Artur Kukuła

Ochrona osób, mienia i infrastruktury - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
1. Zapoznanie słuchaczy ze szczegółowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z ochroną osób, mienia i infrastruktury.
2. Wykształcenie u słuchaczy umiejętności oceny zagrożeń dla osób, mienia i infrastruktury.
3. Zapoznanie uczęszczających na ćwiczenia ze szczegółowymi kwestiami dotyczącymi prowadzeniia działalności w zakresie ochrony osób, mienia i infrastruktury.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W06, student ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji oraz organizacji działających w systemie bezpieczeństwa publicznego.

K_W07, student ma wiedzę o normach regulujących funkcjonowanie wybranych struktur i instytucji społecznych, a w szczególności systemu bezpieczeństwa państwa.

K_W10, student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego.

K_W11, student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, właściwych dla bezpieczeństwa narodowego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02, student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego
opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (politycznych, prawnych, gospodarczych) determinujących bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach.

K_U05, student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

K_U06, student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisu i oceny stanu bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej.

K_U07, student potrafi identyfikować i analizować konkretne problemy z obszaru bezpieczeństwa narodowego oraz proponować, a także wdrażać odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K-K02, student potrafi pracować w grupie i ma świadomość znaczenia pracy zespołowej dla realizacji celów w pracy zawodowej i działalności publicznej.

K_K03, student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, a przede wszystkim w zespołach realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

K_K07, student jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej powołanych do zapewniania bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach.
Metody dydaktyczne:
ćwiczenia, pomoce dydaktyczne -laptop, rzutnik multimedialny, materiały graficzne i opracowania prowadzącego zajęcia.
Treści programowe:
1. Omówienie literatury, dokumentów i źródeł internetowych związanych z zajęciami, wprowadzenie w program ćwiczeń uzupełniających wykład pt. Ochrona osób, mienia i infrastruktury.
2. Możliwości skutecznego zabezpieczania infrastruktury krytycznej.
3. Techniczne środki stosowane przy zabezpieczaniu obiektów.
4. Broń palna stosowana do ochrony obiektów i osób.
5. Bezpieczne posługiwanie się bronią palną.
6. Szkolenia strzeleckie dla osób posługujących się bronią palną.
7. Ochrona wartości pieniężnych, jej zasady i organizacja.
8. Organizacja konwojów.
9. Plany ochrony i procedury bezpieczeństwa.
10. Nadzór i kontrola nad pracownikami ochrony.
11. Zapobieganie zamachom terrorystycznym w miejscach publicznych.
12. Zabezpieczanie imprez masowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
zaliczenie z oceną (na podstawie obecności na zajęciach, ocenianej przez prowadzącego zajęcia aktywności studenta oraz pisemnej pracy zaliczeniowej na jeden z wybranych przez studenta tematów związanych z problematyką ochrony osób, mienia i infrastruktury)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.W. Bejgier, B.G. Stanejko, Ochrona osób i mienia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2010.
2. A.Tyburska, M. Nepelski, Ochrona infrastruktury krytycznej, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2008.
3. Ochrona fizyczna osób i mienia I-stopień licencji (II-stopień licencji), red. J. Wojtala, M. Milewicz, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011.
4. J. Karabin, W. Seruga, M. Stawski, W. Stawski, A. Zaborski, W. Zaborski, Ochrona osób i konwojowania, Warszawa: Hortpress 2002.

Literatura uzupełniająca:
1. Cz. Grzeszyk, Vademecum agenta ochrony i detektywa, Warszawa: „Crimen” 1996.
2. W. Wójtowicz, Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej 2006.
3. J. Karabin, W. Seruga, M. Stawski, W. Stawski, A. Zaborski, W. Zaborski, Organizacja ochrony osób i mienia oraz taktyka i dokumentowanie działań ochronnych, Warszawa: Hortpress 2002.

Ochrona osób, mienia i infrastruktury - wykład

Cele przedmiotu:
1. Zapoznanie słuchaczy z prawnymi podstawami regulującymi działalność związaną z ochroną osób, mienia i infrastruktury.
2. Przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie ochrony osób, mienia i infrastruktury, a także czynników wpływających na poziom tej ochrony.
3. Zapoznanie uczęszczających na wykład z uwarunkowaniami prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób, mienia i infrastruktury oraz wykształcenie u słuchaczy umiejętności rozpoznawania zagrożeń w tym obszarze.

Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W05, student ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym
struktury powołane do zapewniania bezpieczeństwa i zasady ich funkcjonowania, a także wymaganiach stawianych działającym w tych strukturach.

