Artur Hamryszczak

Bractwa religijne a organizacje cechowe w XVIII wiecznym archidiakonacie włocławskim. Zarys problematyki w świetle źródeł wizytacyjnych
[Religious Brotherhoods and Guild Organizations in the Eighteenth-Century Arcgdeaconry of Włocławek. An outline of the Issue in the Light of Visitation Sources]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku)
Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach