Arkadiusz Adamczuk

Wykaz Publikacji:

 

Książki:

1.      Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym, Iluminowany rękopis Concordia discordantium canonum Gracjana) w zbiorach BU KUL, Lublin 2009.

 

Artykuły:

 

1.      Konserwatyzm na podorędziu, [rec.] Brad Miner, Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu, Poznań 1999, przekł. Tomasz Biedroń, „Sprawa Polska”, R:2000, nr 3, s. 36.

2.      [Replika na artykuł Magdaleny Zawisławskiej, Magia żydowska w średniowiecznej Polsce], „Midrasz”, R:2000, nr 10, s. 4,

3.      Lublin, którego nie ma, [rec.] Martin Buber, Gog i Magog, Kronika chasydzka, przełożył i wstępem opatrzył Jan Garewicz, Warszawa 1999, „Akcent” R:2000, nr 4, s. 143–144.

4.      Iluminowane kodeksy rękopiśmienne Discordantium canonum concordia Gracjana – zarys problematyki badawczej, „Roczniki Humanistyczne”, T. XLVIII – XLIX, R:2000 - 2001, z. 4, s. 349– 353.

5.      Miniatury części pierwszej Dekretu Gracjana – „Pars prima”, jako odzwierciedlenie zmian w obrazowaniu stosunków regnum - sacerdotium. Studium ikonologiczne, „Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne”, T.78, R:2002, s. 9-39.

6.      „Żywoty” Plutarcha z księgozbioru Johannesa Sommerfelda – przyczynek do dziejów bibliotek profesorów UJ w średniowieczu, „Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne”, T.80, R:2003, s. 5–16.

7.      Przyroda realna – przyroda fantastyczna na marginesach średniowiecznych rękopisów (poł. XIII- poł. XIV) na przykładzie Dekretu Gracjana ze zbiorów BU KUL, [w:] Obraz i Przyroda, materiały z konferencji, pod red. M.U. Mazurczak, J. Patyra, M. Żak, Lublin 2005, s. 417–438.

8.      Iluminacje kodeksu Dekretu Gracjana ze zbiorów BU KUL jako przykład znaczenia stylu paryskiego końca XIII wieku w miniatorstwie francuskim, analiza stylistyczno – porównawcza, „Roczniki Humanistyczne”, T. LII, R:2004, z. 4, s. 77 – 110.

9.      Iluminowane rękopisy prawnicze. [rec.] Illuminating the Law, Legal Manuscripts in Cambridge Collections. „Roczniki Humanistyczne”, T. LII, R:2004, z. 4, s. 535–539.

10.  Księga – dzieło sztuki, księga – dzieło kultury. Dwie wystawy średniowiecznych, iluminowanych kodeksów rękopiśmiennych w Belgii, „Roczniki Humanistyczne”, T. LII, R:2004, z. 4, s. 539–548.

11.  Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL [w:] Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, pod red. M. Trojnackiej, Lublin 2004.

12.  Dekret Gracjana [w:] Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, pod red. M. Trojnackiej, Lublin 2004.

13.  Książka rękopiśmienna jako przekaz wielomedialny na przykładzie Dekretu Gracjana ze zbiorów BU KUL. [w:] Książka ponad podziałami. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 16-18 listopada 2005, Lublin 2007

14.  Paryż 1400, Les arts sous Charles VI (1380 – 1422), Sprawozdanie z wystawy w Luwrze. [w:] Książka w dziejach, Lublin 2007, s. 205-210.

15.  Potop w ilustracji biblijnej XV – XVIII w. [w:] Obraz i żywioły, materiały z konferencji, pod red. M.U. Mazurczak, M. Żak, Lublin 2007, s. 79-87.

16.  Pierwszo- i drugorzędne źródła obrazowe w badaniach ikonografii prawa, [w:] Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza, Księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, Warszawa 2009, s. 335-346.

17.  Znaczenie grafiki książkowej w inspiracjach artystycznych, [w:] Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej, czasy nowożytne, pod red. K. Moisan-Jabłońska, Katarzyna Ponińska, Warszawa 2010, s. 181-184.

18.  Thomas Coomans & Jan De Maeyer eds. Revival of Mediewal Illumination : Nineteenth-Century Belgium Manuscripts and Illuminations from a European Perspective, Leuven 2997 [rec.] Acta Medievalia,  T.XX, R 2007, s. 336.

19.  Traktat malarski w Składzie abo sekretach znakomitych Oekonomiki Ziemiańskiej Jakuba Kazimierza Haura, "Studia Źródłoznawcze", T. 47, R.2009, s. 193-201.

20.  Wina i Kara, sprawiedliwość w grafice europejskiej XVI-XIX wieku. [rec.] Studia Prawnicze KUL, R.2009, z. 2-3, s. 199-202.

21.      Szczerbiec – miecz sprawiedliwości, próba analizy ikonologicznej, [w:]  „Roczniki Humanistyczne” ” T. LX, z. 4, 2012, s. 115-129.

22.      Książka dla pielgrzyma, książka pielgrzyma, [w:] Kultura. Historia. Książka. Zbiór studiów, Lublin 2012, s. 405-404.

23. Znaczenie inspiracji sztuką w Twórczości Milo Manary . Komiks i jego konteksty, s

24. Człowiek wobec prawa w sztuce europejskiej, zarys problematyki. (w Druku)

 


     

 

 

 

Hasła Leksykograficzne

 

 1. Piotr z Werony, św., Ikonografia, Encyklopedia Katolicka, T. XV, Lublin 2011 ver. 656-657.
 2. Jean Pucelle, Encyklopedia Katolicka, T. XVI, Lublin 2012, ver. 896.
 3. Quaronton, Encyklopedia Katolicka, T. XVI, Lublin 2012
 4. Santiago de Compostella. Zabytki. Encyklopedia Katolicka, T. XVII  Lublin 2012 1080-1081
 5. Skandynawii Sztuka, Encyklopedia Katolicka, Lublin, T. XVIII
 6. Toledo, Zabytki Encyklopedia Katolicka, Lublin T.XIX
 7. Teruel, zabytki Encyklopedia Katolicka, Lublin, T.XIX
 8. Tarazona, zabytki, Encyklopedia Katolicka, Lublin, T.XIX
 9. Tortosa, zabytki, Encyklopedia Katolicka, Lublin, T.XIX
 10. Walencja, zabytki, Encyklopedia Katolicka, Lublin, T.XX
 11. Valladolid, zabytki, Encyklopedia Katolicka, Lublin, T.XX
 12. Zamora, zabytki, Encyklopedia Katolicka, Lublin, T. XX
 13. Zawiejski Jan,Encyklopedia Katolicka, Lublin, T. XX
 14. Zubrzycki - Sas, Jan,  Encyklopedia Katolicka, Lublin, T.XX

 

 

 

Publikacje internetowe

 1. http://www.bukul.lublin.pl/akademia/2003_02_03/dekret_gracjana.htm
 2. http://www.bukul.lublin.pl/akademia/2003_11_24/biblioteka_leuven.htm
 3. http://www.bukul.lublin.pl/akademia/2005_02_14/biblioteka_narodowa_paryz.htm
 4. http://caminodelavida.blox.pl/2011/05/Przewodnik-do-Santiago-de-Compostela.html

 

 
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2015 10:03