Dr hab. Elżbieta Rydz

 

Katedra Psychologii Rozwojowej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  

Autorstwo i współautorstwo monografii:

        Rydz E. (2012). Tendencje rozwojowe religijności młodych dorosłych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

        Rzechowska E., Steuden S., Musiał D., Rydz E. i Tatala M. (red.). (2011). Contemporary Interpretations of the Theory of Positive Disintegration, Lublin: TN KUL.(dofinansowane przez MNiSW)

Redakcja monografii:

   Rydz E., Musiał D. (red.). (2007). Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T.1. Lublin: TN KUL JPII. (dofinansowane przez MNiSW)

   Rydz E., Musiał D. (red.). (2008). Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T.2. Lublin: TN KUL JPII. (dofinansowane przez MNiSW)

   Rydz E., Musiał D. (red.). (2010). Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. T.3. Lublin: TN KUL JPII. (dofinansowane przez MNiSW)

   Rydz E., Musiał D. (Eds.).(2010). The Psychology of Human Development - Selected Issues, Vol.1. Lublin: TN KUL JPII. (dofinansowane przez MNiSW)

   Musiał D., Rydz E., (Eds.).(2013). The Psychology of Human Development - Selected Issues, Vol.2. Lublin: TN KUL JPII. (dofinansowane przez MNiSW)

Rozdziały w monografiach:

    Rydz E., (2014). Development of religiousness in young adults. In: Functioning of young adults in a changing world. K.Adamczyk, M.Wysota (red.)., Wydawnictwo Libron, Kraków, 67-84.

    Rydz E. (2014). Rozwój religijności/duchowości w rodzinie. W: Psychologia Rodziny, I.Janicka, H.Liberska,Wydawnictwo PWN, Warszawa, 203-220.

    Rydz E. (2011). Important life decisions of young people. W: E.Rzechowska, S.Steuden, D.Musiał, E.Rydz i M.Tatala (red.).: Contemporary Interpretations of the Theory of Positive Disintegration, Lublin: TN KUL, 25-43.

   Rydz E. Słysz. E. (2011). Anticipation of Life Events and Awareness of One’s Development In People during the Period of Late Adulthood. W: E.Rzechowska, S.Steuden, D.Musiał, E.Rydz i M.Tatala (red.).: Contemporary Interpretations of the Theory of Positive Disintegration, Lublin: TN KUL, 135-161.

   Rydz E., Gladysz A. (2013). Understanding the irreversibility of death in children. W: Musiał D., Rydz E., (Eds.). The Psychology of Human Development - Selected Issues, Vol.2.Lublin: TN KUL JPII.

   Zarzycka B., Rydz E. (2013) Explaining the relationship between emotions towards God and sense of coherence in polish young, middle and late adults W: Musiał D., Rydz E., (Eds.). The Psychology of Human Development - Selected Issues, Vol.2.Lublin: TN KUL JPII.

   Rydz E. (2001). Refleksje  wokół psychologii i etyki miłości. W: H.Liberska, M.Matuszewska (red.). Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt. Poznań. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 117-137.

   Rydz E. (2002). Rozwój decyzji religijnych u młodzieży. W: J.Makselon (red.). Studia z Psychologii Rozwoju. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 143-169.

   Rydz E. (2005). Istotne treści religijne w percepcji młodzieży – analiza psychologiczna. W: Tatala M., Szczukiewicz P., Kościelecki K. (red.). Być sobą. Przekraczanie ograniczeń w kierunku wyższej jakości życia. Lublin, Polihymnia, 65-83.

   Rydz E. (2005). Psychologiczne aspekty przepowiadania. W: J. Twardy, W. Broński, J. Nowak (red.). Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej. Kielce: Wydawnictwo Ambona, 56-75.

   Rydz E., Ramsz J. (2007). Rozwój celów decyzji życiowo doniosłych w biegu życia człowieka. Empiryczne badanie młodzieży i osób dorosłych. W: E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka.  T.1. Lublin: TN KUL JPII. 217- 234.

