Zainteresowania naukowe: estetyka, poetyka, teoria i krytyka literacka renesansu i baroku; tradycja klasyczna w kulturze europejskiej

Publikacje:

monografia: „Enargeia” i „energeia” w teoriach literackich renesansu i baroku, Wydawnictwo Instytut Badań Literackich  PAN,  Warszawa 2012, ss. 308.

artykuły naukowe: 

Prawdopodobieństwo i przyjemność. O kategorii „impossibile credibile“, „Teksty Drugie“ 2015, nr 1, s. 294-310.

Galerie pojęć. Dawna myśl teoretycznoliteracka jako nośnik pamięci kulturowej w: Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych pod red. M. Prejsa i A. Jakóbczyk-Goli, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013, s. 197-219.

Maraviglia difficoltà, novità. Problemy wczesnonowożytnej estetyki niezwykłości w: Curiosità w sztuce, literaturze i obyczaju, pod red. A. S. Czyż, J. Nowińskiego, Warszawa 2013, s. 66-83.

 „Humanitas”: Projects of Humanist Anthropology w: Humanism in Polish Culture, edited by A. Nowicka-Jeżowa, W. Pawlak, P. Urbański, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011, s. 59-76.

„Poeta imitatore” czy „poeta facitore”? Późnorenesansowe włoskie dyskusje o mimesis, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” LV (2011), s. 101-122.

 Konwencja jako źródło awangardy. Uwagi o nowatorstwie dawnych poetyk, „Roczniki Humanistyczne”  59 (2011), nr 1, s. 6-17.

„Energeia”, „ingenium” i Arystotelesowskie pojęcie ruchu, „Roczniki Humanistyczne” 56 (2008), nr 1, s. 131-150.

 „Enargeia”. Teoria naoczności i żywości stylu w pismach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, w: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2008, s. 131-146.

Cudowność, paralogizm, koncept w: Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński,  W. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 29-47.

 Metamorficzne „theatrum mundi”. O przeobrażeniach i złudzeniach w „Jerozolimie wyzwolonej” Torquata Tassa i Piotra Kochanowskiego w: Wokół słowa, red. J. Pechman, W. Czaplewski, Kołobrzeg 2006, s. 131-145.

Hasła: Enargeia; Energeia; Fantazja; Metafora w teorii konceptystycznej; Poetyka cudowności; Sensualność w poetyce teoretycznej (opublikowane w naukowym, multimedialnym słowniku Sensualność w kulturze polskiej)

 

Ostatnia aktualizacja: 07.05.2015 17:58