Orfizm w greckiej literaturze wczesnochrześcijańskiej
[Orphism in Greek Patristic Literature]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kolokwia orfickie I
Miejsce: Nieborów, Muzeum Narodowe