Finanse i podatki w działalności gospodarczej - seminarium

Cele przedmiotu:
1. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa finansowego.
2. Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce.
3. Prezentacja zasad z zakresu prawa autorskiego.
Wymagania wstępne:
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku studiów. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansowego. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa finansów publicznych, prawa podatkowego oraz prawoznawstwa, prawa administracyjnego, cywilnego, a także prawa konstytucyjnego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych podatków w tym preferencji podatkowych, formularzy podatkowych pism procesowych, orzecznictwa.
K_W 15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych np. doradcy podatkowego.
K_W 16 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów podatkowych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej.
K_U 06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego.
K_U08Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa podatkowego jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów podatkowych.
K_U10Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa podatkowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa finansowego.
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy magisterskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Un_P_W01 Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście podatkowym
Un_P_U01Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
Un_P_K01Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowe
Metody dydaktyczne:
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, pisma organów podatkowych,
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej
Treści programowe:
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa finansowego. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowania planu pracy magisterskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy magisterskiej . Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu zaawansowania prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł i literatury
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Uzależnione są od postępów pracy nad przygotowaniem dysertacji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
W. Wojtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2018, ;
A Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016,
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2010,
System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. III pod red. L. Etela, Warszawa 2010.
Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, C.H.Beck, Warszawa 2017,

Opodatkowanie zagranicznej działalności gospodarczej - wykład

Cele przedmiotu:
C1: Przekazanie podstawowych wiadomości o pojęciu, charakterze, strukturze i zakresie stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej
C2: Omówienie zasad i praktyczne zastosowanie metod eliminacji podwójnego opodatkowania
C3: Charakterystyka reguł rozdziału roszczeń podatkowych w zakresie różnych dochodów transgranicznych związanych z działalnością gospodarczą w oparciu o przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przepisy wewnętrzne przy uwzględnieniu orzecznictwa i interpretacji prawa podatkowego.
C4: Omówienie unijnych regulacji prawnych odnoszących się do podatków bezpośrednich i ich implementacji do polskiego prawa podatkowego.
Wymagania wstępne:
Znajomość Konstytucji RP, ogólnych zasad prawa międzynarodowego publicznego.
Znajomość ogólnego prawa podatkowego oraz podatków: dochodowego od osób fizycznych, dochodowego od osób prawnych.
Efekty kształcenia:
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej.
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje międzynarodowego prawa podatkowego oraz rozumie zasady jego funkcjonowania.
K_W07 Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnopodatkowych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji międzynarodowego prawa podatkowego w szczególności w zakresie transgranicznej działalności gospodarczej .
KW_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnopodatkowym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji podatkowych w szczególności w zakresie transgranicznej działalności gospodarczej.
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnopodatkowych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. I
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości w zakresie opodatkowania transgranicznych stanów faktycznych
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z obszarem międzynarodowego prawa podatkowego w szczególności w zakresie transgranicznej działalności gospodarczej
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnopodatkowych o charakterze transgranicznych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT)
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich międzynarodowe skutki prawnopodatkowe
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Un_P_W01 Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście podatkowym
Un_P_U01Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
Un_P_K01 Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowe
Metody dydaktyczne:
Analiza i interpretacja tekstu źródłowego. Wykład problemowy. Dyskusja dydaktyczna. Studium przypadku (case study).
Prezentacje przygotowane przez prowadzącego, artykuły naukowe, opracowania praktyczne, wybór orzecznictwa i interpretacji podatkowych
Treści programowe:
1. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie wprowadzenie a prowadzenie działalności gospodarczej (przesłanki występowania podwójnego opodatkowanie, zasada rezydencji, zasada źródła. Modelowa Konwencja OECD.
2. Metody i środki unikania podwójnego opodatkowania. Praktyczne obliczanie podatku od dochodów zagranicznych w szczególności uzyskanych w ramach działalności gospodarczej.
3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rezydencja w UPO.
4. Problematyka zagranicznego zakładu.
5. Zasady opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów i majątku w świetle UOP. Wykorzystywanie struktur UOP do uchylania się od opodatkowania i optymalizacji podatkowej.
6. Problematyka wielonarodowych przedsiębiorstw powiązanych. Ceny transferowe.
7. Zakres harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE.
8. Kierunki działalności OECD, G20 oraz UE w ramach przeciwdziałania erozji bazy podatkowej oraz eliminacji agresywnego planowania podatkowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin w formie pisemnej – test jednokrotnego wyboru z pytaniami zamkniętymi uzupełniony pytaniami otwartymi. Ocena zaliczenia numeryczna w skali ocen od 2 do 5, ustalana wg. poniższego schematu:
a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0),
b) 81 – 90% plus dobry (4.5),
c) 71 – 80% dobry (4.0),
d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5),
e) 51 – 60% dostateczny (3.0),
f) poniżej 50% niedostateczny (2.0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
a) podstawowa:
1. Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, wersja skrócona lipiec 2014 r. wraz z Komentarzem, Warszawa 2015.
2. B. Kucia–Guściora, Międzynarodowe prawo podatkowe [w:] Prawo podatkowe, pod red. P. Smolenia i W. Wójtowicz. Lublin 2017
3. Opodatkowanie dochodów transgranicznych, pod red. M. Jamrożego, Warszawa 2016.

