thumb_anna-kosinska
 

palgraveauthorbadge

 

Dr hab. Anna Magdalena Kosińska – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Magisterium w zakresie historii sztuki obroniła w 2006 r. na Wydziale Humanistycznym -  za pracę dotyczącą architektury włoskiej 20 –lecia międzywojennego otrzymała nagrodę Rektora KUL. W roku akademickim 2005/2006 była stypendystką Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce, zaś w roku 2005 stypendystką Instytutu Kultury Włoskiej w Rzymie.
W 2008 r. uzyskała tytuł magistra prawa – pracę magisterską na temat równouprawnienia płci w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przygotowała w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. W latach 2008 – 2012 była doktorantką w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPPKiA KUL. Tytuł doktora uzyskała w 2012 r. na podstawie rozprawy "Kulturalne prawa człowieka - regulacje normatywne i ich realizacja". W 2019 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawo na podstawie monografii "Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej".

Od 2015 r. kieruje działaniami Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, powołanym przy WPPKiA KUL. Współtwórczyni serii wydawniczej "Prawo i Polityka Migracyjna", wydawanej przez KUL i Instytut na rzecz Państwa Prawa.

W 2016 r. otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa europejskiego, wykłada również po angielsku na kierunku European Studies i European Union Law. Od 2006 roku jest związana z Instytutem na rzecz Państwa Prawa – fundacją założoną przez polskich i amerykańskich prawników, gdzie koordynuje m.in. działania MIGRA-TEAM w ramach Programu Migracyjnego IPP. Jej zainteresowania naukowe obejmują system ochrony praw człowieka, prawo migracyjne oraz prawo i polityki kulturalne.

 

 

Seria wydawnicza PRAWO I POLITYKA MIGRACYJNA    http://www.kul.pl/seria-prawo-i-polityka-migracyjna,art_63017.html

 

 

 

 

 

Publikacje

 

 •  Współautor publikacji „Dobrowolne powroty. Prawo. Dobre praktyki. Rekomendacje” (M. Gwiazda, J. Gieroba, A. Kosińska, P. Wojtasik (red.)), Lublin 2010. II wydanie – 2011.

 

 •  Współautor publikacji „Lubelski Podręcznik Migracyjny” (A. Kosińska, T. Sieniow (red), P. Wojtasik), Lublin 2009

 

 • A. Kosińska, Wspólna polityka kulturalna jako instrument sprzyjający ochronie praw kulturalnych obywateli Polski i Ukrainy, publikacja pokonferencyjna w tomie „Europa Regionów”, red. A. Kasińska – Metryka, M. Gołoś, Toruń 2011

 

 • A. Kosińska, Kultura na wyciągnięcie ręki – prawo człowieka kulturalnego?, „Edukacja Prawnicza” 12/2012

 

 • Voluntary return as a priority of EU return policy, A. Kosińska, P.Wojtasik (red), Lublin 2012

 

 

 • A. Kosińska, St. Dubaj, Wsparcie cudzoziemców na terenie województwa lubelskiego w programach Instytutu na rzecz Państwa Prawa [w:] Organizacje pozarządowe w województwie lubelskim - teoria i praktyka, red. Piotr Olszewski, Aleksandra Stachula, Chełm 2013

 

 

 • A. Kosińska, Postulat ochrony migrantów nieregularnych w kontekście migracji europejskich [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, tom 1, red J. Jaskiernia Warszawa 2014

 

 • A. Kosińska, Zmiany prawne w odniesieniu do migracji nieregularnej w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej [w:] Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II -  15 lat acquis Schengen w prawie UE, red. A. Kuś, A. Szachoń - Pszenny, Lublin 2014

 

 • A. Kosińska, P.Wojtasik (red.) Voluntary Return. Legal framework of return policy, Lublin 2014

 

 • A. Kosińska, Inicjatywa obywatelska jako instrument wprowadzający rozszerzoną ochronę praw obywateli Unii Europejskiej, "Edukacja Prawnicza" 10/2014.

 

 • A. Kosińska, Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja, Lublin 2014.

 

 • A.M. Kosińska, Ochrona zdrowia i dostęp do świadczeń medycznych migrantów, Studia Prawnicze KUL nr 4/2014, s. 79-100.

