera i projektora multimedialnego

- praca ze źródłem

-referaty

 

Forma i   warunki zaliczenia

 

 

- frekwencja – 10%

-aktywność na zajęciach-20%

- referat - 20%

- kolokwium pisemne – 50%

 

Dopuszczalne 2   nieobecności w semestrze.

 

Treści   programowe

 

 

1.        Zajęcia   organizacyjne

2.        Monarchia   patrymonialna 

3.        Monarchia   stanowa (2 godziny)

4.        Rzeczpospolita   szlachecka (2 godziny)

5.        Monarchia   konstytucyjna (początki)

6.        Polska   w dobie zaborów (2 godziny)

7.        II   Rzeczpospolita (2 godziny)

8.        Polska   Rzeczpospolita Ludowa

9.        III   Rzeczpospolita (2 godziny)

10.    Kolokwium

 

 

 

Literatura   podstawowa i uzupełniająca

 

 

Podręcznik:

J. Bardach, B.   Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia   ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998.

 

 

Osoba   prowadząca zajęcia

 

dr Ewa Rzeczkowska

 

 

 

 

 

  

Zagadnienia egzaminacyjne - historia najnowsza Polski

 

 

1.      Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej

 

2.      Koncepcje federacyjna Józefa Piłsudskiego i koncepcja inkorporacyjna Romana Dmowskiego  

 

3.      Partie polityczne II Rzeczpospolitej

 

4.      System partyjny II Rzeczpospolitej

 

5.      Konstytucje II Rzeczpospolitej

 

6.      Gospodarka II Rzeczpospolitej

 

7.      Przewrót majowy – okoliczności i konsekwencje

 

8.      Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej

 

9.      Wojna obronna 1939 r.

 

10.  Rząd RP na uchodźstwie

 

11.  Polskiego Państwo Podziemne

 

12.  Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych

 

13.  Układ Majski-Sikorski

 

14.  Polskie formacje wojskowe na frontach II wojny światowej

 

15.  Niemiecka polityka okupacyjna na ziemiach II RP

 

16.  Wojna z Rosją Sowiecką

 

17.  Sowietyzacja obszarów wschodnich II RP

 

18.  Powstanie warszawskie

 

19.  Konspiracja niepodległościowa od 1945 r.

 

20.  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

 

21.  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

 

22.  Departament IV MSW

 

23.  Stosunki Kościół katolicki w latach 1944-1989

 

24.  „Księża Patrioci”

 

25.  Stowarzyszenie PAX

 

26.  Czerwiec- październik  1956

 

27.  Środowisko „ZNAKu”

 

28.  ODDiS-PZKS

 

29.  Marzec 1968

 

30.  Grudzień 1970

 

31.  Dekada Edwarda Gierka

 

32.  Organizacja „RUCH”

 

33.  Komitet Obrony Robotników

 

34.  Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

 

35.  NSZZ „Solidarność”

 

36.  Stan wojenny, jego przebieg i skutki

 

37.  Okrągły stół

 

 

 

Zagadnienia egzaminacyjne historia powszechna XX wieku  

 

 

1.      Charakterystyka ładu wersalskiego

 

2.      Ligi Narodów i jej rola w okresie międzywojennym

 

3.      Rewolucja lutowa i październikowa

 

4.      Sytuacja gospodarcza w okresie międzywojennym-światowy kryzys gospodarczy

 

5.      Konferencja w Rapallo i w Locarno

 

6.      New Deal F.D.Roosvelta

 

7.      Związek Radziecki w latach międzywojennych („Jeżowszczyzna)

 

8.      Mussolini i faszyzm włoski

 

9.      Dojście do władzy Adolfa Hitlera i nazizm

 

10.  Stosunki niemiecko-sowieckie po dojściu Hitlera do władzy

 

11.  ZSRR w okresie rządów Józefa Stalina

 

12.  Wojna domowa w Hiszpanii

 

13.  Konferencja monachijska i jej skutki

 

14.  Przyczyny wybuchu II wojny światowej

 

15.  Etapy II wojny światowej

 

16.  Holokaust

 

17.  Charakterystyka działań wojennych w latach 1939-1945.

 

18.  Karta Atlantycka i Deklaracja Narodów Zjednoczonych

 

19.  Konferencje Wielkiej Trójki (Teheran – Jałta – Poczdam)

 

20.  „Żelazna Kutyna”

 

21.  Proces powstawania bloku państw komunistycznych

 

22.  Organizacja Narodów Zjednoczonych

 

23.  Zimna wojna

 

24.  Powojenny podział Niemiec

 

25.  Wojna w Korei

 

26.  Wojny wietnamskie

 

27.  Chiny powojenne

 

28.  Powstanie węgierskie 1956

 

29.  Powojenne przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze w USA-prezydenci Stanów Zjednoczonych

 

30.  Procesy integracyjne w Europie Zachodniej

 

31.  Kryzys kubański 

 

32.  Akt końcowy KBWE

 

33.  1989 - jesień narodów

 

34.  Rozpad Związku Sowieckiego

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2018 01:16