Didactics in Higher Education - lecture

Course objective:
C1: acquainting students with principles and methods of effective education in university teaching
C2: discussing roles a teacher plays in academic life and their problems
C3: developing an attitude of responsibility for the party involved in the educational process
Prerequisites:
W1: critical thinking
W2: the skill of analyzing scientific texts
Learning outcomes:
Knowledge: A PhD candidate knows methods of teaching at the university level, knows traditional and digital instruments necessary to develop her/his knowledge on the education process in the academia: K_W10, K_W08

Skills: A PhD candidate is able to find, select and analyze information for varius sources, develops her knowledge on a subject to be taught and other professional abilities, is able to employ methods of teaching in the academia: KU_1, KU_2, KU_11

social competences: A student sees the need to develop her professional knowledge and skills, feels responsible for the party involved in the education profess in the academia sees social and moral dimension of beth scientific inquiry and teaching, develops both critical and open attitude towards ideas - K_K01, K_K05, K_K06,K_K08
Teaching method:
classical lecture, brain-storming, guided-discussions
Course content description:
1. The academic culture and its fundamental values
2. The world of the academia (roles of a teacher in the academia, dilemmas of a classroom,styles of teaching and styles of student\'s responce)
3. The structure of the educational process
4. Preparing a syllabus: teaching objectives, teaching content, teaching methods and technologies, choice of readings, assessment methods
5. Communication in teaching
6. An ethical dimension of being an academic
7 Models of the student-teacher relationship
Forms of assessment:
Fail: A PhD cantidate does not know methods and technics of teaching at the academic level, does not get acquainted with basic readings, does not participate actively in discussions;

pass: A PhD candidate knows at least basic methods and technics of academic teaching, she has got acquainted with basic readings, actively participates in discussions
Required reading list:
Basic readings
Buskist W.F., Benassi V.A. (eds), Effective College and University Teaching: Strategies and Tactics for the New Professoriate, SAGE Publications 2012
Davis Gross B., Tools for Teaching, John Wiley &Sons
Krathwohl, D.R., „A revision of Bloom’s taxonomy: an overview”, Theory into Practice, vol. 41, (4) autumn 2002, 212-218.
Svinicki, M, McKeachie, W.J., Teaching tips : strategies, research, and theory for college and university teachers, Wadsworth 2011
Additional readings:
Bailey, M and Freedman D., The Assault on Universities: A Manifesto for Resistance, London: Pluto Press, 2011 (especially articles 1-10)
Berg, M; Seeber B.K., The Slow Professor. Challenging the Culture of Speed in the Academy, Toronto: Toronto University Press 2016
Design and teach a course, http://www.cmu.edu/teaching/designteach/index.html
Garcia, K., Academic Freedom and the Thelos of the Catholic University, Palgrave Macmillan 2012
Himanka, J., „On the Aristotelian Origins of Higher Education”, Higher Education, 2015, Vol.69(1), p.117-128
Maringe, F; Sing, N., „Teaching Large Classes in an Increasingly Internationalising Higher Education Environment: Pedagogical, Quality and Equity Issues” , Higher Education, Vol. 67, No. 6 (June 2014) pp. 761–782
Brzeziński, J. I Nowak L. (eds), The Idea of the University, Amsterdam 1997
Roxa, T.; Martensson, K.; Alveteg, M., „Understanding and Influencing Teaching and Learning Cultures at University: A Network Approach”, Higher Education, 2011, Vol.62(1), p. 99-111
Serow, Robert C., „Research and Teaching at a Research University”, Higher Education, 2000, Vol.40(4), p. 449-463

Etyka zawodowa uczonego - wykład

Cele przedmiotu:
C1: zapoznanie z rolami społecznymi pełnionymi przez naukowców i związanymi z tym normami etycznymi
C2: wyrobienie umiejętności identyfikowania problemów etycznych i sposobów ich rozwiązywania
C3: kształtowanie postawy odpowiedzialności za naukę i zawód jako elementy społeczeństwa i kultury
Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza z etyki ogólnej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1: zna podstawowe role pełnione przez uczonych w życiu akademickim i społecznym;
W2: zna podstawowe dokumenty polskie i europejskie regulujące te role oraz instytucje zajmujące się obszarem etyki zawodu uczonego;
W3: zna specyfikę zawodu uczonego;

