Anna Tejszerska

Znaczenie rewitalizacji w procesie ochrony i rozwoju wartości kulturowych miasta
[The role of the revitalization in the process of the protection and the development of cultural values of the city]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Rewitalizacja a kultura przestrzeni. Sytuacje i wzorce
Redaktorzy: Anna Dziewulska, Jeremi T. Królikowski, Agnieszka Starzyk
Strony od-do: 65-78
Streszczenie: Artykuł stanowi próbę analizy wybranych przykładów różnych dróg i metod rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, z podkreśleniem związanych z zagadnieniem socjalnych i ekonomicznych problemów. Autorka akcentuje rolę troski o architektoniczne i kulturowe dziedzictwo, jednakże przede wszystkim zwraca uwagę na mieszkańców podległych przekształceniom obszarów, jako tych, którzy powinni być głównymi beneficjentami rewitalizacyjnych procesów. Wskazuje, iż korzystając z wyników wcześniejszych doświadczeń na polu rewitalizacji naszych Europejskich sąsiadów możemy poszukiwać własnych, jak najlepszych dróg rozwiązywania poszczególnych problemów.
Słowa kluczowe: rewaloryzacja zabudowy miejskiej, dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo architektoniczne, rewitalizacja