4. Prawo podatkowe Unii Europejskiej pod red. B. Brzezińskiego, M. Kalinowskiego, Gdańsk 2017.
b) uzupełniająca:
1. Model Konwencji OECD. Komentarz. pod red B. Brzezińskiego, Warszawa 2010,
2. D. Mączyński, Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2015

Prawo finansowe - seminarium

Cele przedmiotu:
C1. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa finansowego. Prezentacja zasad z zakresu prawa autorskiego.

C2.Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności, w tym korzystania z ICT w celu opracowania tematu badawczego będącego przedmiotem pracy magisterskiej.
C3. Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy problemów prawnych, procesów i wybranych zjawisk oraz doboru metod i narzędzi badawczych w celu ich interpretacji i rozwiązania w obszarze problematyki pracy magisterskiej.
C4 Wyrobienie umiejętności przygotowywania prac pisemnych, przede wszystkim pracy magisterskiej dotyczącej problematyki prawnofinansowej
Wymagania wstępne:
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku studiów. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansowego. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa finansów publicznych, prawa podatkowego oraz prawoznawstwa, prawa administracyjnego, cywilnego, a także prawa konstytucyjnego.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych podatków w tym preferencji podatkowych, formularzy podatkowych pism procesowych, orzecznictwa.
K_W 15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych np. doradcy podatkowego.
K_W 16 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów podatkowych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej.
K_U 06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego.
K_U08Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa podatkowego jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów podatkowych.
K_U10Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa podatkowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa finansowego.
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy magisterskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Un_P_W01 Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście podatkowym
Un_P_U01Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
Un_P_K01Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowe
Metody dydaktyczne:
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, pisma organów podatkowych,
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych.
Treści programowe:
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa finansowego
Praca z tekstami źródłowymi z prawa finansowego. Nauka korzystania ze źródeł i ich cytowania
Analiza zebranych materiałów źródłowych
Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu
Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego
Sposób przygotowanie planu pracy naukowej
Dyskusja nad planem pracy naukowej
Zasady sporządzania przypisów
Zasady stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów
Ocena umiejętności pisania tekstów naukowych na podstawie przygotowywanych artykułów
Struktura wstępu do pracy naukowej
Struktura zakończenia pracy naukowej
Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej
Zasady sporządzania literatury pomocniczej
Przygotowanie pracy magisterskiej

Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się pierwszy z napisanych fragmentów części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Uzależnione od postępów pracy nad przygotowaniem dysertacji.
Semestr VII – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestry VIII-IX przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.
Semestr X – prezentacja i złożenie kompletnej pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2013,
W. Wojtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2011,
A. Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. W. Wojtowicz, Warszawa 2009;
A Gomułowicz, ,J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011,
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2010,
System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. III pod red. L. Etela, Warszawa 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Polskie prawo finansowe. pod red E. Chojnej -Duch i H. Litwińczuk, Warszawa 2009.
2.E. Malinowska – Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007
3.N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
4.N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki majątkowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
5. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