UMIEJĘTNOŚCI
U1: identyfikuje problemy i dylematy etyczne w życiu akademickim;
U2: potrafi analizować przypadki tych dylematów, wypracowywać rozwiązania i argumentować na ich rzecz;
U3: potrafi analizować argumenty w dyskusjach etycznych i oceniać ich wagę uzasadniającą
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1: rozwija postawę odpowiedzialności za naukę, zawód i społeczeństwo;
K2: kształtuje postawę otwartości na argumenty różnych stron zaangażowanych w etyczne debaty.
Metody dydaktyczne:
wykład tradycyjny, dyskusja kierowana
Treści programowe:
1. Status nauki we współczesnym świecie;
2. Nauka jako zawód i powołanie;
3. Czy istnieje etyka dla naukowca?;
4. Zawodowe role uczonych; etyka nauki jako etyka zawodowa
5. Instytucjonalizacja etyki nauki
6. Naukowiec jako akademik
7. Uczony w społeczeństwie i kulturze
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
obecność i zaangażowanie w dyskusje (100%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Czeżowski T., W sprawie deontologii pracownika naukowego, „Etyka”. 2 1967 111-121
Dylus A., Refleksja wokół etyki zawodowej ludzi nauki oraz wokół jej kodyfikacji, w: Etyka zawodowa, Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji 1997
Fisher, C., Developing a code for academics, "Science and Engineering Ethics", 9(2003), 171-179
Goćkowski J., Pigoń K., Etyka zawodowa ludzi nauki, Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1991
Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, Dobre obyczaje w nauce, http://www.ken.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/down.pdf
Lazari-Pawłowska. I., „Etyki zawodowe jako role społeczne”, W: Etyka zawodowa, red. A. Sarapata, Warszawa 1971, 33-73
Lazari-Pawłowska. I., Etyka zawodowa, „Etyka”, 4 (1969), 58-90.
PAN, Kodeks etyki pracownika naukowego, załącznik do Uchwyały Zgromadzenia ogólnego 2012; http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/2ae2188ff8670eed98ede50de1e9007f.pdf
Styczeń T., Czy istnieje etyka dla naukowca?, „Ethos” 44 (1998), s. 75-83.
Weber, M., „Nauka jako zawód i powołanie”, tłum. P. Dybel, w: Z. Krasnodębski, M. Weber, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1999, 199-217.

Literatura dodatkowa:
Białkowski G., Uczony jako sumienie i duchowy przewodnik społeczeństwa, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 25, 1989 13-10
Goćkowski J. , Hołowiecka L, Ethos profesjonalny uczonych, „Etyka”, 19 1981 s. 157-181
Goćkowski J., Etos nauki i role uczonych, Kraków 1996
Grzegorczyk A. Etyczne problemy i powinności pracownika nauki, „Nauka”, nr 1, 2001
Heller, M., Jak być uczonym, Kraków 2009
Kleszcz, R., Nauczyciel akademicki: neutralność czy aksjologiczne zaangażowanie, "Etyka" 44 (2011), 79-96
Krakowian, P., Etyka akademicka - obowiązki, powinności, dylematy, w: Ł. Sułkowski, G. Ignatowski (red.), Homo laborans. Etyka i deontologia zawodowa, Łódź 2014, 169-178
Majka J., Wolność i odpowiedzialność badacza, „Ethos”, nr 2-3, 1968, 101-111
Olgiati, V., The Concept of profession today. A disquiting misnomer, „Comparative Sociology”, 9 (2010), 804-842
Popper K. R., Odpowiedzialność moralna uczonego, w: tenże, Mit schematu pojęciowego, Warszawa 1997, s. 137-146.
Zieliński J. Tyszkiewicz L., Etyka w środowisku akademickim. Warszawa 1994
Ziman J. , Non-instrumental roles of science, "Science and Engineering Ethics", 9 (2003), 17-27.
Znaniecki F., Etyka zawodowa ludzi nauki, Wrocław: Ossolineum, 1991

Logika - wykład

Cele przedmiotu:
C1: kształcenie kultury logiczno-metodologicznej. Składa się nań umiejętność jasnego, precyzyjnego komunikowania swych myśli i rezultatów poznawczych, jak również kompetencje w zakresie rozpoznawania poprawnego i błędnego użycia języka, oraz wykonywania czynności wiedzotwórczych;
C2: zapoznawanie z rachunkami logicznymi jako narzędziami kontroli poprawności najważniejszych czynności wiedzotwórczych (zwłaszcza rozumowań)
C3: wyrobienie umiejętności uczestniczenia w dyskusji oraz postawy racjonalności i otwartości
Efekty kształcenia:
Student:
1. posiada podstawową wiedzę o języku jako narzędziu poznania i komunikacji
2. w stopniu elementarnym zna klasyczny rachunek zdań
3. zna najistotniejsze warunki poprawności (i błędy) głównych czynności wiedzotwórczych
4. posiada podstawową wiedzę warunkach racjonalnej dyskusji oraz sposobach manipulacji

