Grecka literatura chrześcijańska - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Celem wykładu jest przedstawienie wybranych aspektów greckiej literatury chrześcijańskiej (II-VII w.), tj. nowych gatunków literackich, zapożyczeń z literatury grecko-żydowskiej. Ukazanie sylwetek poszczególnych Ojców Kościoła, apologetów chrześcijańskich, ich pism w kontekście religijnym, społeczno-politycznym i ekonomicznym.
Studenci zapoznają się z transmisją tekstów patrystycznych i wpływem literatury wczesnochrześcijańskiej na Bizancjum i nowożytność.
Wymagania wstępne:
Wymagania wstępne przedmiotu obejmują:
W1 - znajomość literatury helleńskiej epoki Cesarstwa w zarysie.
W2 - znajomość języka i kultury starożytnej Grecji.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W zakresie wiedzy student:

-K_W05/ ma podstawową wiedzę o literaturze klasycznej i hellenistycznej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców/ H1A_W03, H1A_W04;

-K_W07/ ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej i polskiej / H1A_W10.

-K_W08/ ma podstawową wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; znajomość podstawowej terminologii krytycznej/ H1A_W01, H1A_W02;

-K_W09/ ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie literaturoznawstwa/ H1A_W03;

-K_W10/ ma elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi/ H1A_W01, H1A_W02, H1A_W05;

-K_W11/ ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej/ H1A_W03, H1A_W04, H1A_W06.

UMIEJĘTNOŚCI
W zakresie umiejętności student:

-K_U04/ potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego/ H1A_U03;

-K_U07/ umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny/ H1A_U03;
-K_U08/ umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej/ H1A_U02;

-K_U09/ potrafi umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym/ H1A_U05;

-K_U10/ umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów/ H1A_U02, H1A_U05;

-K_U10/ potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej/H1A_U02, H1A_U05.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych student:
-K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H1A_K01;

-K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H1A_K02, H1A_K04;

-K_K04/ docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku/ H1A_K05;

-K_K05/ ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach/ H1A_K05.
Metody dydaktyczne:
Zajęcia mówione, ilustrowane tekstami omawianych autorów i ich utworów. W trakcie zajęć istnieje możliwość zadawania pytań przez słuchaczy i krótkiej dyskusji na temat intrygujących ich problemów związanych z przedmiotem konwersatorium. Studenci samodzielne przygotowują wybrane zagadnienia.
Treści programowe:
Przedmiotem konwersatorium jest grecka literatura wczesnochrześcijańska. W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zaobserwować związek tejże literatury z życiem społecznym i politycznym, ich wzajemne przenikanie się i zależności. Dzięki dokładnej analizie prezentowanych autorów i ich utworów studenci będą mogli samodzielnie i krytycznie oceniać dzieła literackie tej i kolejnych epok, włączając literaturę współczesną.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Forma i warunki zaliczenia:
― aktywność i frekwencja.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami; O zmartwychwstaniu umarłych, tłum. Stanisław Kalinkowski (Warszawa: Pax, 1985).
Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, 2 tomy, tłum. Janina Niemirska-Pliszczyńska (Warszawa: Pax, 1994); Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, tłum. Marian Szarmach (Toruń: UMK, 2012); Apologie, tłum. Marian Szarmach et al. (Warszawa: ATK, 1988).
Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Jana, część 1, tłum. Stanisław Kalinkowski (Warszawa: ATK, 1981); Orygenes, Filokalia, tłum. Katarzyna Augustyniak (Warszawa: Pax, 1979); Duch i ogień: Orygenes, wybór tekstów i wprowadzenie Hans Urs von Balthasar, tłum. Stanisław Kalinkowski et al. (Kraków: M, 1995); Orygenes, O zasadach, tłum. Stanisław Kalinkowski, wyd. 2 popr. (Kraków: WAM, 1996).
Henryk Wójtowicz, Studia nad Nonnosem (Lublin: KUL, 1980).
Dariusz Piasecki, Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską (Kraków: Scriptum, 2014); Marek Gilski, Mariologia centonów (Kraków, Scriptum, 2015); Szymon Drzyżdżyk, Chrystologia w perspektywie Mitu Trojańskiego (Kraków: Scriptum, 2017).
Marek Gilski, Epifanusz z Salalminy. Panarion. Herezje: 1-33 (Kraków: UPJPII, 2015).
Św. Atanazy Aleksandryjski, Żywot świętego Antoniego; Św. Antoni Pustelnik, Pisma, tłum. Zofia Brzostowska et al. (Warszawa: Pax, 1987).
Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, 2 tomy, tłum. Leon Nieścior et al. (Kraków: Tyniec, 1998–2005); Apoftegmaty Ojców Pustyni: Gerontikon, tłum. Małgorzata Borkowska, wyd. 2 (Kraków: Tyniec, 2004).
Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna; O męczennikach palestyńskich, tłum. Arkadiusz Lisiecki (Poznań: Fiszer, 1924); Ewagriusz Scholastyk, Historia Kościoła, tłum. Stefan Kazikowski (Warszawa: Pax, 1990); Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, tłum. Stefan Kazikowski, wyd. 2 popr. (Warszawa: Pax, 1986); Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, tłum. Stefan Kazikowski (Warszawa: Pax, 1980).

