Anna Tejszerska

Siostra urszulanka Serca Jezusa Konającego

Praca magisterska i doktorska obronione na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 

Z przesłania Partona Uniwersytetu: "Proszę was:

— abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,

— abyście od Niego nigdy nie odstąpili,

— abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka,

abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to. Amen."

św. Jan Paweł II Kraków - Błonia 1979

Konsultacje

poniedziałek 11:40 - 13:10 WMiAK sala 201

 

 

Ważniejsze publikacje:

 • s. A. Tejszerska USJK, Docenić własne... Znaczenie afirmacji rodzimej formy architektonicznej w kształtowaniu regionalnej i narodowej tożsamości, „Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” 2021, nr. 5, s. 11-36.
 • s. A. Tejszerska, Między „narodowym” a „międzynarodowym”. Środowisko architektów związanych z Politechniką Lwowską i jego udział w kształtowaniu oblicza miasta w dwudziestoleciu międzywojennym, na przykładzie wybranych obiektów sakralnych [w:] W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919–1939. STUDIA Z HISTORII SZTUKI, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź-Warszawa 2021, s. 39-52.
 • s. A. Tejszerska, The exhibition “Village and Small Town” and the “Borderland Town” in Biłgoraj. Rescuing memory or falsifying the history of an image of a Polish traditional landscape („Wieś i Miasteczko” a „Miasteczko Kresowe”. Ratowanie pamięci czy falsyfikacja historycznego polskiego krajobrazu), „Architectus” 2021, nr 1(65), s. 39-48. DOI: 10.37190/arc210105. http://architectus.pwr.edu.pl/online_65_05en.html  http://architectus.pwr.edu.pl/online_65_05.html 
 • A. Tejszerska, Dwa kościoły, dwóch architektów, jedna sylweta – „styl narodowy” a zapożyczanie form w architekturze sakralnej II RP, "Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych" 2020 nr 16(4), s. 56-66. https://doi.org/10.35784/teka.2378, https://ph.pollub.pl/index.php/teka/issue/view/134, https://ph.pollub.pl/index.php/teka/issue/view/134/69 
 • A. Tejszerska, Peter Zumthor [w:] Rola światła w architekturze znaczeniowej. Antologia, red. Wierzbicka Anna Maria, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8156-009-2, s. 173-192.
 • Anna Tejszerska USJK, Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918-1939), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, ISBN: 978-83-8061-692-9, ss. 412. Artykuł recenzyjny książki pdf: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tech/article/view/9662/9453   http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3819 
 • A. Tejszerska, Symboliczno-teologiczna wymowa chrześcijańskiego ołtarza w kontekście przeobrażeń jego formy i umiejscowienia, w świetle dokumentów Kościoła, pism Patres Ecclesiae i współczesnych badań, „Techne. Seria nowa” 2018, s. 55-78. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/2084-851X.05.04
 • A. Tejszerska, Dworce kolejowe magistrali węglowej – projekty konkursowe i realizacje, [w:] Węgiel, polityka, stal, ludzie… Studia z dziejów kolei na Śląsku, red. Michał Kapias, Dawid Keller, Muzeum w Rybniku, Rybnik 2018, s. 207-240, ISBN: 978-83-63959-30-2. Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/336318152_Dworce_kolejowe_magistrali_weglowej_-_projekty_konkursowe_i_realizacje_w_Wegiel_polityka_stal_ludzie_Studia_z_dziejow_kolei_na_Slasku_red_Michal_Kapias_Dawid_Keller_Muzeum_w_Rybniku_Rybnik_2018_s_207-
 • A. Tejszerska, Issues in adapting post-industrial architecture in the context of the relations with natural and cultural environment. Case study. / Zagadnienia adaptacji architektury poprzemysłowej w kontekście relacji ze środowiskiem naturalnym  i kulturowym – studium przypadku, [in:] Object-Architecture-Environment. The problems of sustainable design / Przedmiot – Architektura – Środowisko. Problemy projektowania środowiskowego, red. R. Idem, A. Górka, Wyd. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, t. 2 Gdańsk 2018, ISBN 978-83-64333-25-5, s. 167-184.
 • A. Tejszerska, Symbole narodowe w architektonicznym wystroju obiektów kolejowych II RP, [w:] Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2017, ISBN 978-83-63959-21-0, s. 221-263. Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/336318141_Symbole_narodowe_w_architektonicznym_wystroju_obiektow_kolejowych_II_RP_w_Panstwo_wobec_kolei_zelaznych_w_Polsce_red_M_Kapias_D_Keller_Rybnik_2017_s_221-263
 • A. Tejszerska, Współczesne problemy kreowania tożsamości miejsca, [w:] Wartość a przestrzeń architektoniczna, seria wydawnicza: „Pryzmaty Architektury” 2/2017, red. Agnieszka Kurkowska, Iwona Mikołajczyk, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej 2017, ISBN 978-83-7365-476-1, s. 109-128. Wydawnictwo: http://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/main/kategoria/id/6