UMIEJĘTNOŚCI
1. umie rozpoznać funkcje komunikatów językowych
2. umie przeanalizować rezultaty czynności wiedzotwórczych pod kątem ich poprawności
3. umie argumentować na rzecz swoich tez;
4. potrafi rozpoznawać przynajmniej niektóre zabiegi manipulacyjne wykorzystywane w dyskursach i na nie reagować;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. zajmuje postawę krytycyzmu a zarazem rzetelności i otwartości w dyskursie tak naukowym jak i publicznym, wrażliwość na próby manipulowania
2. ma odwagę wyrażania i bronienia swych sądów, by stać się racjonalnym i aktywnym uczestnikiem życia społecznego
Metody dydaktyczne:
wykład tradycyjny, samodzielna lektura, rozwiązywanie zadań
Treści programowe:
1. Semiotyczna charakterystyka języka: definicja języka, semiotyczna definicja znaku, znaki formalne i instrumentalne, reguły używania znaków językowych, typy języków, funkcje poznawcze i pozapoznawcze języka.
2. Zdanie jako podstawowa jednostka języka: definicja zdania i sądu; typy zdań; zdania praktyczne; kwadrat logiczny i prawa bezpośredniego wnioskowania;
3. Nazwy jako kategoria syntaktyczna: definicja nazwy i pojęcia; funkcje semantyczne nazw; typy nazw; relacje między zakresami nazw;
4 .Funktory: definicja funktora i argumentu funktora; i; 0-1 metod sprawdzania czy wyrażenie jest prawem logiki; aplikacja tej metody do sprawdzania, czy wniosek wynika logicznie z przesłanek (analiza wnioskowań prowadzonych w języku naturalnym).
5. Komunikat językowy: błędy w słownym przekazywaniu myśli; kontekstowy charakter komunikatu słownego: presupozycje wypowiedzi i implikatura konwersacyjna, podteksty
6.Elementy teorii definiowania: rodzaje definicji, warunki poprawności definicji, błędy definiowania;
7. Elementy teorii pytań (logika erotetyczna): struktura i rodzaje pytań; treść poznawcza pytania (założenia pytania); warunki racjonalnego stawiania pytań; pytania podchwytliwe i sugestywne;
8. Elementy teorii wnioskowań: (a) wnioskowania niezawodne;(b) uprawdopodobniające; błędy wnioskowań.
9. Elementy teorii dyskusji: logiczno-etyczne zasady dyskutowania; chwyty i strategie erystyczne.
Ćwiczenia służą nabycia praktycznych umiejętności, związanych z treścią wykładu, a zwłaszcza: rozpoznawanie funkcji języka, kontrolowaniu, czy wniosek wynika logicznie z przesłanek, błędów w słownym przekazywaniu myśli, interpretacji komunikatu, błędów operacji wiedzotwórczych, ocenianiu argumentacji oraz identyfikowaniu chwytów ertystycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
egzamin ustny składający się z dwóch części: rozwiązania 5 zadań praktycznych (z losowanych kartek) oraz odpowiedzi na pytania teoretyczne zadawane na bieżąco przez egzaminującego; w razie wątpliwości co do końcowej oceny brana jest pod uwagę ocena z ćwiczeń.

na ocenę niedostateczną: student nie potrafi rozwiązać co najmniej połowy zadań praktycznych; nie zna podstawowych definicji z zakresu semiotyki, logiki i metodologii nauk;

na ocenę dostateczną: student potrafi rozwiązać co najmniej połowę zadań praktycznych; zna podstawowe definicje z zakresu semiotyki, logiki i metodologii nauk; potrafi wymienić rozmaite teorie i wprowadzone podziały z zakresu tych dziedzin i z pomocą egzaminatora niektóre omówić.

na ocenę dobrą: student potrafi rozwiązać co najmniej 75% zadań praktycznych; zna biegle podstawowe definicje z zakresu semiotyki, logiki i metodologii nauk; potrafi omówić rozmaite teorie i wprowadzone podziały z zakresu tych dziedzin; z pomocą egzaminatora potrafi przedyskutować problemy związane z omówionymi rozwiązaniami z tych dziedzin;

na ocenę bardzo dobrą: student rozwiązuje 100% zadań praktycznych; odpowiada poprawnie na wszystkie pytania z zakresu omówionych podziałów i teorii logiki, semiotyki i metodologii nauk; potrafi samodzielnie pokazać problemy związane z niektórymi rozwiązaniami w tych dziedzinach; samodzielnie potrafi sformułować możliwe odpowiedzi na te problemy i umie argumentować na ich rzecz.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
1. Borkowski, L., Elementy logiki formalnej, Warszawa 1974
2. Szymanek, K., Sztuka argumentacji, Warszawa 2001
3. Trzęsicki, K. Logika z elementami semiotyki i retoryki, Białystok 2009.
4. Ziembiński, Z., Logika Praktyczna, (wiele wydań).

Literatura uzupełniająca:
1. Hołówka, T, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005
2. Marciszewski W., Sztuka Dyskutowania, Warszawa 1994
3. Marciszewski, W., Sztuka rozumowania w świetle logiki, Warszawa 1994
4. Mayer, R., Sztuka argumentacji. Jak wygrać każdy spór, Gdańsk 2008
5. Pirie, M., Logika zwyciężania sporów, Gliwice 2006
6. Schopenhauer, A., Erystyka, (wiele wydań)
8. Szymanek K, Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji, Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2003
9. Tokarz, M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006

Metodologia nauk i semiotyka - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1. Zapoznać studentów z kluczowymi dyskusjami wokół nauki
C2. Wyrobić umiejętności analizowania problemów i poszukiwania rozwiązań
C3. Wyrobić postawę racjonalności, krytycyzmu i odpowiedzialności za rozwój naukowo-techniczny
Wymagania wstępne:
elementarne wiadomości z zakresu metodologii nauk
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student zna kluczowe problemy związane z nauką i jej statusem poznawczym: K_W03, K_W04, K_W06, K_W07
Student rozumie rolę nauki w społeczeństwie i kulturze oraz relacje do innych obszarów kultury: K_W01, K_W03, K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
student potrafi wyszukiwać i analizować informacje z różnych typów źródeł oraz formułować na tej podstawie sądy krytyczne (K_U01, K_U03, K_U04)
student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację problemu oraz argumentować na rzecz własnego zdania (K_U04, K_U05, K_U06, K_U09)
student potrafi przygotować wystąpienie i prowadzić dyskusje wokół przedstawionych w nim tez (K_U07, K_U08, K_U09