 

 

 • A.M. Kosińska, Wybrane aspekty ochrony praw migrantów nieregularnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej [w:] Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, red. J. Jaskiernia, Toruń 2015

 

 • A.M. Kosińska, 20 lat funkcjonowania Ombudsmana w europejskiej przestrzeni prawnej i wpływ jego działań na ochronę obywateli Unii, "Edukacja Prawnicza" 2/2015

 

 • A. M. Kosińska, Problem detencji nieudokumentowanych obywateli państw trzecich w kontekście ochrony praw podstawowych migrantów [w:] Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej Unii Europejskiej, red. A.M. Kosińska, P. Wojtasik, Lublin 2015, http://panstwoprawa.org/wp-content/uploads/2015/10/Acquis-return.pdf

 

 

 

 • A. Kosińska, Wolność myśli, sumienia i religii migrantów w prawie Unii Europejskiej i prawie krajowym - wybrane problemy [w:] Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii. Prace Naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Piotr Stanisz, Aneta M. Abramowicz, Michał Czelny, Marta Ordon, Michał Zawiślak, Lublin 2015

 

 • A. Kosińska Działalność FRONTEX’u w kontekście problematyki ochrony praw migrantów nieregularnych w Unii Europejskiej, [w:] 10 lat Agencji Frontex w przestrzeni Schengen, red. A. Kosińska, A. Kuś, A. Szachoń – Pszenny, Lublin 2015

 

 • A. Kosińska, Agencja Praw Podstawowych – działania i ich ocena w zakresie wzmacniania gwarancji praw jednostki i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego [w:] Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane, red. Anna, Frankiewicz-Bodynek, Anna, Pawlak, Kraków 2015.

 

 • A. Kosińska, Horyzontalne stosowanie praw kulturalnych [w:] Horyzontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Studia i materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom LVI , red.  A. Młynarska - Sobaczewska, P. Radziewicz, Warszawa 2015
  http://trybunal.gov.pl/uploads/media/SIM_LVI_calosc.pdf

 

 • A. Kosińska, Pojęcie bezpiecznego państwa pochodzenia i ocena jego zastosowania wobec Ukrainy w świetle wydarzeń 2014 r., Studia Prawnicze KUL 2/2015.

 

 

 • A. Kosińska, Definicja pojęcia zagrożenia dla porządku publicznego, jakie może stanowić obywatel państwa trzeciego i okoliczności wyznaczania terminu dobrowolnego powrotu cudzoziemca - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 11.06.2015 r. w sprawie C-554/13 Z.Zh. przeciwko Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie oraz Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie przeciwko I.O., Europejski Przegląd Sądowy 2/2016.

 

 • A. Kosińska, Migrantki jako grupa szczególnie narażona na naruszenie ich praw. Analiza wybranych instrumentów ochrony w prawie azylowym i migracyjnym, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2015.

 

 

 • A. Kosińska, A. Szachoń - Pszenny, Bezpieczeństwo w polityce migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej [w:] Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, red. A. Kosińska, P. Witkowski, Zamość 2016

 • A. Kosińska, A. Parol, Zadania Agencji Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa transgranicznego [w:] Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, red. A. Kosińska, P. Witkowski, Zamość 2016

 

 • A. Kosińska,  The problem with criminalising of irregular migration and the effectiveness of the return policy in the light of the CJEU’s ruling in Case C 38/14, "Silesian Journal of Legal Studies" vol.8/2016

 

 • A. Kosińska, Rola Niemiec w kształtowaniu humanitarnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej [w:] Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, red.E. Krzysztofik, R.M. Pal, Lublin 2016

 

 • A.Kosińska, Polityka Unii Europejskiej wobec migracji nieregularnej z Afryki a postanowienia Kongresu wiedeńskiego w sprawie zniesienia handlu niewolnikami [w:] Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego - 200 lat później - perspektywa prawnomiędzynarodowa, red. J. Menkes, E. Cała - Wacinkiewicz, J. Nowakowska - Małusecka, W. Pęksa, W. Sz. Staszewski, C.H Beck 2016

 

 • A. Kosińska, Il popolo di poeti i uomo integrale. Wizja społeczeństwa, czlowieka i kultury w doktrynie faszyzmu, "Studia Polityczne" PAN, 4/2016

 

 • A. Kosińska, The Concept of a Safe European Country and its Impact on Third Country Nationals Fundamental Rights Protection [w:] RETURN MIGRATION: theory and practice, ed. T. Sieniow, Lublin 2015,        http://www.kul.pl/seria-prawo-i-polityka-migracyjna,art_63017.html

 

 

 • A.Kosińska, How much further? Analiza wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Grecji dotyczących naruszeń praw migrantów, "Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego", 8/2017, s. 77-90.

 

 • A. Kosińska, T. Sieniow, Applying Alternatives to Detention of Foreigners in Poland (2014-2015), "Iсторико-Правовий Часопiс", Nr 1 (9) 2017, Łuck, ISSN 2409-4544, s. 166-177.

 

 • A. Kosińska, Ewolucja koncepcji bezpiecznego kraju pochodzenia w dobie kryzysu migracyjnego [w:] W obliczu kryzysu. Przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej, red. A. Kosińska, Lublin 2017, s.141-164.

 

 • A. Kosińska, The Problem of Exclusion from Refugee Status on the Grounds of Being Guilty of Terrorist Acts in the CJEU Case -law. Commentary on the Lounani Case, "European Journal of Migration and Law" Vol. 19, Issue 4/2017

 

 • A. Kosińska, Realizacja doktryny politycznej w architekturze EUR 42 w Rzymie, "Studi polacco-italiani di Toruń / Toruńskie studia polsko- włoskie" 2017

 

 • A.M. Kosińska, Prawo do równego traktowania obywateli państw trzecich posiadających jedno zezwolenie na pracę i pobyt w zakresie zabezpieczenia społecznego i świadczeń rodzinnych – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.06.2017 r., C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva przeciwko Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i Comune di Genova, "Europejski Przegląd Sądowy" 3/2018, s. 45-50.

 

 • A. M. Kosińska, Problematyka integracji migrantów z kulturą kraju
  przyjmującego w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Kulturalny wymiar integracji europejskiej. Kazus Ukrainy, red. E. Szczot, Lublin 2018

 

 • A.M. Kosińska, The Creative Role of the European Council in the Area of Managing Asylum Migration and Return of Third-Country Nationals to Their Country of Origin in the Times of the Migration Crisis. Research on the Content of the EC’s Conclusions 2011–2017, "YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES" 2018;                                 https://www.ce.uw.edu.pl/wydawnictwo-naukowe/rocznik/past-issues/

 

 • A.M. Kosińska, Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej, Lublin, Wydawnictwo KUL 2018

 

 • A. M. Kosińska, B. Mikołajczyk, Does the Right to Migration Security Already Exist? Considerations from the Perspective of the EU’s Legal System, "European Journal of Migration and Law", Vol. 2019, Issue 1, ss. 83-116.

 

 • A.M.Kosińska, Fascii littori - reminiscencje prawa rzymskiego w architekturze czasów Mussoliniego [w] Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, red. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, Lublin, Wydawnictwo KUL 2019, ss. 177-192.

 

 • A.M. Kosińska, Rola unijnych agencji migracyjnych w kreowaniu standardów zarządzania bezpieczeństwem migracyjnym w dobie europejskiego kryzysu migracyjnego, "Studia Migracyjne", Tom 2019 (XLV), Nr 2 (172), ss. 101-129, 10.4467/25444972SMPP.19.017.10843

 

 • A.M. Kosińska, Odmowa przyznania lub cofnięcia statusu uchodźcy - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.05.2019 r., sprawy połączone M przeciwko Ministerstwo vnitra (C-391/16) oraz X (C-77/17) i X (C-78/17) przeciwko Commissaire general aux refugies et aux apatrides, "Europejski Przegląd Sądowy" nr 2/2019, ss. 40-46.
 • A.M. Kosińska, Cultural Rights of  Third - Country Nationals in EU Law, Palgrave MacMillan 2019, http://www.palgrave.com/978-3-030-30154-5

 

 • Standard bezpieczeństwa migracyjnego w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dublińskich, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" 2019, nr 2, ISSN 1732-1395, s. 277-291.

 

 • The Role of the CJEU in Ensuring Migrants’ Security – Analysis of the Post-Crisis Case-Law, „Review of European and Comparative Law”, 2019, Vol. XXXV, Issue 2, ISSN 2545-384X, s. 97-120.

 

 • The problem of migration security in the current case-law of the CJEU – the perspective                       of Member States, „Rocznik Integracji Europejskiej", 2019 (13), ISSN 1899-6256, s. 175-188

 

 • Case of Bistieva and Others v Poland, „Polish Review of International and European Law”,  2019, Vol. 8, Issues 2, ISSN 2299-2170, s.129-139.

 

 

 

 

Sprawozdania:

Kosińska Anna Magdalena, Sprawozdanie: Wpływ acquis communautaire a acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE, Konferencja naukowa (Lublin, 31 marca 2014 r.), "Studia Prawnicze KUL" 2 (58) 2014, s. 181-186

Kosińska Anna Magdalena, Conference repoert: "10 years of Polish Migration Policy in European Union", Review of Comparative Law, vol. 19 (2014), s. 139-143.

 

 

Członkowstwo w organizacjach:

członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

członkini ILA (International Law Association) Grupa Polska

członkini IASFM (International Association for the Study of Forced Migration)

członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego

 

 

Udział w konferencjach:

 • Udział w konferencji promującej projekt „Bezpieczna przystań – utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców”, organizowanej przez MOPR Lublin, Trybunał Koronny w Lublinie, 7 grudnia 2009, temat referatu „Prawa kulturalne cudzoziemców w Polsce”
 • Udział w konferencji „Cudzoziemcy w Polsce – problemy i wyzwania”, organizowanej przez Instytut na rzecz Państwa Prawa i Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL, 22 września 2009 r. , Lublin. Temat referatu: „Prawa kulturalne cudzoziemców w Polsce”
 • Udział w konferencji międzynarodowej organizowanej przez WSSMiKS w Chełmie „Europa Regionów” w dniach 27-28 kwietnia 2010 (Chełm – Lwów), temat referatu: Wspólna polityka kulturalna jako instrument sprzyjający ochronie praw kulturalnych obywateli Polski i Ukrainy
 • Udział w konferencji „Migranci w procesie integracji – doświadczenia i rekomendacje” organizowanej przez Instytut na rzecz Państwa Prawa i Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL, 17 listopada 2010, temat referatu: Proces integracji młodzieży z państw trzecich na podstawie badań studentów WSSMiKS w Chełmie (wystąpienie razem z dr St. Dubajem, WSSMiKS w Chełmie)
 • Panel dyskusyjny: Doświadczenia KUL w zakresie studiów anglojęzycznych na przykładzie European Studies, udział w konferencji krajowej Imigracja studentów zagranicznych do Unii Europejskiej, 6 XII 2012, MSW, Warszawa
 • Referat: Konsekwencje uznania zmarłego za postać historyczną w świetle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2005 r. wygłoszony na konferencji krajowe XXX Dni Praw Człowieka, Lublin, 11.12.2012 r.
 • Udział w konferencji międzynarodowej „Uniwersalny i regionalny wymiar praw człowieka– referat: Postulat ochrony migrantów nieregularnych w kontekście migracji europejskich, Warszawa, 22-23 kwietnia 2013 r.
 • Udział w Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego w Opolu, 9-10 kwietnia 2013, referat "Szczególny charakter praw kulturalnych i ich miejsce w Konstytucji RP - próba charakterystyki i kwalifikacji"
 • Udział w konferencji naukowej Spotkania Kazimierskie „Prawo w poezji, poezja w prawie – refleksje antyczne”, Kazimierz Dolny, 17-19 V 2013 r., wystąpienie „Ochrona prawna szczególnego utworu poetyckiego, jakim jest hymn narodowy – jej charakterystyka i funkcje”.
 • Prowadzenie seminarium: „Studenci zagraniczny w Lublinie” realizowane w ramach projektu „Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów II” (14.10.2014 r.KUL).
 • „Prawo do kultury w perspektywie europejskiej” (6-7 listopada 2013, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury i Urząd Miasta Wrocław, Udział w panelu: „Prawo do kultury. Przewodnik”. Okrągły stół z udziałem ekspertów oraz prowadzenie panelu Przestrzeń dla kultury w ponowoczesnej Europie)
 • „Cudzoziemcy w Polsce i Europie: między integracją a wykluczeniem” (prowadzenie panelu „ Integracja Cudzoziemców na Lubelszczyźnie – wyniki badań i doświadczenia organizacji pozarządowych”, 9.12.2014.)
