2015

Prace magisterskie
 • Hypiak Tomasz, Przesłanki dopuszczalności skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Kamiński Robert, Dopuszczalność użycia siły w świetle Karty Narodów Zjednoczonych.
 • Karoń Joanna, Służba dyplomatyczna i konsularna w Republice Francuskiej
 • Kempka Tomasz, Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych
 • Migryt Mateusz, Grabież polskich dóbr kultury i ich restytucja w prawie międzynarodowym i praktyce polskiej
 • Miśta Justyna, Prawo do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz niemieckiego trybunału konstytucyjnego
 • Niećko Michał, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - kompetencje i zasady funkcjonowania
 • Orliński Kamil, Konkordat jako rodzaj umowy międzynarodowej
 • Piotrowski Kamil, Współpraca państw w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w systemie europejskim
 • Polakowski Bartłomiej, Organizacja polskiej służby dyplomatycznej i protokół dyplomatyczny w II Rzeczypospolitej
 • Szczepanik Karolina, Rada Nordycka
 • Szpejna Monika, Opieka konsularna w prawie i praktyce Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Niderlandów
 • Wadowski Igor, Prawnomiędzynarodowe aspekty zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości

2014

Prace magisterskie
 • Badziak Filip, Spory terytorialne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
 • Bednarz Franciszek, Uzyskanie statusu uchodźcy w świetle prawa międzynarodowego i polskiego
 • Brzozowski Łukasz, Prawnomiędzynarodowe aspekty rozbrojenia w zakresie broni konwencjonalnej
 • Czarnecka Izabela, Zasada niewydalania cudzoziemców (non - refoulement) w prawie międzynarodowym i polskim
 • Komorowska Dorota, Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym
 • Lis Jimmy, Konsul honorowy w prawie międzynarodowym oraz praktyce polskiej
 • Mazurek Aleksandra, Problem piractwa i terroryzmu morskiego w świetle prawa międzynarodowego.