Prawo administracyjne - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 – ugruntowana wiedza i znajomość powiązań podstawowych pojęć oraz ich cech, definicji, a także innych kluczowych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, wiedza najważniejszych aktach prawnych i zawartych w nich przepisach z zakresu prawa administracyjnego, zdobycie umiejętności odkodowywania norm prawa administracyjnego i ich zastosowania,
C2 – znajomość wybranych orzeczeń sądów administracyjnych i umiejętność ich analizy, pojęcie i rodzaje administracji, pojęcie i podział prawa administracyjnego, podział prawa administracyjnego, źródła prawa administracyjnego, podstawowe pojęcia organizacji administracji publicznej, podmioty administracji publicznej, organizacja administracji rządowej, organizacja samorządu terytorialnego, władcze formy działania administracji publicznej, niewładcze formy działania administracji publicznej, czynności faktyczne administracji publicznej, stosunek administracyjno-prawny, sytuacja administracyjno-prawna, sądowa kontrola administracji publicznej, nadzór w administracji publicznej, elementy prawa materialnego,
C3 – wiedza o źródłach prawa administracyjnego, wiedza o sposobie tworzenia prawa w Polsce, w tym prawa miejscowego,
C4 – wiedza o miejscu prawa administracyjnego w systemie źródeł prawa oraz oddziaływaniu tych norm na system prawny, ekonomiczny i gospodarczy w Polsce.
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość teorii prawa, nauki o państwie i prawie oraz prawa konstytucyjnego, katalogu źródeł prawa,
W2 - umiejętność dotarcia do przepisów prawa,
W3 - umiejętność posługiwania się aktami prawnymi
Efekty kształcenia:
W zakresie wiedzy:
W1 – definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego, zna miejsce prawa administracyjnego w systemie norm, powiązania podstawowych pojęć i ich cechy w prawie administracyjnym, które potrafi opisać, potrafi wymienić źródła prawa administracyjnego (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11, K_W15),
W2 – ma świadomość co jest normą prawa administracyjnego i potrafi się w tym zakresie poruszać, potrafi odkodować normę z przepisu prawa administracyjnego (K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W14, K_W15),
W3 – potrafi odnaleźć orzecznictwo NSA i wsa, potrafi przeanalizować orzecznictwo NSA oraz wsa i zinterpretować je (K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W10, K_W14, K_W15),
W4 – potrafi wskazać specyfikę administracyjnego systemu źródeł prawa, zna sposób tworzenia prawa w Polsce (K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11),
W5 – potrafi wskazać administracyjno-prawne podstawy funkcjonowania państwa (K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11),
W6 – zna organy administracji publicznej w państwie oraz ich kompetencje (K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11),
W7 – zna prawa i obowiązki jednostki w prawie administracyjnym (K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11),

W zakresie umiejętności:
U1 – ma świadomość ogromnej rangi przepisów prawa administracyjnego i ich wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa i jednostki, co skutkuje zwiększeniem świadomości obywatelskiej (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12),
U2 – buduje postawę propaństwową, dostrzega relacje państwo-obywatel (K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10),
U3 – znając kompetencje organów administracji publicznej może krytycznie analizować ich działanie oraz oceniać sposób tworzenia prawa (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12)
U4 – jest świadomy swoich praw, ich ograniczeń oraz obowiązków (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10),

W zakresie postaw i kompetencji społecznych:
K1 – potrafi wyszukiwać, analizować, dokonywać oceny i selekcji informacji naukowych i praktycznych danych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, z wykorzystaniem różnych źródeł (K_U01, K_U04, K_U05),
K2– potrafi wykorzystywać nabytą wiedze teoretyczną i pozyskiwać dane, które może wykorzystać do analizy konkretnych procesów prawnych, społecznych, politycznych: statusu jednostki, zadań państwa, tworzenia prawa, działania administracji publicznej (K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08),
K3 – na bazie wiedzy, którą zdobył, potrafi merytorycznie argumentować, podpierając się poglądami innych autorów, jak i orzecznictwem, potrafi także formułować tezy i wnioski w zakresie prawa administracyjnego (K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08).
Treści programowe:
Treści programowe przedmiotu
I. Zagadnienia ogólne,
1. Pojęcie administracji publicznej,
2. Cechy administracji i jej podziały,
3. Pojęcie i zakres prawa administracyjnego,
4. Powstanie i rozwój prawa administracyjnego w Polsce,
5. Podstawowe pojęcia w nauce prawa administracyjnego,

II. Źródła prawa administracyjnego,
6. Pojęcie źródeł prawa i ich klasyfikacja,
7. Konstytucyjny system źródeł prawa,
8. Źródła prawa Unii Europejskiej,
9. Akty prawa miejscowego,
10. Akty normatywne o charakterze wewnętrznym,
11. Ogłaszanie aktów normatywnych.

