2019

Prace magisterskie
 • Obóz koncentracyjny w Lublinie (KL Lublin) w świetle prawa międzynarodowego
 • Immunitet jurysdykcyjny członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych
 • Organizacja polskiej służby dyplomatycznej i protokół dyplomatyczny w II Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zagadnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
 • Ochrona praw dziecka w świetle dokumentów ONZ
 • Stosunki polsko-białoruskie w świetle prawa międzynarodowego w latach 1991-2018
 • Problematyka cyberprzestępczości w świetle prawa międzynarodowego
 • Ekstradycja w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego
 • Odpowiedzialność państwa za naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w zakresie konfliktów o charakterze międzynarodowym
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie handlu ludźmi w świetle dokumentów ONZ
 • Status dziecka w konflikcie zbrojnym
 • Reforma Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle dokumentów ONZ

2015

Prace magisterskie
 • Przesłanki dopuszczalności skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Dopuszczalność użycia siły w świetle Karty Narodów Zjednoczonych.
 • Służba dyplomatyczna i konsularna w Republice Francuskiej
 • Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych
 • Grabież polskich dóbr kultury i ich restytucja w prawie międzynarodowym i praktyce polskiej
 • Prawo do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz niemieckiego trybunału konstytucyjnego
 • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - kompetencje i zasady funkcjonowania