   Rydz E.  (2007). Kształtowanie się religijności młodzieży w wielu gimnazjalnym. W: J. Stala (red.). Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. T.2. Wychowanie religijne i katecheza. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, 23- 43.

   Rydz E. (2007). Kształtowanie się religijności młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W: J. Stala (red.). (2007). Wychowanie młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym. T.2. Wychowanie religijne i katecheza. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, 21- 40.

   Rydz E., Zarzycka B. (2008). Kompetencje społeczne a religijność osób w okresie młodej dorosłości. W: E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka, T.2. Lublin: TN KUL JPII, 65-82.

   Rydz E., Zarzycka B. (2009). Poczucie koherencji a struktura religijności. W: H. Gasiul, E. Wrocławska-Warchala (red.), Osobowość i religia. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 370-383.

   Zarzycka B., Rydz, E. (2009). Poczucie koherencji a style poznania religijnego u młodzieży. W: H. Gasiul, E. Wrocławska-Warchala (red.), Osobowość i religia. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 357-369.

   Bartczuk R., Rydz E., Tatala M., Zarzycka B. (2011). Dziecięce teorie Boga – doniesienie z badań. W: B.Gulla, M.Borowska (red). Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 56-68.

   Gładysz A., Rydz E. (2011). Rozumienie uniwersalizmu śmierci przez dzieci w wieku przedszkolnym – doniesienie z badań. W: B.Gulla, M.Borowska (red.). Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej,

68-89.

   Rydz E. (2014). Development of religiousness in young adults. In: K.Adamczyk, M.Wysota Functioning of young adults in a changing world. Kraków: Wydawnictwo Libron, 67-84.

Czasopisma naukowe:

   Rydz E. (1995). The development of life planning and related decisions making during adolescence.  Polish Quarterly of Developmental Psychology, 1(2), 83-91. (MNiSW, 1995).

   Zarzycka B., Rydz E. (2011). The level of social desirability and religiosity in youth. Mental Health, Religion and Culture, 14,5,411-422.

   Zarzycka B., Rydz E. (2014). Explaining the relationship between Post-critical Beliefs and Sense of Coherence in Polish young, middle and late adults. Journal of Religion and Health, 53(3), 834-48,  DOI 10.1007/s10943-013-9680-7.

   Zarzycka B., Rydz E. (2014). Centrality of religiosity and sence of coherence: a cross-sectional study with polish young, middle and late adults. International Journal of Social Science Studies, 2(2),126-136.

   Rydz E. (1992). Zachowania suicydalne dzieci a postawy  ich rodziców. Wykłady z  Psychologii w KUL, 6, 377-375.

   Rydz E. (1997). Specyfika planowania własnego  życia u młodzieży (doniesienie z badań).  Roczniki Naukowo Dydaktyczne WSP  Kraków, 180,  87-99.

   Rydz E.  (2001). Plany życiowe młodzieży w aspekcie  antycypacyjno - realizacyjnym. Psychologia Rozwojowa, 6 (3-4), 289-307. (MNiSW 8 pkt/2012).

   Rydz E., Ramsz J. (2003). Przedmiot decyzji życiowo doniosłych. Badania rozwojowe osób od 12 do 80 roku życia. Psychologia Rozwojowa, 8 (2-3), 71-81.(MNiSW 8 pkt/2012).

    Rydz E. (2003). Psychologiczne podstawy kształtowania się religijności dzieci w wieku przedszkolnym. Przegląd Homiletyczny, 7,213-226. (MNiSW 5 pkt/2012).

   Rydz E. (2004). Psychologiczne podstawy kształtowania się religijności dzieci w wieku  młodszym szkolnym. Przegląd Homiletyczny, 8, 153-165. (MNiSW 5 pkt/2012).

   Rydz E. (2005). Psychologiczne podstawy kształtowania się religijności młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Przegląd Homiletyczny, 9, 157-175.(MNiSW 5 pkt/2012).

