Artur Hamryszczak

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Dziedzictwo narodowe - Repertoria akt wizytacji kanonicznych epoki potrydenckiej. Zagadnienia źródłoznawcze i edytorskie
[National Program for the Development of Humanities. National heritage - The repertoire of acts of canonical visits of the Potrimer period. Source and information issues]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego