Edukacja dla prawdy – odpowiedź na osobową naturę człowieka
[Education for the truth - a response to the personal nature of man]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli (ISSN: 2543-5515)
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 75-86
Streszczenie: W artykule bronię tezy, iż szkoły wszelkich typów i poziomów są instytucjonalną odpowiedzią na ludzką naturę i wobec tego spełniają swą rolę tylko wtedy, gdy tę naturę respektują; warunkiem respektowania natury człowieka jest zaś formowanie go dla prawdy. Punktem wyjścia rozważań jest teza Josepha Ratzingera, że dzielenie się wiarą jest odpowiedzią na właściwą człowiekowi potrzebę prawdy i w tym sensie jest wyrazem miłości – afirmacji człowieka dla niego samego. Dokonałam ekstrapolacji tej tezy na edukację jako taką, argumentując, że człowiek jest osobą rozumną i wolną, ale zarazem spotencjalizowaną, która poprzez swe akty powinna doskonalić się do właściwej jej pełni. Edukacja polega wobec tego na uczeniu człowieka owego doskonalenia się, a zarazem należy przekazać wiedzę i umiejętności, które pozwalają podejmować takie właśnie „doskonalące” decyzje. Edukacja, która stanowi odpowiedź na spotencjalizowaną naturę człowieka jest zawsze edukacją dla prawdy, a cele formacyjne są organicznie splecione z celami kształcenia. Rezygnacja z edukacji dla prawdy niesie z sobą niszczące konsekwencje dla człowieka i społeczeństwa, podważając racjonalność, wolność, dialog i międzyosobowe relacje.
Słowa kluczowe: edukacja, osoba ludzka, prawda, decyzja, formacjaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Lekka-Kowalik",
title = "Edukacja dla prawdy – odpowiedź na osobową naturę człowieka",
journal = "Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli",
year = "2017",
number = "1",
pages = "75-86"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lekka-Kowalik, E. (2017). Edukacja dla prawdy – odpowiedź na osobową naturę człowieka. Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli, 1, 75-86.