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student wyrabia w sobie postawę racjonalności i otwartości w dyskusjach (K_K01, K_K02, K_K03)
student rozumie swą odpowiedzialność za rozwój kultury, w tym nauki i techniki (K_K05, K_K06)
Metody dydaktyczne:
dyskusja kierowana, prezentacje, studium przypadku
Treści programowe:
1. Koncepcje metodologii (T. Kotarbiński, K. Ajdukiewicz, S. Kamiński);
2. Wartości poznawcze i pozapoznawcze w nauce oraz problem demarkacji
3. Obserwacja i eksperyment a problem uteoretyzowania obserwacji
4. Indukcjonizm i falsyfikacjonizm
5. Niezdeterminowanie teorii przez dane empiryczne i problem wiedzy tła
6. Teorie i modele jako struktury
7. Realizm versus instrumentalizm
8. Postęp naukowy i zmiana pojęciowa
9. Nauka a filozofia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
2: nieusprawiedliwiona nieobecność w 2 zajęciach, nieprzygotowanie referatu
3: obecność na zajęciach, mały udział w dyskusjach, terminowe przygotowanie referatu - ale słabego i mało zrozumiałego dla słuchaczy;
4. obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach, przygotowanie i wygłoszenie dobrego referatu, który inspiruje, wskazanie dodatkowej literatury, przygotowanie pisemnej wersji referatu jako artykułu naukowego;
5. obecność na zajęciach, aktywny i twórczy udział dyskusji, przygotowanie i wygłoszenie bardzo dobrego referatu z samodzielnymi elementami krytycznymi, wskazywanie dodatkowej literatury do rozmaitych tematów; przygotowanie pisemnej wersji referatu jako artykułu naukowego;
Zaliczenie bez oceny: obecność na zajęciach, udział w dyskusjach, przygotowanie i wygłoszenie referatu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa:
Chalmers, A., Czym jest to, co zwiemy nauką?, Wrocław 1993
Grobler A., Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus-Wydawnictwo Znak, Kraków 2008
Heller M., Filozofia nauki. Wprowadzenie, Petrus, Kraków 2011
oraz artykuły dla konkretnych zagadnień wskazywane pdczas zajęć

Uzupełniająca:
Achinstein P., Evidence, explanation, and realsim : essays in the philosophy of science, Oxford University Press 2010
Kamiński S., Nauka i Metoda, TN KUL Lublin 1994
Newton-Smith, W. H, A companion to the philosophy of science, Blackwell 2000
Soler L., Sankey, Hoyningen-Huen P., Rethinking scientific change and theory comparison : stabilities, ruptures, incommensurabilities?, Springer, Dordrecht 2008
oraz artykuły przygotowane dla konkretnych tematów

