Plan zajęć

Przedmiot: Polityka społeczna i zatrudnienia w UE

Ilość godz.: 15, semestr zimowy

 Tematy:

 • Pojęcie polityki społecznej, kształtowanie się polityki społecznej i zatrudnienia w UE;
 • Zasady polityki społecznej, instrumenty, modele;
 • Podmioty polityki społecznej;
 • Regulacje dotyczące polityki społecznej;
 • Polityka zatrudnienia w UE (zasady prawa pracy, polityka rynku pracy, wybrane programy: Młodzież w działaniu; 50+);
 • Systemy zabezpieczenia społecznego w UE;
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne w krajach UE;
 • Europejski Fundusz Społeczny (geneza i cele funduszu, program: Flexicurity);
 • Wybrane zagadnienia z polityki ludnościowej, rodzinnej, emigracyjnej;
 • Strategia Europa 2020.

 

Proponowana literatura:

G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa (Wydawnictwo Naukowe PWN) 2008, rozdz. 9, 10, 17, 28. 

L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa (Wydawnictwo C.H. Beck) 2009. 

A. M. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa (Wydawnictwo C.H. Beck) 2006. 

K. Głąbicka, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa (Wydawnictwo WSP TWP) 2001.

 

Źródła prawa (wybór):

Dokumenty Rady Europy:

Europejska Karta Społeczna przyjęta w dniu 18 października 1961 r. w Turynie wraz z protokołami dodatkowymi; 

Europejska Karta Społeczna (zrewidowana), Strasbourg, 3 maja 1996 r.; 

Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego oraz Protokół do Kodeksu przyjęte w 1964r.; 

Zrewidowany Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego przyjęty w 1990 r.; 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 45-48, art. 145-161, art. 162-164; 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy; 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich; 

Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne; 

Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy; 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy; 

Międzynarodowa Organizacja Pracy, Konwencja Nr 102 dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, data wejścia w życie 27 kwietnia 1955 r.; 

Międzynarodowa Organizacja Pracy, Konwencja Nr 117 dotycząca podstawowych celów i norm polityki społecznej, data wejścia w życie 29 kwietnia 1964 r.;  

Wymagania wstępne i efekty kształcenia:

ZAŁOŻENIA: przedstawienie podstawowych zagadnień wchodzących w skład przedmiotu polityki społecznej i zatrudnienia w UE. Poznanie przyczyn i skutków współczesnych problemów społecznych oraz wskazanie strategii działania w poszczególnych obszarach.

CEL
w zakresie wiedzy
: poznanie podstawowych pojęć i problemów występujących we współczesnej  polityce społecznej i zatrudnienia w UE oraz zapoznanie się z wybranymi programami działań, podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego na terenie państw członkowskich UE i zasadami ich stosowania.

w zakresie postaw: kształtowanie postawy szacunku wobec praw socjalnych, uwrażliwianie na prawa innych osób i grup społecznych, zwłaszcza zagrożonych ryzykiem socjalnym, rozumienie przyczyn powstawania ekskluzji społecznej, jej skutków i postawy dążącej do tworzenia społeczności zintegrowanej opartej na solidarności międzypokoleniowej.

w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności poprawnego rozumienia i interpretowania zachodzących przemian społecznych, przyczyn występowania ryzyk społecznych i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie potrzeby znajomości praw socjalnych, ich ochrony oraz poprawnego ich stosowania w życiu.

Rodzaj zajęć: wykład obowiązkowy.

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

 


 Plan zajęć

Przedmiot: Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

Ilość godz.: 30, semestr zimowy

 

 • Pojęcie, geneza, funkcje i modele polityki społecznej
 • Przedstawiciele polityki społecznej XX wieku (z uwzględnieniem przedstawicieli szkoły lubelskiej: ks. prof. A. Szymański, ks. prof. A. Wójcicki, kard. S. Wyszyński)
 • Zasady, instrumenty, podmioty zobowiązane do realizacji polityki społecznej
 • Polityka społeczna w zakresie pełnego i produktywnego zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu
 • Pojęcie ubóstwa, przyczyny i skutki występowania. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • System zabezpieczenia społecznego – geneza i ewolucja
 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Pomoc społeczna
 • Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej: ruchy naturalne i wędrówkowe ludności, prognozy demograficzne
 • Wybrane polityki szczegółowe polityki społecznej: polityka rodzinna, polityka edukacyjna, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo
 • Skutki realizacji polityki społecznej

Proponowana literatura: 

 1. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), „Polityka społeczna. Podręcznik akademicki”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
 2. J. Auleytner, „Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany”, Warszawa 2004.
 3. W. Anioł, „Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski”, Warszawa 2003.
 4. W. Ratyński, „Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa 2003.
 5. J. Jończyk, „Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna”, Kraków 2001.
 6. K. Głąbicka, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa (Wydawnictwo WSP TWP) 2001.
 7. B. Balcerzak-Paradowska i S. Golinowska (red.), Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności, Opracowania PBZ, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:

 1. A. Szymański, „Polityka społeczna”, Lublin 1925.
 2. S. Wyszyński, „Duch pracy ludzkiej”, Poznań 1957.
 3. J. Majka, „Katolicka nauka społeczna”, Rzym 1986.
 4. A. M. Świątkowski, „Karta Praw Społecznych Rady Europy”, Warszawa (Wydawnictwo C.H. Beck) 2006.
 5. J. Wratny, „Kodeks pracy z komentarzem”, Warszawa 2005.
 6. S. Golinowska, „Polityka społeczna, koncepcje-instytucje-koszty”, Warszawa 2000.
 7. „Polityka społeczna” – miesięcznik
 8. „Praca i zabezpieczenie społeczne” – miesięcznik

Wymagania wstępne i efekty kształcenia:

ZAŁOŻENIA:

przedstawienie podstawowych zagadnień wchodzących w skład przedmiotu polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Poznanie przyczyn i skutków współczesnych problemów społecznych oraz wskazanie strategii działania w poszczególnych obszarach.

CEL:

 w zakresie wiedzy: poznanie podstawowych pojęć i problemów występujących we współczesnej  polityce społecznej i systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz zapoznanie się ze strategią polityki społecznej dla Polski, programami działań, podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi omawianej problematyki, zabezpieczenia społecznego oraz zasadami ich stosowania.

w zakresie postaw: kształtowanie postawy szacunku wobec praw socjalnych, uwrażliwianie na prawa innych osób i grup społecznych, zwłaszcza zagrożonych ryzykiem socjalnym, rozumienie przyczyn powstawania ekskluzji społecznej, jej skutków i postawy dążącej do tworzenia społeczności zintegrowanej opartej na solidarności międzypokoleniowej.

w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności poprawnego rozumienia i interpretowania zachodzących przemian społecznych, przyczyn występowania ryzyk społecznych i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie potrzeby znajomości praw socjalnych, ich ochrony oraz poprawnego ich zastosowania w życiu.   

Rodzaj zajęć: wykład obowiązkowy.

Forma zaliczenia: egzamin.

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2012 14:39