Dawid Soszyński

Cultural landscape indicators of the lakeside and riverside villages of the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (ISSN: 1733-4233)
Współautorzy: Barbara Sowińska-Świerkosz
Rok wydania: 2017
Tom: 14
Strony od-do: 131-139
Streszczenie: Kulturowe wskaźniki krajobrazowe stanowią ilościowe i jakościowe miary odnoszące się do różnorodnych cech środowiska, w tym materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz fizjonomii krajobrazu. Wskaźniki te, mogą być analizowane w odniesieniu do architektonicznych, przestrzennych, socjalnych, wizualnych i związanych z percepcją oraz ekonomicznych aspektów. Niniejszy artykuł ma na celu określenie takiego rozbudowanego zestawu wskaźników w odniesieniu do 7 miejscowości położonych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Cechą wspólną analizowanych przestrzeni jest ich silny związek z jeziorem lub rzeką, który został podkreślony zastosowaniem specyficznych wskaźników odnoszących się do cech przestrzeni nadwodnych. W rezultacie dla każdej miejscowości określonych zostało 18 wskaźników. Wyniki analiz pokazały, że najwyższa jakość krajobrazu kulturowego cechuje miejscowość Wola Uhruska oraz Jezioro Krasne i rzekę Bug w Woli Uhruskiej. Najniższą jakość mają natomiast miejscowość Grabniak oraz rzeka Wieprz w Kijanach. Wykazano również, że miejscowości odznaczają się wyższą jakością krajobrazu kulturowego niż przestrzenie nadwodne z nimi związane.
Słowa kluczowe: wskaźniki kulturowe, wskaźniki krajobrazowe, obszary nadjeziorne, obszary nadrzeczne, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Dostęp WWW: http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/123014/edition/107249/content/cultural-landscape-indicators-of-the-lakeside-and-riverside-villages-of-the-leczynsko-wlodawskie-lakeland-sowinska-swierkosz-barbara-soszynski-dawidCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dawid Soszyński and Barbara Sowińska-Świerkosz",
title = "Cultural landscape indicators of the lakeside and riverside villages of the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland",
journal = "Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego",
year = "2017",
pages = "131-139"
}

Cytowanie w formacie APA:
Soszyński, D. and Barbara Sowińska-Świerkosz(2017). Cultural landscape indicators of the lakeside and riverside villages of the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 131-139.