K_W08, student ma wiedzę o zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego, jego przyczynach oraz wynikających z tych zagrożeń procesach zmian w systemie zapewniania bezpieczeństwa, a także o przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

K_W11, student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, właściwych dla bezpieczeństwa narodowego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02, student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego
opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (politycznych, prawnych, gospodarczych) determinujących bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach.

K_U05, student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

K_U07, student potrafi identyfikować i analizować konkretne problemy z obszaru bezpieczeństwa narodowego oraz proponować, a także wdrażać odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03, student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, a przede wszystkim w zespołach realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

K_K05, student jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi.

K_K07, student jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej powołanych do zapewniania bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach.
Metody dydaktyczne:
wykład, pomoce dydaktyczne -laptop, rzutnik multimedialny, materiały graficzne i opracowania prowadzącego zajęcia.
Treści programowe:
1. Omówienie literatury, dokumentów i źródeł internetowych związanych z zajęciami, wprowadzenie w problematykę wykładu.
2. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i jej znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli.
3. Ochrona obiektów kluczowych dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa oraz związane z nią środki techniczne.
4. Ochrona dużych zakładów przemysłowych, instalacji oraz sieci mediów.
5. Podstawy prawne ochrony osób i mienia.
6. Ogólne zasady organizowania i prowadzenia ochrony osób i mienia.
7. Bezpieczeństwo osobiste i jego uwarunkowania.
8. Zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.
9. Metody i środki używane do ataków na osoby.
10. Przeciwdziałania atakom na osoby.
11. Organizacja ochrony osobistej.
12. Taktyka ochrony osób.
13. Ochrona obiektów.
14. Zagrożenia dla obiektów oraz planowanie związanej z nimi ochrony.
15. Opracowywanie planów ochrony oraz procedur bezpieczeństwa.
16. Ochrona wartości pieniężnych.
17. Konwojowanie i jego zasady.
18. Zasady użycia broni palnej.
19. Współpraca z Policją, służbami publicznymi oraz instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony osób, mienia i infrastruktury.
20. Ochrona osób, mienia i infrastruktury w warunkach zagrożenia zamachami
terrorystycznymi.
22. Współczesne uwarunkowania ochrony imprez masowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin pisemny. Do egzaminu przystąpić będą mogli studenci regularnie uczestniczący w wykładzie (dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru).
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.W. Bejgier, B.G. Stanejko, Ochrona osób i mienia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2010.
2. J. Karabin, W. Seruga, M. Stawski, W. Stawski, A. Zaborski, W. Zaborski, Organizacja ochrony osób i mienia oraz taktyka i dokumentowanie działań ochronnych, Warszawa: Hortpress 2002.
3. G. Gozdór, Ustawa o ochronie osób i mienia, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2005.
5. A.Tyburska, M. Nepelski, Ochrona infrastruktury krytycznej, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2008.

Literatura uzupełniająca:
1.Cz. Grzeszyk, Vademecum agenta ochrony i detektywa, Warszawa: „Crimen” 1996.
2. J. Karabin, W. Seruga, M. Stawski, W. Stawski, A. Zaborski, W. Zaborski, Ochrona osób i konwojowania, Warszawa: Hortpress 2002.
3.W.Wójtowicz, Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej 2006.
4. Ochrona fizyczna osób i mienia I-stopień licencji (II-stopień licencji), red. J. Wojtala, M. Milewicz, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami funkcjonowania polskich samorządów w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej z uwzględnieniem wykorzystania przez samorządy wspólnotowych funduszy pomocowych.
2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej z uwzględnieniem możliwości wykorzystania przez podmioty gospodarcze wspólnotowych funduszy strukturalnych.
3. Zapoznanie studentów z podstawami metodologii przygotowywania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć środkami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z tych funduszy w zakresie tzw. projektów „twardych” inwestycyjnych oraz "miękkich" związanych z zasobami ludzkimi.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W02, student ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) i ich podstawowych elementach, a zwłaszcza organizacjach i instytucjach powołanych do zapewniania bezpieczeństwa.

K_W06, student ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji oraz organizacji działających w systemie bezpieczeństwa publicznego.

K_W11, student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, właściwych dla bezpieczeństwa narodowego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U03, student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i
zjawisk społecznych (politycznych, prawnych, gospodarczych) zachodzących w systemie bezpieczeństwa narodowego i w jego otoczeniu.