III. Stosunek administracyjnoprawny,
12. Pojęcie i cechy stosunku administracyjnoprawnego,
13. Sposoby nawiązania i ustania stosunku administracyjnoprawnego,
14. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych.

IV. Formy działania administracji publicznej,
15. Uwagi wstępne,
16. Podział form działania administracji publicznej,
17. Akty normatywne stanowione przez administrację,
18. Pojęcie, cechy i rodzaje aktów administracyjnych,
19. Uznanie administracyjne,
20. Umowa cywilnoprawna,
21. Umowa administracyjna,
22. Ugoda administracyjna,
23. Porozumienie,
24. Przyrzeczenie.

V. Podmioty administracji publicznej,
25. Uwagi ogólne,
26. Organy administracji publicznej,
27. Samorząd,
28. Zakłady publiczne,
29. Fundacje prawa publicznego.

VI. Ustrój administracji państwowej,
30. Administracja naczelna,
31. Urzędy centralne i agencje,
32. Administracja rządowa terenowa (zespolona i niezespolona).

VII. Samorząd terytorialny,
33. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego,
34. Uwagi historyczne,
35. Struktura organizacyjna samorządu gminnego,
36. Struktura organizacyjna powiatu,
37. Struktura organizacyjna województwa samorządowego,
38. Zadania samorządu terytorialnego,
39. Mienie samorządowe, finanse i gospodarka komunalna,
40. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego,
41. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

VIII. Kontrola administracji,
42. Kontrola sądowa administracji,
43. Kontrola pozasądowa administracji,
44. Kontrola wewnętrzna administracji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
frekwencja, aktywność, pozytywne wyniku kolokwiów
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
B. Szmulik, S. Serafin. K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
S. Wrzosek, M. Kruszewska-Gagoś,(red.) Prawo administracyjne, Lublin 2016.
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited 2009.
Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2015.
Z Duniewska i in, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010.
J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Część 1, Kraków 1995.
J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Część 2, Zakamycze 2005.
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa 2004.
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015.
Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2005.
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2015.

Prawo administracyjne - wykład

Cele przedmiotu:
C1 – ugruntowana wiedza i znajomość powiązań podstawowych pojęć oraz ich cech, definicji, a także innych kluczowych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, wiedza najważniejszych aktach prawnych i zawartych w nich przepisach z zakresu prawa administracyjnego, zdobycie umiejętności odkodowywania norm prawa administracyjnego i ich zastosowania,
C2 – znajomość wybranych orzeczeń sądów administracyjnych i umiejętność ich analizy, pojęcie i rodzaje administracji, pojęcie i podział prawa administracyjnego, podział prawa administracyjnego, źródła prawa administracyjnego, podstawowe pojęcia organizacji administracji publicznej, podmioty administracji publicznej, organizacja administracji rządowej, organizacja samorządu terytorialnego, władcze formy działania administracji publicznej, niewładcze formy działania administracji publicznej, czynności faktyczne administracji publicznej, stosunek administracyjno-prawny, sytuacja administracyjno-prawna, sądowa kontrola administracji publicznej, nadzór w administracji publicznej, elementy prawa materialnego,
C3 – wiedza o źródłach prawa administracyjnego, wiedza o sposobie tworzenia prawa w Polsce, w tym prawa miejscowego,
C4 – wiedza o miejscu prawa administracyjnego w systemie źródeł prawa oraz oddziaływaniu tych norm na system prawny, ekonomiczny i gospodarczy w Polsce.
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość teorii prawa, nauki o państwie i prawie oraz prawa konstytucyjnego, katalogu źródeł prawa,
W2 - umiejętność dotarcia do przepisów prawa,
W3 - umiejętność posługiwania się aktami prawnymi
Efekty kształcenia:
W zakresie wiedzy:
W1 – definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa administracyjnego, zna miejsce prawa administracyjnego w systemie norm, powiązania podstawowych pojęć i ich cechy w prawie administracyjnym, które potrafi opisać, potrafi wymienić źródła prawa administracyjnego (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11, K_W15),
W2 – ma świadomość co jest normą prawa administracyjnego i potrafi się w tym zakresie poruszać, potrafi odkodować normę z przepisu prawa administracyjnego (K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W14, K_W15),
W3 – potrafi odnaleźć orzecznictwo NSA i wsa, potrafi przeanalizować orzecznictwo NSA oraz wsa i zinterpretować je (K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W10, K_W14, K_W15),
W4 – potrafi wskazać specyfikę administracyjnego systemu źródeł prawa, zna sposób tworzenia prawa w Polsce (K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11),
W5 – potrafi wskazać administracyjno-prawne podstawy funkcjonowania państwa (K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11),
W6 – zna organy administracji publicznej w państwie oraz ich kompetencje (K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11),
W7 – zna prawa i obowiązki jednostki w prawie administracyjnym (K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W08, K_W11),

W zakresie umiejętności:
U1 – ma świadomość ogromnej rangi przepisów prawa administracyjnego i ich wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa i jednostki, co skutkuje zwiększeniem świadomości obywatelskiej (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12),
U2 – buduje postawę propaństwową, dostrzega relacje państwo-obywatel (K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10),
U3 – znając kompetencje organów administracji publicznej może krytycznie analizować ich działanie oraz oceniać sposób tworzenia prawa (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U12)
U4 – jest świadomy swoich praw, ich ograniczeń oraz obowiązków (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10),

W zakresie postaw i kompetencji społecznych:
K1 – potrafi wyszukiwać, analizować, dokonywać oceny i selekcji informacji naukowych i praktycznych danych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, z wykorzystaniem różnych źródeł (K_U01, K_U04, K_U05),
K2– potrafi wykorzystywać nabytą wiedze teoretyczną i pozyskiwać dane, które może wykorzystać do analizy konkretnych procesów prawnych, społecznych, politycznych: statusu jednostki, zadań państwa, tworzenia prawa, działania administracji publicznej (K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08),
K3 – na bazie wiedzy, którą zdobył, potrafi merytorycznie argumentować, podpierając się poglądami innych autorów, jak i orzecznictwem, potrafi także formułować tezy i wnioski w zakresie prawa administracyjnego (K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08).
Metody dydaktyczne:
wykład, pogadanka, prezentacje multimedialne
Treści programowe:
I. Zagadnienia ogólne,
1. Pojęcie administracji publicznej,
2. Cechy administracji i jej podziały,
3. Pojęcie i zakres prawa administracyjnego,
4. Powstanie i rozwój prawa administracyjnego w Polsce,
5. Podstawowe pojęcia w nauce prawa administracyjnego,

II. Źródła prawa administracyjnego,
6. Pojęcie źródeł prawa i ich klasyfikacja,
7. Konstytucyjny system źródeł prawa,
8. Źródła prawa Unii Europejskiej,
9. Akty prawa miejscowego,
10. Akty normatywne o charakterze wewnętrznym,
11. Ogłaszanie aktów normatywnych.

III. Stosunek administracyjnoprawny,
12. Pojęcie i cechy stosunku administracyjnoprawnego,
13. Sposoby nawiązania i ustania stosunku administracyjnoprawnego,
14. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych.

IV. Formy działania administracji publicznej,
15. Uwagi wstępne,
16. Podział form działania administracji publicznej,
17. Akty normatywne stanowione przez administrację,
18. Pojęcie, cechy i rodzaje aktów administracyjnych,
19. Uznanie administracyjne,
20. Umowa cywilnoprawna,
21. Umowa administracyjna,
22. Ugoda administracyjna,
23. Porozumienie,
24. Przyrzeczenie.

V. Podmioty administracji publicznej,
25. Uwagi ogólne,
26. Organy administracji publicznej,
27. Samorząd,
28. Zakłady publiczne,
29. Fundacje prawa publicznego.

VI. Ustrój administracji państwowej,
30. Administracja naczelna,
31. Urzędy centralne i agencje,
32. Administracja rządowa terenowa (zespolona i niezespolona).