   Rydz E. (2006). Psychologiczne podstawy kształtowania się religijności młodzieży w wieku od 18 do 24 lat. Przegląd Homiletyczny, 10, 117-131. (MNiSW 5 pkt/2012).

  Rydz E. (2007). Rozwój umiejętności planowania własnego życia w aspekcie zdrowia psychicznego. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio D, Vol.LXII, Suppl. XVIII, N.7, 710, 165-170.(MNiSW 5 pkt/2005, 2 pkt/2007)

   Rydz E., Jakimiak M. (2007). Wielowymiarowe modele struktury religijności i metody pomiaru religijności człowieka dorosłego. Psychologia Rozwojowa, 12(3),19-29.(MNiSW 8 pkt/2012).

   Rydz E., Zarzycka B.  (2008). Poziom religijności a poczucie spójności wewnętrznej w okresie młodzieńczym. Psychologia Rozwojowa, (13)4, 49-59.(MNiSW 8 pkt/2012).

   Rydz E., Zarzycka B. (2011). Style poznania religijnego a postawy wobec Eucharystii. W: A.Jagiełło, B. Soiński  (red.). Edukacja, Teologia i Dialog, t. 8. Poznań: Redakcja Wydawnictw Uniwersytetu i. Adama Mickiewicza, 125-143.

      

Hasło do Encyklopedii Katolickiej:

Rydz E. (2002). Konorski Jerzy.  Encyklopedia Katolicka, T.9, Lublin, TN KUL, 662.

Rydz E. (2008). Młodzież. Rozwój decyzyjny młodzieży. Encyklopedia Katolicka, T.12, Lublin, TN KUL, 1411-1414.

Aktywny udział w konferencjach

konferencje międzynarodowe

     The VIth European  Conference on Developmental Psychology,  Bonn, sierpień 1993, poster Rydz E. The development of decisions concerning the own life planning of adolescents.

     Workshop on Developmental Psychology within its National and Cross National Contexts, Kraków, maj 1994.

     Międzynarodowa Konferencja: Dzieci i młodzież a problemy współczesnego życia - perspektywa psychologiczna, Kraków, czerwiec 1994, referat Rydz E. Development process of planning in children (Bidell and Fisher’s dynamic skills model of planning process development).

    Międzynarodowa Sesja Plakatowa  Current Trends  in Polish Developmental Psychology, Kraków, styczeń 1995, plakat Rydz E. The development on life planning of adolescents.

     The VIIth European Conference on Developmental Psychology, Kraków, sierpień  1995, referat Rydz E. The development of life planning and related decision making during adolescence and young adulthood.

     The 5th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Liege, Belgia, maj 1996, referat Rydz E. The development of life planning and related decision-making during adolescence.

     Międzynarodowa Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej V, Lublin, czerwiec 2000, referat Rozwój religijności młodzieży. Specyficzne kompetencje religijnego i duchowego rozwoju młodzieży.

     Międzynarodowa Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej VIII, Lublin, lipiec 2001, referat Rydz E. Kompetencje kerygmatyczne. Aspekty metodologiczne.

     II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Od Uzależnienia Ku Wolności. Młodzież w poszukiwaniu tożsamości. Rozwój w procesie przezwyciężania uzależnień. Zakroczym, październik 2004, referat Rydz E. Młodzież w poszukiwaniu sensu życia – psychologiczne aspekty odbioru i przekazu istotnych treści religijnych przez osoby w wieku od 12 do 24 lat.

     Międzynarodowa Konferencja Naukowa Promocja zdrowia w różnych okresach życia, Lublin, maj 2007, referat Rydz E. Rozwój umiejętności planowania własnego życia w aspekcie zdrowia psychicznego.

International Conference Personality and Religion. Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, October, 2007, referat E.Rydz, B.Zarzycka Poczucie koherencji a struktura religijności u młodzieży, referat B.Zarzycka, E.Rydz Poczucie koherencji a style poznania religijnego u młodzieży.

