Eugeniusz Cyran

Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Nabycie umiejętności poprawnego rozróżniania wszystkich dźwięków mowy j. angielskiego (samogłoski i spółgłoski) w wymowie poszczególnych słów jak i w mowie łączonej
C2 Umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami IPA) słów i ciągów słów
C3 Zgłębianie znajomości fonetyki j. angielskiego w porównaniu do j. polskiego
C4 Nabycie podstawowej sprawności rozróżniania cech suprasegmentalnych – stress, rytm, intonacja, formy słabe
Wymagania wstępne:
Poziom j. angielskiego według założeń naboru na studia
Efekty kształcenia:
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą fonetyki języka angielskiego.
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca fonetyki opisowej (artykulacyjnej)
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny fonetyki opisowej w j. polskim
EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa ogólnego, a w szczególności fonetyki opisowej
EK P_W07 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej.
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań fonetycznych
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach związanych z wymową j. angielskiego
EK P_W12 Student zna podstawowe mechanizmy produkcji dźwięków mowy ze szczególnym odniesieniem do j. angielskiego i polskiego
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu I roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie wymowy
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednimi umiejętnościami poprawnego rozróżniania wszystkich dźwięków mowy j. angielskiego (samogłoski i spółgłoski) w wymowie poszczególnych słów jak i w mowie łączonej
EK P_U01 Student posiada umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami IPA) pojedynczych słów i ciągów słów
EK P_U01 Student posiada podstawową sprawność rozróżniania cech suprasegmentalnych – stress, rytm, intonacja, formy słabe
EK P_U04 Student potrafi rozróżniać słuchowo niektóre rejestry i dialekty j. angielskiego na podstawie cech wymowy
EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoję wiedzę i umiejetności praktyczne związane z wymową j. angielskiego korzystając z różnych źrodeł: słowniki wymowy, specjalistyczne opisy wariantów jezyka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie wymowy j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania wymowy j. angielskiego
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne:
Laboratorium językowe - praca indywidualna, w parach, w grupie
Słowniki wymowy w formie elektronicznej i książkowej - doskonalenie wymowy i transkrypcji fonetycznej
Treści programowe:
Tresci programowe

Semestr I Suma godzin 30
Ć 1. wprowadzenie do systemu samogłosek j. angielskiego + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 1.1-1.2 (samogłoska w słowach SIT) 2
Ć 2. wprowadzenie do symboli transkrypcji fonetycznej (IPA) + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 2.1-2.2 (samogłoska w słowach SEAT) 2
Ć 3. transkrypcja wybranych słów + powtórzenie dialogów 1-2 2
Ć 4. transkrypcja dialogów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 3.1-3.2. (samogłoska w słowach SIT/SEAT) 2
Ć 5. ćwiczenia z transkrypcji + zaliczenie dialogów 1-2-3 2
Ć 6. test z transkrypcji pojedynczych słów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 4.1-4.2 (samogłoska w słowach SET) 2
Ć 7. lista form słabych – omówienie + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 5.1-5.2 (samogłoska w słowach SIT/SET) 2
Ć 8. ćwiczenie transkrypcji zadań z formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 6.1-6.2 (samogłoska w słowach SAT) 2
Ć 9. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + zaliczenie dialogów 4-5-6 2
Ć 10. test z form słabych + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 7.1-7.2 (samogłoska w słowach SAT/SET) 2
Ć 11. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 8.1-8.2 (samogłoska w słowach SAY) 2
Ć 12. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 9.1-9.2 (samogłoska w słowach SET/SAY) 2
Ć 13. ćwiczenia z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 10.1-10.2 (samogłoska w słowach CUT) 2
Ć 14. test z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 11.1-11.2 (samogłoska w słowach ASK) 2
Ć 15. omówienie transkrypcji, zaliczenie dialogów 7-8-9-10-11 oraz ocena 2


Semestr II


Semestr II Suma godzin 30
Ć 1. ćwiczenia kondycyjne z 1-2-3-4 formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 12.1-12.2 (samogłoska w słowach CAT/CUT) 2
Ć 2. ćwiczenia kondycyjne z 1-2-3-4 formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 13.1-13.2 (samogłoska w słowach GLAD/COME) 2
Ć 3. transkrypcja wybranych słów + powtórzenie dialogów 12-13 2
Ć 4. ćwiczenia kondycyjne z 1-2-3-4 formami słabymi + transkrypcja dialogów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 14.1-14.2. (samogłoska w słowach CONSERVATIVE, SIR) 2
Ć 5. ćwiczenia z transkrypcji + zaliczenie dialogów 12-14
Ć 6. test z transkrypcji pojedynczych słów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 15.1-15.2 (samogłoska zredukowana w słowach SMOKER) 2
Ć 7. lista form słabych – przypomnienie + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 16.1-16.2 (samogłoska w słowach GIRL) 2
Ć 8. ćwiczenie transkrypcji zdań z formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 17.1-17.2 (samogłoska w słowach BUN/BURN) 2
Ć 9. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + zaliczenie dialogów 15-17 2
Ć 10. test z form słabych + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 18.1-18.2 (samogłoska w słowach LOT) 2
Ć 11. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + półgłoski ‚th‘ w słowach THIS/THINK + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 19.1-19.2 (samogłoska w słowach BOSS/BUS) 2
Ć 12. ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 20.1-20.2 (samogłoska w słowach OFF/FAR) 2
Ć 13. ćwiczenia z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 21.1-21.2 (samogłoska w słowach TOM/COME/START) 2
Ć 14. test z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 22.1-22.2 (samogłoska w słowach BIKE) 2
Ć 15. omówienie transkrypcji, zaliczenie dialogów 18-22 oraz ocena 2
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę 2
(W) Student nie ma podstawowej wiedzy z fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student nie osiagnął wymaganych umiejętności rozróżniania w wymowie dźwieków mowy j. angielskiego
(K) Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych.Brak zaangażowanie we własny rozwój.
Na ocenę 3
(W) Student posiada ogólną wiedzę z fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące wymowy j. ang.
(K) Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.
Na ocenę 4
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę z fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące wymowy j. ang.
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.
Na ocenę 5
(W) Student ma pełną wiedzę na temat fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące wymowy j. ang.
(K) Student wykazuje sie zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Gimson’s pronunciation of English
2. W. Sobkowiak, English phonetics for Poles
3. B. Bałutowa, Wymowa angielska
4. J. Wells, Pronunciation dictionary
5. D. Jones, English pronouncing dictionary