Finanse przedsiępiorstwa - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 - wykształcenie u studentów umiejętności przeprowadzania podstawowych analiz niezbędnych przy podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwach
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość zagadnień z zakresu: finansów
W2 - znajomość zagadnień z zakresu: rachunkowości
Efekty kształcenia:
WIEDZA
Student zna wymagane zasady oraz narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie - K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi w praktyce stosować wymagane zasady oraz narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie - K_U3

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - K_K02
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia, praca z komputerem, dyskusja
Treści programowe:
1. Pojęcie i rola zarządzania finansami przedsiębiorstwa
2. Wartość pieniądza w czasie
3. Wstępna analiza sprawozdania finansowego
4. Analiza i ocena płynności
5. Analiza i ocena sprawności działania
6. Analiza i ocena zadłużenia
7. Analiza i ocena rentowności
8. Analiza i ocena kondycji firmy na tle sektora
9. Zasady przygotowywania raportów finansowych
10. Arkusz kalkulacyjny w ocenie projektów inwestycyjnych - cześć I
11. Arkusz kalkulacyjny w ocenie projektów inwestycyjnych - część II
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie (ocena sumująca):
a) pracy pisemnej (II kolokwia w semestrze),
b) aktywności na zajęciach.

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna wymaganych zasad oraz narzędzi zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.
(U) - Student nie potrafi w praktyce stosować wymaganych zasad oraz narzędzi zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
(K) - Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane zasady oraz narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
(U) - Student potrafi w praktyce stosować wybrane zasady oraz narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
(K) - Student rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Ocena dobra
(W) - Student zna większość wymaganych zasad oraz narzędzi zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
(U) - Student potrafi w praktyce stosować większość wymaganych zasad oraz narzędzi zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
(K) - Student uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane zasady oraz narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
(U) - Student potrafi w praktyce stosować wszystkie wymagane zasady oraz narzędzia zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
(K) - Student regularnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1.Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017
2.J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Podstawy teorii., PWN, 2017.
3.Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Gabrusewicz W, PWE, Warszawa 2014
4.Janik W., Paździor A., Paździor M., Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Poli-technika Lubelska, Lublin 2014.
5. Janik W., Paździor A., Zarządzanie finansowe w w przedsiębiorstwie, PL, LUBLIN 2011 (podręcznik dostępny w pdf http://bc.pollub.pl/Content/686/finanse.pdf)
6.Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 2013

Podatki w działalności gospodarczej - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie studentów z ogółem zagadnień dotyczących prawa podatkowego w Polsce
C2 - wypracowanie umiejętności swobodnego posługiwania się przez studentów terminologią z zakresu optymalnych form opodatkowania działalności gospodarczej
Wymagania wstępne:
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu systemu podatkowego i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
Efekty kształcenia:
WIEDZA
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz form jej opodatkowania (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, w tym pojęciami z zakresu prowadzenia i opodatkowania działalności gospodarczej (K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K02)
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących i prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia oparte o aktywizację studentów, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.
Treści programowe:
1. Polski system podatkowy – wprowadzenie.
2. Aktualna konstrukcja zasad naliczania i poboru podatków w Polsce.
3. Optymalizacja podatkowa. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Umowy o podwójnym opodatkowaniu.
4. /5. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).
6. Ustalanie i opodatkowanie dochodów osób prawnych.
7. Ulgi i zwolnienia podatkowe a wysokość opodatkowania.
8. /9. Podatek od towarów i usług - VAT – funkcjonowanie w praktyce.
10. Podatek akcyzowy – zakres podmiotowy i przedmiotowy, zwolnienia, stawki.
11. Wybrane podatki samorządowe w działalności przedsiębiorstw (od nieruchomości, od czynności cywilno – prawnych, leśny, rolny).
12. Przedsiębiorca jako płatnik podatku od osób fizycznych. Składki płacone przez przedsiębiorcę.
13. Podatki i składki płacone przez przedsiębiorcę za pracownika. Koszty wynagrodzenia.
14. Kolokwium
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie (ocena sumująca):
a) pracy pisemnej (kolokwium),
b) pracy do samodzielnego wykonania (prezentacja multimedialna)
d) aktywności na zajęciach.

ocena niedostateczna:
(W) – student nie zna podstawowych zasad rozwoju działalności gospodarczej w tym form jej opodatkowania
(U) - student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi
(K) – student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności

ocena dostateczna:
(W) – student posiada wybiórczą wiedzę z zakresu rozwoju działalności gospodarczej oraz form jej opodatkowania
(U) - student wybiórczo posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi
(K) – student potrafi częściowo uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności

ocena dobra :
(W) – student zna podstawowe zasady rozwoju działalności gospodarczej oraz jej podstawowych form opodatkowania
(U) - student prawidłowo posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi
(K) – student w podstawowym zakresie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

ocena bardzo dobra:
(W) – student biegle posługuje się wiedzą z zakresu rozwoju działalności gospodarczej oraz form jej opodatkowania
(U) - student biegle posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi
(K) – student doskonale potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, LEX a Wolters Kluwer 2017.
2.T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2016.
3.A. Mariański (red), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer 2016.
4.P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak – Matusewicz, Vat w działalności gospodarczej, Difin 2015.
5.J. Ickiewicz, Podatki, składki, opłaty : fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza 2014.

Literatura uzupełniająca:
1.Z. Ofiarski., Ogólne prawo podatkowe: zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Wydanie 2., LexisNexis Polska 2013.
2.W. Nykiel(red).,Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Difin 2013.
3.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926).

Podatki w przedsiębiorstwie - konwersatorium

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie studentów z ogółem zagadnień dotyczących prawa podatkowego w Polsce
C2 - wypracowanie umiejętności swobodnego posługiwania się przez studentów terminologią z zakresu obowiązujących przepisów prawa podatkowego
Wymagania wstępne:
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu systemu podatkowego i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
Efekty kształcenia:
WIEDZA
ma podstawową wiedzę na temat systemu prawa podatkowego w Polsce i rozumie przepisy determinujące prowadzenie działalności gospodarczej (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu systemu podatkowego oraz powiązanych dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania obowiązujących rozwiązań podatkowych (K_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu wyboru optymalnych form opodatkowania (K_K02)
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących i prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia oparte o aktywizację studentów, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.
Treści programowe:
1. System podatkowy w Polsce – pojęcie i istota.
2. Formy prawne działalności gospodarczej w Polsce.
3. Optymalizacja podatkowa. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Umowy o podwójnym opodatkowaniu.
4 i 5. Ustalanie i opodatkowanie dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej – zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa.
6. Ustalanie i opodatkowanie dochodów osób prawnych.
7. Ulgi i zwolnienia podatkowe a wysokość opodatkowania.
8 i 9. Podatek od towarów i usług - VAT – funkcjonowanie w praktyce.
10. Podatek akcyzowy – zakres podmiotowy i przedmiotowy, zwolnienia, stawki.
11. Wybrane podatki samorządowe w działalności przedsiębiorstw (od nieruchomości, od czynności cywilno – prawnych, leśny, rolny).
12. Przedsiębiorca jako płatnik podatku od osób fizycznych. Składki płacone przez przedsiębiorcę.
13. Podatki i składki płacone przez przedsiębiorcę za pracownika. Koszty wynagrodzenia.
14. Kolokwium
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie (ocena sumująca):
a) pracy pisemnej (kolokwium),
b) pracy do samodzielnego wykonania (prezentacja multimedialna)
d) aktywności na zajęciach.

ocena niedostateczna:
(W) – student nie zna podstawowej terminologii z zakresu systemu podatkowego oraz zasad tworzenia form indywidualnej działalności gospodarczej
(U) - student nie posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu systemu podatkowego
(K) – student nie potrafi pracować w zespole nad postawionym problemem z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw

ocena dostateczna:
(W) – student posiada wybiórczą wiedzę z zakresu systemu podatkowego oraz zasad tworzenia form indywidualnej działalności gospodarczej
(U) - student wybiórczo posługuje się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu sytemu podatkowego
(K) – student potrafi częściowo współdziałać w zespole i pracować nad postawionym problemem z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw


ocena dobra :
(W) – student zna podstawową terminologię z zakresu systemu podatkowego oraz zasad tworzenia form indywidualnej działalności gospodarczej
(U) - student prawidłowo posługuje się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania i interpretowania obowiązujących rozwiązań podatkowych
(K) - student potrafi współdziałać w zespole i pracować nad postawionym problemem z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw


ocena bardzo dobra:
(W) – student biegle posługuje się wiedzą z zakresu systemu podatkowego oraz zasad tworzenia form indywidualnej działalności gospodarczej
(U) - student biegle wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu systemu podatkowego w celu analizowania i interpretowania obowiązujących rozwiązań podatkowych
(K) – student potrafi biegle współdziałać w zespole i pracować nad postawionym problemem z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw oraz doskonalić swoją wiedzę i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, LEX a Wolters Kluwer 2017.
2.P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak – Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin 2015.
3.P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak – Matusewicz, Vat w działalności gospodarczej, Difin 2015.
4.A. Gomułowicz, J. Małecki,Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2013.

Literatura uzupełniająca:
1.T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2016.
2.A. Mariański (red), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer 2016.
3.Z. Ofiarski , Ogólne prawo podatkowe: zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Wydanie 2., LexisNexis Polska 2013.
4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926).

Uruchamianie działalności gospodarczej - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 - zapoznanie studentów z teoretycznymi, metodycznymi oraz praktycznymi aspektami uruchamiania działalności gospodarczej;
C2 - sporządzenie przez studenta dokumentacji związanej z przygotowaniem konspektu na uruchomienie działalności gospodarczej
Wymagania wstępne:
W1 - podstawy wiedzy z marketingu, zarządzania, finansów
Efekty kształcenia:
WIEDZA
W1 - student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w postaci przygotowania biznes planu (K_K03 )
W2 - student rozumie i umie interpretować znaczenie i rolę przedsiębiorstwa funkcjonującego w zmieniającym się otoczeniu (K_K05 )

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - student potrafi analizować rozwiązania dotyczące zakładania działalności gospodarczej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia (K_U03 )
U2 - student potrafi przygotować samodzielnie pracę zaliczeniową (biznes plan) (K_U08 )

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości (K_W03 )
K2 - student ma podstawową wiedzę o uruchamianiu działalności gospodarczej oraz o zasadach zarządzania taką jednostką (K_W07 )
Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących i prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia oparte o aktywizację studentów, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. Case study.
Treści programowe:
1. Źródła pomysłów na założenie własnej działalności gospodarczej.
2. Formy prawne działalności gospodarczej.
3. Rejestracja działalności gospodarczej.
4. Opodatkowanie działalności gospodarczej - wybór optymalnej formy
5. Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE.
6. Biznesplan – aspekty praktyczne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie (ocena sumująca):
a) pracy pisemnej (I kolokwium w semestrze),
b) pracy do samodzielnego wykonania,
d) aktywności na zajęciach.

ocena niedostateczna:
(W) – student nie zna podstawowej terminologii dotyczącej zasad tworzenia form indywidualnej działalności gospodarczej
(U) - student nie posługuje się podstawowymi przepisami i narzędziami warunkującymi działalność gospodarczą na rynku krajowym
(K) – student nie potrafi myśleć, analizować i działać w sposób przedsiębiorczy

ocena dostateczna:
(W) – student zna podstawowe zasady tworzenia form indywidualnej działalności gospodarczej
(U) - student posługuje się podstawowymi przepisami warunkującymi działalność gospodarczą na rynku krajowym
(K) – student potrafi częściowo działać w sposób przedsiębiorczy

ocena dobra :
(W 1) – student zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej działalności gospodarczej
(W 2) – student dysponuje uporządkowaną wiedzą w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym
(U) - student prawidłowo posługuje się podstawowymi przepisami i standardami warunkującymi działalność gospodarczą na rynku krajowym
(K) - student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

ocena bardzo dobra:
(W 1) – student zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej działalności gospodarczej
(W 2) – student dysponuje uporządkowaną wiedzą w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym
(U) - student prawidłowo posługuje się podstawowymi przepisami i standardami warunkującymi działalność gospodarczą na rynku krajowym i zagranicznym
(K) – student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy a także współpracować w zespole
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.S. W. Zygmunt Żaro., Jak założyć i poprowadzić własną firmę : nowe zasady rejestracji firm : poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających, kontynuujących lub zawieszających działalność gospodarczą według nowych przepisów prawnych, Wyd. Sigma, Skierniewice 2016.
2.P. Szczypa (red)., Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie) : uproszczone formy ewidencji., CeDeWu.pl, Warszawa 2015.
3.P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, CeDeWu, Warszawa 2014.


Literatura uzupełniająca:
1.Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn.zm.).
2.A. Dereń, Jak rozpocząć własny biznes? : poradnik dla rozpoczynających działalność., Oficyna Wydawnicza PWSZ, Nysa 2013.