     14th European Conference on Developmental Psychology (ECDP), Vilnius, Lithuania. August, 2009, plakat Rydz E., Zarzycka B.: The sense of Coherence vs. Religiosity among Youth.

     The 2009 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Austria: Vienna, August,.2009, plakat Zarzycka B., Bartczuk R.P., Rydz E: Internal Structure of the Polish Version of S. Huber`s Emotions towards God Scale (EtG).

     The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA 2010). Lithuania: Vilnius, May, 2010, plakat Zarzycka B.,  Rydz, E.: The Sense of Coherence and Religious Emotions among Youth.

      I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna Nauka Wobec Religijności i Duchowości Człowieka, Gdańsk, kwiecień 2012, referat Rydz E.  Strukturalne teorie rozwoju religijności.

      The Medical and Surgical Practice of NaProtechnology w Salt Lake City, USA July, 2012, referat Barczentewicz M., Maksym R., Furman O., Rydz  E. (2012). Latent hyperprolactinaemia and infertility (referat jest efektem interdyscyplinarnej współpracy ze środowiskiem  lekarskim skupionym w Lubelskim Centrum NaProtechnologii Macierzyństwo i Życie The Foundation of John Paul II Institute of Marital Infertility Treatment).

   II Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna Nauka Wobec Religijności i Duchowości Człowieka, Gdańsk, czerwiec 2014, referat Rydz E. Psychologiczna analiza wybranych parametrów religijności u polskiej młodzieży katolickiej

 

konferencje ogólnopolskie

   II Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Przegorzały, styczeń 1993, referat Rydz E. Rozwój decyzji dotyczących planowania własnego życia u młodzieży.

   XXVIII  Zjazd Naukowy Psychologów PTP, Opole, wrzesień 1993, referat Rydz E. Rola decyzji religijnych w rozwoju umiejętności planowania własnego życia u młodzieży religijnej.

   III Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Kazimierz Dolny, styczeń 1994, referat Rydz E. Specyfika planowania własnego życia u młodzieży.

   IV Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Prądocin, maj 1995, referat Rydz E. Psychologia narracyjna (zarys problematyki).

   VI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Wrocław, maj 1997, referat Rydz E. Specyfika rozwoju planowania własnego życia  u młodzieży.

   VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, Puławy, maj 1998, referat Rydz E. Przejawy religijności w decyzjach życiowo doniosłych młodzieży.

   VIII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych,  Częstochowa, kwiecień 1999, referat Rydz E.  Rozwój planowania własnego życia u młodzieży.

   Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej IV, Dąbrowica, czerwiec 1999, referat Rydz E. Rozwój planowania własnego życia u młodzieży - aspekty metodologiczne.

   Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej VI, Dąbrowica, czerwiec 2000, referat Rydz E. Psychologiczne założenia rozwoju kompetencji kerygmatycznych u człowieka.

   Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej VII Wprowadzanie w zasady wyższej jakości życia, Szklarska Poręba, grudzień 2000, referat Rydz E. Kompetencje kerygmatyczne w rodzinie.

   IX Ogólnopolska  Konferencja Psychologów Rozwojowych, Tarnów, kwiecień 2000, referat Rydz E. Plany życiowe młodzieży w aspekcie antycypacyjnym i realizacyjnym.

   Specjalistyczna Konferencja Psychologów Rozwoju, Szklarska Poręba, grudzień 2001, referat Rydz E. Wybrane aspekty planowania własnego życia w perspektywie life-span.

   II Ogólnopolska Konferencja Inter- i Transdyscyplinarna Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się człowiekiem, Olsztyn, czerwiec 2001, referat Rydz E. O kształtowaniu kompetencji kerygmatycznych w rozwoju religijnym młodzieży.

   XXXIII Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej na temat Rozwój człowieka, Ołtarzewo, wrzesień 2001, referat Rydz E. Rozwój decyzji religijnych u młodzieży.