K_U05, student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

K_U13, student potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu
związanego z bezpieczeństwem narodowym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03, student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, a przede wszystkim w zespołach realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

K_K04, student potrafi wskazać metody i sposoby realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

K_K08, student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne służących poprawie stanu bezpieczeństwa narodowego.
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia. Pomoce dydaktyczne: tablica suchościeralna, rzutnik multimedialny, komputer z dostępem do Internetu, materiały graficzne przygotowane przez prowadzącego zajęcia.
Treści programowe:
1. Wprowadzenie do ćwiczeń (literatura, źródła internetowe, zasady zaliczania, program zajęć).
2. Polityka strukturalna UE (jej ewolucja, zasady, stare oraz nowe cele, znaczenie dla Polski), budżet UE (procedura budżetowa oraz rola głównych instytucji wspólnotowych w jego tworzeniu, dochody i wydatki budżetowe, struktura budżetu unijnego i jego znaczenie dla realizacji polityki strukturalnej UE), Fundusze Strukturalne UE (cele, zasady funkcjonowania).
3. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej dla Polski w okresie poakcesyjnym 2004─2006, okres programowania 2007─2013, okres programowania 2014-2020, zarządzanie funduszami strukturalnym UE na poziomie krajowym i regionalnym.
4. Funkcjonowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce i ich potrzeby finansowe (zadania i zakres działalności JST, podstawy prawne funkcjonowania JST, dochody JST i ich struktura), Fundusze Strukturalne UE jako źródło finansowania działalności polskich samorządów po przystąpieniu Polski do UE. Podmioty gospodarcze a zewnętrzne źródła finansowania. Fundusze strukturalne UE dla projektów inwestycyjnych \"twardych\" i \"miękkich\".
5. Możliwości pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej przez JST i podmioty gospodarcze w latach 2014─2020. Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne.
6. Praktyczne aspekty pozyskiwania oraz rozliczania funduszy unijnych przez JST (ogólne oraz szczegółowe zasady i procedury pozyskiwania środków strukturalnych przez samorządy, wymogi formalne, merytoryczna strona projektów, cykl życia projektu, pułapki procesu aplikacyjnego).
7. Planowanie realizacji projektu inwestycyjnego (techniki zarządzania projektem, analiza problemów kluczowych, wskaźników projektu, harmonogramu projektu).
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w trakcie realizacji projektu (zespół projektowy, kierownik projektu, komunikacja w zespole projektowym, rozwiązywanie problemów).
9. Zagrożenia związane z realizacją projektu (źródła zagrożeń i ich identyfikacja, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem w projekcie).
10. Zarządzanie projektem w sytuacjach kryzysowych (istota sytuacji kryzysowej, źródła kryzysów i metody postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z projektem, relacje z mediami, negocjacje i mediacje w zarządzaniu kryzysem).
11. Promocja projektu (promocja projektów unijnych i związane z nią procedury, planowanie działań promocyjnych w ramach projektu, budżetowanie i organizacja działań promocyjnych).
12. Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji projektów inwestycyjnych (obszary występowania błędów, błędy dotyczące: udzielania zamówień publicznych, dokumentacji finansowej, wniosków o płatność).
13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi podczas realizacji projektu.
14. Biznes plan i studium (ocena) oddziaływania na środowisko projektu inwestycyjnego jako kluczowe elementy projektu i ich przygotowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie na podstawie: obecności na zajęciach, ocenianej przez prowadzącego konwersatorium aktywności studenta na zajęciach oraz przygotowanej pracy zaliczeniowej pisemnej na jeden z zadanych przez prowadzącego tematów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Zarządzanie projektem europejskim, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego i B. Gruczy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2007.
2. A. Habis, Zarządzanie projektami -w tym finansowanymi z Unii Europejskiej. Materiały szkoleniowe, Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 2009.
3. M. Dylewski, Finanse samorządowe, warszaw: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
4. Fundusze Unii Europejskiej 2014-2020: nowa perspektywa -nowe możliwości, praca zbiorowa pod red. M. Gwizdy, M. Kosewskiej-Kwaśny, S. Żółcińskiego, Warszawa: C.H.Beck 2014.
5. A. Szymańska, Fundusze unijne i europejskie 2007─ 2013 dla samorządów, Warszawa: PLACET 2008.
6. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:
1. J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami. Ludzie-procedury-wyniki, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business 2011.
2. S. Barker, R. Cole, Zarządzanie projektem. Co dobry szef projektu wie, robi i mówi, tłum. B. Solecki, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2010.
3. J. Śliwa, Fundusze unijne bez tajemnic, Warszawa: Wydział Zarządzania UW 2008.

Materiały: Portalu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Rozwoju www.funduszeeuropejskie.gov.pl ; strony internetowe Ministerstwa Rozwoju http://www.mr.gov.pl; Portalu Unii Europejskiej http://europa.eu; związane z problematyką zajęć materiały do prezentacji multimedialnej przygotowane przez prowadzącego.