VII. Samorząd terytorialny,
33. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego,
34. Uwagi historyczne,
35. Struktura organizacyjna samorządu gminnego,
36. Struktura organizacyjna powiatu,
37. Struktura organizacyjna województwa samorządowego,
38. Zadania samorządu terytorialnego,
39. Mienie samorządowe, finanse i gospodarka komunalna,
40. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego,
41. Nadzór nad samorządem terytorialnym.

VIII. Kontrola administracji,
42. Kontrola sądowa administracji,
43. Kontrola pozasądowa administracji,
44. Kontrola wewnętrzna administracji.

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Aby uczestniczyć w egzaminie wymagane jest otrzymanie pozytywnego zaliczenia z ćwiczeń
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
B. Szmulik, S. Serafin. K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
S. Wrzosek, M. Kruszewska-Gagoś,(red.) Prawo administracyjne, Lublin 2016.
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited 2009.
Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2015.
Z Duniewska i in, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010.
J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Część 1, Kraków 1995.
J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Część 2, Zakamycze 2005.
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa 2004.
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2015.
Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2005.
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2015.

Prawo administracyjne - seminarium

Cele przedmiotu:
C 1. - Student powinien wykazać się praktyczną znajomością zasad tworzenia pracy naukowej.
C 2 - Na podstawie posiadanych publicznego prawa gospodarczego, student powinien skonstruować pracę magisterską na wybrany i uzgodniony temat.
C 3 - Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla administracyjnego prawa gospodarczego i procedury administracyjnej
C 4 Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce. Prezentacja zasad z zakresu prawa autorskiego
Wymagania wstępne:
W1 Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku studiów magisterskich.
W2 Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz teorii prawa.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W 10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych wymogów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, formularzy rejestracyjnych, pism procesowych, orzecznictwa, procedur administracyjnych
K_W15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów , np. urzędniczych lub prowadzeniu działalności gospodarczej
K_W 16 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów podatkowych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego.
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie administracyjnego prawa gospodarczego oraz procedury administracyjnej jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów procesowych i praktyki prowadzenia działalności gospodarczej
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa podatkowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego oraz procedury administracyjnej
K_U 12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy magisterskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01, jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne:
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, pisma organów administracyjnych.
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej, sporządzenie prawidłowych opisów bibliograficznych.
Treści programowe:
1. Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa administracyjnego.
2. Analiza zebranych materiałów źródłowych.
3. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi.
4. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego.
5. Sposób przygotowanie planu pracy magisterskiej.
6. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów.
7. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej.
8. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej.
9. Przygotowanie pracy magisterskiej.
10. Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Semestr I – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestry II –III przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej
Semestr IV prezentacja i złożenie kompletnej pracy magisterskiej.
Zaliczenie bez oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
Literatura uzupełniająca:
Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997

Prawo wyznaniowe - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - rola Kościołów i związków wyznaniowych w społeczności
C2 - zrozumienie różnorodności relacji prawnych między państwami a Kościołami i związkami wyznaniowymi
C3 - dobra znajomość kluczowych zagadnień prawnych w przedmiocie relacji między Państwem Polskim a Kościołami, a zwłaszcza Kościołem katolickim
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość prawa cywilnego, części ogólnej
W2 - znajomość treści wykładu o teorii państwa i prawa
W3 - znajomość podstaw filozofii prawa
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 – ma wiedzę o miejscu i roli Kościołów i ich relacji do Państwa
W2 - zna podstawowe zasady konstytucyjne rządzące się relacją Państwo – Kościoły
W3 – zna podstawowe akty normatywne prawa wyznaniowego
W4 – dostrzega preferencje i braki w unormowaniach prawnych relacji Państwo - Kościoły
W5 – potrafi wskazać istotne zmiany, jakie dokonały się w historii relacji Państwo – Kościoły
W6 - zna podstawowe przedmioty regulacji prawnych między Państwem a Kościołem odnośnie do osób prawnych i fizycznych