Prawo podatkowe - wykład

Cele przedmiotu:
Wiedza
1. Zapoznanie z terminologią prawniczą z zakresu ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego .
2. Zapoznanie ze źródłami prawa podatkowego
3. Prezentacja dorobku doktryny i judykatury w zakresie problematyki związanej z charakterem i cechami konstrukcyjnymi podatku
4. Prezentacja przepisów normujących zakres przedmiotowy i podmiotowy poszczególnych podatków państwowych
5. Zapoznanie z wybranym orzecznictwem sądowym i interpretacjami podatkowymi w zakresie podatków państwowych
6. Zapoznanie ze strukturami organizacyjnymi organów podatkowych właściwych w stosunku do poszczególnych podatków.
7. Prezentacja obowiązków ciążących na podatnikach podatków państwowych oraz prawnych konsekwencji niewywiązania się z tych obowiązków.
8. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych zwianych z problematyką podatków i prawa podatkowego
9. Zapoznanie z normatywnymi i praktycznymi aspektami przedsiębiorczości w kontekście opodatkowania podatkami państwowymi

Umiejętności
1. Wyrobienie umiejętności w zakresie dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, oraz powiązania ich z problematyką powstania obowiązku podatkowego w podatkach państwowych
2. Wyrobienie umiejętności wykorzystania pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa podatkowego, w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
3. Wyrobienie umiejętności posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, oraz umiejętności analizowania dylematów etycznych np. dotyczących uchylania się lub unikania opodatkowania.
4. Wyrobienie umiejętności posługiwania się językiem prawniczym w sposób precyzyjny i spójny w mowie i piśmie, jak również przy użyciu specjalistycznych technik komunikacyjnych.
5.Zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności.
6.Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy problemów, procesów i wybranych zjawisk związanych z problematyką podatków państwowych oraz doboru metod i narzędzi badawczych w celu ich interpretacji i rozwiązania.
7.Wyrobienie umiejętności samodzielnej merytorycznej argumentacji, budowania trafnych wniosków i ocen, a także wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Kompetencje społeczne
1.Wskazanie potrzeby oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby kształcenia się przez całe życie.
2.Wskazanie konieczności uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.
3.Kształtowanie postawy odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy.
4.Wyrobienie umiejętności pracy w zespole pełniąc różne role: doradcy podatkowego, urzędnika, dyskutanta, prelegenta.
5.Wymaganie profesjonalnej postawy zawodowej oraz terminowego i efektywnego i przedsiębiorczego wykonywania zadań.
Wymagania wstępne:
Wykład przeznaczony jest dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa finansów publicznych, prawa cywilnego i konstytucyjnego oraz materialnego prawa administracyjnego.
Efekty kształcenia:
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa podatkowego
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa podatkowego . Zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania prawa podatkowego ( proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej)
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa podatkowego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje prawa podatkowego oraz rozumie zasady jego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnopodatkowych.
K_W07 Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnopodatkowych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa podatkowego.
KW_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnopodatkowym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji podatkowych.
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa podatkowego pozwalające opisywać struktury i instytucje prawnopodatkowe a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości.
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnopodatkowych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. I
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości w zakresie opodatkowania
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z obszarem prawa podatkowego
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnopodatkowych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT)
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawnopodatkowe
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące podatków, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Un_P_W01 Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście podatkowym
Un_P_U01Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
Un_P_K01Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowe
Metody dydaktyczne:
Słowne: wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna
Oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo, pisma organów podatkowych,
Praktyczne: rozwiązywanie kazusów
Treści programowe:
Pojęcie i elementy struktury podatku; system podatkowy i klasyfikacja podatków; zasady podatkowe; funkcje podatków; pojęcie obowiązku podatkowego, pojęcie zobowiązania podatkowego, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych; zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; odpowiedzialność podatkowa; prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych; postępowanie podatkowe (elementy); podatek od towarów i usług; podatek akcyzowy; podatek od gier; podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych; podatek tonażowy; podatek od wydobycia niektórych kopalin; kontrola skarbowa i odpowiedzialność za naruszenie norm prawa podatkowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
I część -test z połączeniem elementów opisowych pytań odnoszący się do zagadnień teoretycznych. Część II kazusy obejmujące zagadnienia praktyczne prawa podatkowego. Ocena zaliczenia numeryczna w skali ocen od 2 do 5, ustalana wg. poniższego schematu:
a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0),
b) 81 – 90% plus dobry (4.5),
c) 71 – 80% dobry (4.0),
d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5),
e) 51 – 60% dostateczny (3.0),
f) poniżej 50% niedostateczny (2.0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Prawo podatkowe pod red. P. Smolenia, W. Wójtowicz, Warszawa 2017
Literatura uzupełniająca:
1. Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013;
2. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe; Warszawa 2011;
3. H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2013;
4. M. Duda, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Lublin 2010.