Literatura uzupełniająca:
Berthold Altaner i Alfred Stuiber, Patrologia: Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tłum. Paweł Pachciarek (Warszawa: Pax, 1990); Historia dogmatów, tom 1, wyd. Bernard Sesboüe, tłum. Piotr Rak (Kraków: M, 1999); The Cambridge History of Early Christian Literature, ed. Frances Young et al. (Cambridge: Cambridge UP, 2004).

Literatura grecka - wykład

Cele przedmiotu:
C1 przedstawienie najważniejszych aspektów literatury greckiej w okresie Cesarstwa Rzymskiego (31 p.n.e.–529 n.e.), tj. style i gatunki literackie, naśladownictwo wzorców literackich z okresu klasycznego (V – IV wiek p.n.e.)
C2 ukazanie sylwetek poszczególnych pisarzy i poetów w kontekście religijnym, społeczno-politycznym i ekonomicznym oraz ich twórczości
C3 zapoznanie studentów z transmisją tekstów greckich okresu Cesarstwa Rzymskiego i wpływu literatury późnoantycznej na Bizancjum i nowożytność.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student uzyskuje podstawową wiedzę o literaturze greckiej okresu Cesarstwa Rzymskiego dotyczącą periodyzacji, genologii, transmisji i recepcji na grunt kultury europejskiej.