UMIEJĘTNOŚCI

U1 – potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje naukowe i dane praktyczne z wykorzystaniem różnych źródeł prawa i baz danych
U2 – potrafi odczytywać zmiany dokonujące się w społeczeństwie a dotyczące miejsca i roli i miejsca Kościołów, zgłasza w tej kwestii swoje stanowisko
U3 – posiada umiejętność merytorycznego argumentowania (z wykorzystaniem poglądów innych autorów), stawiania tez, formułowania wniosków praktycznych, prawnych i naukowych
U4 – posiada umiejętność samodzielnego opracowania typowych prac pisemnych jak: referaty, opracowania naukowe, prace kontrolne, glosy do orzeczeń sądowych, komentarze do artykułów naukowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania swoich zainteresowań z prawa wyznaniowego
K2 – potrafi współdziałać i pracować dla dobra społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty Kościoła, wykonując role doradcy, konsultanta itd.
K3 – jest kompetentny do wzięcia udziału w dyskusji na temat miejsca i roli Kościołów w społeczeństwie i Państwie
Metody dydaktyczne:
metoda wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
Treści programowe:
1. Zagadnienia kluczowe dla prawa wyznaniowego: pojęcie, miejsce w systemie prawa polskiego, definicja kościołów i związków wyznaniowych, prawo wewnętrzne kościołów a prawo polskie
2. Historyczne systemy relacji państwo - Kościół: monizm, cezaropapizm, teokracja, jurysdykcjonalizm,
3. Współczesne systemy relacji: rozdział (francuski i sowiecki), wzajemna zależność (model amerykański i niemiecki)
4. Historia relacji między państwem a Kościołem w Polsce
5. Podstawy prawa wyznaniowego w Polsce: akty normatywne, naczelne zasady relacji
6. Związki wyznaniowe i ich jednostki jako podmioty prawa: Stolica Apostolska, kościoły, związki wyznaniowe, katalog ustawowy kościelnych osób prawnych, tryb nabywania podmiotowości prawnej
7. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa
8. Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach
9. Pomoc społeczna
10. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
11. Duszpasterstwo wojskowe, w zakładach karnych, w zakładach opieki zdrowotnej
12. Prawo Kościoła do środków społecznego przekazu
13. Prawo do posiadania cmentarzy wyznaniowych
14. Sprawowanie kultu przez Kościoły i związki wyznaniowe
15. Finansowanie Kościołów przez państwo
16. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych
17. Opodatkowanie osób duchownych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
egzamin pisemny, student otrzymuje 10 pytań. Odpowiedź na 6 skutkuje oceną dostateczną, na 7 - dostateczną plus, 8 - dobrą, 9 - dobrą plus, 10 - bardzo dobrą
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, 3 wydanie, C. H. Beck, Warszawa 2011.
Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:
Rakoczy B., Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, Komentarz, Warszawa 2008.

Prawo wyznaniowe - ćwiczenia

Wymagania wstępne:
Znajomość prawa administracyjnego, zasad ogólnych prawa administracyjnego i form działania podmiotów administrujących, katalogu źródeł prawa, umiejętność dotarcia do przepisów prawa, umiejętność posługiwania się aktami prawnymi, umiejętności analityczne, prowadzenie dialogu z prowadzącym ćwiczenia, umiejętność przygotowania referatu.
Treści programowe:
1. Wprowadzenie do prawa wyznaniowego. Systemy relacji państwo-kościół w ujęciu historycznym w Europie i Polsce.

2. Źródła prawa wyznaniowego w Polsce.

3. Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii. Naczelne zasady relacji państwo-Kościół.

4. Status jednostki w zakresie wolności sumienia i religii

5. Klauzula sumienia. Środki ochrony wolności sumienia i religii

6. Związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne jako podmioty prawa.

7. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego.

8. Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Działalność naukowa i edukacyjna.

9. Pomoc społeczna. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Cmentarze wyznaniowe.

10. Zarządzanie własnymi sprawami przez kościoły i związki wyznaniowe. Kult publiczny.

11. Duszpasterstwa specjalne. Administrowanie danymi osobowymi.

12. Finansowe i majątkowe aspekty działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

13. Administracja wyznaniowa i komisje państwowo-kościelne.

14. Sytuacja prawna osób duchownych

15. Zaliczenie, i podsumowanie i zakończenie zajęć, wystawianie ocen
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2007.

2. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.

3. Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław 2007.

4. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Lublin 2007.

5. H. Misztal, P. Stanisz, Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym „państwa świeckiego”, „Annales Canonici” 2010, t. 6, s. 37-54.