   Specjalistyczna Konferencja Psychologów Rozwoju, Szklarska Poręba, grudzień 2001, referat Rydz E. Wybrane aspekty planowania własnego życia w perspektywie life-span; referat Rydz E. Kompetencje kerygmatyczne u osób w wieku od 12 do 24 lat. Doniesienie z badań.

   XI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Rozwój-Natura-Wychowanie, Cieszyn, kwiecień 2002, referat Rydz E. Rozwój religijności młodzieży w aspekcie przekazu nabytych treści religijnych; referat Rydz E., Ramsz J. Rozwój umiejętności dokonywania decyzji życiowych u człowieka w biegu jego życia. empiryczne badania osób od 12 do 80 roku życia.

   XXXI Zjazd Naukowy PTP. Psychologia w perspektywie XXI wieku.Lublin, wrzesień 2002, referat Rydz E. Społeczne uwarunkowania decyzji życiowo ważnych w świadomości młodzieży – ujęcie rozwojowe.

   Specjalistyczna Konferencja Naukowa: Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej IX pt.: Psychologiczna problematyka różnic płci, Dąbrowica, czerwiec 2002, referat Rydz E.  Rozwój zdolności przyjmowania i przekazywania religijności u młodzieży męskiej i żeńskiej.

   Psycholog zawodem zaufania publicznego Seminarium organizowane przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL, Kazimierz Dolny, 30 listopada – grudzień 2002 (udział w dyskusji panelowej).

   Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło. Sympozjum z okazji 20-lecia śmierci i 100-lecia urodzin Profesora Dąbrowskiego. Sympozjum organizowane przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL oraz Instytut Kultury Moralnej KUL, czerwiec 2001 (jako przewodnicząca).

   XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: W poszukiwaniu nowych sposobów wyjaśniania rozwoju: od klasycznych do nowych propozycji, Kraków, czerwiec 2003, referat Rydz E. Specyfika wyjaśniania rozwoju kompetencji odbioru i przekazu treści religijnych młodzieży, referat Rydz E. Rozwój świadomości ryzyka egzystencjalnego przy podejmowaniu decyzji życiowo doniosłych. Empiryczne badania osób w wieku od 12 do 80 roku życia.

   Sympozjum Sekcji Homiletyków Polskich Mowa żywa - Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej. Kielce-Skorzeszyce, październik  2003, referat Rydz E. Psychologiczne aspekty przepowiadania.

   XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Człowiek w świecie – świat w człowieku. Perspektywa psychologii rozwoju, Białystok – Augustów, czerwiec 2004,  organizacja sympozjum Rozwój religijności człowieka  (wraz z dr M.Tatalą),

referat Rydz E. Rozwój kompetencji odbioru i przekazu treści religijnych u młodzieży.

   XV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Bieg życia – między uniwersalnością a wyjątkowością zmian w rozwoju, Ustroń, czerwiec 2006,  organizacja sympozjum Rozwój młodzieży i dorosłych w dziedzinach życia religijnego (z dr M.Tatalą), referat Rydz E., Jakimiak M. Wielowymiarowe modele struktury religijności i metody pomiaru religijności człowieka dorosłego.

   XIV Sympozjum Duszpasterzy Katolickich Ośrodków i Wspólnot Pomagających Ludziom Uzależnionym Wpływ religijności na proces terapeutyczny osób uzależnionych od narkotyków, Częstochowa, listopad 2006, wykład : Rydz E. Wymiary religijności w ujęciu psychologicznym.

   XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Drogi rozwoju człowieka w świecie współczesnych wartości, Poznań, czerwiec 2007, organizacja sympozjum Rola religijności w rozwoju człowieka (z M.Tatalą), referat Rydz E..Zarzycka B. Poziom religijności a poczucie koherencji u młodzieży, referat Rydz E. Rozwój religijności młodzieży w wybranych współczesnych koncepcjach teoretycznych

   XXXIX Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. Psychologiczno-pastoralne aspekty Eucharystii. Wrocław, wrzesień 2007, referat Zarzycka B., Rydz E. Style poznania religijnego a postawy wobec Eucharystii

   XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Cztery pory roku w rozwoju człowieka, Bydgoszcz, czerwiec 2008, referat Rydz E., Zarzycka B. Kompetencje społeczne a religijność młodzieży; referat Zarzycka B., Rydz E. Poziom aprobaty społecznej a religijność młodzieży.