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi analizować oryginalny tekst grecki, klasyfikować utwory wedle rodzaju i gatunku literackiego, rozpoznać konwencję gatunkową, oraz umiejscowić poszczególne pisma w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student docenia dziedzictwo kulturowe grecko-rzymskiego antyku i ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach.
Metody dydaktyczne:
Wykład mówiony, ilustrowany tekstami omawianych utworów oraz prezentacja multimedialna dotycząca poszczególnych zagadnień. W trakcie wykładu istnieje możliwość zadawania pytań przez słuchaczy i krótkiej dyskusji na temat intrygujących ich problemów związanych z przedmiotem wykładu. Studenci zostaną także poproszeni o indywidualną lekturę tekstów (zob. literatura podstawowa i uzupełniająca).
Treści programowe:
Przedmiotem wykładu jest literatura grecka w okresie Cesarstwa Rzymskiego (31 p.n.e. – 529 n.e.) ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
1. Style literackie: attycyzm i azjanizm. Druga sofistyka. Flawiusza Filostrata Żywoty sofistów.
2. Gatunki literackie. Ćwiczenia retoryczne (Progymnasmata).
3. Filon Aleksandryjski: metoda interpretacji tekstu.
4. Dion Chryzostom: wielkie mowy epideiktyczne (popisowe).
5. Dion Chryzostom: anaskeue i paignia (żarty literackie).
6. Pseudo-Longinus i Dionizjusz z Halikarnasu: kwestia oryginalności/plagiatu utworu literackiego.
7. Plutarch z Cheronei: biografia \"perypatetyczna\".
8. Nowy Testament: podział stylistyczny.
9. Nowy Testament: gatunki literackie.
10. Epiktet: Diatryby. Redakcja Ariana.
11. Powieść: Chariton z Afrodyzji Kalliroe; Ksenofont Opowieści efeskie; Longos Dafnis & Chloe; Lukios z Patraj Lukios albo osioł; Achilles Tatios Leukippe & Kleitofont; Heliodor z Emesy Opowieść etiopska; Romans o Aleksandrze.
12. Złote wersety; Sentencje Sekstusa; Sentencje pitagorejskie.
13. Periegeza: Pauzaniasz Przewodnik po Grecji; Lukian O bogini syryjskiej. Periplus: Pseudo-Arian Opłynięcie Pontu Euksyńskiego.
14. Lukian: dialogi satyryczne.
15. Eliusz Arystydes: sennik.
16. Poezja dydaktyczna: Dionizjusz Periegeta Opis świata; Pseudo-Orfeusz Kamiennik.
17. Doksografia: Diogenes Laertios.
18. Historiografia grecka na tysiąclecie Cesarstwa Rzymskiego: Herodian.
19. Hymnografia: Mesomedes; Synezjusz z Cyreny; Proklos.
20. Julian Apostata: mit autobiograficzny.
21. Julian Apostata: hymn prozą.
22. Libaniusz z Antiochii i Grzegorz z Nazjanzu: pochwała/nagana cesarza Juliana.
23. Biografia filozoficzna: Żywoty Pitagorasa; Porfiriusz Żywot Plotyna; Marinus Żywot Proklosa; Damascjusz Żywot Izydora.
24. Epika: Nonnos z Panopolis.
25. Zbiory epigramatów: Anthologia Palatina i Anthologia Planudea.
26. \"Drugi hellenizm\" w Bizancjum.
27. Chrestomatia (encyklopedia) i leksykografia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
(W) egzamin ustny na zakończenie semestru
(U) aktywność; udział w dyskusji; przygotowanie krótkiego referatu na temat związany z problematyką wykładu
(K) frekwencja
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Appel, Włodzimierz, tłum. Kamiennik Orfeusza (Lithika). Toruń: UMK, 1990. Collectanea Classica Thorunensia 10.
Bogucki, Konstanty, tłum. Lukian: Dialogi. 3 tomy. Wrocław: Ossolineum, 1960–66. Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej.
Brożek, Mieczysław, tłum. Plutarch z Cheronei: Żywoty sławnych mężów. Wrocław: Ossolineum, 1996. 69-97 (Alkibiades). Biblioteka Przekładów z Literaury Antycznej 33.
Dworacki, Sylwester, tłum. Heliodor: Opowieść etiopska o Theagenesie i Chariklei. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000.
Joachimowicz, Leon, tłum. Epiktet: Diatryby; Encheiridion; Fragmenty; Gnomologium Epiktetowe. Warszawa: PWN, 1961. Biblioteka Klasyków Filozofii.
Jurewicz, Oktawiusz, tłum. Focjusz: Biblioteka. 5 tomów. Warszawa: Pax, 1986–99.
Kazikowski, Stefan et al., tłum. Święty Grzegorz z Nazjanzu: Mowy wybrane. Warszawa: Pax, 1967. 63–133 (Napiętnowanie Cesarza Juliana).
Kotyński, Leon, tłum. Synezjusz z Cyreny: Pochwała łysiny. Warszawa: PIW, 1962.
Krokiewicz, Adam, tłum. Plotyn: Enneady. Tom 1. Wyd. II. Warszawa: AKME, 2000. 62–88 (Porfiriusz, O życiu Plotyna oraz o układzie jego ksiąg). Biblioteka Filozofii Klasycznej.
Krońska, Irena et al., tłum. Diogenes Laertios: Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Wyd. III. Warszawa: PWN, 1984.
Kubiak, Zygmunt, tłum. Antologia Palatyńska (wybór). Warszawa: PIW, 1978.
Kumaniecki, Kazimierz et al., tłum. Dion z Prusy: Mowa trojańska, czyli o tym, że Ilion nie zostało zdobyte. Warszawa: PWN, 1954. Biblioteka Meandra 21.
Małunowicz, Leokadia, tłum. Libanios: Wybór mów. Wrocław: Zakład Ossolińskich, 1953. 82–190 (Mowa pogrzebowa na cześć Juliana). Biblioteka Narodowa seria II nr 85.
Nawotka, Krzysztof, tłum. Pseudo-Kallistenes: Romans o Aleksandrze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. Fontes historiae antiquae 14.
Parandowski, Jan, tłum. Longus: Dafnis i Chloe. Wyd. III. Warszawa: Czytelnik, 1962.
Piotrowicz, Ludwik, tłum. Herodian: Historia Cesarstwa Rzymskiego. Wrocław: Ossolineum, 2003. Arcydzieła kultury klasycznej.
Podbielski, Henryk, tłum. Progymnasmata: greckie ćwiczenia retoryczne i ich modelowe opracowanie. Lublin: TN KUL, 2013. Źródła i monografie 402.
Popowski, Remigiusz, tłum. Nowy Testament. Warszawa: Vocatio, 2000. Prymasowska Seria Biblijna.
Rychlewska, Ludwika, tłum. Ksenofont z Efezu: Opowieści efeskie czyli o miłości Habrokomesa i Antii. Wrocław: Ossolineum, 1970. Biblioteka Narodowa. Seria II Nr 163.
Szarmach, Marian, tłum. Flawiusz Filostratos: Żywoty sofistów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2008.
Wojciechowski, Michał, tłum. Dion z Prusy: Mowa olimpijska o religii i pięknie. Kraków: Nomos, 2006. Starożytne teksty religijne.
Wójtowicz, Henryk. Studia nad Nonnosem. Lublin: KUL, 1980. RW KUL Rozprawa habilitacyjna.
Zawadzki, Robert K., tłum. Achilles Tatios: Opowieść o Leukippe i Klejtofoncie. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 2002.