 • "Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE” (udział z referatem "Zmiany prawne w odniesieniu do migracji nieregularnej w wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej" w konferencji 31 marca 2014, Lublin)
 •  organizacja konferencji ogólnopolskiej "10 lat polskiej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej", Katolicki Uniwersytet Lubelski, 9 maja 2014 r.
 • Dobrowolne powroty migrantów z perspektywy ochrony praw człowieka, referat na konferencji ogólnopolskiej, 9 maja 2014, „10 lat polskiej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej”, KUL Lublin
 • Wolność myśli, sumienia i wyznania migrantów w prawie Unii Europejskiej i prawie krajowym – wygłoszenie referatu na XI Ogólnopolskim Sympozjum z Prawa Wyznaniowego, Lublin, KUL, 14-17 maja 2014
 • referat Prawa migrantów nieregularnych w systemie prawnym USA w odniesieniu do standardów europejskich, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność”, 9-11 kwietnia 2014, Sejm RP, Warszawa.
 • 6 czerwca 2014, konferencja ogólnopolska (5-6.06.2014) "Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna", organizator: Akademia Medyczna w Lublinie referat: Wybrane aspekty dostępu do świadczeń zdrowotnych migrantów nieregularnych
 • 10 XII 2014 r., referat: Koncepcja bezpiecznego kraju trzeciego i problem powrotów obywateli Ukrainy do kraju pochodzenia, XXII Dni Praw Człowieka, konferencja ogólnopolska
 •  17.VI. 2015, Polityka powrotowa a ochrona praw podstawowych migrantów – analiza problemu w świetle obecnych ruchów migracyjnych w UE, „Acquis Return. Doświadczenia i perspektywy implementacji polityki powrotowej”, konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną,
 • Sesja naukowa, Konferencja zamykająca projekt „Migracje powrotowe: nauka i praktyka”, 24.06.2015 r. Referat: Transfery dublińskie do Republiki Włoskiej w świetle orzeczeń ETPCZ.
 • 10 lat Agencji FRONTEX w Strefie Schengen, 22 kwietnia 2015, organizacja i prowadzenie konferencji, KUL, http://www.kul.pl/10-lat-agencji-frontex-w-strefie-schengen,art_59848.html
 • Jak skutecznie chronić prawa migrantów,  konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, 21 maja 2015, prowadzenie panelu
 • Konstytucyjna zasada dostępu do dóbr kultury a problem korzystania z dziedzictwa terenów pogranicza, konferencja Na przekór świętokradztwu – trudna droga powrotu do sacrum Ikony Matki Boskiej Chełmskiej, 7-9 września 2015, Instytut Historii Sztuki KUL
 • Charakter współczesnych europejskich migracji nieregularnych wobec postanowień Kongresu Wiedeńskiego w sprawie zniesienia handlu niewolnikami, konferencja „IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO - 200 LAT PÓŹNIEJ”, organziator ILA Grupa Polska, Warszawa 15-16 X 2016.
 • "Fascii littori" i EUR 42 - reminiscencje prawa rzymskiego w architekturze czasów Mussoliniego, referat na konferencji V Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego „Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce”, 10.10.2015 Kazimierz dolny
 • Referat Rola Polski i Niemiec w kształtowaniu humanitarnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej na konferencji Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej, Lublin 27.10.2015, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Problematyka integracji migrantów z kulturą kraju przyjmującego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, referat na konferencji  Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Katedra Nauk o Polityce KUL, PTSE, 9-10.11.2015.
 • Konferencja: Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich, Prowadzenie panelu dyskusyjnego The Refugee status in the territory of the host country, KUL, 8.04.2016

 • Przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej - organizacja konferencji,

   http://www.kul.pl/przyszlosc-polityki-imigracyjnej-i-azylowej-unii-europejskiej,art_66022.html, Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną

 •  Irregular Migrants’ and Asylum Seekers’ Access to Healthcare in V4 Countries. Polish Example Analysis, międzynarodowa konferencja: Current Health Law Issues in Central and Eastern Europe, 3.06.2016, KUL, Lublin