Ogólna metodologia nauk - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 -wdrożenie studentów w prowadzenie zaawansowanych badań naukowych w zakresie metodologii i filozofii nauki
C2 - wykształcenie umiejętności analizowania i redagowania pracy naukowej
C3 - wykształcenie umiejętności odważnego bronienia własnych poglądów i rzetelnego podejścia do poglądów odmiennych
Wymagania wstępne:
W1 - dobra znajomość logiki i metodologii nauk, filozofii nauki i historii filozofii na poziomie studiów I stopnia
W2 - umiejętność pisania poprawną polszczyzną
W3 - co najmniej bierna znajomość języka obcego
Efekty kształcenia:
WIEDZA:
1. Student rozumie różnorodność typów wiedzy, ich metodologiczną specyfikę i wzajemne relacje: K_W01, K_W02
2.Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym przez tematykę seminariów i
tematykę swej pracy magisterskiej: K_W03; K_W04; K_W05; K_W06
3. Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form tekstu
filozoficznego: K_W07
4.Student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną: K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych,
opracowań i literatury przedmiotu: K_U01
2. Student umie posługiwać się metodami logiki i metodologii nauk i stosować je do
rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach wiedzy: K_U02
3. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić swoje zdolności badawcze
właściwe dla przedmiotu studiów:3. K_U03
4. Student jest w stanie dyskutować problemy interdyscyplinarne ze szczególnym
uwzględnieniem zależności logicznych i metodologicznych: K_U04
5. Student umie analizować tekst naukowy; rekonstruując założenia, tezy i konsekwencje tego
tekstu oraz sposób ich uzasadnienia: K_U05
6. Student umie w ustalonym terminie przygotować pracę naukową na zadany temat
prawidłowo wyszukując źródła, w tym obcojęzyczne a także prezentować i bronić tez
sformułowanych w swej pracy: K_U06; K_U07; K_U08; K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie:K_K01
2. Student potrafi pracować w grupie, w szczególności zespołowo rozwiązywać problemy: K_K02; K_K03
3. Student jest przygotowany do merytorycznej dyskusji i krytycznej analizy omawianych tez, oraz samodzielnego stawiania problemów i proponowania rozwiązań: K_K04
4. Student ma świadomość kulturowej doniosłości prawdy i racjonalnego uzasadnienia.
Rozumie i respektuje etyczny wymiar badań naukowych i poczuwa się do odpowiedzialności za społeczne skutki rozwoju nauki i upowszechniania wyników badań: K_K05
5. Student interesuje się współczesnymi trendami filozoficznymi, kulturowymi i światopoglądowymi: K_K06
Metody dydaktyczne:
Prezentacje przygotowane przez studentów, dyskusja wokół tych prezentacji, analiza tekstu - dyskusja, klasyczna metoda problemowa i burza mózgów.
Treści programowe:
1. Omówienie kanonów rzetelności naukowej oraz wymogów stawianych pracy naukowej.
2. Omówienie metodyki pisania prac naukowych (konstrukcja pracy, sposoby sporządzania przypisów i bibliografii, treści niezbędne we wstępie i zakończeniu pracy.
3.Treści wyznaczone przez tematy prac dyplomowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. Obecność i aktywność na zajęciach;
2. Przygotowanie kolejnych etapów pracy dyplomowej: Semestr 1: Sformułowanie tematu pracy oraz przeanalizowanie literatury. Przedstawienie stanu badań w zakresie
podjętym w pracy. Semestr 2: Przedstawienie planu pracy, wstępu i głównych pozycji bibliografii. Semestr 3: przedstawienie 2/3 zaplanowanej pracy. Semestr 4: Przedstawienie całości pracy. W przypadku doktorantów wymagania na zaliczenie zostają ustalone indywidualnie, przy czym wymóg minimalny to przedstawienie stanu zaawansowania pracy co najmniej raz na semestr.
ZALICZENIE:
WIEDZA: Student rozumie różnorodności typów wiedzy, ich metodologiczną specyfikę. , wzajemne relacje i rolę w kształtowaniu kultury duchowej. Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym przez tematykę seminarium/ tematykę jego pracy magisterskiej; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstu naukowego; zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną;
UMIEJĘTNOŚCI: Student umie opracować stan badań na zadany temat i umie posługiwać się metodami logiki formalnej i metodologii nauk w rozwiązywaniu problemów w różnych dziedzinach wiedzy. Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności badawcze właściwe dla przedmiotu studiów. Student jest w stanie dyskutować problemy interdyscyplinarne ze szczególnym uwzględnieniem logicznych zależności między tezami i teoriami. Student umie analizować teksty naukowe, rekonstruując założenia, tezy i konsekwencje oraz sposób ich uzasadnienia. Student przygotowuje w ustalonym terminie pracę dyplomową, , wyszukując, prawidłowo dobierając i wykorzystując źródła, w tym obcojęzyczne. Student jest w stanie prezentować i bronić tez postawionych w jego pracy dyplomowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie. Wykazuje gotowość do pracy w grupie, w szczególności do zespołowego rozwiązywania zadań, merytorycznej dyskusji i krytycznej analizy tez. Student jest przygotowany do zespołowego stawiania problemów i proponowania rozwiązań . Student ma świadomość kulturowej doniosłości klasycznego pojmowania prawdy i racjonalnego uzasadnienia. Student wykazuje zainteresowanie bieżącymi trendami filozoficznymi, kulturowymi i światopoglądowymi; rozumie etyczny wymiar nauki i jej społeczną doniosłość; respektuje kanony rzetelności naukowej.

BRAK ZALICZENIA:
WIEDZA: Student nie rozumie różnorodności typów wiedzy, ich metodologicznej specyfiki, wzajemnych relacji i roli w kształtowaniu kultury duchowej. Student nie ma dostatecznej wiedzy w zakresie wyznaczonym przez tematykę seminariów/tematykę jego pracy magisterskiej. Student nie zna lub nie rozumie podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną;
UMIEJĘTNOŚCI: Student nie umie opracowywać stanu badań na zadany temat i nie umie posługiwać się metodami logiki formalnej i metodologii nauk. Student nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy ani doskonalić swoich umiejętności badawczych. Student nie umie dyskutować problemów interdyscyplinarnych ani nie umie analizować tekstów naukowych; nie przygotowuje w ustalonym terminie prac dyplomowych lub ich uzgodnionych części; nie jest w stanie prezentować i bronić tez postawionych w jego pracy dyplomowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie wykazuje zrozumienia dla potrzeb uczenia się przez całe życie oraz nie wykazuje gotowości do pracy w grupie. Student nie wykazuje świadomości doniosłości klasycznego pojmowania prawdy ani racjonalnego uzasadnienia; nie wykazuje zainteresowania bieżącymi trendami filozoficznymi, kulturowymi i światopoglądowymi. Student nie respektuje kanonów rzetelności naukowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA: R. Zendrowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004; R. Zendrowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005; S. Kamiński, Nauka i metoda, Lublin 1994, PAN, "Dobre obyczaje w nauce", http://ichf.edu.pl/Dobre_obyczaje_w_nauce.pdf
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA: S. Haack, Defending science - within reason, Prometheus Books 2003 oraz literatura właściwa dla prowadzonych prac dyplomowych; M Dummet, Natura i przyszłość filozofii, Warszawa 2010.