 • A. Tejszerska, Tożsamość i tradycja - niezbywalne wartości przestrzeni miejskiej, [w:] Wartość a przestrzeń architektoniczna, seria wydawnicza: „Pryzmaty Architektury” 2/2017, red. Agnieszka Kurkowska, Iwona Mikołajczyk, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej 2017, ISBN 978-83-7365-476-1, s. 87-108. Wydawnictwo: http://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/main/kategoria/id/6
 • A. Tejszerska, ‘Placemaking’ a projektowanie urbanistyczne w praktyce i nauczaniu, [w:] Przedmiot, architektura, miasto. Perspektywa architektoniczna, red. M. Berlińska, A. Kurkowska, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej 2017, ISBN 978-83-7365-457-0, ISSN 0239-7129, s. 7-20. Wydawnictwo: http://wydawnictwo.tu.koszalin.pl/main/kategoria/id/6
 • A. Tejszerska, Dwory Lubelskich Uczelni, [w:] Historia – Konserwacja – Rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 71-97. ISBN 978-83-945098-2-8.
 • A. Tejszerska, Nasz rodzimy ziemiański dwór. ‘Styl dworkowy’ dawniej i dziś. [w:] Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy, pod red. P. Cichoń i S. Latochy, Łódź 2016, s. 33-51. ISBN: 978-83-943907-0-9. Pełny tekst: http://www.etnologia.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2017/02/d2.pdf
 • A. Tejszerska, Styl narodowy w architekturze dworców kolejowych okresu międzywojennego, [w:] Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2016, s. 240-279. ISBN 978-83-63959-16-6. Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/336318033_Styl_narodowy_w_architekturze_dworcow_kolejowych_okresu_miedzywojennego_w_Piekne_uzyteczne_zbedne_Obiekty_kolejowe_w_Polsce_red_M_Kapias_D_Keller_Rybnik_2016_s_240-279_ISBN_978-83-63959-16-6
 • A. Tejszerska, National style in the reconstruction of Poland after World War I – theory and practice, [in:] Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century: Nation, Politics, Society, ed. Iwona Barańska i Makary Górzyński, Kalisz Society of Friends of Sciences, Kalisz 2016, s. 143-171. ISBN 978-83-62689-49-1. Dostęp: https://historictownsmodernizations2016.files.wordpress.com/2017/01/reconstructionsand-  modernizations-of-historic-towns-kalisz-2016.pdf.
 • A. Tejszerska, Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie światowej – teoria i praktyka, [w:] Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy dwudziestego wieku. Naród, polityka, społeczeństwo, red. Iwona Barańska i Makary Górzyński, Wyd. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2016, s. 143-171. ISBN 978-83-62689-48-4.
 • A. Tejszerska, Współczesna architektura sakralna na tle ponowoczesnych tendencji kulturowych, Architectus, nr 1 (41), Wrocław 2015, s. 55-68, ISSN 1429-7507. http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/41/41_05.pdf doi:10.5277/arc150105
 • A. Tejszerska, Postmodernizm w polskiej architekturze sakralnej, [w:] Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. t. 1. Antologia tekstów pod redakcją Lidii Klein, Warszawa, Wydawnictwo 40000 Malarzy, 2013, rec. Marta Leśniakowska, Wojciech Włodarczyk, ISBN:-978-83-936015-4-7, s. 218-267.
 • A. Tejszerska, Znaczenie rewitalizacji w procesie ochrony i rozwoju wartości kulturowych miasta, [w:] Rewitalizacja a kultura przestrzeni. Sytuacje i wzorce, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-87897-87-1, s. 65-78. www.forumrewitalizacji.pl/uploads/file/informacje.../Monografia-Rewitalizacja1.pdf http://docplayer.pl/5984546-Rewitalizacja-a-kultura-przestrzeni.html
 • A. Tejszerska, Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Źródła kulturowe współczesnych nurtów w architekturze sakralnej, Wydawnictwo pokonferencyjne z serii „Kościoły naszych czasów”, Kielce 2013.
 • A. Tejszerska, Geometry at the service of artists - on perspective in Albrecht Dürer's (1471-1528) works. („Geometria w służbie artystów – o perspektywie w pismach Albrechta Dürera”), The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics (ISSN: 1644-9363), No 23, 2012 s. 81-88, ISSN 1644-9363, pełny tekst: https://pdfs.semanticscholar.org/f3fb/297288b8024f01197904a7705f199ba2403c.pdfhttp://ogigi.polsl.pl/biuletyny/zeszyt_23/Biuletyn-23_81_88.pdf 
 • A. Tejszerska, Abstrakcjonizm, awangarda, mistycyzm i transcendencja w kontekście kształtowania współczesnych przestrzeni sakralnych. O „tożsamości” świątyni chrześcijańskiej, [w:] „Kościoły naszych czasów” Kielce 2012.
 • A. Tejszerska, Geometry and Graphics in Landscape Architecture. "The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics" v. 20/2009, s. 45-48.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 11:54