Literatura starogrecka - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji wybranych tekstów greckich
C2 uzdolnienie do pełniejszego zrozumienia kulturowego kontekstu starożytnej literatury pięknej
C3 ćwiczenie umiejętności posługiwania się aparatem filologicznym i korzystania z edycji krytycznych i dostępnej literatury przedmiotu.
Wymagania wstępne:
Znajomość języków: starogreckiego na poziomie licencjatu, nowożytnego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury naukowej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA doktorant uzupełnia i poszerza wiedzę na temat zjawisk związanych z językiem, literaturą i kulturą grecką.

UMIEJĘTNOŚCI doktorant doskonali umiejętność krytycznej analizy materiałów źródłowych oraz warsztat naukowy, niezbędne do przygotowania dysertacji doktorskiej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) doktorant wykazuje się samodzielnością myślenia i zmysłem krytycyzmu oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej i kontaktach społecznych.
Metody dydaktyczne:
Analiza językowa wybranego tekstu oryginalnego.
Metody dialogowe i interaktywne: bieżąca dyskusja nad omawianą problematyką i przygotowanymi przez doktorantów referatami.
Elementy wykładu konwencjonalnego i konwersatoryjnego.
Treści programowe:
Analiza i interpretacja wybranych tekstów oryginalnych z zakresu literatury pięknej, historii, religii, filozofii i nauki starożytnej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem realiów kulturowych (historycznych, politycznych, społecznych, religijnych, ekonomicznych) oraz wprowadzenie do aktualnego stanu badań na dany temat.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
W przygotowanie jednego referatu na wybrany temat, z wykorzystaniem aparatu naukowego
U bieżące przygotowywanie komentarzy egzegetycznych do analizowanych tekstów greckich
K frekwencja; przygotowanie do zajęć; aktywny udział w dyskusjach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Wagner, Richardus, ed. Mythographi Graeci. Vol. 1: Apollodori Bibliotheca. Leipzig: Teubner, 1894. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.

Literatura uzupełniająca:
Cameron, Alan. Greek Mythography in the Roman World. Oxford: Oxford UP, 2004. American Classical Studies 48.
Montanari, Franco et al., eds. The Brill Dictionary of Ancient Greek. Leiden: Brill, 2015.
Montanari, Franco et al., eds. Brill's Companion to Ancient Greek Scholarship. 2 vols. Leiden: Brill, 2015. Brill’s Companions in Classical Studies.

Praktyczna nauka języka greckiego - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest stworzenie podstaw dla dalszych studiów nad klasycznym greckim językiem i literaturą. Lektura i analiza filologiczna tekstów greckich, tłumaczenie tekstu greckiego na język polski i odwrotnie mają umożliwić studentom nabycie kompetencji językowych oraz translatorskich w zakresie podstawowej znajomości języka.
Wymagania wstępne:
Znajomość gramatyki języka polskiego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
-K_W01/ ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju/ H1A_W03, H1A_W09;
-K_W02/ zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym/ H1A_W03, H1A_W09;
-K_W04/ Ma podstawową wiedzę językoznawczą/ H1A_W03.


UMIEJĘTNOŚCI

-K_U04/ potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego/ H1A_U03;
-K_U05/ potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie/ H1A_U05;
-K_U07/ umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny/ H1A_U03;
-K_U08/ umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej/ H1A_U02;
-K_U13/ posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków/ H1A_U06.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