Professional Ethics for Scientists - lecture

Course objective:
C1: presenting mail social roles of scientists and ethical norms connected to the
C2: developing the skill of identifying ethical problems in science and ways of resolving them
C3: shaping the attitude of responsibility for science as a profession and a system in society and culture
Prerequisites:
basic knowledge of general ethics
Learning outcomes:
Wiedza (Knowledge):
W1. the student recognizes basic social roles scientists play in the academic and socila life;
W2. the student understands the essence of scientific profession;
W3. the student knows fundamental Polish and European documents and institutions dealing with professional ethics for scientists.

Umiejętności (Skills):
U1. the student identifies problems and dilemmas occurring in the academic life;
U2. the students is able to analyze cases of such dilemmas, to propose solutions and to argue for them;
U3. the student is able to reconstruct and analyze arguments in ethical discussions in science and to evaluate their argumentative power.

Kompetencje społeczne (attitudes):
K1: the student developes an attitude of responsibility of science, profession and society;
K2: the student developes a critical but open attitude for argumentation of parties involved in ethical debates.
Teaching method:
classical lecture, guided discussion
Course content description:
1. The status of science in a contemporary world
2. Science as a profession and vocation
3. Various understandings of the ethics for science: professional ethics-applied ethics
4. Professional roles of scientists
5. Professional codes for academics
6. Scientists in the academia and lab.
7. The scientists in society and culture
Forms of assessment:
attendace and participation in discussions (100%)
Required reading list:
Basic readings:
Fisher, C., Developing a code for academics, "Science and Engineering Ethics", 9(2003), 171-179
Good Manners In Science. A Set of Principles and Guidlines, http://www.ken.pan.pl/images/stories/pliki/goodmanners.pdf
Fisher, C., Developing a code for academics, "Science and Engineering Ethics", 9(2003), 171-179
Lazari-Pawłowska I, Etyka zawodowa, "Etyka" 4 (1969), 58-90
Styczeń T., Czy istnieje etyka dla naukowca, "Ethos" 44 (1998), 75-83
The National Academy of Sciences, "On being a scientists",
https://www.nap.edu/catalog/12192/on-being-a-scientist-a-guide-to-responsible-conduct-in
Weber, M., „Science as a Vocation”, http://anthropos-lab.net/wp/wp-content/uploads/2011/12/Weber-Science-as-a-Vocation.pdf
other readins will be indicated for particular topics

Additional readings:
Bird, S. J., Socially Responsible Science Is More than “Good Science”, J Microbiol Biol Educ. 2014 Dec; 15(2): 169–172
Spier, R. (ed.), Science and technology ethics, Routledge, London and New York 2002
codes of ethics for scientists working in various domains of science

Research Ethics - tutorial

Course objective:
C1: providing students with good knowledge on aims, problems and methods of research ethics as well as its institutional forms and basic documents of important institutions;
C2: developing typical case-studies when ethical issues are involved in research;
C3: equipping students with skills of discovering and interpreting ethical problems arising within a concrete research project, of evaluating research projects from an ethical point of view and developing arguments for that evaluation as well as of analyzing relevant documents
C4: developing the attitude of sensitivity for the morals aspect of science and for arising conflicts of values, the courage to formulate and defend judgments on this aspect of science as well as the civil responsibility for the direction of techno-scientific progress.
Prerequisites:
knowledge of general ethics and of ethical theories
Learning outcomes:
Knowledge: understands the ethical dimension of scientific research and role of philosophy in determining ethical and axiological problems in scientific inquiry, possesses sufficient knowledge of general methodology of sciences, knows main controversies in research ethics and illustrating case-studies, knows tools for carrying on research on a particular problem: K_W01, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08

skills: A student is able to find, select and analyze information for varius sources, develops her knowledge, is able to analyse philosophical texts and institutional documents, find and criticize their argumentation and determine consequences of particular ethical and philosophical view, is able to determine a research problem, discern and criticize possible solutions, is able to formulate research hypotheses: KU_1, KU_2, KU_3, KU_4, KU_5, KU_6, KU_7, KU_9, KU_10, KU_13, KU_14

social competences: A student sees the need to develop her knowledge and skills, feels responsible for philosophy and its place in society, sees social and moral dimension of scientific inquiry, develops both critical and open attitude towards philosophical issues and arguments: KK_01, KK_02, KK_03, KK_04, KK_05, KK_06, KK_08
Teaching method:
presentations (students), moderated discussion, problem-solving
Course content description:
1. The contemporary environment for doing science
2. What is research ethic and why it matters
3. Research Ethics: a map of issues and institutions
4. Cases:
- Publication practices, authorship, plagiarism
- Privacy, confidentiality and big data
- Research misconduct
- HUman and animal research participants
- human relationships in a research setting
- Science and politics – researcher as an expert
- Ethical issues in research funding
- Competing/conflicting interests and commitments
- Researcher in society
- good science - responsible science