   Międzyśrodowiskowe Forum Dyskusyjne, Kazimierz Dolny, maj 2007, referat Rydz E. Psychologiczna analiza odbioru treści religijnych u młodzieży. Rozwojowe badania osób w wieku od 18. do 24. roku życia.

   Konferencja naukowa Cienka linia życia – problematyka samobójstw, organizowana przez Sekcję Psychologii Klinicznej i Sekcję Neuropsychologii Koła Naukowego Studentów Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, luty 2009, referat Rydz E. Rozwojowe aspekty suicydologii dziecięcej.

   XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Wrocław, czerwiec 2009, referat Rydz E.,  Zarzycka B. Centralność i treść religijności a poczucie koherencji.

   XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka, Łódź, czerwiec 2010, referat  Zarzycka B., Rydz E. Przekonania  postkrytyczne  a  poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości, plakat Zarzycka B., Rydz E.: Człowiek w świecie wartości: centralność i treść religijności a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. 

   XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwoju Wiedza o rozwoju w poznaniu człowieka, Kraków, czerwiec 2011, referat Rydz E. Psychospołeczne uwarunkowania kształtowania się autentyzmu religijnego u młodych dorosłych, referat Walesa C., Rydz E. Religijne przezywanie piękna u młodzieży, plakat Zarzycka B., Rydz E. Emocje względem Boga a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości.

   Konferencja Psychologiczna Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, listopad 2011, referat Bartczuk R., Rydz E., Tatala M., Zarzycka B.  Dziecięce teorie Boga – doniesienie z badań, referat Gładysz A., Rydz E.  Rozumienie uniwersalizmu śmierci przez dzieci w wieku przedszkolnym – doniesienie z badań.

   XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Wspomaganie rozwoju człowieka z perspektywy teorii i praktyki, Zielona Góra, maj 2012, referat Rydz E. Świadomość religijna w procesie optymalizacji rozwoju młodzieży, referat Rydz E. Wspomaganie rozwoju religijności młodzieży w kontekście współczesnych ujęć teoretycznych,  referat Zarzycka B., Rydz E.  Integrująca funkcja religijności w kontekście trudnych zdarzeń życiowych.

   Seminarium z cyklu ”Badania i Polityka Edukacyjna” pt. Wpływ Funkcji Wykonawczych Na Osiągnięcia Typu Szkolnego. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, kwiecień 2012, referat Rydz E., Musiał D. Podejmowanie decyzji a funkcje wykonawcze u dzieci przedszkolnych.

   I Międzyuczelniane Sympozjum Naukowe pt. Religijność, duchowość, psychologia, UPJPII – KUL, Kraków, kwiecień 2012, referat Rydz E.  Metodologiczne aspekty badań nad religijnością człowieka ze szczególnym uwzględnieniem analiz jakościowych oraz Badawcze aspekty religijności – dyskusja panelowa pod kierunkiem Czesława Walesy z udziałem: A. Posackiego, M. Ligęzy, E. Rydz.

   XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Zmiany rozwojowe w biegu życia – konteksty i perspektywy, Lublin, czerwiec 2014, referat Rydz E. Struktura religijności polskiej młodzieży katolickiej – psychologiczna analiza rozwojowa.

 

Udział w komitetach programowych i organizacyjnych konferencji i sympozjów naukowych

 

międzynarodowe

   Międzynarodowej Sesji Plakatowej Current Trends in Polish Developmental Psychology, Kraków, styczeń 1995, (jako sekretarz i członek komitetu naukowego i organizacyjnego).

   Międzynarodowa Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej V, Lublin, czerwiec 2000 (jako członek komitetu naukowego i organizacyjnego).

