2015

Prace magisterskie
 • Przesłanki dopuszczalności skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Dopuszczalność użycia siły w świetle Karty Narodów Zjednoczonych.
 • Służba dyplomatyczna i konsularna w Republice Francuskiej
 • Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych
 • Grabież polskich dóbr kultury i ich restytucja w prawie międzynarodowym i praktyce polskiej
 • Prawo do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz niemieckiego trybunału konstytucyjnego
 • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - kompetencje i zasady funkcjonowania
 • Konkordat jako rodzaj umowy międzynarodowej
 • Współpraca państw w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w systemie europejskim
 • Organizacja polskiej służby dyplomatycznej i protokół dyplomatyczny w II Rzeczypospolitej
 • Rada Nordycka
 • Opieka konsularna w prawie i praktyce Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Niderlandów
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości

2014

Prace magisterskie
 • Spory terytorialne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
 • Uzyskanie statusu uchodźcy w świetle prawa międzynarodowego i polskiego
 • Prawnomiędzynarodowe aspekty rozbrojenia w zakresie broni konwencjonalnej
 • Zasada niewydalania cudzoziemców (non - refoulement) w prawie międzynarodowym i polskim
 • Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym
 • Konsul honorowy w prawie międzynarodowym oraz praktyce polskiej
 • Problem piractwa i terroryzmu morskiego w świetle prawa międzynarodowego.