Forms of assessment:
C - pass (signature):
knowledge: A student possesses some knowledge on problems discussed during the class; understands key concepts involved in debates over the relationship between science, vales and society;
skills: A student able to analyze required readings (prepared a presentation), to sum up issues discussed during classes, to make some criticism of arguments presented (participated in class discussions), to find additional information on discussed issues;
social competences: A student engages in discussions, is able to discern important ethical and social problems in debates over the relationship between science, society and values, sees and argues for the necessity to take personal responsibility for science and its place in society.
CM: credit with mark:
3 (satisfactory)
Knowledge: A student regularly attends classes, has some knowledge on debates in research ethics and is able to indicate at least some its philosophical underpinnings , understands key concepts and controversies involved in that debate; sees problems concerning the development of science and its influence on societies
Skills: A student is able to find and analyze problems in research ethics, to find common information necessary to prepare a paper; is able to find a topic and submits a paper; yet the paper has unclear structure and argumentation; no original ideas; many linguistic mistakes;
Social competences: A student cooperates with other students in discussions but provide no original remarks, sees the moraldimension of research and necessity of taking responsibility for the scientific progress but does not know institutional forms and documents of research ethics
4 good:
Knowledge: A student attends classes, has very good knowledge of key concepts and problems of debatesmoral dimensions of research, is able to present and to criticize main views in those debates as well as indicate their philosophical underpinnings; sees problems concerning the techno-scientific progress;
Skills: A student is able to find original information; is able to find an original topic for a paper, submits a paper on an important issue; the paper is clearly written, and has a good structure - clear thesis, good analysis of key concepts and argumentation; only minor linguistic mistakes; is able to indicate institutions and documents dealing with discussed issues;
Social competences: A student is able to find and analyze new controversies in debates on moral dimansion of research, eagerly engages in discussions on social and ethical consequences of the techno-scientific progress, formulates original remarks; accepts personal responsibility for ethics of research;
5 very good:
Knowledge: A student possess extensive knowledge of concepts as well as historical and current issues in debates in research ethics, knows institutional forms of dealing with those issues; knows and sees weaknesses and merits of views involved in those debates;
Skills: A student is able to find in traditional and digital sources original and topical information concernig debates on research ethics, is able to find new controversies, prepares a paper which fulfils basic requirements of scientific article
Social competences: A student looks for new controversies and formulates solutions, accepts personal responsibility for ethical issues in scientific progress
Required reading list:
Basic readings:
ALLEA, Ethics Education in Science (access via the Internet)
Carrier, M.,Howard, D., Kourany (Eds), The Challenge of the Social and the Pressure of Practice: Science and Values Revisited, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2008 (ch. 10 and 11)
Davis, M., „The New world of Research Ethics: A Preliminary Map”, The International Journal of Applied Philosophy, vol 5, No 1, 1990, 1-10
European Science Foundation, "Fostering Research Integrityin Europe", 2010 (internet access)
S. Haack, „The Integrity of Science. What it Means, Why it Matter, Revista International de Filosofia (Spain), Vol. XII, pp. 5-26, 2007;
Resnick, D.B., What is Ethics in Research & Why is it Important (Internet access)
https://ori.hhs.gov/rcr-casebook-stories-about-researchers-worth-discussing
https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/textbook-on-ethics-report_en.pdf
More readings will be given for particular topics.

Additional readings
Elliott, D. and Stern, J.E. (eds.) Research Ethics: A Reader, University Press of New England, Hanover 1997
Horner J, Minifie FD., Research ethics I: Responsible conduct of research (RCR)--historical and contemporary issues pertaining to human and animal experimentation, J Speech Lang Hear Res. 2011 Feb;54(1):S303-29
Horner J, Minifie FD, Research ethics II: Mentoring, collaboration, peer review, and data management and ownership, J Speech Lang Hear Res. 2011 Feb;54(1):S330-45.
Horner J, Minifie FD, Research ethics III: Publication practices and authorship, conflicts of interest, and research misconduct, J Speech Lang Hear Res. 2011 Feb;54(1):S346-62.
Hudson, M., „Think globally, act locally : collective consent and the ethics of knowledge production”
Kaiser, M., „The integrity of science – Lost in translation?”, Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 28 (2014) 339–347
Longino, H., "Science and common Good", Philosophy of Science, 69, 2002, 560–568
Pimple KD (2002), „Six Domains of Research Ethics: A Heuristic Framework for the Responsible Conduct of Research”, Science and Engineering Ethics 8(2):191-205.
Resnick, D.B., The Price of Truth. How Money Affects the Norms of Science, Oxford University Press (USA), 2007
Scott, P., „the Ethical Implications of the New Reseach Paragidm”, Science and Engineering Ethics, 9(1), 2003, 73-84
Scott, P., „Ethics ‘in’ and ‘for’ Higher Education”, Higher Education in Europe, Vol . XXIX, No. 4, Dec. 2004, 439-450
Steneck NH (2006): Fostering Integrity in Research: Definitions, Current Knowledge, and Future Directions. Science and Engineering Ethics 12:53-74.
Ziman, J., „'Postacademic Science': Constructing Knowledge with Networks and Norms, Science Studies, 9(1), 1996, 67-80
Ziman, J., Non-instrumental roles of science, Science and Engineering Ethics, 9 (1), 2003, 17-27
M.M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science, Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2005