 • Redefinicja praw kulturalnych wobec kryzysu koncepcji wielokulturowości, 24.05.2017, konferencja "Narody, mniejszości narodowe, religijne, grupy etniczne i ich miejsce we współczesnych państwach", Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji społecznej w Chełmie, Chełm.
 • Koncepcja bezpiecznego państwa pochodzenia i jej znaczenie dla zarządzania bezpieczeństwem migracyjnym w Unii Europejskiej, Ogólnopolska VI Konferencja Migracyjna KBM PAN, Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań:
  teoria i praktyka, 15 września 2017, UMCS Lublin
 • Prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową i możliwość jego derogacji, konferencja ILA 12-13 X 2017 r., Warszawa "WSPÓLNE WARTOŚCI PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, EUROPEJSKIEGO I KRAJOWEGO"
 • "Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż - ocena celowości i skuteczności ETIAS dla gwarancji bezpieczeństwa migracyjnego, X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, Józefów, 26 X 2017.
 • IV Ogólnopolski Kongres Politologii. Państwo w czasach zmiany, 19.09.2018, wygłoszenie referatu "Bezpieczeństwo państw członkowskich v unijna polityka migracyjna. Zasada priorytetu bezpieczeństwa migracyjnego i jej implementacja"

 

 • I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka, 22.05.2018 r., Referat: "Czy istnieje prawo do bezpieczeństwa migracyjnego?"
 • Przyszłość polityki migracyjnej Unii Europejskiej, konferencja 15 lat Państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej, 18 maja 2019 r., UMCS, Lublin
 • Solidarnościowe prawa człowieka w polskiej nauce prawa międzynarodowego i ich znaczenie dla ochrony przed współczesnymi zagrożeniami dla społeczności międzynarodowej. Casus bezpieczeństwa migracji, konferencja Polska nauka prawa międzynarodowego – dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności, 8-10.05.2019 r., KUL-UMCS

 

Projekty badawcze:

 

 

Członkowstwo w zespołach eksperckich, opinie, ekspertyzy

 

 • Członkostwo w krajowym panelu roboczym „Prawo do kultury”, Wrocław, 6 III 2013, organizator – Narodowe Centrum Kultury i Urząd Miasta Wrocław
 • Udział w Międzynarodowym Projekcie Badawczym realizowanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach projektu „Migracje powrotowe – nauka i praktyka” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów Udział w spotkaniu ekspertów projektu w dniach 20 – 21 V 2013 r. w Tomaszowie Lubelskim oraz w dniach 28-29 XI 2013 r. w Kazimierzu nad Wisłą
 • Usługi eksperckie dla Narodowego Centrum Kultury - debata "Prawo do kultury - nowe obywatelstwo", debata w Lublinie, 6 czerwca 2014

 • członek Programu Praw Podstawowych Instytutu na rzecz Państwa Prawa, twórca grupy badawczej MIGRA-TEAM

 

 

Inne działania:

 

 • Koordynator Instytut NAuk Prawnych ds. Programu Erasmus +
 • Współtwórczyni i współorganizator European Public Speaking Competition na WPPKiA - http://www.open.kul.pl/european-public-speaking-competition-2016,art_65920.html
 • wykładowca na studiach podyplomowych dla Straży Granicznej w ramach projektu Migracje powrotowe  - nauka i praktyka
 • warsztaty z zakresu uprawnień rodzicielskich w ramach Dnia Patronalnego Instytutu Nauk o Rodzinie KUL "Biznes dla rodziny" (19 marzec 2014 r.)
 • wykonawca projektu w ramach Festiwalu Nauki „Why European Integration is so important. Unknown fact and data” (19.09.2014 r.)
 • koordynator EuropensBlog -http://europensblog.wordpress.com/
 • członek Komitetu Konkursowego Ogólnopolskiego Konkursu o Integracji Europejskiej 2014 r
 • twórczyni szkoły letniej MIGRANTS' RIGHTS realizowanej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • wykładowca podczas szkoły letniej organizowanej przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN - Refugees and Migrants in International Human Rights Law, 22-31 VIII 2016
 • Koordynator Akademii Prawa Europejskiego w latach akademickich 2015/2016, 2018/2019 i 2019/2020 wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Otwartego oraz Instytutu Europeistyki (obecnie Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej) - http://www.kul.pl/files/327/Akademia_Prawa_Europejskiego_2015-2016_informacje.pdf

   

   

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020 12:45