   Międzynarodowa Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej VIII, Lublin, lipiec 2001 (jako członek komitetu naukowego i organizacyjnego).

.

ogólnopolskie

   III  Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, styczeń 1994, Kazimierz Dolny (jako sekretarz i członek komitetu naukowego i organizacyjnego, przewodniczący komitetu dr M.Grygielski).

   Sympozjum  naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło. Sympozjum z okazji 20-lecia śmierci i 100-lecia urodzin Profesora Dąbrowskiego organizowane przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL oraz Instytut Kultury Moralnej KUL, czerwiec 2001, Lublin (jako przewodnicząca komitetu naukowego i organizacyjnego).

   Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Polska Psychologia Rozwojowa: Wczoraj, Dziś i Jutro – połączone z Jubileuszem Profesora Czesława Walesy, Lublin, 28 września 2008 (pełniłam funkcję przewodniczącej z dr D.Musiał).

     I Międzyuczelniane Sympozjum Naukowe Religijność, duchowość, psychologia, UPJPII – KUL, Kraków,  kwiecień 2012 (jako członek komitetu naukowego).

    Obecnie przewodniczę organizacji II Międzyuczelnianego Sympozjum Naukowego Religijność, duchowość, psychologia, UPJPII – KUL, Kraków, 1-2 grudnia 2012.

 

 

      Ponadto uczestniczyłam w organizacji cyklicznych konferencji i sympozjów organizowanych przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL, były to:          

Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej I, Kazimierz Dolny, 1996.

   Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej II, Kazimierz Dolny, 1997.

   Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej III, Dąbrowica, 1998.

   Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej IV, Dąbrowica, 1999.

   Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej VI, Dąbrowica, 2000.

   Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej VII  Wprowadzanie w zasady wyższej jakości życia, Szklarska Poręba 2000. 

   Specjalistyczna Konferencja Psychologów Rozwoju, Szklarska Poręba, 2001.

   Specjalistyczna Konferencja Naukowa Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej IX:  Psychologiczna problematyka różnic płci, Dąbrowica, 2002.

                   

Udział w projektach badawczych

Projekty dofinansowane:

1. Rydz E. Psychologiczna analiza odbioru treści religijnych u młodzieży. Rozwojowe badania osób w wieku od 18. do 24. lat: grant wewnętrznego KUL: numer: N N106 116234 (czerwiec 2007) (jako kierownik projektu).

2. Rydz E. Integrujące funkcje treści religijnych w rozwoju religijności młodzieży, stypendium naukowo-badawcze ufundowane przez Rev. Franciszek Leśniak Foundation, Ontario, Kanada, 2006-2007.  

3. Rydz E. Udział treści religijnych  w procesie reinterpretacji  trudnych doświadczeń życiowych w świetle teorii K.Dąbrowskiego. Idiograficzne badania młodzieży religijnej,  stypendium naukowo-badawcze ufundowane przez Rev. Franciszek Leśniak Foundation, Ontario, Kanada, 2009-2010.

4. Zarzycka B. (kierownik), Rydz E. Centralność i treść systemu konstruktów religijnych a poczucie spójności wewnętrznej. Grant ministerialny  numer N106277636, 2009 – 2011 .

5. Dwukrotne stypendium językowe w Language Studies International (LSI) w Londynie (F.Lesniak Foundation – Canada oraz TP KUL Londyn), Londyn, LSI, 2005 i Londyn, LSI, 2009).

6. Wydanie pięciu publikacji (książek) w Towarzystwie Naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - dofinansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Inne aktywności naukowe (ważniejsze)

1.Współpraca w interdyscyplinarnym projekcie badawczym na temat związku stresu psychologicznego z problematyką niepłodności kobiet z Lubelskim Centrum NaProtechnologii Macierzyństwo i Życie The Foundation of John Paul II Institute of Marital Infertility Treatment.

2.Funkcja konsultanta naukowego w projekcie badawczym „50+” kierowanym przez dr hab. E.Rzechowską, prof KUL.

 

Nagrody i wyróżnienia:

1. Nagroda Rektora KUL za wyróżniającą pracę doktorską pt. Rozwój planowania własnego życia u młodzieży. Empiryczne badania osób w wieku od 12. do 24 lat, 1999.

2. Nagroda Rektora KUL: Nagroda indywidualna IV stopnia, 8 grudnia 2008.

3. Nagroda Rektora KUL: Nagroda zespołowa IV stopnia, 19 grudnia 2009.

4. Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2011.

5. Nagroda Instytutu Psychologii KUL im. Prof. Josepha Sidorowskiego, 2014.

6. Nagroda Rektora KUL: Nagroda indywidualna II stopnia , 2015.

7.  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, 2015.

 

 

 

Członkostwo w organizacjach

1.Polskiego Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka (od 2007 roku: członek Zarządu), (systematyczny udział w śródrocznych zebraniach Zarządu Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP: Lublin, 2009, Wrocław, 2009, Warszawa, 2010, Bydgoszcz, 2011, Kraków, 2011, Kielce, 2012, Zielona Góra, 2012).

2. Polskie Towarzystwo Psychologii Religijności i Duchowości

2.Towarzystwo Naukowe KUL

3. Instytutu Kultury Moralnej KUL.

4. European Association for Research on Adolescence ( w 1996/1997).

Opieka naukowa nad studentami:

     Promotor 29 prac magisterskich (oraz promotor pomocniczy 5 prac mgr, pisanych pod kierunkiem prof. C.Walesy).

     Inicjator i opiekun naukowy studenckiego programu wspomagającego rozwój decyzyjny młodzieży niedowidzącej i niewidzącej pt. Moja przyszłość (kierownik projektu R.Modrzyński, student psychologii KUL), dofinansowanego ze środków unijnych w ramach programu Youth, Education and Culture: Akcja 3 Inicjatywy młodzieżowe (Lublin, 2006 - 2007).

     Prowadzenie obozu naukowego (jako opiekun naukowo-dydaktyczny) Wspomaganie rozwoju psychicznego dzieci, dla studentów IV roku psychologii KUL w Domu Dziecka w Zwierzyńcu (obóz dofinansowany przez Rektora KUL), wrzesień 2004. Dziewięć studentek psychologii uzyskało Nagrodę Rektora za twórczy wkład w powstanie i realizację autorskiego programu warsztatów integracyjno-terapeutycznych dla dzieci w ramach obozu naukowego Katedry Psychologii Rozwojowej KUL.

Funkcje uczelniane:

Od roku akademickiego 2006/2007 do 2013 opiekun praktyk studenckich (wraz z dr D.Musiał).

Wydziałowy Koordynator XI Lubelskiego Festiwalu Nauki 2014

Kilkakrotnie funkcja tutora naukowego studentów Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych (MISH) KUL.

Działalność popularnonaukowa, między innymi:

Recenzje książek psychologicznych dla czasopism teologicznych, np:

Rydz E. (2006). Recenzja książki A.D.Harta Adrenalina a stres. W: Pastores. Kwartalnik Poświęcony Formacji Kapłańskiej, 32 (3), 180-181.

Rydz E. (2007). Recenzja książki V.Kesslera Krytykować nie raniąc. W: Pastores. Kwartalnik Poświęcony Formacji Kapłańskiej, 35 (2), 185-186.

Rydz E. (2007). Recenzja książki I.Trobisch Być kobietą. W: Pastores. Kwartalnik Poświęcony Formacji Kapłańskiej, 36 (3), 177-178.

Artykuły popularnonaukowe, np.:

Rydz E. (2000). Wartości a decyzje młodzieży. Niedziela Lubelska.

Rydz E. (2000). O kształtowaniu sumienia. Niedziela Lubelska.

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Kontakt:

Katedra Psychologii Rozwojowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskigo Jana Pawła II

Al.Racławickie 14

20-950 Lublin

Tel. 081 44 53 439

elzbieta.rydz@kul.lublin.pl

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019 13:22