Teoria nauki - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1: rozumienie natury nauki jako całości uchwycenie metodologicznej specyfiki własnych dyscyplin studentów, w tym metod badawczych w zależności od rozstrzygnięć filozoficznych;
C2: wyrobienie postawy odwagi dyskutowania i kwestionowania utartych poglądów, oraz nabycie umiejętności formułowania własnych poglądów i argumentowania na ich rzecz;
C3: nabycie elementarnych umiejętności metodycznych (streszczanie, recenzowanie, struktura artykułu naukowego);
C4: wyrobienie sobie poglądu na rolę nauki w kulturze i jej relacji do innych dziedzin kultury (wraz z elementami historii nauki).
Wymagania wstępne:
elementarna znajomość historii filozofii
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. ma podstawową wiedzę koncepcjach nauki oraz o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych w systemie nauk wedle tych koncepcji: K_W01; K_W03;
2. zna elementarną terminologię używaną w dyskusjach nad nauką: K_W02;
3. rozumie rolę nauki jako całości i swej dyscypliny w społeczeństwie i kulturze oraz zależności między filozoficznymi koncepcjami nauki i historycznym rozwojem nauki: K_W04, K_W06;

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi przygotować wystąpienie w oparciu o literaturę polsko- i obcojęzyczną zrozumiałe dla przedstawicieli wielu dyscyplin i umie z nimi dyskutować: K_U01, K_U02; K_U05
2. posiada elementarną sprawność w posługiwaniu się metodami z różnych typów nauk: K_U02, K_U03; K_U04;
3. potrafi dostrzegać specyfikę i problemy rozmaitych koncepcji nauki oraz określać status własnej dyscypliny w ramach danej koncepcji : K_U03; K_U04;
4. potrafi wskazać miejsce i rolę nauki jako całości i swej dyscypliny w nauce i kulturze oraz pokazać tego konsekwencje dla życia społeczeństw: K_U05, K_K01;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego oraz uczestniczenia w życiu społecznym: K_K01, K_K02, K_K03
2. posiada odwagę by racjonalnie i odpowiedzialnie zabierać w głos w sprawach istotnych dla życia naukowego i kulturalnego: K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06
Metody dydaktyczne:
różne typy metod podających (samodzielna lektura tekstu, referat wygłoszony przez studenta), dyskusja moderowana, eksperymenty myślowe
Treści programowe:
1. Klasyczna koncepcja nauki (Platon, Arystoteles) i wiedza typu episteme;
2. Średniowieczne modyfikacje klasycznej koncepcji nauki oraz początki przyrodoznawstwa;
3. Nowożytny ideał przyrodoznawstwa (Galileusz, F. Bacon, I. Newton);
4. Pozytywistyczny ideał nauki: A. Comte
5. Kantowski \"przewrót kopernikański\" w rozumieniu ludzkiego poznania i jego konsekwencje;
6. Rozwój humanistyki i spory o naturę nauk humanistycznych;
7. Konwencjonalistyczne koncepcje nauki;
8. Koło Wiedeńskie i pozytywizm logiczny
9. Krytyczny racjonalizm Karla Poppera;
10. Thomas Kuhn i koncepcja rewolucyjnych zmian paradygmatów naukowych;
11. Metodologia naukowych programów badawczych;
12. Feministyczne koncepcje nauki;
13. Współczesne spory o naturę nauki i jej relacje do wartości i do społeczeństwa;
14.Elementy pracy naukowej: przygotowanie recenzji, struktura wstępu i zakończenia w pracach naukowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
uzyskanie oceny pozytywnej na zaliczenie: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie referatu, uzyskanie oceny pozytywnej z dwóch kolokwiów, przygotowanie streszczenia i recenzji tekstu naukowego. Brak któregokolwiek z elementów skutkuje brakiem zaliczenia.
ocena dostateczna: na ogół bierność na zajęciach, zaliczenie najwyżej na ocenę 3 obu kolokwiów, przygotowanie referatu niejasnego dla słuchaczy i wymagającego licznych uzupełnień ze strony prowadzącego, przedstawienie wymaganych prac z licznymi błędami lub po terminie;
ocena dobra: aktywność na zajęciach, zaliczenie na co najmniej 3, 75 wymaganych kolokwiów (licząc średnią z obu), przygotowanie referatu jasnego dla słuchaczy, ale wymagającego uzupełnień ze strony prowadzącego, przedstawienie wymaganych prac terminowe z nielicznymi błędami metodologicznymi;
ocena bardzo dobra: aktywny i twórczy udział zajęciach, przygotowanie referatu wskazującego na korzystanie ze źródeł wykraczających poza literaturę zadaną do przestudiowania, zaliczenie na co najmniej 4, 5 z obu kolokwiów (liczone średnio), terminowe przedstawienie wymaganych prac bez zasadniczych błędów metodologicznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa:
D. Chalmers, Czym jest to, co nazywamy nauką?, Wrocław 1993
S. Kamiński, Nauka i metoda, Lublin 1992
J. Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa 2001
W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, PWN 1977, Warszawa
A.Wylie et al.,Feminist Perspectives on Science, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/feminist-science/
Do poszczególnych tematów będą podawane dodatkowe artykuły.
Dodatkowa:
A. Grobler, Metodologia nauk, Znak-Aureus, Kraków, 2006
S. Haack, Defending science - within reason, Prometheus Books 2003
M. Heller, Filozofia nauki, Kraków 1992;
W. Newton-Smith, A Companion to the Philosophy of Science, Blackwell 2000;
J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa 1995