Prawo podatkowe - wykład

Cele przedmiotu:
C1. Zapoznanie: z terminologią z zakresu prawa podatkowego, ze źródłami prawa podatkowego .
C2:. Zapoznanie z podstawowymi cechami i funkcjami charakterystycznymi dla prawa podatkowego. Prezentacja podatkowych podmiotów czynnych i biernych. Prezentacja zasad funkcjonowania instytucji prawnopodatkowych (np. organ podatkowy, podatnik, płatnik inkasent). Zapoznanie ze strukturami organów administracji skarbowej. Prezentacja podatkowych norm materialnych ustrojowych i proceduralnych.
C3:. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych podatków, oraz zaległości podatkowych. Zapoznanie z normatywnymi i praktycznymi podatkowymi aspektami przedsiębiorczości.
C4: Wyrobienie umiejętności w zakresie dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk gospodarczych i społecznych pod kątem systemu podatkowego oraz wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa podatkowego, w celu analizowania i interpretowania procesów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskiwania przychodów, dokonywania różnych czynności prawnych i zdarzeń prawnych itp.Wyrobienie umiejętności posługiwania się językiem prawniczym w sposób precyzyjny i spójny w mowie i piśmie, jak również przy użyciu specjalistycznych technik komunikacyjnych.

Wymagania wstępne:
Wykład przeznaczony jest dla studentów III roku studiów. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawoznawstwa, prawa administracyjnego, cywilnego oraz prawa konstytucyjnego.
Efekty kształcenia:
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa podatkowego
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa podatkowego . Zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania prawa podatkowego ( proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej)
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa podatkowego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje prawa podatkowego oraz rozumie zasady jego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnopodatkowych.
K_W07 Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnopodatkowych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa podatkowego.
KW_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnopodatkowym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji podatkowych.
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa podatkowego pozwalające opisywać struktury i instytucje prawnopodatkowe a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości.
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnopodatkowych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. I
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości w zakresie opodatkowania
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z obszarem prawa podatkowego
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnopodatkowych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT)
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawnopodatkowe
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące podatków, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Un_P_W01 Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście podatkowym
Un_P_U01Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
Un_P_K01Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowe
Metody dydaktyczne:
Słowne: wykład, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, studium przypadku opis, referat.
Oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo
Treści programowe:
Podstawowe zagadnienia: pojęcie i struktura podatków, zobowiązania podatkowe, procedury podatkowe, charakterystyka podatków państwowych i samorządowych, przestępstwa podatkowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Część I -test z połączeniem elementów opisowych pytań odnoszący się do zagadnień teoretycznych. Część II kazusy obejmujące zagadnienia praktyczne prawa podatkowego. Ocena zaliczenia numeryczna w skali ocen od 2 do 5, ustalana wg. poniższego schematu:
a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0),
b) 81 – 90% plus dobry (4.5),
c) 71 – 80% dobry (4.0),
d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5),
e) 51 – 60% dostateczny (3.0),
f) poniżej 50% niedostateczny (2.0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Prawo podatkowe pod red. P. Smolenia, W. Wójtowicz, Warszawa 2017
Literatura uzupełniająca:
1. Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013;
2. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe; Warszawa 2016;
3. H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017;
4. M. Duda, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Lublin 2010.