Dawid Soszyński

Przydrożne szpalery drzew w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego północnego Lublina
[Roadside tree lanes in northern Lublin local spatial development plans]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Roślinność pasów przydrożnych Lublina : potencjał i zagrożenia
Redaktorzy: Ewa Trzaskowska
Strony od-do: 71-82
Streszczenie: Planowanie przestrzenne jest określane w literaturze jako jedno z podstawowych narzędzi ochrony drzew w mieście. Celem artykułu jest ukazanie rzeczywistej roli dokumentów planistycznych w ochronie i kształtowaniu przydrożnych szpalerów drzew. Jako obszar badań wybrano północną część Lublina. W artykule przedstawiono wyniki analiz zapisów dokumentów planistycznych skonfrontowane z obrazem stanu istniejącego, opracowanym na podstawie materiałów fotolotniczych i inwentaryzacji terenowej. Pozwoliło to na ocenę zakresu i skuteczności planów miejscowych w ochronie i kształtowaniu zadrzewień przydrożnych Lublina a także wskazanie głównych problemów i wyzwań związanych z tym zagadnieniem
Słowa kluczowe: zieleń miejska, drzewa przydrożne, planowanie przestrzenne, plany miejscowe, Lublin
Dostęp WWW: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/aktualnosci/2018/konferencja_-_roslinnosc_pasow_przydroznych/monografia_-_roslinnosc_pasow_przydroznych_lublina.pdf