Artur Hamryszczak

Lubelscy archiwiści kościelni i ich wkład w zachowanie dziedzictwa przeszłości
[Lublin church archivists and their contribution to preserving the heritage of the past]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Dziedzictwo archiwalne Lublina i Lubelszczyzny
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Archiwum Państwowe w Lublinie