-K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H1A_K01;
-K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H1A_K03;
-K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H1A_K02, H1A_K04;
-K_K05/ ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach/ H1A_K05.
Metody dydaktyczne:
Forma praktycznych ćwiczeń językowych:
a. tłumaczenie prostych tekstów z języka greckiego na język polski, z uwzględnieniem analizy morfologicznej i syntaktycznej; identyfikowanie w tekstach omawianych konstrukcji gramatycznych;
b. ćwiczenia gramatyczne – odmiana wybranych paradygmatów deklinacyjnych i koniugacyjnych;
c. tłumaczenie na język grecki prostych zdań polskich;
d. zadania samodzielne związane z utrwaleniem poznanego materiału.
Elementy wykładu konwersatoryjnego.
Treści programowe:
Treści programowe
Intensywny kurs języka starogreckiego dla początkujących, uwzględniający teoretyczne wprowadzenie do gramatyki greckiej (fleksji i syntaksy).
Tematyka: Język grecki – wiadomości wstępne, podział na dialekty. Fleksja: deklinacja rzeczownika, przymiotnika i zaimka. Stopniowanie przymiotnika i przysłówka. Liczebniki. I koniugacja – omówienie czasów i trybów. Elementy syntaksy – podstawowe konstrukcje syntaktyczne (A.C.I., N.C.I.), funkcje syntaktyczne poszczególnych przypadków rzeczownika oraz funkcje participium.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
a. ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, aktywność, frekwencja) (30%)
b. kolokwia cząstkowe z wprowadzanych zagadnień składniowych (co 5/10 jednostek lekcyjnych) (30%)
c. kolokwia cząstkowe z wprowadzanego słownictwa (co 10 jednostek lekcyjnych) (30%)
d. końcowe zaliczenie z oceną po pierwszym semestrze – średnia ocen [a], [b] i [c]
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa:
Auerbach M., Golias M., Rezler J., Gramatyka grecka, PWN, Warszawa 2000.
Golias M., Wstępna nauka języka greckiego, PWN, Warszawa 1954.
Węclewski Z., Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1-2, PWN, Warszawa 2000-2001.

Uzupełniająca:
Borowska M., Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego, OBTA/Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
Korusowie A. i K., Hellenike glotta. Podręcznik di nauki języka greckiego, PWN, Warszawa 1994.

Praktyczna nauka języka greckiego I - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 stworzenie podstaw dla dalszych studiów nad klasycznym greckim językiem i literaturą
C2 lektura i analiza filologiczna tekstów greckich, tłumaczenie tekstu greckiego na język polski i odwrotnie, umożliwiające studentom nabycie kompetencji językowych oraz translatorskich w zakresie podstawowej znajomości języka
Wymagania wstępne:

1. Elementarna znajomość gramatyki języka polskiego oraz języka greckiego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EK1 K_W01/ ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju/ H1A_W03, H1A_W09
EK2 K_W02/ zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym/ H1A_W03, H1A_W09
EK3 K_W04/ Ma podstawową wiedzę językoznawczą/ H1A_W03

UMIEJĘTNOŚCI
EK4 K_U04/ potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego/ H1A_U03
EK5 K_U05/ potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty greckie/ H1A_U05
EK6 K_U07/ umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny/ H1A_U03
EK7 K_U08/ umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej/ H1A_U02
EK8 K_U13/ posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków/ H1A_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK9 K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H1A_K01
EK10 K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H1A_K03
EK11 K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H1A_K02, H1A_K04
EK12 K_K05/ ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach/ H1A_K05
Metody dydaktyczne:
Podręczniki
Atlasy
Słowniki
Gramatyki
Treści programowe:
C1. tłumaczenie prostych tekstów z języka greckiego na język polski, z uwzględnieniem analizy morfologicznej i syntaktycznej; identyfikowanie w tekstach omawianych konstrukcji gramatycznych
C2. ćwiczenia gramatyczne – odmiana wybranych paradygmatów deklinacyjnych i koniugacyjnych
C3. tłumaczenie na język grecki prostych zdań polskich
C4. .zadania samodzielne związane z utrwaleniem poznanego materiału
C5. elementy wykładu konwersatoryjnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
F1 ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, aktywność, frekwencja) (30%)
F2 kolokwia cząstkowe z wprowadzanych zagadnień składniowych (co 5 jednostek lekcyjnych) (30%)
F3 kolokwia cząstkowe z wprowadzanego słownictwa (co 10 jednostek lekcyjnych) (30%)
F4 końcowe zaliczenie z oceną po pierwszym semestrze – średnia ocen F1-3
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa:
Auerbach M., Golias M., Rezler J., Gramatyka grecka, PWN, Warszawa 2000.
Golias M., (tłum., oprac.), Bajki Ezopowe, Biblioteka Narodowa, seria II, nr. 127, Wrocław-Kraków 1961.
Golias M., Wstępna nauka języka greckiego, PWN, Warszawa 1954.
Węclewski Z., Jurewicz O., Słownik grecko-polski, t. 1-2, PWN, Warszawa 2000-2001.

Uzupełniająca:
Borowska M., Mormolyke. Książka do nauki języka starogreckiego, OBTA/Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
Korusowie A. i K., Hellenike glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego, PWN, Warszawa 1994.